uniwersytet łódzki rekrutacja

 

Zasady rekrutacji na Uniwersytet Łódzki 2015/2016

Zasady przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Łódzkim na rok akademicki 2015/2016. Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.Dz. U. z 2012r. poz.572 ze zm.) oraz § 14 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Łódzkiego uchwala się zasady przyjęć na pierwszy rok studiów wyższych w Uniwersytecie Łódzkim na rok akademicki 2015/2016.

§ 1

Przepisy ogólne

1. Na rok akademicki 2015/2016 w Uniwersytecie Łódzkim przyjmowani będą kandydaci na studia stacjonarne oraz niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne) jednolite magisterskie, pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia wymienione w niniejszym załączniku do uchwały.

2. Liczba  miejsc  na  poszczególnych  kierunkach/specjalnościach  studiów  zaproponowana  przez  rady poszczególnych wydziałów UŁ określona została przez Senat UŁ.

§ 2

1. Do odbywania studiów w uczelni może być dopuszczona osoba, która posiada:

a) świadectwo dojrzałości – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,

b) tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny i spełnia warunki określone w niniejszym załączniku do uchwały – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

2. Do ubiegania się o przyjęcie na studia w trybie określonym niniejszymi zasadami uprawnieni są obywatele polscy oraz cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 572 ze zm.).

3. Zasady uznawania lub nostryfikacji świadectw maturalnych uzyskanych za granicą reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 63 poz. 443).

4. Zasady uznawania lub nostryfikacji dyplomów uzyskanych za granicą regulują:

a) art. 191a ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.Dz. U. z 2012r. poz.572 ze zm.),

b) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 196, poz. 1168).

4a. Cudzoziemcy podejmujący studia w języku polskim zobowiązani są do udokumentowania znajomości języka polskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie tych studiów poprzez przedstawienie:

a) dokumentu potwierdzającego ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego,

b) certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

c) potwierdzenia UŁ, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

5. Zasady podejmowania i odbywania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi określa:

a) ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.Dz. U. z 2012r. poz.572 ze zm.),

b) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 ze zm.),

c) odrębne przepisy obowiązujące w UŁ.

6. Forma pomocy osobom niepełnosprawnym w czasie egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych ustalana jest z wydziałową komisją rekrutacyjną za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora UŁ ds. Osób Niepełnosprawnych po osobistym zgłoszeniu się kandydata do Pełnomocnika z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. Zgłoszenie to powinno nastąpić nie później niż dwa tygodnie przed datą egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej.

§ 3

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, chyba że kierunek, na który aplikuje kandydat nie zostanie uruchomiony z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń. Z opłaty tej zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty.

Z opłaty mogą być zwolnieni kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia finansowane lub współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym środków uzyskanych w ramach realizacji programów, o których mowa w art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 Nr 84, poz. 712 ze zm.). Wysokość opłaty rekrutacyjnej ustala Rektor UŁ w drodze zarządzenia.

§ 4

Rejestracja elektroniczna

1. Kandydaci na wszystkie kierunki/specjalności studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych (zaocznych, wieczorowych)  dokonują rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji.

2. Do obowiązków kandydata należy w szczególności:

a) wypełnienie formularza rejestracyjnego,

b) wprowadzenie wyników ze świadectwa maturalnego lub wyników z ukończonych wcześniej studiów (dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia) - dane wprowadzone przez kandydata zostaną zweryfikowane przy dostarczeniu dokumentów,

c) wybór kierunku lub kierunków studiów,

d) dokonanie opłaty rekrutacyjnej na indywidualny numer konta wygenerowany przez system rekrutacyjny oraz przyporządkowanie opłaty rekrutacyjnej do wybranego kierunku/wybranych kierunków,

e) śledzenie procesu rekrutacji, w tym sprawdzenie terminów egzaminów wstępnych lub rozmów kwalifikacyjnych jeżeli dotyczą kandydata, zapoznanie się z wynikami kwalifikacji na studia (listy osób zakwalifikowanych),

f) złożenie wymaganych dokumentów określonych w § 5 w podanych przy kierunku/specjalności terminach.

§ 5

Wymagane dokumenty i terminy ich składania

1. Na studia stacjonarne kandydat składa dokumenty, o których mowa w ust. 3 - 7, po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia w terminie i miejscu podanym przy kierunku/specjalności. Oprócz dokumentów wymienionych w ust. 3 - 7 kandydat składa wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz podania oraz oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat.

Niezłożenie  w/w  dokumentów  w  określonym  przy  kierunku/specjalności  terminie  i  miejscu oznaczać będzie rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia na ten kierunek/specjalność.

2. Przy ubieganiu się o przyjęcie na studia niestacjonarne kandydat składa oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 3 - 7 wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz podania.

Dokumenty na studia niestacjonarne należy złożyć w trakcie trwania elektronicznej rejestracji w terminie i miejscu podanym przy danym kierunku/specjalności.

3. Od kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie wymagane są następujące dokumenty:

a) w przypadku kandydatów z nową maturą: kopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Uniwersytet Łódzki – oryginał świadectwa dojrzałości wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej;

b) w przypadku kandydatów ze st arą maturą: kopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Uniwersytet Łódzki – oryginał świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej

oraz

c) dwie fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

d) kserokopia dowodu osobistego.

4. Na niżej wymienione kierunki i specjalności kandydat zobowiązany j est złożyć oprócz dokumentów   wymienionych w ust. 3. i w ust. 6 zaświadczenie lekarskie:

a) na  wszystkie  kierunki  Wydziału  Chemii,  Wydziału  Biologii  i  Ochrony  Środowiska  oraz  na Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze – zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku, poświadczone przez lekarza służby medycyny pracy. Po dokonaniu rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji na ww. kierunki Centrum Obsługi Studenta – Rekrutacja i Tok Studiów prześle kandydatowi na adres do korespondencji skierowanie wraz z dwoma drukami zaświadczenia lekarskiego niezbędnego do postępowania kwalifikacyjnego na te kierunki;

b) na kierunek: turystyka i rekreacja (I stopień) - Filia Tomaszów Mazowiecki: w przypadku braku oceny z wychowania fizycznego na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej konieczne jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania ze zwiększoną aktywnością fizyczną i pływaniem. Na zaświadczeniu lekarskim wymagana jest adnotacja lekarza: „zdolny do studiów ze zwiększoną aktywnością fizyczną i pływaniem”.

5. Na studia pierwszego stopnia na kierunek turystyka i rekreacja (NG i Filia w Tomaszowie Maz.) kandydat zobowiązany jest złożyć kserokopię świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej wydanego przez szkołę – oryginał lub odpis do wglądu dla komisji rekrutacyjnej;

6. Na studia drugiego stopnia kandydat zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami określonymi w ust. 1-4 kopię dyplomu ukończenia studiów i suplementu poświadczone przez Uniwersytet Łódzki

– oryginał dyplomu i suplementu wydany przez szkołę wyższą kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej, oraz:

a) na kierunki: filologia polska, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, logopedia z audiologią (Wydział Filologiczny); geografia (Wydział Nauk Geograficznych); gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania); kierunki na Wydziale Filozoficzno- Historycznym: historia, filozofia, etnologia, historia sztuki, retoryka i argumentacja, religioznawstwo, regionalistyka kulturowa; kierunki na Wydziale Chemii; Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze – zaświadczenie o uzyskanej średniej ze studiów wyższych;

b) na kierunki na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska – zaświadczenie o uzyskanej średniej ze studiów wyższych i ogólnym wyniku studiów na dyplomie;

c) na kierunek pedagogika na Wydziale Nauk o Wychowaniu – zaświadczenie o ocenie z pracy dyplomowej i ogólnym wyniku studiów na dyplomie;

d) na kierunki Wydziału Chemii – w przypadku braku suplementu do dyplomu (dla kandydatów z dyplomem sprzed 2005 r.) – wyciąg z indeksu poświadczony przez macierzystą uczelnię.

7. Dodatkowe dokumenty wymagane od kandydatów w procesie rekrutacji wymienione są pod poszczególnymi kierunkami/specjalnościami studiów.

§ 6

Postępowanie kwalifikacyjne

1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne powoływane przez kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych UŁ.

2. Sposób powoływania oraz skład wydziałowych komisji rekrutacyjnych regulują odrębne przepisy.

3. Do zadań wydziałowych komisji rekrutacyjnych należy w szczególności:

a) kompletowanie dokumentów kandydatów,

b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,

c) zawiadamianie kandydatów o terminie egzaminów wstępnych, rozmów kwalifikacyjnych (jeżeli obowiązują) lub innej formy postępowania kwalifikacyjnego,

d) zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego,

e) rozstrzyganie o przyjęciu na studia – z uwzględnieniem przewidywanej liczby miejsc oraz zgodnie z indywidualnymi protokołami; decyzje wydawane przez komisje podpisują przewodniczący albo zastępcy przewodniczących wydziałowych komisji rekrutacyjnych.

4. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje Rektor  UŁ. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest wyznaczony przez Rektora UŁ Prorektor.

5. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

a)  koordynacja i nadzór nad pracą wydziałowych komisji rekrutacyjnych,

b)  rozpatrywanie odwołań od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych,

c)  zatwierdzanie wniosków wydziałowych komisji rekrutacyjnych o wyrażenie zgody na zakwalifikowanie kandydatów w liczbie większej niż przewidziana limitem w celu maksymalnego wypełnienia limitu.

§ 7

1. Przyjęcie kandydatów odbywa się na podstawie postępowania kwalifikacyjnego.

2. Kandydaci dokonują rejestracji i wyboru kierunku studiów w formie elektronicznej w systemie rekrutacyjnym.

3. Zasady  przyjęć  są  tak  skonstruowane,  aby  wszyscy  kandydaci  na  dany  kierunek/specjalność stworzyli jedną listę rankingową, będącą podstawą przyjęcia na studia.

§ 8

Zasady przyjęć dla kandydatów z nową maturą na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

1. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów legitymujących się nową maturą polega na wyliczeniu punktów na podstawie świadectwa dojrzałości z przedmiotów określonych przy kierunku/specjalności studiów.

2. Do kwalifikacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu pisemnego z egzaminu maturalnego z określonych przy poszczególnych kierunkach/specjalnościach przedmiotów na świadectwie dojrzałości.

Ostateczny wynik w procesie kwalifikacyjnym stanowi suma wyników z przedmiotów określonych w kategoriach 1-3, uwzględniająca wynik na świadectwie dojrzałości oraz przeliczniki za każdy przedmiot.

3.  Kategorie przedmiotów:

  • kategoria "1" - do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż jeden wynik (ma wynik z danego przedmiotu na dwóch poziomach albo ma wyniki z więcej niż jednego przedmiotu) do kwalifikacji będzie uwzględniany ten wynik, z którego kandydat uzyska więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Wynik z przedmiotu wymienionego w tej kategorii jest wymagany na świadectwie dojrzałości. Jego brak wyklucza możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność. Przeliczniki podane są w pkt. 6.
  • kategoria "2" - do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż jeden wynik (ma wynik z danego przedmiotu na dwóch poziomach albo ma wyniki z więcej niż jednego przedmiotu) do kwalifikacji będzie uwzględniany ten wynik, z którego kandydat uzyska więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Wynik z przedmiotu wymienionego w tej kategorii jest wymagany na świadectwie dojrzałości. Jego brak wyklucza możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność.   Przeliczniki podane są w pkt. 6
  •  kategoria "3" - do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z 2 różnych przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż dwa wyniki (ma wyniki z tych przedmiotów na dwóch poziomach lub ma wyniki z więcej niż dwóch przedmiotów) do kwalifikacji będą uwzględniane te wyniki, z których kandydat uzyskał więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Wyniki z przedmiotów wymienionych w tej kategorii nie są wymagane na świadectwie dojrzałości. Posiadanie wyników z przedmiotów tej kategorii daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania si ę o przyjęcie na  dany kierunek/specjalność. Przeliczniki podane są w pkt. 6.

4. Jeżeli dany przedmiot wymieniony jest w kilku kategoriach - do przeliczenia punktów brany jest pod uwagę tylko raz - w sposób korzystniejszy dla kandydata.

5. Kandydaci z maturą dwujęzyczną: przelicznik dla wyniku egzaminu pisemnego dwujęzycznego z języka obcego podany jest w tabeli w pkt. 6 (przelicznik dla neofilologii dotyczy tylko języka wiodącego dla kierunków i specjalności neofilologicznych). Część egzaminu z przedmiotu pisana w języku obcym liczona jest zamiennie z poziomem rozszerzonym z tego przedmiotu.

