Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

uniwersytet gdański rekrutacja

 

Zasady rekrutacji na UG 2015/16

Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 38/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2015/2016. Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Gdańskiego na wniosek rad wydziałów określa następujące zasady i tryb przyjmowania oraz zakres egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim, w roku akademickim 2015/2016:

§ 1

Kandydaci na pierwszy rok studiów przyjmowani są na kierunki lub bezpośrednio na specjalności prowadzone w ramach danego kierunku studiów. Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na poszczególne kierunki i formy studiów określa załącznik nr 1.

Ilekroć w Uchwale Senatu UG jest mowa o rekrutacji na kierunek studiów rozumie się przez to również rekrutację na specjalność prowadzoną w ramach kierunku, jeżeli tak stanowią szczegółowe zasady rekrutacji ustalone przez właściwą radę wydziału.

Limity przyjęć na kierunki studiów ustala Senat UG na wniosek rad wydziałów (z uwzględnieniem przepisów zawartych w art. 8 ust.4. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym). Limity zostaną określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

W uzasadnionych przypadkach Rektor może na wniosek dziekana albo prodziekana zwiększyć limit przyjęć na dany kierunek studiów niestacjonarnych.

W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć na kierunku lub specjalności określonego na poziomie minimum 25 osób, kierunek lub specjalność nie zostaje uruchomiona. W takim przypadku opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi lub kandydat może się ubiegać o przyjęcie na inny kierunek lub specjalność, na której limit przyjęć nie został wypełniony.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor na wniosek dziekana może obniżyć limit przyjęć warunkujący uruchomienie kierunku lub specjalności na studiach niestacjonarnych lub odpłatnych studiach stacjonarnych prowadzonych w języku obcym.

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.

§ 2

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, którego elementami są: konkurs świadectw dojrzałości, egzamin wstępny/sprawdzian z wymowy bądź obydwie formy jednocześnie. W przypadku nowej matury brane są pod uwagę wyniki uzyskane z części pisemnej egzaminu, natomiast w przypadku nowej matury 2002 część zewnętrzna egzaminu.

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, którego szczegółowe zasady na poszczególne kierunki studiów określa załącznik nr 1 do uchwały. Do rekrutacji może przystąpić osoba, która posiada tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

§ 3

Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad określa uchwała nr 39/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w latach 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 laureatów i finalistów olimpiad.

§ 4

Kandydat, który uzyskał świadectwo dojrzałości poza granicami RP może ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach mających zastosowanie do kandydatów ze starą maturą, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 i 3. Do zagranicznego świadectwa dojrzałości winno być dołączone jego polskie tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego oraz nostryfikacja dokonana przez kuratorium oświaty. Nie wymagają nostryfikacji świadectwa dojrzałości, które są uznane na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej.

Kandydat, który posiada dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, jeżeli dyplom ten został uznany na podstawie umowy międzynarodowej albo uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą. Jeżeli dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała, może on być uznany na podstawie art. 191a ust. 3 i 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Do zagranicznego dyplomu kandydat załącza kopie dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów (np. suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument).

W celu przeliczenia ocen ze świadectwa zagranicznego lub zagranicznego dyplomu wg obowiązującej na UG skali punktowej należy przed wpisaniem punktów do systemu IRK skontaktować się z właściwą komisją rekrutacyjną lub Biurem Rekrutacji.

§ 5

Kandydat posiadający dyplom lub zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej ("International Baccalaureate”) wydany przez Biuro IB w Genewie, może ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących kandydatów z nową maturą. Zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej będzie honorowane tylko w roku wydania zaświadczenia. Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw z uwzględnieniem mnożników przedmiotów ustalonych dla kierunków studiów oraz zgodnie z tabelą przeliczającą punkty uzyskane na maturze IB na procenty:

Poziom SL lub HL

Punkty procentowe

7

100

6

90

5

80

4

70

3

60

2

50

1

10

 

Jeżeli kandydat, o którym mowa w ust. 1 zdawał przedmiot na poziomie rozszerzonym (HL) – wynik uzyskany na maturze mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,75, a następnie przez mnożnik przedmiotu. W przypadku kandydatów z maturą IB w miejsce punktacji za przedmiot wiedza o społeczeństwie liczona jest punktacja za ocenę z przedmiotu historia, jednakże z mnożnikiem przypisanym wiedzy o społeczeństwie na danym kierunku studiów.

Kandydat posiadający dyplom lub zaświadczenie o wynikach matury europejskiej ("European Baccalaureate”) może ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących kandydatów z nową maturą. Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw z uwzględnieniem mnożników przedmiotów ustalonych dla kierunków studiów. Dodatkowo wynik uzyskany na maturze mnoży się przez współczynnik 15.

Kandydatom klas dwujęzycznych wynik (punkty procentowe) uzyskany na maturze z języka obcego nowożytnego na poziomie klas dwujęzycznych mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,75, a następnie przez mnożnik przypisany do przedmiotu na danym kierunku studiów. Nie dotyczy to wyniku egzaminów z przedmiotów zdawanych w języku obcym (np. biologia, historia).

Kandydatom z maturą z roku 2002 przedmioty, które można było zdawać tylko na jednym poziomie, traktuje się jak zdawane na poziomie rozszerzonym.

§ 6

Kandydatom ze starą maturą oceny z egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących na danym kierunku studiów dla kandydatów z nową maturą przelicza się na punkty wg poniższej tabeli i następnie mnoży się przez mnożnik przedmiotu.

Punkty procentowe

ocena

skala ocen 2-5

skala ocen 1-6

6

-

150

5

150

120

4

100

90

3

50

60

2

-

30

1

-

-

 

W postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek studiów stacjonarnych uwzględnia się najkorzystniejszą ocenę z przedmiotu na egzaminie dojrzałości, a w przypadku braku oceny z egzaminu z danego przedmiotu pod uwagę będzie brana ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej (bez uwzględniania ocen z zajęć fakultatywnych) pomnożona przez współczynnik 0,6, a następnie przez mnożnik przypisany do przedmiotu na danym kierunku studiów. Jeśli przedmiot punktowany wybiera się spośród kilku proponowanych przedmiotów, to w pierwszej kolejności liczy się przedmiot, który kandydat zdawał na egzaminie dojrzałości.

W postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek studiów niestacjonarnych uwzględnia się najkorzystniejszą ocenę z przedmiotów na egzaminie dojrzałości, a w przypadku braku oceny z egzaminu z danego przedmiotu pod uwagę będzie brana ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej (bez uwzględniania ocen z zajęć fakultatywnych). Jeśli przedmiot punktowany wybiera się spośród kilku proponowanych przedmiotów, to w pierwszej kolejności liczy się przedmiot, który kandydat zdawał na egzaminie dojrzałości.

§ 7

Jeśli na danym kierunku studiów drugiego stopnia jednym z kryteriów kwalifikacji jest średnia ocen, rozumie się przez to: średnią arytmetyczną wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych w toku studiów wyższych, liczoną do drugiego miejsca po przecinku, bez oceny z egzaminu dyplomowego i bez oceny uzyskanej z pracy dyplomowej.Weryfikacja średniej następuje na podstawie oryginału lub kserokopii indeksu albo suplementu, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez komisję rekrutacyjną, Biuro Rekrutacji lub uczelnię, której kandydat jest absolwentem. Dopuszcza się możliwość weryfikacji średniej na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w § 10 ust. 3 lit. e).

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, dla kandydatów uzyskujących oceny w skali innej niż 2-5, Uniwersytet Gdański stosuje system przeliczania skali wg wzoru:

X = (W – Ymin) / (Ymax – Ymin) x 3 + 2

X – ocena na dyplomie lub średnia z toku studiów uzyskana przez kandydata, przeliczona na skalę 2-5

W  – ocena na dyplomie lub średnia z toku studiów uzyskana przez kandydata

Ymin – najniższa ocena w skali stosowanej na uczelni, której kandydat jest absolwentem

Ymax – najwyższa ocena w skali stosowanej na uczelni, której kandydat jest absolwentem

Jeśli na danym kierunku studiów drugiego stopnia jednym z kryteriów kwalifikacji jest ocena na dyplomie, w celu wyrażenia jej w  wartości punktowej Uniwersytet Gdański stosuje następujący wzór:

P = (X x max) / 5

P – liczba punktów uzyskanych przez kandydata na danym kierunku studiów

X  – ocena na dyplomie, przeliczona na skalę 2-5

max – maksymalna liczba punktów, możliwa do uzyskania na danym kierunku studiów

W zależności od maksymalnej liczby punktów, możliwej do uzyskania na danym kierunku, liczba punktów przeliczona z zastosowaniem powyższego wzoru będzie przedstawiała się następująco:

 

ocena na dyplomie

max 100 pkt.

2-5

2-5,5

2-6

6

 

 

100

5,5

 

100

93

5

100

91

85

4,5

90

83

78

4

80

74

70

3,5

70

66

63

3

60

57

55

 

ocena na 
dyplomie

max 70 pkt.

2-5

2-5,5

2-6

6

 

 

70

5,5

 

70

65

5

70

64

60

4,5

63

58

54

4

56

52

49

3,5

49

46

44

3

42

40

39

 

 

ocena na dyplomie

max 60 pkt.

2-5

2-5,5

2-6

6

 

 

60

5,5

 

60

56

5

60

55

51

4,5

54

50

47

4

48

45

42

3,5

42

39

38

3

36

34

33

 

 

ocena na dyplomie

max 50 pkt.

2-5

2-5,5

2-6

6

 

 

50

5,5

 

50

46

5

50

46

43

4,5

45

41

39

4

40

37

35

3,5

35

33

31

3

30

29

28

 

 

ocena na dyplomie

max 40 pkt.

2-5

2-5,5

2-6

6

 

 

40

5,5

 

40

37

5

40

37

34

4,5

36

33

31

4

32

30

28

3,5

28

26

25

3

24

23

22

 

 

ocena na dyplomie

max 30 pkt.

2-5

2-5,5

2-6

6

 

 

30

5,5

 

30

28

5

30

27

26

4,5

27

25

23

4

24

22

21

3,5

21

20

19

3

18

17

17

 

 

§ 8

Wyniki stanowiące kryterium kwalifikacyjne na dany kierunek należy wprowadzić do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów najpóźniej ostatniego dnia rejestracji na tym kierunku.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są w skali punktowej.

O przyjęciu na studia, w ramach limitu miejsc, decyduje liczba uzyskanych punktów.

W przypadku, kiedy kandydat zdawał przedmiot brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek studiów na dwóch poziomach (podstawowym i rozszerzonym), w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów zostanie wybrany wynik korzystniejszy dla kandydata. Wyjątek stanowią kierunki: Geologia, Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód oraz Oceanografia prowadzone przez Wydział Oceanografii i Geografii.

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Wyjątek stanowią kierunki: Geologia, Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód, Ichtiologia morska oraz Oceanografia prowadzone w trybie stacjonarnym przez Wydział Oceanografii i Geografii.

Kandydat, który nie uzyskał żadnych punktów z jednego z kryteriów kwalifikacyjnych branych pod uwagę w rekrutacji na dany kierunek, tj. konkursu świadectw, dyplomów, egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej – zostaje wykluczony z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

§ 9

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów odbywa się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanej dalej IRK. Kandydat rejestruje się elektronicznie na stronie internetowej irk.ug.edu.pl (zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 3).

Uniwersytet Gdański nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych przez kandydata do systemu IRK, a w szczególności za wpisanie przez niego wyników matury i ocen ze świadectwa ukończenia szkoły średniej, średniej ocen lub oceny na dyplomie niezgodnych ze stanem faktycznym.

§ 10

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia nie później niż w ostatnim dniu rejestracji na kierunek wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej przez Rektora UG korzystając z elektronicznie wygenerowanego bankowego konta kandydata (zgodnie z zał. nr 3). Opłaty można dokonać również w kasie UG. Brak opłaty rekrutacyjnej wyklucza z postępowania rekrutacyjnego.

Komisja rekrutacyjna właściwa dla danego kierunku studiów w wyznaczonym terminie ogłasza listę kandydatów w systemie IRK oraz przed siedzibą komisji.

Kandydat w celu przyjęcia na dany kierunek studiów, po ogłoszeniu przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, powinien złożyć w tekturowej teczce w ciągu 7 dni kalendarzowych następujące dokumenty:

własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK;

świadectwo dojrzałości w oryginale albo jego oryginalny odpis wystawiony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (nowa matura) lub szkołę (stara matura) lub kserokopię jednego z wymienionych dokumentów poświadczoną przez uczelnię. W przypadku utraty przez kandydata ww. dokumentów, dopuszcza się złożenie duplikatu świadectwa dojrzałości – dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Kandydat, który w 2015r. zdawał maturę międzynarodową lub maturę europejską i oczekuje na wystawienie dyplomu, składa zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej lub matury europejskiej. Kopię dyplomu (w tym oryginał do wglądu) należy w takim przypadku złożyć we właściwym dziekanacie nie później niż 1 października 2015 r.;

osoba przyjęta na studia drugiego stopnia zobowiązana jest najpóźniej do dnia 1 października 2015 roku złożyć w dziekanacie wydziału kopię świadectwa dojrzałości (w tym oryginał do wglądu). Obowiązku tego można dokonać składając świadectwo w komisji rekrutacyjnej właściwej dla danego kierunku studiów razem z pozostałymi dokumentami wymienionymi w ust. 3;

oryginał, odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (bez suplementu). Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych zawierającego ocenę, jaka znajdzie się na dyplomie. Zaświadczenie musi zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen. Termin ostateczny uzupełnienia dokumentów określony zostanie w zawiadomieniu o przyjęciu na studia;

oryginał lub kserokopię indeksu albo suplementu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez komisję rekrutacyjną, Biuro Rekrutacji lub uczelnię, której kandydat jest absolwentem – w przypadku rekrutac

Komentarze (0)