• FIZJOTERAPIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Fizjoterapia
  Studia pierwszego stopnia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata, równoznacznym z uzyskaniem pełnego przygotowania zawodowego w zakresie fizjoterapii. Uprawnia to do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, jak również z osobami zdrowymi w zakresie profilaktyki i przygotowania sportowego. Studia fizjoterapii są ściśle związane z praktyką, w której osoba wykorzystuje wiedzę z zakresu podstawowych, zawodowych i klinicznych przedmiotów realizowanych w ramach procesu dydaktycznego na potrzeby tworzenia, wykonywania oraz weryfikacji i modyfikacji programu rehabilitacji/fizjoterapii osób z różnymi dysfunkcjami – stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego, a także wieku i płci. Istotnym obszarem działań fizjoterapeutycznych jest profilaktyka zdrowotna oraz przygotowanie sportowe zawodnika. Wymaga to w dużej mierze wiedzy z zakresu nauk kierunkowych, dotyczących teorii, metodyki i praktyki fizjoterapii oraz diagnostyki funkcjonalnej, a także umiejętności wykonywania zabiegów z fizykoterapii, kinezyterapii, terapii manualnej i masażu oraz umiejętności stosowania środków, zabiegów i metod specjalnych z zakresu fizjoterapii. Znajomość badań i testów funkcjonalnych jest niezbędna celem właściwego dobierania środków fizjoterapii i metod terapeutycznych oraz celem kontroli uzyskiwanych efektów fizjoterapii, co pozwala na weryfikację oraz modyfikację prowadzonego programu postępowania terapeutycznego. Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu nauk o zdrowiu i dyscyplinach pokrewnych, wyposażenia absolwenta w wiedzę i umiejętności z zakresu fizjoterapii, pozwalającą na rozumienie i zastosowanie nowoczesnych metod usprawniania, kształtowanie wrażliwości etyczno-społecznej oraz rozwoju osobistego, uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie. Zdobyte kwalifikacje i umiejętności pozwalają na podejmowanie pracy na różnych stanowiskach w zawodzie fizjoterapeuty w instytucjach medycznych, sportowych, opiekuńczych i oświatowych, świadczących usługi z zakresu szeroko pojętej rehabilitacji, profilaktyki i przygotowania sportowego. Program studiów jest zgodny z rekomendacją Forum Europejskiego Regionu Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT – The World Confederation for Physical Therapy) oraz Europejskiej Sieci Wyższych Szkół Fizjoterapii (ENPHE – European Network of Physiotherapy in Higher Education) dla studiów I stopnia kierunku fizjoterapia.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Trzy przedmioty najlepiej zdane przez kandydata
  Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia ma charakter konkursowy i uwzględnia sumę punktów uzyskanych przez kandydata. Zakwalifikowane do przyjęcia są osoby, które uzyskały kolejno największą sumę punktów, w liczbie zgodnej z limitem przyjęć. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje w pierwszym etapie ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych. Drugi etap to przyznanie punktów za średnią uzyskaną na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości.
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia jest  złożenie dokumentów i odbiór decyzji, dotyczącej przyjęcia na studia. Niedopełnienie powyższych formalności skutkować będzie wykreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia. W takim przypadku przyjmowani będą kandydaci znajdujący się na liście rezerwowej.
   

   

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: