Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

gdański uniwersytet medyczny rekrutacja

 

Zasady rekrutacji na GUM 2015/16

Uchwała Nr 14/2014 Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2015/2016. Na podstawie art. 43 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 oraz art. 169 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 r. (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 89 ust. 2 Statutu GUMed z dnia 08.06.2006 r. (t.j zał. nr 1 do Uchwały Nr 33/2013 Senatu GUMed z dnia 30.09.2013 r.)

Senat GUMed ustala na rok akademicki 2015/2016

następujące warunki i tryb rekrutacji:

 

Rozdział I

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI

§ 1

1.            Rekrutacja na Uczelnię odbywa się drogą elektroniczną.

2.            Kwalifikacja kandydatów na studia odbywa się na zasadzie konkursu. Kandydaci są kwalifikowani według całkowitej liczby zdobytych punktów, rozpoczynając od osoby, która zdobyła najwyższą liczbę, aż do wypełnienia limitu przyjęć na określonym kierunku, o ile nie istnieją inne ograniczenia.

3.            Limity przyjęć na poszczególnych kierunkach ustalane są corocznie:

1)            decyzją Ministerstwa Zdrowia – dot. kierunków: lekarski, lekarsko-dentystyczny,

2)            decyzją Senatu GUMed – dot. pozostałych kierunków studiów.

4.            W trakcie tworzenia list przyjętych możliwe jest przekroczenie limitu przyjęć bądź jego niewypełnienie. W przypadku kandydatów z identyczną punktacją przekroczenie limitu jest możliwe w sytuacji, gdy odchylenie od limitu jest mniejsze niż jego niewypełnienie.

5.            Dla kandydatów na jednolite studia magisterskie, z taką samą punktacją, wprowadza się dodatkowe kryterium przyjęcia. Jest to wynik egzaminu maturalnego bądź wstępnego  z biologii na poziomie rozszerzonym.

6.            O przyjęcie na studia ubiegać się mogą wyłącznie osoby, które otrzymają co najmniej 40% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacji.

7.            Laureaci polskich centralnych olimpiad przedmiotowych z 2015 roku z biologii lub chemii zostają przyjęci na I rok studiów poza postępowaniem kwalifikacyjnym  i zobowiązani są zarejestrować się oraz dostarczyć dyplom laureata olimpiady w terminie rejestracji na studia.

8.            Kandydaci na studia z tokiem nauczania w języku polskim, zobowiązani są:

1)            założyć konto w systemie rekrutacji on-line,

2)            zamieścić zdjęcie elektroniczne na koncie on-line kandydata,

3)            wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: http://rekrutacja.gumed.edu.pl/ w formie interaktywnego formularza on-line,

4)            wnieść opłatę za postępowanie kwalifikacyjne,

5)            wpisać oceny z egzaminu maturalnego/wstępnego.

Spełnienie powyższych wymogów jest równoznaczne z zaakceptowaniem kandydatury na dany kierunek studiów.

9.            Rekrutację na studia przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.

10.          Wyniki rekrutacji są jawne.

11.          Osoby znajdujące się na liście osób zakwalifikowanych na studia zobowiązane są, w wyznaczonym przez GUMed terminie, dostarczyć do Uczelnianego Centrum Rekrutacji:

1)            podanie na ustalonym formularzu, który dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: http: //rekrutacja.gumed.edu.pl/ w formie interaktywnego formularza on-line, po wypełnieniu formularza podania w wersji elektronicznej należy go wydrukować i podpisać;

2)            oryginalne świadectwo maturalne lub jego oryginalny odpis, a w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia:

a)            oryginał dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jego oryginalny odpis,

b)           oryginał, oryginalny odpis lub poświadczona notarialnie kopia świadectwa dojrzałości;

oryginały i oryginalne odpisy świadectw i dyplomów będą zwrócone po zakończeniu procesu rekrutacyjnego;

3)            oryginalne zaświadczenie o liczbie zdobytych punktów z egzaminu wstępnego – dotyczy kandydatów ze starą maturą, którzy zdawali egzamin wstępny w innej Uczelni objętej porozumieniem pomiędzy uczelniami medycznymi;

4)            oryginalne zaświadczenie z Liceum Ogólnokształcącego o wynikach z egzaminu maturalnego, a niezwłocznie po otrzymaniu, oryginalne świadectwo maturalne – dotyczy kandydatów z maturą międzynarodową IB;

5)            nostryfikowane świadectwo maturalne (a w przypadku państw objętych Konwencja Haską – oryginalne świadectwo dojrzałości wraz z Apostille) – dotyczy kandydatów z maturą zagraniczną,

6)            dwie podpisane fotografie;

7)            dwa egzemplarze umowy (formularz będzie udostępniony drogą elektroniczną);

8)            potwierdzenie wpłaty za czesne (dotyczy studiów w trybie niestacjonarnym),

9)            oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat (dotyczy studiów w trybie stacjonarnym);

10)         kserokopię (powiększoną) dowodu osobistego wraz z numerem PESEL   (dotyczy osób z polskim obywatelstwem).

Komplet wyżej wymienionych dokumentów należy dostarczyć do Uczelnianego Centrum Rekrutacji w terminie podanym na każdej liście rankingowej. O akceptacji przesłanych dokumentów decyduje data ich wpływu do Uczelnianego Centrum Rekrutacji, nie data stempla pocztowego.

12.          Osoby, które nie spełnią powyższych wymagań, zostaną skreślone z listy osób zakwalifikowanych na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, a w ich miejsce wejdą kolejne osoby znajdujące się pod linią odcięcia, które uzyskały pierwotnie niewystarczającą liczbę punktów. Osoby te zobowiązane są w wyznaczonym przez GUMed terminie dostarczyć do Uczelnianego Centrum Rekrutacji komplet dokumentów (taki sam, jaki obowiązywał osoby znajdujące się na liście zakwalifikowanych).

13.          Terminy dotyczące:

1)            rejestracji on-line na studia oraz uiszczania opłaty rekrutacyjnej,

2)            egzaminów wstępnych,

3)            wpisywania ocen,

4)            płatności

ustalane są corocznie przez uczelnię,  a następnie udostępniane w informatorach GUMed dla kandydatów na stronie internetowej Uczelnianego Centrum Rekrutacji, zaś  kandydaci zobowiązani są bezwzględnie się do nich stosować.

14.          Kandydaci zobowiązani są sprawdzać aktualne informacje oraz swoją pozycję na liście na stronie internetowej rekrutacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Komentarze (0)