6. Przeliczniki UŁ 2015/2016 dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Poziom dwujęzyczny

w przypadku języka obcego

1

do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu

Przedmiot jest wymagany

 

1,5

 

4

 

5 (dla neofilologii x 7)

2

do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu

Przedmiot jest wymagany

 

1

 

3

 

3,75

3

do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów

Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność

 

 

0,5

 

 

1

 

 

1,25

§ 9

Zasady przyjęć dla kandydatów ze starą maturą na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

1. Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów legitymujących się starą maturą polega na obliczeniu punktów za oceny z egzaminu maturalnego z przedmiotów określonych przy kierunku/specjalności studiów.

2. Do kwalifikacji brane są pod uwagę oceny z egzaminu maturalnego pisemnego i ustnego z określonych w zasadach przedmiotów ze świadectwa dojrzałości. Ostateczny wynik w procesie kwalifikacyjnym stanowi suma wyników z przedmiotów określonych w kategoriach 1-3, uwzględniająca oceny na świadectwie dojrzałości oraz przeliczniki za każdy przedmiot.

3. Kategorie przedmiotów:

  • kategoria "1" - do przeliczenia uwzględniana jest jedna ocena z przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż jedną ocenę (ma oceny z danego przedmiotu za egzamin ustny i pisemny albo ma oceny z więcej niż jednego przedmiotu) do kwalifikacji będzie uwzględniana ta ocena, z której kandydat uzyska więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Ocena z przedmiotu wymienionego w tej kategorii  jest wymagana na świadectwie dojrzałości. Jej brak wyklucza możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność. Przeliczniki podane są w pkt. 7.
  • kategoria "2" - do przeliczenia uwzględniana jest jedna ocena z przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż jedną ocenę (ma oceny z danego przedmiotu za egzamin ustny i pisemny albo ma oceny z więcej niż jednego przedmiotu) do kwalifikacji będzie uwzględniana ta ocena, z której kandydat uzyska więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Ocena z przedmiotu wymienionego w tej kategorii  jest wymagana na świadectwie dojrzałości. Jej brak wyklucza możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność.    Przeliczniki podane są w pkt. 7.
  • kategoria "3" - do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwie oceny z przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż dwie oceny (ma oceny z więcej niż jednego przedmiotu) do kwalifikacji będą uwzględniane te oceny, z których kandydat uzyskał więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Jeżeli z danego przedmiotu kandydat posiada oceny z egzaminu ustnego i pisemnego do przeliczenia mogą zostać wzięte pod uwagę obie oceny. Oceny z przedmiotów wymienionych w tej kategorii nie są wymagane na świadectwie dojrzałości. Posiadanie ocen z przedmiotów tej kategorii daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność. Przeliczniki podane są w pkt. 7.

4. Jeżeli dany przedmiot wymieniony jest w kilku kategoriach - do przeliczenia punktów brany jest pod uwagę tylko w jednej kategorii - w sposób korzystniejszy dla kandydata. Przedmiot uwzględniony do przeliczenia w kategorii 1 albo 2 nie może być ponownie uwzględniony w kategorii 3.

Jeżeli kategoria 1 lub 2 uwzględnia więcej niż jeden przedmiot, a kandydat ma oceny z obu przedmiotów, wówczas korzystniejszy przedmiot dla kandydata jest przeliczany w kategorii wymaganej, natomiast drugi przedmiot może być wykorzystany w innej kategorii, o ile jest w danej kategorii uwzględniony.

5. Kandydaci z maturą dwujęzyczną: przelicznik dla wyniku egzaminu maturalnego z języka obcego dwujęzycznego podany jest w tabeli w pkt. 8 i 9.

6. W  przypadku,  gdy  kandydat  został  zwolniony  z  egzaminu  maturalnego  z  języka  obcego  na podstawie posiadanego certyfikatu – otrzymuje maksymalną liczbę punktów z tej części egzaminu, której zwolnienie dotyczy.

