• AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I ŻYWIENIE W ZDROWIU PUBLICZNYM Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym
  Studia pierwszego stopnia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwent kierunku będzie specjalistą w zakresie kreowania zdrowia publicznego poprzez promowanie zróżnicowanych form prozdrowotnego stylu życia osób w różnym wieku i stanie zdrowia. Będzie dysponował wiedzą o roli i znaczeniu ukierunkowanej aktywności fizycznej oraz prawidłowego żywienia w pierwotnej i wtórnej profilaktyce zdrowia osób dorosłych i starszych, w tym otyłych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych. Absolwent będzie dysponował umiejętnościami praktycznymi i kompetencjami zawodowymi z zakresu diagnostyki, poradnictwa, planowania i realizacji prozdrowotnej aktywności fizycznej i prawidłowego żywienia. Nabędzie również kompetencje i umiejętności programowania i prowadzenia ukierunkowanych treningów fizycznych (zdrowotnych) z uwzględnieniem potrzeb i możliwości osób w różnym wieku i zróżnicowanych potrzebach zdrowotnych. Współpracował będzie z otoczeniem społecznym w celu kreowania zdrowia publicznego na szczeblu lokalnym i krajowym. Przygotowany zostanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w szerokim zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. Absolwenci nabędą również szczegółową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu z jednej z dwóch specjalności: trening w otyłości i chorobach przewlekłych lub trening osób starszych i niepełnosprawnych. W ramach studiów będzie możliwość uzyskania formalnych kwalifikacji  instruktora z zakresu dwóch wybranych form aktywności fizycznej oraz instruktoratreningu zdrowotnego. Wobec obserwowanej w świecie reorientacji priorytetów w opiece zdrowotnej, z leczenia chorób na profilaktykę zdrowia, w dokumentach rządowych, dokumentach UE i w mediach sygnalizowane jest zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu aktywności fizycznej i żywienia. Uzyskana wiedza, umiejętności i kompetencje absolwenta ww. kierunku, pozyskane na I stopniu studiów, umożliwią uzyskanie zatrudnienia m. in. : w centrach rekreacyjnosportowych, klubach fitness, hotelach, klubach seniorów, domach spokojnej starości, centrach leczenia nadwagi i otyłości, uzdrowiskach, sanatoriach, stowarzyszeniach osób aktywnych fizycznie, ośrodkach terapii ruchowej, stowarzyszeniach ludzi otyłych lub przewlekle chorych itp. Absolwent będzie również wszechstronnie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w w/w obszarach aktywności zawodowej. Po ukończeniu studiów licencjackich absolwenci będą mogli kontynuować kształcenie na studiach II stopnia, zwłaszcza na innych kierunkach z obszaru nauk medycznych o zdrowiu i kulturze fizycznej.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia ma charakter konkursowy i uwzględnia sumę punktów uzyskanych przez kandydata. Zakwalifikowane do przyjęcia są osoby, które uzyskały kolejno największą sumę punktów, w liczbie zgodnej z limitem przyjęć. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje w pierwszym etapie ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych. Drugi etap to przyznanie punktów za średnią uzyskaną na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości.
   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne
  Studia pierwszego stopnia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwent uzyska ogólną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych tworzących podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Posiądzie umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Pozna podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa – jego ustroju i struktury, podziału władzy w administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne, zasady funkcjonowania instytucji państwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Zdobędzie umiejętności rozwiązania problemów zawodowych oraz uczestniczenia w pracy zespołowej. Będzie przygotowany do kierowania małymi zespołami ludzkimi, komunikowania się z otoczeniem oraz zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji. Absolwent sprosta wymaganiom stawianym pracownikom administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Będzie przygotowany fizycznie do testów sprawnościowych wymaganych podczas rekrutacji do służb mundurowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia ma charakter konkursowy i uwzględnia sumę punktów uzyskanych przez kandydata. Zakwalifikowane do przyjęcia są osoby, które uzyskały kolejno największą sumę punktów, w liczbie zgodnej z limitem przyjęć. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje w pierwszym etapie ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych. Drugi etap to przyznanie punktów za średnią uzyskaną na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości.
   

