Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2016/2017

Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2016/2017

 

Uniwersytet Szczeciński rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na USz 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Uniwersytecie Szczecińskim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

UCHWAŁA NR 55/2015 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2016/2017

Działając na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. 2012 r., poz. 572 ze zm.) oraz § 30 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Senat Uniwersytetu Szczecińskiego przyjmuje „Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2016/2017”, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz „Kryteria kwalifikacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2016/2017” stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Senat Uniwersytetu Szczecińskiego zobowiązuje merytoryczne służby do podania uchwały do publicznej wiadomości w terminie i w sposób określony w ustawie o szkolnictwie wyższym i Statucie US.

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 55/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 maja 2015 r.

 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA PIERWSZY ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

§ 1

1.      Na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2016/2017 Uniwersytet Szczeciński przyjmuje kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego,  przeprowadzonego według kryteriów ustalonych przez rady wydziałów, w ramach limitu miejsc lub na zasadach wstępu wolnego, na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów.

2.      Limit miejsc, o którym mowa w ust. 1, uchwalony przez Senat Uniwersytetu Szczecińskiego może być zwiększony w uzasadnionych przypadkach przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w porozumieniu z wydziałowymi komisjami rekrutacyjnymi.

3.      Kandydat, który uczestniczył w postępowaniu rekrutacyjnym w latach poprzednich, lecz nie został przyjęty na studia, podlega takiej samej procedurze rekrutacyjnej, jak kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia po raz pierwszy.

4.      Student lub absolwent, który ubiega się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów, przystępuje do postępowania rekrutacyjnego na warunkach określonych w „Warunkach i trybie rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2016/2017”.

5.      Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia na więcej niż jednym kierunku (specjalności) studiów, przystępuje do odrębnego postępowania rekrutacyjnego na każdym z wybranych kierunków (specjalności).

6.      Wobec laureatów lub finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnię, stosuje się przepisy uchwał Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia w Uniwersytecie Szczecińskim laureatów oraz  finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.

7.      Forma pomocy osobom niepełnosprawnym (w zależności od potrzeb kandydata) w zakresie całego procesu postępowania rekrutacyjnego, może być ustalona z wydziałową komisją rekrutacyjną za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego ds. Osób Niepełnosprawnych oraz sekretarza przedmiotowej komisji po osobistym zgłoszeniu się kandydata z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

OPŁATY

§ 2

1.      Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia wnosi opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia, ustaloną odrębnym zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w wysokości nie wyższej niż kwota określona przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Wysokość opłaty podana zostanie w ciągu 14 dni od ogłoszenia odpowiedniego rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

2.      W przypadku niezarejestrowania opłaty, o której mowa w ust. 1, na koncie Uniwersytetu Szczecińskiego w określonym terminie, osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia nie zostaje dopuszczona do postępowania rekrutacyjnego.

3.      Wpłaty dokonane po terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, wprowadzonym w życie zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, nie będą brane pod uwagę.

4.      Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia wnosi opłatę rekrutacyjną za postępowanie związane z przyjęciem na każdy z wybranych przez nią kierunków (specjalności) studiów.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

§ 3

I ETAP

REJESTRACJA

1.        Do postępowania rekrutacyjnego może być dopuszczona osoba posiadająca:

1)      świadectwo dojrzałości, w tym także świadectwo uzyskane za granicą, spełniające kryteria określone w odrębnych przepisach – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

2)      tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

2.      Podstawą wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na wszystkie kierunki (specjalności) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w Uniwersytecie Szczecińskim są:

1)      rejestracja w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (nazywanym dalej systemem ERK) – kandydat zakłada osobiste konto rejestracyjne, którego identyfikatorem jest numer PESEL;

2)      dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej, załączenie dowodu wpłaty na osobistym koncie kandydata w systemie ERK i zarejestrowanie wpłaty na koncie Uniwersytetu Szczecińskiego.

3.      Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia staje się kandydatem po łącznym spełnieniu poniższych warunków wiążącej rejestracji:

1)      wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych osobowych;

2)      wprowadzeniu wyników egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości lub ocen końcowych na świadectwie dojrzałości - zgodnie z wymaganiami określonymi w szczegółowych kryteriach kwalifikacji na studia na danym kierunku (specjalności) studiów;

3)      wyborze kierunku (specjalności) studiów;

4)      dokonaniu wpłaty opłaty rekrutacyjnej za każdy z wybranych kierunków (specjalności) na indywidualne konto, którego numer generowany jest przez system ERK, załączeniu dowodu wpłaty na osobistym koncie kandydata i zarejestrowaniu wpłaty na koncie Uniwersytetu Szczecińskiego.

4.      Kandydat ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji.

5.      Uniwersytet Szczeciński nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji spowodowaną awariami sieci internetowej, przeciążeniem serwerów, itp. W przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa powyżej, kandydat zgłasza się osobiście, w wyznaczonym terminie rejestracji, do komisji rekrutacyjnej. W przypadku niemożności zgłoszenia się przed upływem terminu rejestracji, kandydat niezwłocznie informuje telefonicznie komisję rekrutacyjną o zaistniałej sytuacji i ustala termin późniejszego, osobistego zgłoszenia się do komisji.

6.      Kandydat zobowiązany jest po rejestracji do śledzenia całego procesu rekrutacji, w tym również do zapoznania się z wynikami kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego na stronie internetowej ERK i swoim osobistym koncie rejestracyjnym.

7.      Kandydat ponosi wszelkie konsekwencje związane z niedopełnieniem zobowiązania, o którym mowa w ust. 6.

§ 4

USTALANIE WYNIKÓW

1.      Przyjęcie kandydata na pierwszy rok studiów następuje na podstawie postępowania rekrutacyjnego, którego zasadniczym elementem, w zależności od kierunku lub specjalności, może być:

1)      konkurs ocen na świadectwie dojrzałości lub na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, studiów jednolitych magisterskich;

2)      rozmowa kwalifikacyjna;

3)      sprawdzian uzdolnień kierunkowych;

4)      test lub egzamin pisemny;

5)      złożenie wymaganych dokumentów;

6)      złożenie wymaganych dokumentów w ramach limitu miejsc.

2.      Wyniki  z poszczególnych elementów postępowania rekrutacyjnego, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 4, liczone są w skali punktowej.

3.      Wynik egzaminu maturalnego podany w procentach przeliczony będzie na punkty według zasady: 1% = 1 punkt, chyba że kryteria kwalifikacji przewidują inną wartość przeliczenia.

4.      Wydziałowe komisje rekrutacyjne zobowiązane są do wypełnienia w całości ustalonego limitu miejsc na danym kierunku (specjalności).

5.      Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równej ich liczby decyduje głos przewodniczącego.

6.      W przypadku, gdy nabór na dany kierunek (specjalność) studiów oparty jest o kryterium kwalifikacyjne określone w ust. 1 pkt 1 - 4 o przyjęciu na ten kierunek (specjalność) studiów decyduje miejsce na liście, która jest sporządzona według liczby zdobytych punktów przez kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na tym kierunku (specjalności) studiów.

7.      W przypadku, gdy nabór na dany kierunek (specjalność) studiów oparty jest o kryterium kwalifikacyjne w postaci przyjęć do wyczerpania limitu miejsc, o przyjęciu na ten kierunek (specjalność) studiów decyduje data zakończenia naboru zgodnie z limitem miejsc.

8.      W przypadku braku oceny z egzaminu dojrzałości z przedmiotów określonych kryteriami kwalifikacji może być przyjęta ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy tylko kandydatów na studia ze starą maturą), jeżeli przewidziane jest to kryteriami kwalifikacji na poszczególnych kierunkach (specjalnościach) studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich.

9.      Kandydat nielegitymujący się wynikiem lub oceną z przedmiotów wymienionych w kryteriach kwalifikacji otrzymuje zero punktów z danego przedmiotu, z zastrzeżeniem ust. 8, chyba że kryteria kwalifikacji dopuszczają dodatkowy egzamin z przedmiotu nie zdawanego na maturze przez kandydata.

10.  Kandydat, który został zwolniony z przedmiotu wymaganego na egzaminie dojrzałości na podstawie certyfikatu, otrzymuje za ten przedmiot maksymalną liczbę punktów, określoną w kryteriach dla danego kierunku (specjalności).

11.  Kandydat, który uzyskał świadectwo dojrzałości za granicą traktowany jest jako kandydat z tzw. starą maturą.

12.  Kandydat, który na świadectwie dojrzałości uzyskanym za granicą nie legitymuje się wynikiem z egzaminu z języka polskiego może przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu organizowanego przez Uczelnię na zasadach określonych zarządzeniem Rektora.

13.  Pozytywny wynik z egzaminu z języka polskiego, określonego w § 4 ust. 12 wyłącza konieczność uzyskania potwierdzenia uczelni przyjmującej, że kandydat wymieniony w § 7 ust. 2 posiada odpowiednie przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalający na podjęcie studiów w języku polskim, o którym mowa w § 8 ust. 4 pkt 3 niniejszych „Warunków i trybu rekrutacji”.

14.  Kandydatom klas dwujęzycznych wynik uzyskany na maturze z języka obcego nowożytnego mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,5 a następnie przez mnożnik przypisany do przedmiotu na danym kierunku (specjalności) studiów (nie dotyczy to wyniku egzaminów z przedmiotów zdawanych w języku obcym np. biologia, historia), z zastrzeżeniem, że suma uzyskanych punktów przez kandydata w algorytmie określonym w kryteriach kwalifikacji na danym kierunku (specjalności) studiów nie może przekroczyć maksimum punktów możliwych do uzyskania według tych kryteriów.

15.  Kandydaci posiadający dyplom lub zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej ("International Baccalaureate") wydany przez Biuro IB w Genewie przyjmowani są na zasadach obowiązujących kandydatów z nową maturą. Kwalifikacja odbywa się przy uwzględnieniu mnożników przedmiotów ustalonych w kryteriach kwalifikacji dla kierunków (specjalności) studiów oraz zgodnie z poniższą tabelą przeliczającą punkty uzyskane na maturze IB na procenty.

 

dyplom IB poziom SL

nowa matura

poziom podstawowy

dyplom IB poziom HL

nowa matura

 poziom rozszerzony

7

100%

7

100%

6

86%

6

86%

5

72%

5

72%

4

58%

4

58%

3

44%

3

44%

2

30%

2

30%

1

0%

1

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku języków obcych za poziom SL (poziom podstawowy) uznaje się: poziom ab initio, poziom A1 SL oraz poziom B SL. Natomiast za poziom HL (poziom rozszerzony) uznaje się: poziom A1 HL, poziom B HL oraz poziom A2 SL lub HL.

§ 5

II ETAP

ZAKWALIFIKOWANIE DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA

1.      Na podstawie danych wprowadzonych przez kandydata podczas rejestracji do systemu ERK, komisja rekrutacyjna sporządza listy rankingowe kandydatów, ustalając kolejność według uzyskanej liczby punktów w ramach limitu miejsc ustalonego dla danego kierunku (specjalności) i formy studiów.

2.      W oparciu o listy rankingowe komisja podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do dalszego (II) etapu postępowania rekrutacyjnego kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów w ramach limitu miejsc.

3.      Listy osób zakwalifikowanych, zawierające informacje o końcowym wyniku uzyskanym przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym, a także listy osób niezakwalifikowanych, ogłaszane są w systemie ERK oraz na tablicach ogłoszeń właściwych Wydziałów (Instytutów).

4.      Informację o wyniku I etapu postępowania rekrutacyjnego kandydat otrzymuje na osobiste konto w systemie ERK, w postaci wiadomości e – mail oraz wiadomości wysyłanej za pośrednictwem operatora sieci komórkowej.

5.      Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego zobowiązani są do doręczenia komisji – w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników I etapu postępowania rekrutacyjnego – kompletu wymaganych dokumentów (wykaz wymaganych dokumentów wprowadzony w życie zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego). Termin doręczenia oznacza termin złożenia kompletu wymaganych dokumentów we właściwej komisji z zachowaniem 5 dniowego terminu od ogłoszenia listy zakwalifikowanych do II etapu postępowania rekrutacyjnego w Uniwersytecie Szczecińskim.

6.      W przypadku, gdy upływ terminu przypada na sobotę lub niedzielę, przyjmuje się, że wyżej wymieniony termin upływa w pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu. O złożeniu dokumentów decyduje faktyczne przekazanie ich do komisji, a nie data stempla pocztowego. Niespełnienie powyższego obowiązku będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów.

7.      Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego z powodu wyczerpania limitu miejsc mogą składać do wydziałowej komisji rekrutacyjnej pisemne oświadczenie o gotowości podjęcia studiów w Uniwersytecie Szczecińskim. Powyższe oświadczenie musi zostać doręczone do komisji, zgodnie z zasadami doręczania określonymi w ust. 5 i 6, w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników I etapu postępowania rekrutacyjnego.

8.      Warunkami ubiegania się o przyjęcie na studia w ramach zwalnianych miejsc są:

1)      istnienie zwalnianych wolnych miejsc w limicie na danym kierunku (specjalności) studiów;

2)      terminowe złożenie pisemnego oświadczenia o gotowości podjęcia studiów w Uniwersytecie Szczecińskim;

3)      uprzedni udział w bieżącym postępowaniu rekrutacyjnym na tym kierunku (specjalności) studiów.

9.      Z osób, które złożyły pisemne oświadczenie o gotowości podjęcia studiów w Uniwersytecie Szczecińskim powstaje lista rezerwowa.

10.  Z listy rezerwowej komisja kwalifikuje kandydatów na zwolnione miejsca do wypełnienia limitu z zachowaniem kolejności wynikającej z listy rankingowej.

11.  Dalsze etapy postępowania odbywają się zgodnie z zasadami zawartymi w § 5 ust. 2 - 3.

12.  Nie przysługuje przywrócenie terminu do złożenia kompletu wymaganych dokumentów oraz pisemnego oświadczenia o gotowości podjęcia studiów w Uniwersytecie Szczecińskim.

13.  Kandydaci, którzy nie spełnili określonych wymogów formalnych i którym nie przysługuje przywrócenie terminu do dokonania konkretnej czynności w postępowaniu rekrutacyjnym mogą przystąpić ponownie do postępowania rekrutacyjnego na warunkach ogólnych.

§ 6

III ETAP

OGŁOSZENIE OSTATECZNYCH WYNIKÓW

1.      Rozstrzygnięcie o wyniku postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego każdego z kandydatów dokonuje właściwa wydziałowa komisja rekrutacyjna w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja doręczana jest kandydatowi listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

2.      Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostają podane do publicznej wiadomości w postaci list wywieszonych na tablicach ogłoszeń odpowiednich Wydziałów, a także udostępnione na osobistym koncie kandydata w systemie ERK.

3.      Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji, do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, powołanej w trybie określonym przez statut. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia „Warunków i trybu rekrutacji na studia”. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna . Decyzja ta jest ostateczna.

OSOBY NIEBĘDĄCE OBYWATELAMI POLSKIMI

§ 7

1.      Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami”, mogą podejmować i odbywać studia, o których mowa w § 1 ust. 1 „Warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2016/2017”.

2.      Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie:

1)      cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się;

2)      cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

3)      cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej   Polskiej;

4)      pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5)      cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;

6)        cudzoziemców, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1
pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2013, poz. 1650 ze zm.),

7)      cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8)      obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

3.      Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 5, mogą podejmować kształcenie na podstawie:

1)  umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

2)  umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach                        

     określonych w tych umowach;

3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.)

4)  decyzji rektora uczelni.

4.      Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 3, mogą podejmować i odbywać kształcenie z pominięciem zasad postępowania rekrutacyjnego:

1)  jako stypendyści strony polskiej (cudzoziemcy pochodzenia polskiego, ubiegający się o przyznanie stypendium Rządu Polskiego powinni zgłosić się w polskiej placówce dyplomatycznej, właściwej dla miejsca zamieszkania, w celu uzyskania bliższych informacji dotyczących warunków podjęcia studiów);

2)   na zasadach odpłatności;

3)   bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;

4)   jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę;

5)   jako stypendyści uczelni.

5.      Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, albo na zasadach określonych w § 7 ust. 3 i 4 niniejszych „Warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2016/2017”.

6.      Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyższe oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich albo na zasadach określonych w § 7 ust. 3 i 4 niniejszych „Warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2016/2017”.

7.      Za członków rodzin osób, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 4 i 7 oraz w ust. 5 niniejszych „Warunków i trybu rekrutacji”, uważa się osoby wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
i członków ich rodzin. (Dz. U. 2006, Nr 144, poz. 1043).

§ 8

1.      Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:

1)      legitymują się polskim świadectwem dojrzałości albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości;

2)      wykażą wymagane w uczelni przyjmującej szczególne predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach wymagających takich predyspozycji.

2.      Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy legitymują się dyplomem ukończenia w Polsce studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą w państwie, w którym został wydany, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, oraz spełnią warunki przepisów obowiązujących dla wszystkich cudzoziemców, ubiegających się o studia.

3.      Cudzoziemcy – absolwenci zagranicznych szkół średnich mogą ubiegać się o przyjęcie na studia w Polsce pisząc bezpośrednio do uczelni bądź za pośrednictwem najbliższej polskiej placówki dyplomatycznej w miejscu zamieszkania do Biura Uznawalności i Wymiany Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa, adres internetowy – www.buwiwm.edu.pl).

4.      Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, prowadzone w języku polskim, jeżeli:

1)      ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub

2)      posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez „Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego” lub

3)      uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

Okres trwania rocznego kursu przygotowawczego zalicza się do okresu kształcenia, na jaki został przyjęty cudzoziemiec. W okresie tym cudzoziemcowi przysługują uprawnienia osoby odbywającej studia wyższe.

5.      Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, prowadzone w języku obcym, jeżeli legitymują się dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego, w którym prowadzone są studia, wymienionym w załączniku nr 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. 2009 r. nr 218, poz. 1695), z zastrzeżeniem ust. 6.

6.      Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jakim cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce.

7.      Reguły dotyczące zagranicznych dokumentów o wykształceniu określa § 9 niniejszych „Warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów”.

OBYWATELE POLSCY - ABSOLWENCI SZKÓŁ ZAGRANICZNYCH

§ 9

1.      Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie mogą być przyjmowani obywatele polscy – absolwenci zagranicznych szkół średnich, którzy legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości.

2.      Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani obywatele polscy – absolwenci zagranicznych szkół wyższych, którzy legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą w państwie, w którym został wydany, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich.

3.      Pozostałe dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia wymienione zostały w wykazie wymaganych dokumentów, wprowadzonym w życie zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

KOMISJE REKRUTACYJNE

§ 10

1.      Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne powołane przez dziekana.

2.       W skład wydziałowej komisji rekrutacyjnej wchodzą:

1)      przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej – prodziekan albo nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego;

2)      członkowie komisji – co najmniej dwaj nauczyciele akademiccy, jednak nie więcej niż jeden na każdym rekrutowanym kierunku.

3.      Z wydziałową komisją rekrutacyjną współpracują:

1)      co najmniej jeden sekretarz – jednak nie więcej niż jeden na każdym rekrutowanym kierunku;

2)      koordynator elektronicznej rejestracji kandydatów – wyznaczony przez dziekana wydziału, w uzgodnieniu z przewodniczącym komisji – w przypadku gdy inna osoba wchodząca w skład wydziałowej komisji rekrutacyjnej nie pełni jednocześnie funkcji koordynatora elektronicznej rejestracji kandydatów. Koordynatorem elektronicznej rejestracji kandydatów nie może być przedstawiciel samorządu studenckiego.

4.  W przypadku wystąpienia przez wydziałowy organ samorządu studenckiego z wnioskiem o powołanie w skład komisji jego przedstawiciela, zostaje on powołany przez dziekana w skład komisji, jako członek.

5.      Egzaminatorami są wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.

6.      Rektor powołuje Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

7.      W skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

1)      przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej – wyznaczony przez Rektora – Prorektor;

2)      członkowie komisji – Dziekani albo delegowani Prodziekani oraz przedstawiciel samorządu studenckiego.

8.   Z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną współpracują:

1)      co najmniej jeden uczelniany koordynator programu elektronicznej rejestracji kandydatów;

2)      co najmniej jeden sekretarz. 

§ 11

1.      Do zadań wydziałowych komisji rekrutacyjnych należy:

1)      elektroniczna obsługa systemu rekrutacji w zakresie niezbędnym dla prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego;

2)      stały kontakt z kandydatami za pomocą wszelkich dostępnych dróg, które zapewnia Uczelnia;

3)      powiadamianie kandydatów o wynikach kolejnych etapów rekrutacji – generowanie i wysyłanie wiadomości e-mail oraz wiadomości za pośrednictwem operatora sieci komórkowej;

4)      przypisywanie tzw. wpłat oczekujących do poszczególnych naborów na indywidualnym koncie kandydata;

5)      przegląd i kontrola załączanych w systemie ERK dowodów wpłat opłaty rekrutacyjnej;

6)      podejmowanie decyzji o dopuszczeniu kandydatów do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego oraz zawiadamianie o terminie i miejscu egzaminów;

7)      kompletowanie dokumentów składanych przez kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego;

8)      tworzenie list rezerwowych z kandydatów, którzy w terminie dostarczą pisemne oświadczenie o gotowości podjęcia studiów w Uniwersytecie Szczecińskim;

9)      podejmowanie decyzji o przyjmowaniu kandydatów z list rezerwowych na zwalniane miejsca;

10)  wydawanie i wysyłanie decyzji administracyjnych i innych pism w zakresie postępowania rekrutacyjnego;

11)  podejmowanie decyzji, w porozumieniu z dziekanem wydziału, o przeprowadzeniu kolejnej rekrutacji w przypadku niewyczerpania limitu miejsc;

12)  sporządzenie:

a)      protokołu (w porządku alfabetycznym), w którym wpisuje się: imię i nazwisko kandydata, PESEL, liczbę uzyskanych punktów z poszczególnych elementów postępowania rekrutacyjnego, uzyskany wynik końcowy w punktach oraz decyzję o przyjęciu bądź nieprzyjęciu kandydata na studia;

b)      listy kandydatów przyjętych (według kolejności uzyskanych punktów), zawierającej imię i nazwisko kandydata, PESEL oraz uzyskany wynik końcowy w punktach;

c)      listy kandydatów nieprzyjętych i rezerwowych (według kolejności uzyskanych punktów), zawierającej imię i nazwisko kandydata, PESEL oraz uzyskany wynik końcowy w punktach;

d)      kart kandydatów na I rok studiów;

e)      listy kandydatów przyjętych (w porządku alfabetycznym z punktacją) do wywieszenia na tablicach informacyjnych danej jednostki organizacyjnej;

f)        listy kandydatów przyjętych z listy rezerwowej do wywieszenia na tablicach informacyjnych w danej jednostce organizacyjnej.

§ 12

1.      Decyzje podejmowane przez wydziałową komisję rekrutacyjną zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równej ich liczby decyduje głos przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

2.      Decyzje wydawane w zakresie postępowania rekrutacyjnego przez wydziałową komisję rekrutacyjną podpisuje przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej lub działający z jego pisemnego upoważnienia członek wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji administracyjnych w sprawie przyjęcia bądź nieprzyjęcia kandydata na studia.

3.      Protokół oraz listy kandydatów podpisują przewodniczący oraz wszystkie osoby wchodzące w skład komisji. Wszelkie skreślenia i zmiany w protokole muszą być potwierdzone podpisem przewodniczącego. Przewodniczący podpisuje również wszystkie strony protokołu.

§ 13

1.      Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

1)      koordynowanie i nadzór nad pracą wydziałowych komisji rekrutacyjnych;

2)      dokonywanie wyboru - poprzez losowanie - zestawów tematów egzaminów pisemnych lub testów egzaminacyjnych, a także nadzór nad ich powielaniem, przechowywaniem i przekazywaniem wydziałowym komisjom rekrutacyjnym. Wykonywanie czynności oraz nadzór, o których mowa powyżej, w imieniu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej sprawuje przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej;

3)      rozpatrywanie odwołań od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych oraz wydawanie decyzji;

4)      podejmowanie decyzji o zwiększeniu limitu miejsc na kierunku (specjalności);

5)      podejmowanie decyzji  o zawieszeniu postępowania rekrutacyjnego i rezygnacji z naboru na danym kierunku (specjalności) studiów;

6)      podejmowanie decyzji o zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i rezygnacji z przyjęć na pozostałe miejsca na danym kierunku (specjalności) studiów;

7)      podejmowanie decyzji w sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami i trybem rekrutacji na I rok studiów.

§ 14

1.      Decyzje podejmowane przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równej ich liczby decyduje głos przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

2.      Decyzje wydawane w zakresie postępowania rekrutacyjnego przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną podpisuje przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

3.      W przypadku uwzględnienia odwołań, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 3, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może zwiększyć limit zgodnie z § 1 ust. 2 niniejszych „Warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów”.

§ 15

1.      Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na studia liczba kandydatów na danym kierunku (specjalności) jest mniejsza niż 20 wydziałowa komisja rekrutacyjna może:

1)      podjąć decyzję, w porozumieniu z dziekanem właściwego wydziału, o przedłużeniu pierwszego naboru na tym kierunku (specjalności) studiów albo

2)      wystąpić z wnioskiem, popartym przez dziekana wydziału, do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej o zawieszenie postępowania rekrutacyjnego i rezygnację z naboru .

2.      Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na studia liczba kandydatów na danym kierunku (specjalności) jest mniejsza niż uchwalony limit miejsc (ale osiągnęła minimum 20 kandydatów) wydziałowa komisja rekrutacyjna może:

1)      podjąć decyzję, w porozumieniu z dziekanem właściwego wydziału, o ogłoszeniu kolejnego naboru na tym kierunku (specjalności) studiów do wypełnienia limitu miejsc, albo

2)      wystąpić z wnioskiem, popartym przez dziekana wydziału, do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej o zakończenie postępowania rekrutacyjnego i rezygnację z przyjęć na pozostałe miejsca w limicie.

3.      Decyzję w przedmiocie:

1)      zakończenia postępowania rekrutacyjnego i rezygnacji z przyjęć na pozostałe miejsca;

2)      zawieszenia postępowania rekrutacyjnego i rezygnacji z naboru,

podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

§ 16

1.      Jeżeli z przyczyn formalno - prawnych i kadrowych leżących po stronie wydziału nie jest możliwe przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego i uruchomienie danego kierunku studiów, uchwałę o odstąpieniu od uruchomienia naboru podejmuje Senat Uniwersytetu Szczecińskiego.

2.      Po rozpoczęciu postępowania rekrutacyjnego, w przypadku wystąpienia przyczyn formalno - prawnych i kadrowych leżących po stronie wydziału posiadającego w swojej ofercie kształcenia dany kierunek studiów, decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia naboru podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.  

§ 17

Komisje rekrutacyjne wykonują swoje obowiązki związane z postępowaniem rekrutacyjnym na I rok studiów w okresie od daty ich powołania do dnia zakończenia tego postępowania, jednak nie dłużej niż do 15 listopada 2016.

§ 18

1.        Niniejsze „Warunki i tryb rekrutacji” mają odpowiednie zastosowanie do postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów, prowadzonego w ciągu roku akademickiego 2016/2017, a które rozpoczynają się od semestru letniego w roku akademickim 2016/2017.

2.        W przypadku, o którym mowa w ust. 1 szczegółowe warunki organizacyjne postępowania rekrutacyjnego określi Rektor w drodze odrębnego zarządzenia.

§ 19

Niniejsze „Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2016/2017” nie mają zastosowania do postępowania rekrutacyjnego na studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie) oraz na studia podyplomowe, które to postępowanie regulują odrębne przepisy.

 

Komentarze (0)