Kryminologia - Gdańsk

Kryminologia - Gdańsk

Kryminologia - Gdańsk

Kryminologia to uruchomiony w 2013 roku, unikatowy w skali kraju kierunek, który znajdziesz tylko na Uniwersytecie Gdańskim. W pierwszym naborze pobiła wszelkie rekordy popularności ostatnich lat gdańskiej uczelni: o jedno miejsce starały się wówczas aż 44 osoby. Na rok akademicki 2015/16 UG przygotował 100 miejsc dla nowych studentów. Czym właściwie zajmuje się kryminologia? W odróżnieniu od kryminalistyki, która walczy z konkretnymi działaniami przestępczymi, kryminologia zapobiega przestępczości jako zjawisku społecznemu przez usuwanie przyczyn o charakterze ogólnym. Poprzez termin „kryminologia” należy rozumieć zatem naukę o przestępstwach i ich sprawcach, zajmującą się przejawami i przyczynami przestępczości i innych zjawisk patologicznych (np. prostytucji) w kontekście społecznym.

Studia kryminologii pierwszego stopnia trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Po zdobyciu dyplomu możesz kontynuować naukę na 2-letnich studiach magisterskich. Kierunek kryminologia zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych dających wysokie kwalifikacje do pracy w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości (np. policja, kuratorzy, służba więzienna), a także w organizacjach pozarządowych (np. mediatorzy, pracownicy społeczni). W trakcie studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego będziesz uczestniczył w takich zajęciach jak biologia kryminalna, psychopatologia czy europejskie prawo karne. Program nauczania oparty jest o najnowsze osiągnięcia biologii, politologii, zarządzania, filozofii, prawa oraz samej kryminologii. Natomiast uczestnicząc w warsztatach prowadzonych przez kuratorów, pracowników ośrodków diagnozowania psychologicznego, policję, straż miejską oraz pracowników zakładów karnych, możesz mieć pewność, że zdobywasz wiedzę, która będzie przydatna w praktyce. 

Zasady rekrutacji:

Przedmiot

Mnożnik przedmiotu

Język polski

0,35

Język obcy

0,35

jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka/fizyka i astronomia, historia, matematyka, geografia, WOS

0,3

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.

Komentarze (0)