7.  Przeliczniki dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Przedmiot kategorii 1:

Skala ocen od 6 do 2

Ocena

Liczba punktów

Celująca

400

Bardzo dobra

312

Dobra

223

Dostateczna

134

Dopuszczająca

45

 

 

Skala ocen od 5 do 3

Ocena

Liczba punktów

Bardzo dobra

400

Dobra

223

Dostateczna

45

Przedmiot kategorii 2

Skala ocen od 6 do 2

Ocena

Liczba punktów

Celująca

300

Bardzo dobra

233

Dobra

165

Dostateczna

98

Dopuszczająca

30

 

 

Skala ocen od 5 do 3

Ocena

Liczba punktów

Bardzo dobra

300

Dobra

165

Dostateczna

30

Przedmiot kategorii 3    

Skala ocen od 6 do 2

Ocena

Liczba punktów

Celująca

100

Bardzo dobra

79

Dobra

58

Dostateczna

37

Dopuszczająca

15

 

 

Skala ocen od 5 do 3

Ocena

Liczba punktów

Bardzo dobra

100

Dobra

58

Dostateczna

15

 

8.         Przeliczniki  dla  oceny  z  języka  obcego  zdawanego  na  maturze  dwujęzycznej  na  wszystkich kierunkach/specjalnościach z wyj ątkiem określonym w punkcie 9.

Przedmiot kategorii 1:

Skala ocen od 6 do 2

Ocena

Liczba punktów

Celująca

500

Bardzo dobra

413

Dobra

325

Dostateczna

238

Dopuszczająca

150

 

 

Skala ocen od 5 do 3

Ocena

Liczba punktów

Bardzo dobra

500

Dobra

325

Dostateczna

150

Przedmiot kategorii 2

Skala ocen od 6 do 2

Ocena

Liczba punktów

Celująca

375

Bardzo dobra

310

Dobra

244

Dostateczna

179

Dopuszczająca

113

 

 

Skala ocen od 5 do 3

Ocena

Liczba punktów

Bardzo dobra

375

Dobra

244

Dostateczna

113

Przedmiot kategorii 3

Skala ocen od 6 do 2

Ocena

Liczba punktów

Celująca

125

Bardzo dobra

107

Dobra

89

Dostateczna

71

Dopuszczająca

53

 

Skala ocen od 5 do 3

Ocena

Liczba punktów

Bardzo dobra

125

Dobra

89

Dostateczna

53

 

9. Przeliczniki dla oceny z języka obcego zdawanego na maturze dwujęzycznej wymienionego w kategorii 1 na kierunkach/specjalnościach neofilologicznych - przeliczniki dotyczą tylko języka wiodącego dla kierunków i specjalności neofilologicznych:

Przedmiot kategorii 1:

Skala ocen od 6 do 2

Ocena

Liczba punktów

Celująca

700

Bardzo dobra

578

Dobra

455

Dostateczna

333

Dopuszczająca

210

 

 

Skala ocen od 5 do 3

Ocena

Liczba punktów

Bardzo dobra

700

Dobra

455

Dostateczna

210

 

§ 10

Zasady przyjęć dla kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB)

1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.

2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).

3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).

4. Jeśli na danym kierunku /specjalności stosowane są przeliczniki dla danego przedmiotu czy poziomu egzaminu, mają one również zastosowanie do matury międzynarodowej, przeliczonej na wyniki nowej matury dla odpowiedniego poziomu.

5. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

 

Matura Międzynarodowa IB

Nowa matura

SL

PP

7

100%

6

86%

5 72%
4 58%
3 44%
2 30%
1 0%

 

Matura Międzynarodowa IB

Nowa matura

HL

PR

7

100%

6

85%

5 70%
4 55%
3 40%
2 25%
1 10%

 

§ 10a

Zasady przyjęć dla kandydatów z maturą zagraniczną i maturą europejską (EB)

1. W czasie trwania elektronicznej rejestracji kandydaci wraz z kopią dokumentów uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na studia oraz ich tłumaczeniem na język polski składają dodatkowe podanie skierowane do Dziekana wydziału o wskazanie przedmiotów i określenie ocen ze świadectwa maturalnego, które będą brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na wskazany kierunek.

2. Osoby nie dysponujące na świadectwie wynikami z egzaminów równorzędnych z wynikami polskiej matury z przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, mogą być kwalifikowane na podstawie innych wyników dokumentujących na świadectwie ukończenie nauki z przedmiotu stanowiącego podstawę kwalifikacji na dany kierunek. Decyzję o uznaniu przedmiotów oraz przypisaniu im ocen podejmuje Dziekan lub Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

3. Oceny są zatwierdzane przez Prorektora UŁ właściwego ds. rekrutacji i wpisywane do systemu rekrutacyjnego przez pracowników COS-RiTS.

4. Oceny z przedmiotów zatwierdzone zgodnie z procedurą określoną w ust.1-3 przeliczane są zgodnie z zasadami starej matury określonymi w §9 niniejszej uchwały.

5. Dokumenty, o których mowa w ust.1 składane są przez obywateli polskich – w Centrum Obsługi Studenta–Rekrutacja i Tok Studiów, a przez cudzoziemców – w Biurze Współpracy z Zagranicą. Jednostki te, po zakwalifikowaniu przez komisje rekrutacyjne kandydatów do przyjęcia na wybrany kierunek, przekazują komplet dokumentów sekretarzowi właściwej komisji.

§ 11

Zasady przyjęć dla kandydatów na studia drugiego stopnia UŁ 2015/16

1. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia polega na:

a) postępowaniu egzaminacyjnym, rozmowie kwalifikacyjnej lub obliczeniu punktów z ocen na dyplomie lub średniej ze studiów bądź profilu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

b) sprawdzeniu dokumentów kandydatów pod względem wymagań formalnych.

2. Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego znajdują się przy poszczególnych kierunkach/specjalnościach studiów.

3. W przypadku dyplomów zagranicznych obowiązują zasady postępowania określone w § 10a dla matur zagranicznych i matur europejskich.

§ 12

Egzamin wstępny na studia drugiego stopnia UŁ 2015/16

1. Do egzaminowania uprawnieni są nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej dwuletni staż pracy dydaktycznej w uczelni.

2. Egzamin pisemny jest anonimowy.

3. Kandydat, który w czasie składania egzaminu korzysta z niedozwolonych pomocy lub zachowuje się nieodpowiednio, zostaje wydalony z sali i nie jest dopuszczony do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, a fakt ten zostaje odnotowany w dokumentach kandydata.

4. Każda praca pisemna sprawdzana jest przez dwóch egzaminatorów, specjalistów z danego przedmiotu, a umotywowana opinia wyrażona jest liczbą punktów. Błędy i ich rodzaje zaznacza się na marginesie pracy. Liczba punktów nie podlega zmianie po jej ogłoszeniu.

5. Oddzielnie może być oceniana każda z części pisemnej pracy egzaminacyjnej.

6. Kandydat ma prawo do wglądu do własnych prac egzaminu wstępnego w obecności przewodniczącego  lub  członka  wydziałowej  komisji  rekrutacyjnej  w  terminie  7  dni  od  dnia ogłoszenia wyników egzaminu.

7. Na kierunkach, na których przewidziane są rozmowy kwalifikacyjne, przebieg i wynik każdej rozmowy winien być potwierdzony osobnym protokołem opatrzonym datą, godziną oraz podpisem osoby przeprowadzającej tę rozmowę i członków komisji.

8. Egzamin ustny odbywa się w obecności członków wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Liczbę punktów z egzaminu ustala egzaminator, a zatwierdza komisja. Uchwały komisji zapadają większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

9. Kandydat, który nie uzyskał minimum punktów z egzaminu wstępnego, nie może zostać przyjęty na studia, ponieważ wynik egzaminu wstępnego jest w tej sytuacji negatywny.

§ 13

Odstąpienie od przeprowadzania egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej  lub powołana przez niego komisja rekrutacyjna  może podjąć  decyzję  o  odstąpieniu  od  przeprowadzania  egzaminu  wstępnego/rozmowy  kwalifikacyjnej  (w stosunku do wszystkich kandydatów na dany kierunek/specjalność studiów, których egzamin obowiązuje) najpóźniej w dniu egzaminu wstępnego na studia/rozmowy kwalifikacyjnej.

§ 14

Zakończenie etapu kwalifikacji

1. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego dla wszystkich kandydatów zostaje utworzona jedna lista rankingowa na dany kierunek/specjalność.

2. W ramach limitu miejsc, ustalonego dla danego kierunku/specjalności, komisja dokonuje w pierwszej kol

 

 


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE