Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

awf poznań rekrutacja

 

Zasady rekrutacji na AWF w Poznaniu 2015/16

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 do uchwały nr 60/14 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu  z dnia 27 maja 2014 r.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Kandydaci na studia przyjmowani są w ramach limitu miejsc na podstawie listy rankingowej.

2. W przypadku zgłoszenia deklaracji podjęcia studiów po upływie terminu prowadzenia procesu rekrutacyjnego, ale przed terminem rozpoczęcia zajęć dopuszcza się możliwość przyjęcia kandydata na warunkach tożsamych z warunkami określonymi w procesie rekrutacji z zachowaniem poniższych reguł:

a) jeżeli limit wolnych miejsc nie został wypełniony, dopuszcza się przyjęcie kandydata w ramach wolnych miejsc.

b) jeżeli limit wolnych miejsc został wypełniony dopuszcza się przyjęcie kandydata, ale po uzyskaniu uprzedniej zgody Rektora i jeżeli jego kandydatura nie jest kandydaturą o niższej ocenie od najniższej, którą otrzymał kandydat przyjęty na studia w procesie postępowania rekrutacyjnego w ramach określonego limitu przyjęć.

3. Studia na dowolnym kierunku i poziomie oraz w dowolnym trybie mogą być uruchomione pod warunkiem utworzenia przynajmniej jednej grupy dziekańskiej.

4. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć na studia niestacjonarne drugiego stopnia, osoby nieprzyjęte na studia stacjonarne z powodu braku miejsc, będą mogły ubiegać się o przyjęcie na studia niestacjonarne.

5. Studia niestacjonarne są odpłatne, wysokość opłat reguluje odrębne zarządzenie Rektora AWF.

6. Studenci studiów stacjonarnych zobowiązani są do partycypowania w kosztach kształcenia jeżeli są to ich studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej.

7. Rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2015/2016 prowadzona będzie za pośrednictwem Internetu. Rejestracji można zatem dokonywać korzystając z dowolnego komputera posiadającego łączność z siecią internetową. Rejestrując się kandydat wypełnia elektroniczny formularz podania wpisując niezbędne dane osobowe oraz podaje stopień, kierunek i tryb studiów, na który zamierza zostać przyjęty.

8. Link do rejestracji internetowej, będzie uruchomiony na stronie internetowej Uczelni www.awf.poznan.pl w Poznaniu oraz www.awf-gorzow.edu.pl w Gorzowie Wlkp.

9. Oprócz rejestracji internetowej kandydat wnosi obowiązkową opłatę za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości określonej w zarządzeniu Rektora

10. Z uwagi na specyfikę studiów - kandydat zobowiązany jest również do złożenia zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (Medycyny Pracy), o braku przeciwwskazań do studiów w AWF, przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających z zajęć w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

11. Maturzyści, którzy nie wyrazili zgody na umieszczenie wyników matury w Krajowym Rejestrze Matur dostarczą kserokopię świadectwa dojrzałości niezwłocznie po jego otrzymaniu – by możliwe było wprowadzenie wyników  do systemu.

12. Wypełniony elektroniczny formularz rekrutacyjny, dane dotyczące wyników egzaminów maturalnych, a także  dostarczone przez kandydata zaświadczenia stają się podstawą rekrutacji.  W oparciu o nie - generowane są listy rankingowe.

13. W przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji i przyjęcia na studia kandydat przesyła na adres Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu następujące dokumenty:

a) formularz internetowy (karta ewidencyjna) - wydrukowany i podpisany stanowiący podanie o przyjęcie na studia

b) oryginał (lub odpis) świadectwa dojrzałości

c) oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej

d) zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (medycyny pracy) o braku przeciwwskazań do studiów przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających z zajęć w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Druk skierowania na badania można pobrać w Uczelni

e) osoby odbywające obowiązkowe praktyki w szkołach, szpitalach i klinikach, a także mające styczność z żywieniem zbiorowym, zobowiązane są do przedstawienia zaświadczenia o odbyciu szczepień ochronnych (żółtaczka), a także badań na nosicielstwo

f) 3 zdjęcia legitymacyjne – zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

g) kserokopię dowodu osobistego

h) odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia)

i) zaświadczenia wystawione przez odpowiednie Komitety Organizacyjne Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów przedmiotowych olimpiad stopnia centralnego)

j) kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej w wysokości określonej w zarządzeniu Rektora

k) oświadczenie o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat, o którym mowa w art. 170a ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – „Prawo o szkolnictwie wyższym” – dotyczy kandydatów na studia stacjonarne

Dokumenty winny być składane w białej teczce wiązanej i opisanej drukowanymi literami, z nazwiskiem i imieniem kandydata oraz wykazem przedmiotów do konkursu świadectw.

14. Kandydaci obcokrajowcy:

a) spoza państw członkowskich Unii Europejskiej będą przyjmowani na studia po złożeniu kompletu dokumentów i wniesieniu stosownych opłat; przed przystąpieniem do rekrutacji zobowiązani są do uzyskania zgody rektora na studia;  zobowiązani są też posiadać wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

b) kandydaci z państw członkowskich Unii Europejskiej będą podejmować i odbywać studia

na zasadach takich jak obywatele polscy lub na zasadach umów międzynarodowych, umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi, decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, decyzji rektora uczelni; kandydaci z państw członkowskich Unii Europejskiej zobowiązani są do przedstawienia dokumentów potwierdzających dochody, niezbędne do pokrycia kosztów utrzymania podczas studiów.

c) dokumenty należy złożyć wraz ze świadectwem ukończenia kursu języka polskiego

w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przedstawić potwierdzenie tych jednostek, że ogólne przygotowanie tych kandydatów oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają im na podjęcie studiów.

15. Nieprzystąpienie do egzaminu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

16. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej AWF w Poznaniu w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania kandydatów od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia przez Komisję Wydziałową.

17. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w Domu Studenckim AWF - przy przyznawaniu zakwaterowania na czas egzaminów wstępnych bierze się pod uwagę przede wszystkim odległość od miejsca zamieszkania kandydata do siedziby Uczelni.

18. Rejestracja internetowa i dostarczanie wymaganych dokumentów przez kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016 trwać będzie:

a) na Wydziałach Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji oraz Turystyki i Rekreacji w Poznaniu:

a. na studia stacjonarne pierwszego stopnia

  • rejestracja elektroniczna – od 20 kwietnia 2015 r. do 10 lipca 2015 r.
  • składanie dokumentów – od 15 czerwca 2015 r. do 10 lipca 2015 r.

b. na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

  • rejestracja elektroniczna – od 20 kwietnia 2015 r. do 21 sierpnia 2015 r.
  • składanie dokumentów – od 03 sierpnia 2015 r. do 21 sierpnia 2015 r.

b) w ZWKF w Gorzowie Wlkp.

a. na studia stacjonarne pierwszego stopnia

  • rejestracja elektroniczna – od 20 kwietnia 2015 r. do 17 lipca 2015 r.
  • składanie dokumentów – od 06 lipca 2015 r. do 17 lipca 2015 r.

b. na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

  • rejestracja elektroniczna – od 20 kwietnia 2015 r. do 18 września 2015 r.
  • składanie dokumentów – od 14 września 2015 r. do 18 września 2015 r.

Postępowanie rekrutacyjne na wszystkich Wydziałach AWF odbędzie się:

a) dla studiów pierwszego stopnia w lipcu 2015 r.

b) dla studiów drugiego stopnia we wrześniu 2015 r.

Test pisemny na studia drugiego stopnia na wszystkich wydziałach AWF odbędzie się we wrześniu  2015 roku.

19. O konkretnym terminie postępowania rekrutacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni przez Biuro Obsługi Rekrutacji.

20. Kandydaci z klasą mistrzowską lub I klasą sportową powinni złożyć odpowiednie zaświadczenia wystawione przez Polski Związek Sportowy. Zaświadczenia te muszą być podpisane przez dwie osoby: prezesa lub wiceprezesa związku oraz sekretarza generalnego lub szefa wyszkolenia

i zawierać dokładną datę uzyskania klasy, podstawę nadania klasy (za jakie osiągnięcia), rodzaj dokumentu, w  którym ogłoszono nadanie klasy przez właściwy związek sportowy (komunikat) oraz do kiedy jest ważna.

21. Kandydatom z orzeczeniem o niepełnosprawności Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może indywidualnie dostosować kryteria naboru na poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego. Podstawą dopuszczenia do egzaminów wstępnych będzie zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych oraz przez Uczelnianą Komisję Lekarską.

22. Osoby przyjęte na studia, odbywający obowiązkowe praktyki w szkołach, szpitalach i klinikach, a także mający styczność z żywieniem zbiorowym, zobowiązani są do wykonania we własnym zakresie odpowiednich szczepień ochronnych (żółtaczka), a także badań na nosicielstwo.

23. W okresie rekrutacji w Akademii funkcjonują następujące Komisje:

a) Uczelniana Komisja Rekrutacyjna,

b) Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dla:

a. Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

b. Wydziału Turystyki i Rekreacji,

c. Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.

 

 

Komentarze (0)