Matura 2017

I. ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU MATURALNEGO

 

1. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej. 

 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE:

 

część pisemna  część ustna 


język polski 
(poziom podstawowy) 

język obcy nowożytny 
(poziom podstawowy) 

matematyka 
(poziom podstawowy) 

język mniejszości narodowej 
(poziom podstawowy) 


język polski 
(bez określania poziomu) 

język obcy nowożytny 
(bez określania poziomu) 
język mniejszości narodowej 
(bez określania poziomu) 

 

PRZEDMIOTY DODATKOWE: (każdy absolwent przystępuje obowiązkowo do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego)

część pisemna  część ustna 
 
 
wybór spośród: 
 
 
• biologia 
 
(poziom rozszerzony) 
 
 
 
• chemia 
 
(poziom rozszerzony) 
 
 
 
• filozofia 
 
(poziom rozszerzony) 
 
 
 
• fizyka 
 
(poziom rozszerzony) 
 
 
 
• geografia 
 
(poziom rozszerzony) 
 
 
 
• historia 
 
(poziom rozszerzony) 
 
 
 
• historia muzyki 
 
(poziom rozszerzony) 
 
 
 
• historia sztuki 
 
(poziom rozszerzony) 
 
 
 
• informatyka 
 
(poziom rozszerzony) 
 
 
 
• język łaciński i kultura antyczna 
 
(poziom rozszerzony) 
 
 
 
• język mniejszości etnicznej 
 
(poziom rozszerzony) 
 
 
 
• język mniejszości narodowej 
 
(poziom rozszerzony) 
 
 
 
• język obcy nowożytny 
 
(poziom rozszerzony lub dwujęzyczny) 2 
 
 
 
• język polski 
 
(poziom rozszerzony) 
 
 
 
• język regionalny 
 
(poziom rozszerzony) 
 
 
 
• matematyka 
 
(poziom rozszerzony) 
 
 
 
• wiedza o społeczeństwie (WOS) 
 
(poziom rozszerzony) 

 


wybór spośród: 

• język mniejszości etnicznej 
(bez określania poziomu)

• język mniejszości narodowej 
(bez określania poziomu)

• język obcy nowożytny 
(bez określania poziomu lub 
poziom dwujęzyczny)


• język regionalny 
(bez określania poziomu)

 

2. W przypadku egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych: 

a. absolwent przystępuje obowiązkowo do jednego egzaminu w części pisemnej

b. absolwent ma również prawo przystąpić do egzaminu z nie więcej niż 5 kolejnych przedmiotów oprócz przedmiotu, o którym mowa w punkcie a. 

c. wybór przedmiotu nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od  przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym w tej szkole.   

 


II. EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO JAKO PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO I DODATKOWEGO

 

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawać z następujących języków: 

angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. 

Do egzaminu maturalnego z jednego wybranego języka obcego nowożytnego, tego samego w części pisemnej i ustnej, obowiązkowo przystępują wszyscy absolwenci ubiegający się o uzyskanie świadectwa dojrzałości. 

Język obcy nowożytny może być również wybrany jako przedmiot dodatkowy. W danym roku szkolnym absolwent obowiązkowo przystępuje do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej – może to być język obcy nowożytny. Absolwent może również przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych, wśród których mogą być języki obce. 

 

1. Jeżeli absolwent wybrał jako przedmiot dodatkowy język obcy nowożytny, który zdawał również jako przedmiot obowiązkowy, wówczas przystępuje do egzaminu z tego języka:
a. albo wyłącznie w części pisemnej - na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym

b. albo w części ustnej i w części pisemnej - wyłącznie na poziomie dwujęzycznym. 

 

2. Jeżeli absolwent wybrał jako przedmiot dodatkowy inny język obcy nowożytny niż ten, który zdawał jako przedmiot obowiązkowy, wówczas przystępuje do egzaminu z tego języka:

a. albo wyłącznie w części pisemnej - na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym 

b. albo w części ustnej i w części pisemnej, wybierając jedną z dwóch opcji: 

1 opcja: część ustna - bez określania poziomu i część pisemna - na poziomie rozszerzony

2 opcja: część ustna - na poziomie dwujęzycznym i część pisemna - również na poziomie dwujęzycznym.

III. OCENIANIE I WYNIKI EGZAMINU

Aby zdać maturę, absolwent musi:

a. otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej

b. przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej.

 
Egzamin uważa się za niezdany, jeżeli:

a. absolwent nie otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej lub nie przystąpił do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej.

b. egzamin z któregokolwiek przedmiotu obowiązkowego lub z jedynego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej został unieważniony albo w trakcie samego egzaminu, albo w wyniku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań podczas sprawdzania prac.

 

Jeżeli zdający nie zda któregokolwiek egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej, nie powinien rezygnować z przystępowania do kolejnych egzaminów w tej samej sesji, zgodnie z określonym harmonogramem.

Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent przystępuje dobrowolnie, nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na świadectwie dojrzałości.

Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis. 

Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. W przypadku egzaminów w części pisemnej (zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych) podane będą dwie liczby: wynik w procentach oraz wynik na skali centylowej:

 

a. Wynik w procentach to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które absolwent uzyskał za rozwiązanie zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym. Na przykład jeśli absolwent za rozwiązanie zadań z matematyki na poziomie rozszerzonym zdobył 39 punktów spośród 50 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik równy 78%.

b. Wynik na skali centylowej to odsetek liczby maturzystów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego przedmiotu na danym poziomie wynik taki sam lub niższy niż dany absolwent. Na przykład zdający, którego wynik centylowy z matematyki na poziomie rozszerzonym wynosi 82, dowie się, że 82% wszystkich maturzystów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym, uzyskało za rozwiązanie zadań wynik taki sam jak on lub niższy, a 18% maturzystów uzyskało wynik wyższy.

 


IV. UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH

Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej będący laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej jest zwolniony z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, zgodnie z Komunikatem Dyrektora CKE. Absolwent jest zwolniony również wówczas, gdy jest laureatem lub finalistą olimpiady z przedmiotu, który nie był nauczany w szkole, którą ukończył.
Nie później niż na 2 tygodnie przed egzaminem maturalnym laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej może dokonać zmiany w deklaracji ostatecznej w zakresie przedmiotu, z którego został laureatem lub finalistą. Absolwent może:
a. wybrać egzamin z tego przedmiotu jako kolejny przedmiot dodatkowy (pod warunkiem, że ogólna liczba przedmiotów zdawanych jako dodatkowe nie przekracza sześciu)
b. zmienić wskazany w deklaracji przedmiot (zarówno obowiązkowy język obcy, jak i przedmiot dodatkowy) na ten, z którego został laureatem lub finalistą
c. zmienić poziom egzaminu z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego, jeżeli został laureatem lub finalistą olimpiady z języka obcego. 
Maturzysta składa stosowny wniosek do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły), który niezwłocznie informuje o tym fakcie komisję okręgową.
Absolwent zwolniony z egzaminu będzie miał na świadectwie dojrzałości w rubryce danego przedmiotu wpisane słowo - odpowiednio - „zwolniony” lub „zwolniona”, maksymalny wynik, tj. „100%” (wynik procentowy) oraz „100” (wynik na skali centylowej) oraz informację o uzyskanym tytule laureata lub finalisty.
W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego zdawanego jako przedmiot dodatkowy - zwolnienie z egzaminu będzie równoznaczne z uzyskaniem z tego języka najwyższego wyniku na poziomie wskazanym w deklaracji.
 

V. PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO MATURY

Absolwent, który nie zdał matury, może przystąpić do egzaminów z przedmiotów obowiązkowych ponownie - zarówno w części ustnej, jak i pisemnej.

Absolwent ma prawo ponownie przystąpić do egzaminów z przedmiotów obowiązkowych zdanych w latach ubiegłych oraz do egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których przystępował w latach ubiegłych.

Absolwent ma prawo przystąpić do egzaminów z kolejnych przedmiotów dodatkowych.

Szczegółowe zasady przystępowania do egzaminu maturalnego po raz kolejny są określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 30 kwietnia 2013 r., poz. 520).

 

 

 

Komentarze (0)


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE