Zdobądź stypendia na studia

Zdobądź stypendia na studia

stypendia pomostowe

Stypendia pomostowe - Zdobądź stypendium na studia

Ruszyła XIV edycja Programu Stypendiów Pomostowych. Na ambitnych i zdolnych maturzystów 2015 ze wsi i małych miast, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować, czekają stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.
Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny oferujący stypendia studentom na I rok i dalsze lata studiów. Aplikować o stypendium na I rok studiów może każdy maturzysta, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w roku 2015, a także:
  • zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym - uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami Programu (punkty liczone są w oparciu o algorytm dostępny na stronie internetowej Programu)
  • zostanie przyjęty w roku akademickim 2015/2016 na I rok dziennych (stacjonarnych) studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych
  • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców
  • pochodzi z rodziny o niskich dochodach
a ponadto spełnia jeden z czterech warunków: pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR, lub jest/był finalistą olimpiady przedmiotowej w szkole ponadgimnazjalnej, lub jest wychowankiem rodziny zastępczej albo państwowego domu dziecka, lub ma rekomendację lokalnej NGO.
Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach. Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mają szansę uzyskać wsparcie w kolejnych latach edukacji.
W roku akademickim 2015/2016 około 1200 studentów i doktorantów otrzyma stypendia i możliwość udziału w warsztatach i stażach, w tym około 800 studentów otrzyma stypendia na I rok studiów.
Rekrutacja do Programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl, aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 17 sierpnia 2015 do godziny 16.00.
W ramach Programu przyznano dotąd ponad 18 200 różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 13 300 na I rok studiów. Na realizację trzynastu edycji Programu Partnerzy przeznaczyli 85 milionów zł. „Stypendia Pomostowe” są jednym z niewielu pozarządowych programów stypendialnych o tak dużej skali w Polsce. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu szerokiego grona Partnerów: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji PZU, Fundacji Wspomagania Wsi, Fundacji BGK, Fundacji Orange, Fundacji BGŻ, a także koalicji ok. 100 lokalnych organizacji pozarządowych. Program jest realizowany przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych. Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.
Honorowy Patronat nad obecnie trwającą XIII edycją Programu Stypendiów Pomostowych sprawuje Anna Komorowska, Małżonka Prezydenta RP.
Więcej informacji na: www.stypendia-pomostowe.pl

***************

Realizator Programu:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości istnieje od 1991 roku. Celem działań Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodych Polaków w kraju i w skali międzynarodowej. Prowadzone przez FEP projekty zorientowane są na zwiększenie dostępności studiów dla młodzieży pochodzącej ze wsi i małych miast oraz zapewnienie polskim studentom poziomu wykształcenia, który umożliwi im skuteczne konkurowanie na międzynarodowym rynku pracy. Główne działania Fundacji koncentrują się na przyznawaniu stypendiów studentom wszystkich lat studiów, począwszy od I roku studiów, w ramach prowadzonego od 2002 roku Programu Stypendiów Pomostowych; inicjowaniu i organizowaniu konkursów przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorczości oraz konferencje; organizowaniu staży i dofinansowywaniu nauki w kraju i za granicą. Fundacja działa na rzecz wyrównywania szans młodzieży pochodzącej z rejonów wiejskich w dostępie do edukacji wyższej.

www.fep.lodz.pl

www.stypendia-pomostowe.pl

Komentarze (0)