awf w gdańsku rekrutacja

 

Zasady rekrutacji na AWF w Gdańsku 2015/16

Uchwała Nr 13 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na poszczególne kierunki studiów dla kandydatów na studia I i II stopnia w roku akademickim 2015/2016. Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 28 ust. 2 pkt. 2 Statutu Uczelni Senat Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

uchwala, co następuje:

§1

Ustala się warunki i tryb rekrutacji na poszczególne  kierunki  studiów  dla kandydatów na studia I i II stopnia na rok akademicki 2015/2016 w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, stanowiące Załącznik nr 1do niniejszej uchwały.

§ 2

Rektor podaje treść uchwały do publicznej wiadomości w terminie do dnia 31 maja 2014 r. oraz przesyła ją Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 13

Senatu AWFiS z dnia 9.04.2014 r.

 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW

DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I iII STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

 

A.           WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:

I.             Kierunek  Wychowanie  Fizyczne

-              studia stacjonarne I i II stopnia,

-              studia niestacjonarne I i II stopnia (system zaoczny),

II.            Kierunek Sport

-              studia stacjonarne I i II stopnia,

III.          Kierunek Fizjoterapia

-              studia stacjonarne I i II stopnia,

-              studia niestacjonarne II stopnia (system zaoczny)

B.            WYDZIAŁ  TURYSTYKI  I  REKREACJI:

I.             Kierunek Turystyka i Rekreacja

-              studia stacjonarne I i II  stopnia,

-              studia niestacjonarne I i II stopnia (system  zaoczny).

A.           WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

I.             Kierunek: Wychowanie Fizyczne Studia stacjonarne I stopnia

1.            Postępowanie kwalifikacyjne będzie uwzględniało niżej wymienione elementy:

a)            ocenę stanu zdrowia;

b)           konkurs świadectw dojrzałości;

c)            egzamin sprawności fizycznej.

2.            Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia  lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań    do podjęcia  studiów w AWFiS. Za ocenę stanu zdrowia nie przyznaje się punktów.

3.            W konkursie świadectw dojrzałości przyznane zostaną punkty za średnią arytmetyczną ocen z przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „nowej matury) lub części ustanej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury")  tj.:

język polski język obcy

przedmiot wybrany przez kandydata

przy czym:

kandydatom legitymującym się świadectwem dojrzałości „nowej matury" wartości procentowe ww. przedmiotów (egzamin pisemny) zostaną, po wyliczeniu średniej ocen, przeliczone na punkty według zasad podanych dla „starej i nowej matury" - skala ocen do 6.

 

kandydatom legitymującym się świadectwem dojrzałości „starej matury" wyliczona zostanie średnia ocen z 3 przedmiotów z ustnego egzaminu dojrzałości i następnie przeliczona na punkty według zasad podanych poniżej .

Uwaga:

•Jeśli  kandydat  nie  obrał  na  egzaminie  maturalnym  dodatkowego  przedmiotu,  pod uwagę brany będzie egzamin obowiązkowy z matematyki (wyjątek stanowi kierunek " Fizjoterapia, na którym przedmioty dodatkowe są określone).

•Matura dwujęzyczna będzie traktowana jako poziom rozszerzony.

 

PUNKTY  ZA ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI

 

Na poziomie podstawowym

Na poziomie rozszerzonym

dopuszczający

30-56 %

30-40 %

dostateczny

57-78 %

41-60 %

dobry

79- 100 %

61-78 %

bardzo dobry

 

79-94 %

celujący

 

95- 100 %

 

Średnia ocen („Stara  matura")

Skala ocen do 5

Średnia ocen („Stara i nowa matura")

Skala ocen do 6

 

 

Liczba I!unktów

 