  Dowiedz się więcej

   

   

   

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Turystyka i rekreacja
  Studia pierwszego stopnia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwent posiądzie wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Będzie posiadał umiejętności organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców oraz nawiązywania kontaktów i komunikowania się co najmniej w jednym języku obcym. Absolwenci będą przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz do pracy w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach doradztwa rolniczego, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach. W szczególności absolwent będzie potrafił promować zdrowie poprzez racjonalne spożytkowanie wolnego czasu (aktywny styl życia) u osób w różnym wieku. Posiądzie umiejętności planowania, organizowania i przeprowadzania rekreacyjnych zajęć ruchowych dostosowanych do warunków, możliwości, potrzeb oraz zainteresowań uczestników. Absolwent będzie umiał planować, zorganizować i przeprowadzić imprezy turystyczne i rekreacyjne stosownie do potrzeb uczestników, zróżnicowanych wiekiem, stanem zdrowia, poziomem wiedzy, zainteresowaniami oraz możliwościami finansowymi. Posiądzie specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form rekreacyjnej aktywności fizycznej, pozwalające na prowadzenie zajęć z osobami w różnym wieku. Absolwent będzie umiał przygotować biznes plan oraz analizę wykonalności przedsięwzięcia z zakresu turystyki i rekreacji dla własnej działalności gospodarczej lub organizacji. Absolwent posiądzie zdolność kierowania zespołem realizującym cele społeczne związane z organizacją turystyki i rekreacji w różnych grupach społecznych. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Należy dodać, że w ramach studiów student ma do wyboru studiowanie na jednej z dwóch specjalności. Pierwsza możliwość to specjalność – pilot wycieczek, która daje perspektywę zdobycia gruntownej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających prowadzenie imprez turystycznych z różnorakimi grupami turystów. Z kolei druga specjalność - rekreacja ruchowa z odnową psychosomatyczną skierowana jest głownie do studentów chcących zostać specjalistami, którzy wykorzystując różne metody, techniki i narzędzia rekreacji ruchowej są w stanie pomóc ludziom borykającym się z różnorakimi problemami wynikającymi ze współczesnego stresogennego trybu życia. 
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

   

  Postępowanie rekrutacyjne na studia pierwszego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja ma charakter konkursowy i uwzględnia sumę punktów rankingowych uzyskanych przez kandydata, w tym punktów rankingowych maturalnych oraz punktów rankingowych uzyskanych na egzaminach sprawnościowych.
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Postępowanie rekrutacyjne na studia drugiego stopnia na kierunek turystyka i rekreacja ma charakter konkursowy i obejmuje test kompetencji.

   

   

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Wychowanie fizyczne
  Studia pierwszego stopnia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwent uzyskuje podstawową wiedzę oraz umiejętności z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych oraz nauk o kulturze fizycznej, umożliwiające kompetentne oddziaływanie na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego i motorycznego oraz związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej. Absolwent przygotowany będzie do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym oraz do samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi i urodzie. Uzyska kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego i dodatkowego przedmiotu (do wyboru: wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna, wychowanie fizyczne i przyroda, wychowanie fizyczne i edukacja oraz rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną) w szkołach podstawowych, a także do pracy w instytucjach oświatowych oraz instytucjach kultury fizycznej. Absolwent uzyska pełne przygotowanie pedagogiczne, uprawnienia instruktorskie w danym sporcie oraz przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia. Osoba spełniająca określone wymagania może uzyskać dodatkowo tytuł trenera lub instruktora.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

   

  Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia ma charakter konkursowy i uwzględnia sumę punktów uzyskanych przez kandydata. Zakwalifikowane do przyjęcia są osoby, które uzyskały kolejno największą sumę punktów, w liczbie zgodnej z limitem przyjęć. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje w pierwszym etapie ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych. Drugi etap to przyznanie punktów za średnią uzyskaną na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości. Przeprowadzony będzie także test sprawnościowy.
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne jest test kompetencji.
   

   

Opinie (0)