Ogólne zasady rekrutacji na rok akademickie 2015/2016

Ogólne zasady rekrutacji na rok akademickie 2015/2016

pmwsz w opolu rekrutacja

 

Zasady rekrutacji na PMWSZ w Opolu 2015/16

PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

dla kandydatów na kierunki:

  • PIELĘGNIARSTWO- stacjonarne
  • POŁOŻNICTWO- stacjonarne
  • PIELĘGNIARSTWO- niestacjonarne - „pomostowe” dla pielęgniarek
  • POŁOŻNICTWO- niestacjonarne - „pomostowe” dla położnych
  • FIZJOTERAPIA- stacjonarne i niestacjonarne
  • KOSMETOLOGIA- stacjonarne i niestacjonarne
  • DIETETYKA*- stacjonarne i niestacjonarne

* Po uzyskaniu zgody MNiSW na uruchomienie kierunku

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty (w białej opisanej teczce tekturowej, wiązanej, opis zawiera nazwisko i imię, adres zamieszkania, kierunek studiów):

1. Podanie na ustalonym formularzu( wydruk z systemu elektronicznej rejestracji)

2. Kserokopię Świadectwa Dojrzałości („stara”/„nowa” matura) oryginał do wglądu

3. Kserokopię Świadectwa ukończenia szkoły średniej oryginał do wglądu

4. Kserokopię Dyplomu Uzyskania Tytułu Zawodowego oryginał do wglądu (niestacjonarne - „pomostowe”  na  kierunkach:  Pielęgniarstwo  i  Położnictwo  –  obowiązkowo  oraz  na  studia niestacjonarne – na kierunkach: Fizjoterapia, Kosmetologia, Dietetyka – nieobowiązkowo)

5. Kserokopię  dowodu  osobistego,  oryginał  do  wglądu. Obcokrajowcy  – kserokopia  dowodu tożsamości –oryginał do wglądu.

6. Cztery aktualne fotografie zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

7. Udokumentowanie przebiegu pracy zawodowej, z uwzględnieniem oddziałów, odbytych specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych (studia niestacjonarne - „pomostowe” na kierunkach: Pielęgniarstwo i Położnictwo – obowiązkowo, oraz   na   studia   niestacjonarne   na   kierunkach:   Fizjoterapia,   Kosmetologia,   Dietetyka   – nieobowiązkowo).

Rekrutacja obejmować będzie:

  • dla kierunków studiów stacjonarnych
  • dla kierunków studiów niestacjonarnych

1. „Nowa matura” - średnia ze świadectwa dojrzałości - procenty przeliczone na oceny

2.„Stara matura” – średnia ocen z egzaminu dojrzałości

3. „Międzynarodowa matura” – punkty przeliczone na oceny.

4. Osiągnięcia finalistów i laureatów olimpiad szczebla centralnego.

5. Kandydat obcokrajowiec musi być pełnoletni (ukończone 18 lat) i jest zobowiązany przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej potwierdzającej znajomość j. polskiego, w dniu składania dokumentów.

Nie zaliczenie jednego z etapów procesu rekrutacji wyklucza przyjęcie na studia do

Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.

W przypadku małej liczby kandydatów uczelnia  zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku. Niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych. Brak orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w PMWSZ w Opolu na danym kierunku, skutkuje skreśleniem z listy osób przyjętych.

Plan rekrutacji na I rok studiów na rok akademicki 2015/2016

1. Zakończenie rejestracji elektronicznej 17.07.2015 r.

2. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych 24.07.2015 r.

3. Osoba zakwalifikowana zobowiązana jest osobiście złożyć komplet dokumentów do Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej 27.07.2015 r. oraz 28.07.2015 r. w godz. 8.00- 15.00 Niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych. Komplet dokumentów składanych przez obcokrajowca musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszcza się złożenie dokumentów przez osoby trzecie, upoważnione notarialnie.( nie dotyczy obcokrajowców). Osoby przyjęte otrzymują od Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej skierowanie do lekarza medycyny pracy.

Orzeczenie lekarskie stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w PMWSZ w Opolu na  danym kierunku, należy dostarczyć do  dnia 04.09.2015 r. do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich ( dopuszcza się możliwość dostarczenia orzeczenia droga pocztowa za potwierdzeniem odbioru.). Brak orzeczenia skutkuje skreśleniem z listy osób przyjętych.

4. Ogłoszenie wyników rekrutacji na wszystkich kierunkach – 29.07.2015 r.

5. Termin składania odwołań do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej – do 12.08.2015 r. Podstawą odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej jest naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia.

Nabór uzupełniający:

(w przypadku niewypełnienia planowanych limitów przyjęć)

1. Zakończenie rejestracji elektronicznej 11.09.2015 r.

2. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych 15.09.2015 r.

3. Osoba  zakwalifikowana   zobowiązana  jest   osobiście  złożyć  komplet  dokumentów  do Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej 17.09.2015 r. w godz. 8.00- 15.00.

Niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych.

Komplet dokumentów składanych przez obcokrajowca musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Dopuszcza się złożenie dokumentów przez  osoby trzecie, upoważnione notarialnie.( nie dotyczy obcokrajowców).

Osoby przyjęte otrzymują od Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej skierowanie do lekarza medycyny pracy.

Orzeczenie lekarskie stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w PMWSZ w Opolu na danym kierunku, należy dostarczyć do dnia 24.09.2015 r. do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich ( dopuszcza się możliwość dostarczenia orzeczenia droga pocztowa za potwierdzeniem odbioru.). Brak orzeczenia skutkuje skreśleniem z listy osób przyjętych.

4. Ogłoszenie wyników rekrutacji na wszystkich kierunkach - 18.09.2015 r.

5. Termin składania odwołań do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej - do 02.10.2015 r. Podstawą odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej jest naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia.

 WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA

do Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu na rok akademicki 2015/2016

O przyjęciu kandydatów na I rok określonego kierunku studiów decydują:

1. „Stara matura” - średnia ocen na świadectwie dojrzałości

2. „Nowa  matura”  –  będzie  brana  pod  uwagę  średnia  ze  świadectwa  dojrzałości  -  procenty przeliczone na oceny:

Procenty – poziom podstawowy

Procenty – poziom rozszerzony

 

OCENA

30 - 60

30 - 39

Dopuszczający (2)

61 - 75

40 - 61

Dostateczny (3)

76 - 90

62 - 79

Dobry (4)

91 - 96

80 - 94

Bardzo dobry (5)

97 - 100

95 - 100

Celujący (6)

3. „Międzynarodowa matura” – punkty przeliczone na oceny:


Punkty na maturze międzynarodowej

OCENA

24 - 28

Dopuszczający (2)

29 - 32

Dostateczny (3)

33 - 36

Dobry (4)

37 - 40

Bardzo dobry (5)

41 - 45

Celujący (6)

Dla obcokrajowców będzie brana pod uwagę średnia ocen ze świadectwa maturalnego przeliczona według skali ocen obowiązujących w Polsce.

5. Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego przyjmowani są w pierwszej kolejności.

DODATKOWE  INFORMACJE  DLA  OSÓB  PRZYJĘTYCH  NA  I  ROK  STUDIÓW  W   ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

Do 30.10.2015 r. student zobowiązany jest m.in.:

1. Przedłożyć opiekunowi roku zaświadczenie o przyjęciu co najmniej dwóch dawek szczepionki przeciw WZW typu B

2. Przedłożyć do  wglądu opiekunowi roku  aktualną książeczkę co celów sanitarno- epidemiologicznych:

3. Przedłożyć dodatkowe wymagane przez uczelnię badania lekarskie jeżeli student jest obcokrajowcem.

Komentarze (0)