4,90

- 5,00

5,00

- 6,00

20

4,80

- 4,89

4,70

- 4,99

19

4,70

- 4,79

4,40

- 4,69

18

4,60

- 4,69

4,30

- 4,39

17

4,50

- 4,59

4,20

- 4,29

16

4,40

- 4,49

4,10

- 4,19

15

4,30

- 4,39

4,00

- 4,09

14

4,20

- 4,29

3,90

- 3,99

13

4,10

- 4, 19

3,80

- 3,89

12

4,00

- 4,09

3,70

- 3,79

11

3,90

- 3,99

3,60

- 3,69

10

3,80

- 3,89

3,50

- 3,59

9

3,70

- 3,79

3,40

- 3,49

8

3,60

- 3,69

3,30

- 3,39

7

3,50

- 3,59

3,20

- 3,29

6

3,40

- 3,49

3,10

- 3,19

5

3,30

- 3,39

3,00

- 3,09

4

3,20

- 3,29

2,80

- 2,99

3

3,10

- 3,19

2,50

- 2,79

2

3,00

- 3,09

2,00

- 2,49

1

„Międzynarodowa   matura" (IB)

ocena

Poziom SL

Poziom HL

dostateczny

2

-

dobry

4-3

3-2

bardzo dobry

6-5

5-4

celujący

7

7-6

- kandydaci legitymujący się świadectwem „międzynarodowej matury" przyjmowani będą na zasadach określonych dla kandydatów z „nową maturą''. Punkty uzyskane z wymaganych przedmiotów na dyplomie „matury międzynarodowej" przeliczone zostaną na skalę ocen wg następujących zasad :        

-              Kandydaci na kierunki : wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja oraz sport, będący laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, uzyskają  maksymalną ocenę z danego przedmiotu . Możliwość taką mają wyłącznie te osoby, które zostały laureatami wyżej wymienionych olimpiad w roku kalendarzowym rekrutacji lub w roku kalendarzowym poprzedzającym rekrutację .

-              Kandydaci na kierunek fizjoterapia będący laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego z przedmiotów biologia, fizyka, chemia uzyskają maksymalną ilość punktów za świadectwo dojrzałości . Możliwość taką mają wyłącznie te osoby, które zostały laureatami wyżej wymienionych olimpiad w roku kalendarzowym rekrutacji lub w roku kalendarzowym poprzedzającym rekrutację.

Egzamin sprawnosci fizycznej obejmuje sprawdziany z pływania do wyboru spośród 2 dyscyplin:

gimnastyki;

lekkiej atletyki

2 gier, wybranych spośród czterech zespołowych gier sportowych tj. piłki ręcznej, koszykówki, piłki siatkowej, piłki nożnej  .

4.            Ustala się następującą punktację poszczególnych  elementów w postępowaniu egzaminacyjnym:

45 pkt.  za sprawność fizyczną,

20 pkt.  za konkurs świadectw dojrzałości

5.            Kandydaci posiadający aktualną klasę mistrzowską międzynarodową lub krajową oraz pierwszą w dyscyplinach olimpijskich (Londyn,       Soczi) są      zwolnieni z egzaminu ze sprawności fizycznej i dopuszczeni do dalszego  postępowania kwalifikacyjnego.

6.            Powyższe osiągnięcia sportowe będą musiały być potwierdzone przez  sekretarza generalnego właściwego polskiego związku sportowego i będą weryfikowane przez wydziałową komisję rekrutacyjną.

Zwolnienie kandydata z egzaminu ze sprawności fizycznej byłoby  równoznaczne z przyznaniem najwyższej wartości punktowej.

Studia niestacjonarne I stopnia (system zaoczny)

1.            Postępowanie kwalifikacyjne będzie uwzględniało niżej wymienione elementy:

a)            ocenę stanu zdrowia;

b)           konkurs świadectw dojrzałości .

2.            Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia  lekarskiego   stwierdzającego   brak  przeciwwskazań   do  podjęcia   studiów w AWFiS.  Za ocenę stanu zdrowia nie przyznaje się punktów.

3.            W konkursie świadectw dojrzałości przyznane zostaną punkty za średnią arytmetyczną ocen z przedmiotów  maturalnych  zdawanych  w części pisemnej  egzaminu dojrzałości  (dotyczy „nowej matury) lub części ustanej  egzaminu  dojrzałości  (dotyczy  „starej matury") analogicznie jak pkt. 3 - studia stacjonarne, kierunek wychowanie fizyczne.

4.            W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać   maksymalnie    20 pkt. za konkurs świadectw dojrzałości.

Studia stacjonarne i niestacjonarne (system zaoczny) II stopnia dla  absolwentów 3-letnich  zawodowych  studiów  I  stopnia w  zakresie  wychowania fizycznego

1.            Postępowanie  kwalifikacyjne   będzie  uwzględniało niżej wymiemone elementy:

a)            ocenę stanu zdrowia

b)           konkurs średnich ocen uzyskanych podczas studiów zawodowych

2.            Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego  stwierdzającego  brak  przeciwwskazań  do  podjęcia  studiów w AWFiS. Za ocenę stanu zdrowia nie przyznaje się punktów.

3.            W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 20 pkt. za konkurs średnich ocen uzyskanych podczas studiów zawodowych.

A.           INFORMACJE DODATKOWE

 1. Wszystkich kandydatów obowiązuje rejestracja internetowa (IRK). Kandydaci  dokonują jej samodzielnie i osobiście zgodnie z instrukcją dostępną na stronie internetowej AWFiS.
 2. Warunkiem  dopuszczenia  do  dalszego  postępowania  kwalifikacyjnego  jest   prawidłowo dokonana  rejestracja,   stan  zdrowia  potwierdzony   zaświadczeniem  lekarskim,  uiszczona opłata rekrutacyjna w kwocie ustalonej przez rektora uczelni.
 3. Terminy   rejestracji,   egzaminów   wstępnych i składania   dokumentów   podane   zostaną w Informatorze dla kandydatów na studia na rok akademicki 2015/2016.
 4. Egzamin wstępny na studia jest  egzaminem konkursowym  w ramach wyznaczonych  przez Senat uczelni limitów przyjęć na studia.
 5. Odstąpienie  od  któregokolwiek  egzaminu  objętego  postępowaniem  kwalifikacyjnym  jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego ubiegania się o  przyjęcie na studia.
 6. Ocena   niedostateczna                z              egzaminu            sprawności         fizycznej              nie         eliminuje            kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 7. Postępowanie  kwalifikacyjne   ma         charakter            konkursowy      a             wyniki   są   jawne           na poszczególnych jego etapach.
 8. Oceny i wyniki  uzyskane w trakcie egzaminu wstępnego  oraz  wystawione na świadectwie dojrzałości są przeliczane na punkty.
 9. Do przeprowadzenia rekrutacji zostaną powołane komisje wydziałowe i  uczelniana.
 10. Komisje  wydziałowe  składają  się  z  przewodniczącego,   członków  oraz  sekretarza  są powoływane przez dziekanów.
 11. Komisję uczelnianą powołuje Rektor.
 12. Do zadań wydziałowych komisji rekrutacyjnych należy w szczególności: prowadzenie bieżącej obsługi i nadzorowanie procesu rekrutacji, przeprowadzenie egzaminów wstępnych,
 • przyjmowanie i weryfikacja dokumentów (w tym danych zawartych w formularzu IRK), podejmowanie decyzji w sprawie przyjęć na studia,
 • zawiadomienie kandydatów na poszczególnych etapach rekrutacji i o wyniku postępowania rekrutacyjnego,
 • przekazanie do dziekanatów kompletu dokumentów kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów.
 • Z   przebiegu      postępowania   rekrutacyjnego               komisja   wydziałowa    sporządza   protokoły indywidualne i zbiorcze zawierające wykaz  uzyskanych punktów.

Protokół podpisują przewodniczący i wszyscy członkowie komisji.

Wszystkie skreślenia i zmiany dokonane w protokole powinny być uzasadnione i potwierdzone podpisem przewodniczącego komisji.

Po zakończeniu postępowania wydziałowe komisje rekrutacyjne ogłaszają na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej listę rankingową oraz alfabetyczną  listę wstępnie i ostatecznie zakwalifikowanych na I rok studiów.

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na studia stacjonarne w ramach ustalonego limitu przyjęć  mogą  ubiegać  się  o  przyjęcie  na  studia  niestacjonarne  (system  zaoczny) w miarę posiadanych wolnych miejsc.

Od decyzji wydziałowych  komisji  rekrutacyjnych  służy odwołanie       w terminie  14 dni od daty doręczenia decyzji, do uczelnianej komisji rekrutacyjnej.

Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna.

Wykaz dokumentów dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok:

1)            podanie na formularzu ustalonym przez uczelnię;

2)            oryginał świadectwa dojrzałości;

3)            zaświadczenie  lekarskie   stwierdzające   brak   przeciwwskazań do podjęcia w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu;

Komentarze (0)