• ENVIRONMENTAL ENGINEERING Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Environmental engineering
   Ze względu na dość szeroki zakres wiedzy i praktyki inżynierskiej, objętej pojęciem „inżynieria środowiska”, szczegółowe określenie umiejętności związane jest z nazwą specjalności. Wszyscy absolwenci studiów inżynierskich kierunku uzyskują w trakcie
   8-semestralnego programu nauczania niezbędną wiedzę w zakresie przedmiotów ogólnych, specjalistycznych i zawodowych niezbędnych do uzyskania stopnia inżyniera oraz są przygotowani do dalszego kontynuowania studiów.
   Absolwent potrafi:
   • wykorzystywać uzyskaną wiedzę o podstawowych procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych zachodzących w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym, stosować wiedzę o materiałach, metodach i technologiach stosowanych w inżynierii środowiska
   • projektować, realizować, eksploatować nieskomplikowane obiekty technologiczne, sieci i instalacje techniczne z zakresu ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji, gazownictwa, wodociągów i kanalizacji, obiekty budowli piętrzących i zbiorników wodnych gromadzących wodę dla potrzeb gospodarki komunalnej, energetyki, przemysłu i rolnictwa, obiekty inżynierii wodnej i komunalnej, urządzenia do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych
   • wykorzystywać nowoczesne techniki komputerowe wspomagające gromadzenie, przetwarzanie zarządzanie i interpretację danych, planowanie, projektowanie, realizację i eksploatację obiektów oraz infrastruktury związanej z inżynierią środowiska
   • wykorzystywać podstawowe akty prawne oraz obowiązujące normy z zakresu inżynierii środowiska, przygotowywać wymaganych prawem dokumenty planistyczne, opracowywać wnioski i wydawać decyzje administracyjne
   Perspektywy zawodowe:
   • Przedsiębiorstwa budowlane wykonawcze, projektowe, eksploatacyjne związane z budownictwem, gospodarką komunalną, ochroną środowiska
   • Firmy handlowe budowlane, consultingowe
   • Jednostki administracji państwowej i samorządowej, związane z budownictwem, gospodarką komunalną oraz ochroną środowiska
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Environmental engineering brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Environmental engineering jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Inżynieria środowiska
   Ze względu na dość szeroki zakres wiedzy i praktyki inżynierskiej, objętej pojęciem „inżynieria środowiska”, szczegółowe określenie umiejętności związane jest z nazwą specjalności. Wszyscy absolwenci studiów inżynierskich kierunku uzyskują w trakcie 8-semestralnego programu nauczania niezbędną wiedzę w zakresie przedmiotów ogólnych, specjalistycznych i zawodowych niezbędnych do uzyskania stopnia inżyniera oraz są przygotowani do dalszego kontynuowania studiów. 
   Absolwent potrafi:
   • wykorzystywać uzyskaną wiedzę o podstawowych procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych zachodzących w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym, stosować wiedzę o materiałach, metodach i technologiach stosowanych w inżynierii środowiska
   • projektować, realizować, eksploatować nieskomplikowane obiekty technologiczne, sieci i instalacje techniczne z zakresu ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji, gazownictwa, wodociągów i kanalizacji, obiekty budowli piętrzących i zbiorników wodnych gromadzących wodę dla potrzeb gospodarki komunalnej, energetyki, przemysłu i rolnictwa, obiekty inżynierii wodnej i komunalnej, urządzenia do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych
   • wykorzystywać nowoczesne techniki komputerowe wspomagające gromadzenie, przetwarzanie zarządzanie i interpretację danych, planowanie, projektowanie, realizację i eksploatację obiektów oraz infrastruktury związanej z inżynierią środowiska
   • wykorzystywać podstawowe akty prawne oraz obowiązujące normy z zakresu inżynierii środowiska, przygotowywać wymaganych prawem dokumenty planistyczne, opracowywać wnioski i wydawać decyzje administracyjne
   Perspektywy zawodowe:
   • Przedsiębiorstwa budowlane wykonawcze, projektowe, eksploatacyjne związane z budownictwem, gospodarką komunalną, ochroną środowiska
   • Firmy handlowe budowlane, consultingowe
   • Jednostki administracji państwowej i samorządowej, związane z budownictwem, gospodarką komunalną oraz ochroną środowiska
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Ochrona środowiska
   Studia I stopnia na kierunku Ochrona Środowiska są prowadzone bez podziału na specjalności i trwają 8 semestrów. Wszyscy absolwenci studiów inżynierskich kierunku uzyskują wiedzę w zakresie przedmiotów ogólnych, specjalistycznych i zawodowych niezbędnych do uzyskania stopnia inżyniera.
   Absolwent potrafi:
   • organizować oraz prowadzić działalność w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, posiada podstawowe wiadomości z zakresu chemii, biologii, ekologii, matematyki, fizyki i informatyki, biochemii, geologii i gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii, mikrobiologii oraz toksykologii
   • wykorzystać wiedzę o podstawowych metodach, technologiach i urządzeniach, służących ochronie atmosfery, wód i gleby, wykonywać badania i oceny stanu jakości środowiska oraz interpretować zachodzące w nim zmiany i proponować rozwiązania techniczne, prowadzące do ograniczenia negatywnego wpływu człowieka na środowisko,
   • wykorzystać wiedzę inżynierską i znajomość mechanizmów ekonomicznych oraz społecznych do poprawy stanu środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju
   • posługiwać się literaturą fachową, zna język obcy oraz posiada zasób wiedzy niezbędny dla podjęcia studiów II stopnia
   Perspektywy zawodowe:
   • służby ochrony środowiska zakładów przemysłowych (krajowych i międzynarodowych)
   • administracja rządowa i samorządowa, przedsiębiorstwa wodociągowe i kanalizacyjne, gospodarowania odpadami
   • instytucje związane z kształtowaniem, wykorzystywaniem i ochroną środowiska
   • przedsiębiorstwa zajmujące się remediacją oraz rekultywacją obszarów zdegradowanych
   • biura projektowe specjalizujące się w projektach certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego
   • firmy konsultingowe specjalizujące się w przeglądach (audytach) ekologicznych i ocenach oddziaływania na środowisko
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo
 • Inżynieria Sanitarna i Wodna
 • Gospodarka Odpadami 
 • Environmental Engineering 
OCHRONA ŚRODOWISKA
 
Studia II stopnia:
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
 • Gospodarka Odpadami
 • Inżynieria Gazownictwa
 • Inżynieria Wodna
 • Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków
 • Environment Protection Engineering
OCHRONA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Ekoinżynieria
 • Informacja i Zarządzanie w Ochronie  Środowiska
 • Ochrona i Kształtowanie Środowiska

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Inżynieria komunalna
 
Studia I stopnia:
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Inżynieria komunalna

Podyplomowe

CIEPŁOWNICTWO I OGRZEWNICTWO, AUDITING ENERGETYCZNY
INFORMATYKA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA GAZOWNICTWA
KLIMATYZACJA I CHŁODNICTWO
SYSTEMY ODDYMIANIA BUDYNKÓW – WENTYLACJA POŻAROWA
UZDATNIANIE WODY, OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW
ZRÓWNOWAŻONE SYSTEMY ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE BUDYNKÓW
KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W OBIEKTACH BUDOWLANYCH (BMS)
IDENTYFIKACJA HAŁASOWO – WIBRACYJNYCH ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA, STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE SIMR I IS
ZAGOSPODAROWANIE UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

Doktoranckie

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA