Studia wojskowe

Największy wybór studiów

wojskowych w Polsce

Odkryj ponad 10 kierunków wojskowych i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia wojskowe

Wojsko od zawsze działa jak magnes i przyciąga do siebie nie tylko tych, którzy chcieliby związać z nim swoje życie zawodowe, ale także osoby, które zwyczajnie interesują się wszystkim, co się z nim wiąże. Popularny slogan mówiący, że „za mundurem panny sznurem” traci na znaczeniu, gdyż wojskowym ubraniem interesuje się coraz więcej młodych ludzi, niezależnie od płci. Jak poznać wojsko? Jak związać z nim swoją przyszłość? To proste – należy wybrać studia wojskowe. 

 

Jak wyglądają studia wojskowe

Studia wojskowe można określić mianem wyjątkowych, dlatego że różnią się od innych obszarów kształcenia. Różnice nie istnieją wyłącznie w aspekcie wiedzy, jaką można zdobyć, ale także w zakresie formy, systemu, a nawet powodów, dla których się je podejmuje. Na początku należy zaznaczyć, że studia wojskowe nie oznaczają zgłębiania dziedzin wyłącznie związanych z armią. Oczywiście, nie istnieją takie kierunki jak Historia sztuki wojskowej, czy też Dziennikarstwo wojskowe, ale Informatyka i Mechatronika już tak, nie mówiąc o Logistyce, która wywodzi się z wojskowości. Warto wspomnieć jeszcze o tym, że kierunki kształcenia o charakterze wojskowym nie są realizowane tylko na uczelniach wojskowych.

Przykładem są medyczne szkoły wyższe, które prowadzą kształcenie w ramach Wydziałów Wojskowo- Lekarskich. Co jeszcze jest istotne? Uczelnie wojskowe prowadzą kształcenie zazwyczaj w pewnym podziale – na studiach wojskowych i studiach cywilnych. Gdzie występują różnice i na czym one polegają? Celem studiów wojskowych jest przygotowanie do służby w charakterze dowódcy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, jak również przygotowanie do wykonywania zadań w warunkach jednostki wojskowej, dowodzenia oraz organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowo- wychowawczej. Krótko mówiąc, studia o tym charakterze skierowane są do osób, które kandydują na żołnierzy zawodowych.

Pomimo tego, że studia wojskowe należą do grona charakterystycznych, to kształcenie przebiega wedle znanego wszystkim podziału na studia pierwszego i drugiego stopnia. Całościowa nauka kończy się egzaminem magisterskim, jak również egzaminem na oficera. Absolwenci otrzymują więc dwa dyplomy: tytuł magistra oraz patent oficerski i mianowanie na stopień podporucznika. Jaka jest jeszcze różnica między studiami wojskowymi a cywilnymi? W ramach studiów wojskowych przeprowadzane jest podstawowe szkolenie wojskowe, które składa się, między innymi ze szkoleń z bronią, zajęć z topografii wojskowej, czy ćwiczeń na poligonie. Niemal od razu można wywnioskować, iż studia wojskowe to pierwszy i bardzo duży krok w kierunku konkretnie zarysowanej kariery zawodowej.  

 

Ile trwają studia wojskowe 

Studia wojskowe realizowane są na bazie podziału, czyli dzielone na pierwszy i drugi stopień i łącznie kształcenie trwa pięć lat. Należy zaznaczyć, iż pięć lat nauki to okres wypełniony obowiązkami i dużą dawką wiedzy i rozwijanych umiejętności. Każda uczelnia oferująca studia wojskowe prowadzi kształcenie o innym profilu, nakierowane na inne obszary, stąd w programach nauczania oprócz wykładów i zajęć, widnieją ćwiczenia, szkolenia, praktyki i kursy. Jakie są to szkolenia? W zależności od szkoły wyższej, mogą to być szkolenia na okrętach, samolotach, bądź strzelnicach i poligonach. Co ciekawe, niektóre uczelnie wojskowe przeprowadzają szkolenie wojskowe dla absolwentów uczelni niebędących żołnierzami zawodowymi; takie szkolenie zazwyczaj trwa dwanaście miesięcy. Intensywność nauki w toku studiów sprawia, że otrzymanie dyplomu zamyka pewien etap i otwiera następny, zatem studia wojskowe są bardzo płynne i ułożone w taki sposób, aby student od razu wchodził na ścieżkę zawodową. 

 

Jakie wymagania / przedmioty na maturze

Nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, że studia wojskowe rządzą się innymi prawami niż studia innych obszarów. Naturalnie, kandydaci chcący podjąć naukę muszą przystąpić do procesu rekrutacji, ale wygląda on inaczej i należy być tego świadomym i przygotowanym do niego. Oczywiście, przedmioty brane pod uwagę w systemie kwalifikacji uzależnione są od tego, jaki kierunek kształcenia wybraliśmy; może to być fizyka, matematyka, informatyka, czy geografia, ale wśród wymagań na studia wojskowe widnieją też takie, które możemy określić mianem formalnych. Otóż, o przyjęcie na pierwszy rok może ubiegać się osoba, które spełnia wymienione warunki: jest niekarana sądownie, posiada polskie obywatelstwo, posiada zdolność psychiczną i fizyczną do zawodowej służby wojskowej, ma co najmniej osiemnaście lat w dniu powołania do służby kandydackiej oraz – co oczywiste – posiada świadectwo dojrzałości.

Powyższe warunki określone są w specjalnej ustawie, o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. To, naturalnie, nie koniec. Kandydat, który spełnia powyższe warunki przechodzi do kolejnego etapu rekrutacji, którym są badania lekarskie, a których celem jest określenie zdolności psychicznych i fizycznych do służby oraz udokumentowanie braku przeciwwskazań psychologicznych do służby. W przypadku niektórych kierunków kształcenia – na przykład kierunku Lotnictwo i kosmonautyka, kandydat musi przejść lotnicze szkolenie sprawdzające. Ale na tym nie koniec.

Posługując się wciąż przykładem Lotnictwa i kosmonautyki, następnym krokiem kandydata jest przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego. Polega ono na analizie wyników maturalnych, egzaminie sprawności fizycznej oraz rozmowie. W ramach ciekawostki możemy nakreślić, iż rozmowa na omawiany kierunek zawiera pytania o podstawy konstrukcji statków powietrznych, technologie przemysłu lotniczego, czy podstawy eksploatacji statków powietrznych. Naturalnie, wymagania mogą różnić się w zależności od uczelni oraz obranego kierunku kształcenia, natomiast wywnioskować można, iż wymagania na studia wojskowe są wysokie i do rekrutacji nie da się podejść bez wcześniejszego przygotowania.   

 

Jaka praca po studiach wojskowych 

Mówiąc o studiach wojskowych należy podkreślić, iż stanowią one przygotowanie do pełnienia zawodu. Naturalnie, wszystkie kierunki kształcenia prowadzone są w celu przygotowania do wykonywania obowiązków zawodowych, ale studia wojskowe znacznie różnią się od innych obszarów kształcenia. Wspomniane przygotowanie do pełnienia zawodu jest rzeczywiste, a przejście od studiów do pracy przebiega płynnie, niemal od razu. Jak to wygląda? Posłużmy się przykładem kierunku Nawigacja, ze specjalnością Eksploatacja okrętowych systemów pokładowych - po obronie pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu dyplomowego, absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera oraz stopień podporucznika marynarki i są wyznaczani na stanowiska służbowe w Siłach Zbrojnych RP.

Mówiąc krócej, każdy kto podejmuje studia wojskowe, określa się, bądź staje się żołnierzem, czyli od razu obiera swój zawód. Kierunki kształcenia o charakterze wojskowym także nakierowują na określone ścieżki kariery. Zgodnie z ogólnymi wymogami i kwalifikacjami absolwenta, studenci są przygotowani do pracy w strukturach administracji publicznej i wojskowej, w służbach, inspekcjach i strażach oraz w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli oraz zespołach zarządzania kryzysowego, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, firmach doradczych i konsultingowych. 

 

Czy warto iść na studia wojskowe 

Gdybyśmy chcieli stworzyć ranking najczęściej stawianych pytań, to: „czy warto iść na studia?” na pewno znalazłoby się w czołówce zestawienia. Można założyć, że najczęstszą odpowiedzią byłoby słowo: „tak”, nawet nie poparte silnymi argumentami. Trzeba przyznać, że warto iść na studia, jak również przyznać należy, że warto wiedzieć dlaczego. A jak powyższe pytanie ma się do studiów wojskowych? Studia wojskowe należą do grona studiów charakterystycznych, dlatego że rządzą się swoimi prawami i niełatwo porównać je do innych obszarów kształcenia wyższego. Ale właśnie z tych różnic wynikają korzyści.

Studia wojskowe to proces, w którym można dostrzec łagodne przejście od rozpoczęcia nauki do rozpoczęcia zawodowej drogi. Gdybyśmy chcieli rozrysować ten przebieg, wyglądałby on następująco: rekrutacja—podstawowe szkolenie wojskowe- przysięga wojskowa- immatrykulacja- kształcenie wojskowe- egzamin oficerski- promocja na pierwszy stopień oficerski- służba wojskowa. Naturalnie, schemat ten nie musi odpowiadać każdej szkole wyższej, ale prawdą jest, że przejście w życie zawodowe jest wyjątkowo płynne, porównując inne studia. Studia wojskowe mają też dodatkowe korzyści: studenci mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie w akademikach, całodzienne wyżywienie i umundurowanie, a także miesięczne uposażenie. Ponadto, inne plusy wynikają z faktu funkcjonowania w sferze wojskowej, a korzyści z tego płynących jest znacznie więcej – na przykład pewna emerytura.  

 

Co dadzą ci studia wojskowe

Studia wojskowe mogą dać wiele – i to w różnych sferach i dziedzinach. Rzadko się zdarza, aby nauka na studiach wpływała na kondycję fizyczną. Nauka zazwyczaj kojarzy się nam z czytaniem podręczników, przeglądaniem notatek, powtarzaniem materiału. Naturalnie, podczas studiów wojskowych ten schemat także funkcjonuje, ale swego rodzaju punktem pobocznym jest rzeczywista dbałość o kondycję fizyczną, gdyż bez niej nie da się nawet tych studiów rozpocząć. Idąc w tym kierunku, warto wspomnieć jeszcze o ogólnym zdrowiu i samopoczuciu, gdyż bez tego również niemożliwe będzie rozpoczęcie nauki. Co jeszcze mogą dać studia wojskowe?

Studia wojskowe dają pomysł na życie. Niemal od razu mogą nakierować na konkretną ścieżkę. Kiedy ucząc się na innych studiach możemy dość długo podejmować decyzję o swojej przyszłości, tak na studiach wojskowych podejmowana jest ona praktyczne od razu. Dla jednych może być to niewygodne, a dla drugich komfortowe, bo rozmyślanie i planowanie kariery wraz z zadawaniem setek pytań i wyjaśniania wątpliwości, po prostu, odpada i nie ma miejsca. Podsumowując, studia wojskowe dają zawód. Coś jeszcze? Studia wojskowe dają dyscyplinę – a niektórym przyda się ona na pewno; nie tylko podczas studiów. 

 

Czego nie dadzą ci studia wojskowe

Omawiając studia wojskowe warto zaznaczyć, że korzyści z nich płynące dla niektórych mogą być niedogodnościami. Jak to możliwe? Opisywany przez nas obszar kształcenia i system nauki wiąże się dyscypliną, a na pewno nie każdy jest do przystosowany, bądź nie jest na nią przygotowany. Zapewne każdy zna osobę, której okres studiowania kojarzy się nie tylko z intensywną nauką, ale i aktywnym spędzaniem czasu wolnego, niekoniecznie skupionym na rozwijaniu zainteresowań poza naukowych. Niemal na każdej uczelni oferującej kształcenie wojskowe panuje atmosfera, którą można porównać do tej, która funkcjonuje w wojsku – wszak to wprowadzenie do zawodu i pewna namiastka służby.

W pewnym sensie studia wojskowe nie dają wolności, albo inaczej mówiąc, nie dają tej atmosfery, która panuje na innych studiach. Jeśli studiując jakiś inny kierunek, absencja na zajęciach nie skutkuje niczym poważnym, tak na studiach wojskowych może kończyć się postępowaniem o poważniejszym zabarwieniu. Każdy student musi podporządkować się zasadom i regułom, a odstępstwa od nich są zauważalne i rzadko uchodzą na sucho. Nie każdy jest w stanie to zrozumieć i dostosować się do panujących obyczajów. Dlatego studia wojskowe są dobre dla tych, którzy rzeczywiście świadomie chcą je podjąć. Wynikające z nich korzyści opierają się na zrozumieniu zasad i przystosowaniu się oraz respektowaniu ich. 

 

Co warto sprawdzić idąc na studia wojskowe

Rozmyślając o studiach i prowadząc swoje plany w kierunku studiów wojskowych, warto na początku zapoznać się z różnicami, jakie występują między studiami wojskowymi a studiami cywilnymi. Należy dokładnie je poznać, by nie czuć zaskoczenia i przygotować się do nich jak najlepiej. Kolejnym krokiem jest zapoznanie się z warunkami rekrutacji, począwszy od przedmiotów, które warto zdawać na maturze, kończąc na egzaminach i rozmowach kwalifikacyjnych, gdyż mogą się one różnić w zależności od wybranej szkoły wyższej. Co jeszcze warto wiedzieć? Dobrze jest sprawdzić programy nauczania, plany zajęć, specjalności, a przede wszystkim zadać sobie pytanie, który kierunek najbardziej nas interesuje i co będziemy chcieli robić z pozyskaną wiedzą. Wszystkie warunki studiowania są jasno określone, wystarczy zatem poświęcić trochę czasu i zapoznać się z nimi jak najdokładniej.  

 

Studia wojskowe – zaoczne

Studia dzienne czy studia zaoczne? Wiele osób stawia przed sobą taki dylemat i szuka argumentów, które poświadczą słuszną decyzję. Studia dzienne prowadzone są od poniedziałku do piątku, a studia zaoczne realizowane są w ramach tzw. zjazdów, czyli w weekendy. W przypadku omawianego obszaru kształcenia nie musimy zgłębiać się w różnice między tymi trybami nauki, gdyż studia wojskowe nie występują w trybie zaocznym. Dlaczego? Jeśli nauka jest już pierwszym etapem służby wojskowej, to mówiąc w prosty sposób, nie da się odbywać jej tylko w weekendy, na dodatek co dwa tygodnie. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż niektóre kierunki o charakterze wojskowym są realizowane w trybie zaocznym – na przykład kierunek Zarządzanie i dowodzenie – ale jest to kierunek realizowany na studiach cywilnych, zatem może być prowadzony w systemie niestacjonarnym. 

 

Studia wojskowe – opinie

Studia to jeden z najczęstszych tematów rozmów. Nawet podczas rodzinnych zgromadzeń poruszany jest on dość aktywnie. Na temat kształcenia wyższego wymienia się opinie, zadaje pytania, porusza problemy, dyskutuje o przyszłości, które za sobą niesie. Studia wojskowe bardzo często wśród rozmówców wywołują zdumienie – przede wszystkim dlatego, że kojarzą się z czymś podniosłym, niełatwym i jakże istotnej rangi. Ale czy słusznie studia wojskowe budzą takie emocje? Czy zasługują wyłącznie na uznanie i szacunek? Paweł, student II roku Logistyki na studiach wojskowych w Warszawie mówi: „Wydaje mi się, że niewiele osób wie jak wyglądają i na czym polegają studia wojskowe.

Wszyscy myślą, że chodzimy w mundurach i tylko to wyróżnia te studia od innych. A to przecież nieprawda. Studia wojskowe to pomysł na życie, nie tylko na naukę. Na studia wojskowe decydujesz się dlatego, bo chcesz, jesteś o tym przekonany i wybierasz je świadomie, a nie dlatego, że nie miałeś pomysłu na to, co robić po maturze.”  Krystian, student II roku Nawigacji z Gdyni dodaje:

„Studia wojskowe to nauka jak służyć ojczyźnie, a więc poważna sprawa. Dyscyplina, jasne zasady i reguły gry. Mnie się to podoba, bo wiem dokąd moja nauka zmierza i wiem, że na pewno pozyskaną wiedzę wykorzystam i będę mógł przekazać ją dalej. To studia dla ludzi mocno stąpających po ziemi i wytrwałych w swoich postanowieniach. „

 

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNKI WOJSKOWE?

 

 

 

KIERUNKI WOJSKOWE

Miasto
A
automatyka i robotyka
B
bezpieczeństwo narodowe
bezpieczeństwo wewnętrzne
budownictwo
D
dowodzenie
E
elektronika i telekomunikacja
G
geodezja i kartografia
I
informatyka
K
kierunek lekarski
L
logistyka
lotnictwo
lotnictwo i kosmonautyka
M
mechanika i budowa maszyn
N
nawigacja
O
obronność
obronność państwa
S
studia wojskowe
W
wojsko w systemie służb publicznych
wojskoznawstwo
Z
zarządzanie i dowodzenie
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA WOJSKOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×STUDIA WOJSKOWE - PODYPLOMOWE

Miasto

ODKRYJ STUDIA WOJSKOWE

Miasto

Bezpieczeństwo państwa studia - kierunek studiów

Bezpieczeństwo państwa to studia kształcące z zakresu wiedzy o militarnych i pozamilitarnych…

Bezpieczeństwo państwa studia - kierunek studiów

Bezpieczeństwo państwa to studia kształcące z zakresu wiedzy o militarnych i pozamilitarnych zagrożeniach występujących w dzisiejszym świecie. Nauczysz się zarządzać kryzysami oraz organizować akcje ratunkowe w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludności. Staniesz się ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego i międzynarodowego. Zdobędziesz również wiedzę na temat analizowania i przewidywania zagrożeń na arenie lokalnej jak i międzynarodowej. Zdobyta wiedza przełoży się na umiejętności praktyczne, podczas realizowanych ćwiczeń i warsztatów.

Czytaj więcej: Bezpieczeństwo państwa studia - kierunek studiów

Budownictwo studia - kierunek studiów

Zastanawiałeś się jak zbudowane są otaczające Cię budynki? Jaki są ich konstrukcje…

Budownictwo studia - kierunek studiów

Zastanawiałeś się jak zbudowane są otaczające Cię budynki? Jaki są ich konstrukcje oraz z jakich materiałów zostały zbudowane? Myślałeś o kierowaniu budową lub firmą budowlaną? Twoją mocną stroną są nauki ścisłe i marzy Ci się tytuł inżyniera? Jeśli tak to jest to kierunek dla Ciebie! Kierunek budownictwo to obecnie jeden z najbardziej popularnych kierunków politechnicznych, wybieranych przez maturzystów. Nie bez powodu! Według statystyk absolwenci tego kierunku nie mają problemów ze znalezieniem pracy w zawodzie. Co więcej, oferowane jest wiele praktyk, które pozwalają na zdobycie doświadczenia zawodowego i zapewnienia dobrego startu na rynku pracy.

Czytaj więcej: Budownictwo studia - kierunek studiów

Chemia studia - kierunek studiów

Chcesz poznać naturę i właściwości substancji, które nas otaczają? Fascynuje…

Chemia studia - kierunek studiów

Chcesz poznać naturę i właściwości substancji, które nas otaczają? Fascynuje Cię świat cząsteczek i atomów, a Twoim zamiłowaniem są nauki przyrodnicze? Jeśli tak to chemia będzie świetnym kierunkiem, podczas którego rozwiniesz swoje zainteresowanie i przełożysz je następnie na karierę zawodową! Kierunek studiów chemia to nauka o nieograniczonych możliwościach, która otwiera oczy na otaczający nas świat. Tę dziedzinę świetnie charakteryzują słowa Alberta Einsteina: "Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. Ten, kto go nie zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu, jest martwy, niczym zdmuchnięta świeczka."

Czytaj więcej: Chemia studia - kierunek studiów

Dowodzenie studia - kierunek studiów

Studia na kierunku dowodzenie to bezsprzecznie jeden z najlepszych wyborów w ramach…

Dowodzenie studia - kierunek studiów

Studia na kierunku dowodzenie to bezsprzecznie jeden z najlepszych wyborów w ramach potencjalnej kariery edukacyjnej i zawodowej. Chciałbyś poznać mechanizmy działań organów systemu obronności i bezpieczeństwa państwowego w przypadku kryzysu lub wojny? Marzysz o utrzymaniu podstawowych wartości dla świata, czyli pokoju i zgody? Jeśli fascynuje Cię funkcjonowanie poszczególnych jednostek sił zbrojnych, a wiedzę dotyczącą misji polskich kontyngentów wojskowych masz w małym palcu, to zdecydowanie kierunek dla Ciebie. 

Czytaj więcej: Dowodzenie studia - kierunek studiów

Ekonomika obronności studia - kierunek studiów

Interesuje Cię tematyka obronności państw i Twoją aspiracją są studia na Akademii…

Ekonomika obronności studia - kierunek studiów

Interesuje Cię tematyka obronności państw i Twoją aspiracją są studia na Akademii Obrony Narodowej? Chciałbyś się dowiedzieć jak zarządzać sztabem w sytuacji kryzysowej lub zgłębić się w system finansowania systemu obronnego? Jeżeli Twoja odpowiedź jest twierdząca to na pewno odnajdziesz się na kierunku Ekonomika obronnościCzego nauczysz się w ramach tych studiów? Kierunek ten kształci w obszarze studiów społecznych i ekonomicznych. Nauczysz się jak w pełni wykorzystać potencjał militarny państwa w celu ochronny społeczeństwa. Zostaniesz również kompleksowo przeszkolony w zakresie działań w sytuacjach kryzysowych.

Czytaj więcej: Ekonomika obronności studia - kierunek studiów

Elektronika i telekomunikacja studia - kierunek studiów

Współczesna komunikacja byłaby wręcz niemożliwa bez telefonu. Obecnie jest to urządzenie,…

Elektronika i telekomunikacja studia - kierunek studiów

Współczesna komunikacja byłaby wręcz niemożliwa bez telefonu. Obecnie jest to urządzenie, które stanowi podstawowe wyposażenie nie tylko firm, ale każdego z nas. Dlatego tak ważne jest aby sprawami telekomunikacji zajmowali się specjaliści. Jeżeli zatem fascynuje Cię świat komunikacji telefonicznej to na pewno odnajdziesz się na tym kierunku! Czym będziesz zajmować się w ramach studiów Elektronika i telekomunikacja? Studia kształcą w zakresie studiów technicznych. Skupisz się zatem na szeroko pojętej elektronice oraz na przetwarzaniu sygnałów w postaci prądów i napięć elektrycznych.

Czytaj więcej: Elektronika i telekomunikacja studia - kierunek studiów

Geodezja i kartografia studia - kierunek studiów

Mapy w życiu człowieka istniały od czasów najdawniejszych. Ludzie zawsze byli ciekawi…

Geodezja i kartografia studia - kierunek studiów

Mapy w życiu człowieka istniały od czasów najdawniejszych. Ludzie zawsze byli ciekawi świata i starali się przenieść go na papier, również w postaci kartograficznej. Jeśli więc zastanawiasz się nad podjęciem studiów na kierunku geodezja i kartografia, musisz odznaczać się dobrą orientacją w terenie, wyobraźnią przestrzenną, umiejętnością czytania map oraz umiejętnościami technicznymi, a z przedmiotów szkolnych nacisk położyć na naukę matematyki, fizyki oraz chemii. Geodezja i kartografia nie należy do kategorii łatwych kierunków, nie jest przeznaczony dla każdego, natomiast możesz być pewien, że jako absolwent pracy nie będziesz szukał długo.

Czytaj więcej: Geodezja i kartografia studia - kierunek studiów

Informatyka studia - kierunek studiów

Studia informatyczne to obecnie jedne z najchętniej wybieranych kierunków studiów…

Informatyka studia - kierunek studiów

Studia informatyczne to obecnie jedne z najchętniej wybieranych kierunków studiów wśród licealistów. Nie bez powodu, gdyż informatyk to obecnie „zawód przyszłości”, a dzięki prężnie rozwijającemu się rynkowi w tej dziedzinie specjaliści w tej profesji są jak najbardziej poszukiwani. Jeżeli zatem Twoją mocną stroną są nauki ścisłe, a dodatkowo świetnie odnajdujesz się w środowisku informatycznych to na pewno odnajdziesz się na kierunku InformatykaPodczas studiów informatycznych zmierzysz się z wyzwaniami współczesnej informatyki. Nauczysz się między innymi projektowania i analizy systemów informatycznych, tworzenia baz danych oraz eksploatacji sieci komputerowych.

Czytaj więcej: Informatyka studia - kierunek studiów

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo studia - kierunek studiów

Przy obecnej dominacji Internetu bezpieczeństwo informacji elektronicznych nabiera na znaczeniu.…

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo studia - kierunek studiów

Przy obecnej dominacji Internetu bezpieczeństwo informacji elektronicznych nabiera na znaczeniu. Często nawet nie jesteśmy świadomi, jak wiele danych udostępniliśmy oraz ile osób ma do nich łatwy dostęp i może je wykorzystać. Problem ten dotyczy każdego aspektu użytkowania Internetu – od forum internetowych, poprzez głosowania elektroniczne aż po bankowość internetową. Dlatego też rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie kryptologii. Dzięki studiom na kierunku Kryptologia i cyberbezpieczeństwo możesz dołączyć d tego grona! Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Kryptologia i cyberbezpieczeństwo? Jako student tego kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu informatyki, a także ogólną wiedzę z zakresu inżynierii bezpieczeństwa.

Czytaj więcej: Kryptologia i cyberbezpieczeństwo studia - kierunek studiów

Logistyka studia - kierunek studiów

Polska jest niezwykle atrakcyjnym obszarem pod względem logistycznym, a dzięki przynależności…

Logistyka studia - kierunek studiów

Polska jest niezwykle atrakcyjnym obszarem pod względem logistycznym, a dzięki przynależności do Unii Europejskiej stała się ona bardzo dobrym terenem dla inwestorów z tej gałęzi gospodarki. Właśnie dlatego zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie rośnie, gdyż ilość firm potrzebujących wykształconych logistyków nieustannie wzrasta. Jeżeli zatem masz zmysł stratega i chcesz wykorzystać go w przyszłej karierze zawodowej to Logistyka może być dla Ciebie świetnym kierunkiem! Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Logistyka? Logistyka jest jedną z tych dziedzin gospodarki, która jest najbardziej powiązana z każdym sektorem rynku.

Czytaj więcej: Logistyka studia - kierunek studiów

Lotnictwo studia - kierunek studiów

Od roku 1783, kiedy to w przestrzeń powietrzną poszybował pierwszy balon na gorące powietrze…

Lotnictwo studia - kierunek studiów

Od roku 1783, kiedy to w przestrzeń powietrzną poszybował pierwszy balon na gorące powietrze braci Mongolfier następuje ogromny postęp w tej dziedzinie. Chociaż jeszcze pod koniec XIX wieku nie wierzono, że konstruowanie samolotów cięższych od powietrza, to już w 1903 roku bracia Wright poszybowali w powietrze pierwszym kontrolowanym samolotem. Obecnie latanie jest standardem, na który każdy może sobie pozwolić. Tak duże zapotrzebowanie sprawia, że poszukiwani są specjaliści w tej dziedzinie. Jeżeli zatem interesujesz się tą tematyką to Lotnictwo może być świetnym kierunkiem dla Ciebie! Na terenie naszego kraju obecnie rozwija się kilka dużych firm branży lotniczej.

Czytaj więcej: Lotnictwo studia - kierunek studiów

Lotnictwo i kosmonautyka studia - kierunek studiów

Obecnie lotnictwo i kosmonautyka to jedne z najlepiej rozwijających się gałęzi…

Lotnictwo i kosmonautyka studia - kierunek studiów

Obecnie lotnictwo i kosmonautyka to jedne z najlepiej rozwijających się gałęzi przemysłu. Co ważniejsze jest to rynek, który rozwija swoje skrzydła także w Polsce. Takie zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie sprawia, że nie powinieneś mieć problemu ze znalezieniem ciekawej pracy w tej branży. Jeżeli zatem interesujesz się przestrzenią powietrzną to Lotnictwo i kosmonautyka może być świetnym kierunkiem dla Ciebie! Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka? Studia na kierunku Lotnictwo i kosmonauyka kształcą w zakresie podstaw teoretycznych w obszarze nauk społecznych, a w szczególności dyscyplin naukowych o obronności, bezpieczeństwie, zarządzaniu oraz nauk pokrewnych, które dotyczą zasad i problemów funkcjonowania instytucji i organizacji lotniczych, a także struktur bezpieczeństwa państwa.

Czytaj więcej: Lotnictwo i kosmonautyka studia - kierunek studiów

Mechanika i budowa maszyn studia - kierunek studiów

Maszyny to codzienność. Na każdym kroku mamy styczność z urządzeniami mechanicznymi,…

Mechanika i budowa maszyn studia - kierunek studiów

Maszyny to codzienność. Na każdym kroku mamy styczność z urządzeniami mechanicznymi, które w dużym stopniu ułatwiają nam życie codzienne czy zawodowe. Nieustanny rozwój technologii sprawia, że branża budowy maszyn ciągle pokazuje silne zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Dlatego też Mechanika i budowa maszyn jest jednym z najchętniej wybieranych kierunków przez licealistów. Jeżeli zatem chciałbyś mieć wpływa na konstruowanie urządzeń mechanicznych to Mechanika i budowa maszyn jest kierunkiem, który powinieneś wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej ścieżki kariery!

Czytaj więcej: Mechanika i budowa maszyn studia - kierunek studiów

Mechatronika studia - kierunek studiów

Mechatronika to połączenie dwóch nieustannie rozwijających się gałęzi przemysłu:…

Mechatronika studia - kierunek studiów

Mechatronika to połączenie dwóch nieustannie rozwijających się gałęzi przemysłu: mechaniki oraz elektroniki, a jej celem jest dodawanie rozwiązań elektroniki do projektowania oraz wytwarzania nowoczesnych urządzeń. Jeżeli zatem Twoją mocną stroną są nauki ścisłe, chcesz zdobyć tytuł inżyniera to Mechatronika może być początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tej dziedzinie! Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Mechatronika? Program studiów przygotuje Cię do projektowania oraz konstruowania specjalistycznych urządzeń, maszyn, pojazdów, sprzętów oraz specjalistycznej aparatury medycznej. 

Czytaj więcej: Mechatronika studia - kierunek studiów

Militarystyka historyczna studia - kierunek studiów

Dla wielu zajęcie anachroniczne jak zbieranie znaczków i składanie modeli samolotów,…

Militarystyka historyczna studia - kierunek studiów

Dla wielu zajęcie anachroniczne jak zbieranie znaczków i składanie modeli samolotów, pachnące muzealną nudą i słabo przystające do rzeczywistości. Dla innych cenny, materialny zapis fascynujących wydarzeń historycznych, teren do nieustannej poznawczej eksploracji i pasja, która pozwala dowiedzieć się wiele o człowieku w kontekście społecznym, historycznym i antropologicznym. 

Czytaj więcej: Militarystyka historyczna studia - kierunek studiów

Obronność studia - kierunek studiów

Czy wiesz kto stoi na straży państwa? Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa…

Obronność studia - kierunek studiów

Czy wiesz kto stoi na straży państwa? Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa w strukturach bezpieczeństwa narodowego? Absolwenci kierunku studiów obronność zostaną wykształceni w zakresie obrony państwa, a w szczególności będą obeznani jak działać w sytuacjach zwiększonego ryzyka w czasie pokoju oraz w zarządzaniu kryzysowym, czy podczas wojny. Absolwent tego kierunku studiów będzie mógł pochwalić się wiedzą z zakresu obronności w wielu wymiarach, jak np. w wymiarze politycznym, ekonomicznym, militarnym, ekologicznym oraz będzie przygotowany do realizacji cywilno-wojskowych. Jeśli jesteś zatem zainteresowany perspektywami pracy w sektorze administracji publicznej, samorządowej, państwowej, czy w służbach i straży obecnych w sektorze bezpieczeństwa.

Czytaj więcej: Obronność studia - kierunek studiów

Obronność państwa studia - kierunek studiów

Chyba nikt nie zaryzykowałby stwierdzenia, że żyjemy w zupełnie bezpiecznych czasach,…

Obronność państwa studia - kierunek studiów

Chyba nikt nie zaryzykowałby stwierdzenia, że żyjemy w zupełnie bezpiecznych czasach, o ile takie w ogóle istnieją. Każdy okres historyczny ma swoje napięcia rozpościera się na pajęczynie społecznych, kulturowych i politycznych zależności, których kombinacje czasem doprowadzają rzeczywistość do momentu wrzenia, punktu kulminacyjnego, sytuacji przesilenia.

Czytaj więcej: Obronność państwa studia - kierunek studiów

Systemy informacyjne w bezpieczeństwie studia - kierunek studiów

Jeśli szukasz studiów, które będą łączyć w sobie wiedzę z zakresu nauk…

Systemy informacyjne w bezpieczeństwie studia - kierunek studiów

Jeśli szukasz studiów, które będą łączyć w sobie wiedzę z zakresu nauk społecznych, prawnych i wprowadzą Cię w tajniki wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, bezpieczeństwie wewnętrznym, możesz zakładać, że trafiłeś w dobre miejsce, ponieważ kierunek studiów systemy informacyjne w bezpieczeństwie to jest właśnie to, czego szukałeś! Jako absolwent tego kierunku będziesz wyposażony w zrozumienie jak istotne jest bezpieczeństwo wewnętrzne oraz w umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii w systemach bezpieczeństwa informacji. To jeszcze nie wszystko!

Czytaj więcej: Systemy informacyjne w bezpieczeństwie studia - kierunek studiów

Zarządzanie i dowodzenie studia - kierunek studiów

Przedstawiając zalety tego kierunku należy wspomnieć na początku o bardzo bogatej ofercie…

Zarządzanie i dowodzenie studia - kierunek studiów

Przedstawiając zalety tego kierunku należy wspomnieć na początku o bardzo bogatej ofercie specjalności realizowanych w ramach studiów. Możesz wybrać dowodzenie, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie lotnictwem, zarządzanie bezpieczeństwem, finanse i rachunkowość w zarządzaniu lub zarządzanie w środowisku informatycznym. W ramach zajęć zapoznasz się przede wszystkim z tematyką związaną z naukami ekonomicznymi, natomiast cały program studiów będzie różnił się w zależności od wybranej przez Ciebie specjalności. Zatem możesz nauczyć się efektywnie kierować personelem, motywować współpracowników i konstruktywnie rozwiązywać pojawiające się konflikty interpersonalne lub zapoznać się z tematyką rynków finansowych i rachunkowości oraz skutecznymi procedurami zapewniającymi bezpieczeństwo.

Czytaj więcej: Zarządzanie i dowodzenie studia - kierunek studiów

Komentarze (0)