Politechnika Warszawska

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku

ul. Łukasiewicza 17

09-400 Płock

tel. (24) 36-72-100

http://www.pw.plock.pl

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku

Politechnika Warszawska

ul. Łukasiewicza 17

09-400 Płock

tel. (24) 36-72-100

http://www.pw.plock.pl

  • BUDOWNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

    Uczelnie Płock - kierunek Budownictwo
    Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, cwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami. Studenci zdobywają wiedzę podstawową i kierunkową oraz umiejętności zawodowe, umożliwiające dostosowanie do zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz sprostanie oczekiwaniom i wysokim wymaganiom stawianym kadrze inżynierskiej. 
    Absolwent potrafi:
    • Stosować materiały budowlane, projektować podstawowe elementy i proste konstrukcje budowlane
    • Stosować zasady wytrzymałości materiałów i mechniki budowli; formułować i stosować proste modele obliczeniowe podstawowych konstrukcji inżynierskich; tworzyć i odczytywać rysunki techniczne; uczestniczyć w zarządzaniu robotami budowlanymi
    • Wykorzystywać techniki komputerowe wspomagające projektowanie konstrukcji i procesów budowlanych oraz wspomagające kierowanie procesami budowlanymi
    • Stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy; zna zasady oceny efektywności, kosztów i czasu realizacji robót budowlanych; zna podstawy prawa budowlanego
    Perspektywy zawodowe:
    • Firmy wykonawcze, nadzór budowlany
    • Wytwórnie betonu i elementów budowlanych, przemysł materiałów budowlanych
    • Jednostki administracji państwowej i samorządowej, związane z budownictwem
    • Biura projektowe
    • Przedstawiciele handlowi i doradcy techniczni firm
    Wymagania rekrutacyjne

     


    Studia I stopnia

     

    W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

    • Matematyka
    • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia
    • Język obcy

    Dowiedz się więcej

     


     


    Studia II stopnia

     

    Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest wynik analizy dokumentów.

     

     

    Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I REKRUTACJA

    Uczelnie Płock - kierunek Inżynieria środowiska
    Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, cwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami. Studenci zdobywają wiedzę podstawową i kierunkową oraz umiejętności zawodowe, umożliwiające dostosowanie do zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz sprostanie oczekiwaniom i wysokim wymaganiom stawianym kadrze inżynierskiej.
    Absolwent potrafi:
    • Stosować odpowiednie materiały instalacyjne w projektowanych rozwiązaniach technologicznych; sprawnie i poprawnie komunikować się w zakresie kierunkowej problematyki i specjalności pokrewnych
    • Projektować i stosować standardowe instalacje, sieci i urządzenia ogrzewcze, wentylacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i utylizacyjne; tworzyć i odczytywać rysunki techniczne; sporządzać kosztorysy i  uczestniczyć w zarządzaniu robotami instalacyjnymi
    • Wykorzystywać techniki komputerowe wspomagające projektowanie instalacji i procesów wykonawczych, eksploatacyjnych i produkcyjno - handlowych z zakresu inżynierii środowiska
    • Stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy; zna podstawy kalkulacji kosztów i organizacji budowy instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych; zna podstawy przepisów prawnych obowiązujących w inżynierii środowiska
    Perspektywy zawodowe:
    • Firmy wykonawcze
    • Jednostki administracji państwowej i samorządowej, związane z inżynierią środowiska
    • Biura projektowe
    • Przedstawiciele handlowi i doradcy techniczni firm
    • Służby utrzymania ruchu systemów sanitarnych
    • Jednostki gospodarki komunalnej i zakłady przemysłowe
    Wymagania rekrutacyjne

     


    Studia I stopnia

     

    W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

    • Matematyka
    • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia
    • Język obcy

    Dowiedz się więcej

     

  • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

    Uczelnie Płock - kierunek Mechanika i budowa maszyn
    Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki, pracę przejściową i pracę dyplomową wraz z jej obroną.
    Absolwent potrafi:
    • Dokonywać doboru materiałów inżynierskich stosowanych w budowie maszyn oraz zna sposoby wytwarzania części maszyn
    • Projektować i konstruować proste konstrukcje mechaniczne i instalacje przemysłowe z wykorzystaniem nowoczesnych informatycznych narzędzi obliczeniowych i projektowych
    • Nadzorować i realizować procesy wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn i instalacji przemysłowych.
    • Potrafi stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, zna zasady organizacji produkcji i zarządzania jakością
    Perspektywy zawodowe:
    • Przedsiębiorstwa, w których występują zadania związane z konstruowaniem i wytwarzaniem maszyn
    • Przedsiębiorstwa, w których występują zadania związane z eksploatacją maszyn i organizacją produkcji
    • Przedsiębiorstwa, w których występują zadania związane z automatyzacją maszyn i urządzeń
    • Jednostki odbioru technicznego produktów i materiałów
    • Jednostki akredytacyjne i atestacyjne
    • Jednostki gospodarcze i administracyjne, w których niezbędna jest wiedza i umiejętności z zakresu nauk technicznych
    Wymagania rekrutacyjne

     


    Studia I stopnia

     

    W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

    • Matematyka
    • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia
    • Język obcy

    Dowiedz się więcej

     


     

     


    Studia II stopnia

     

    Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i Budowa maszyn jest analiza dokumentów.

    Dowiedz się więcej

  • TECHNOLOGIA CHEMICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

    Uczelnie Płock - kierunek Technologia chemiczna
    Program kształcenia pozwala na uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie nauk chemicznych i technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych, ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności kierowania zespołami ludzkimi. Wiedza praktyczna i umiejętności uzyskiwana jest dzięki dużej liczbie godzin zajęć laboratoryjnych, połączonych z praktykami zawodowymi, wizytami studialnymi w zakładach przemysłowych i wykonywaniu prac dyplomowych związanych z praktyką produkcji chemicznej.
    Absolwent potrafi:
    • Posługiwać się właściwie dobranymi narzędziami komputerowego wspomagania projektowania i symulacji procesów technologicznych
    • Planować i przeprowadzać pomiary podstawowych właściwości charakteryzujących materiały, w tym szczególnie produkty przerobu ropy naftowej i materiały polimerowe; przeprowadzić symulacje procesów technologicznych, oceniać wpływ jakości surowców na przebieg procesu technologicznego, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie procesów technologicznych - dostrzegać ich aspekty pozatechniczne
    • Określać zależności pomiędzy procesami produkcji chemicznej a właściwościami chemicznymi i fizyko-chemicznymi produktów przerobu ropy naftowej i produktów polimerowych, określać wpływ właściwości fizykochemicznych produktów przerobu ropy naftowej i produktów polimerowych na ich właściwości eksploatacyjne i ich jakość
    • Dokonać oceny efektywności procesów technologicznych za pomocą głównych wskaźników technologicznych,  dobrać właściwą technologię w celu uzyskania produktów naftowych, petrochemicznych i polimerowych o założonych właściwościach  fizykochemicznych
    Perspektywy zawodowe:
    • Przemysł przerobu ropy naftowej
    • Przemysł syntezy polimerów
    • przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych
    • Laboratoria analityczne i badawcze
    • Firmy projektowe
    Wymagania rekrutacyjne

     


    Studia I stopnia

     

    W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

    • Matematyka
    • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia
    • Język obcy

    Dowiedz się więcej

     


     


    Studia II stopnia

     

    Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia chemiczna jest wynik analizy dokumentów.

     

     

    Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Jacek Ocena

Polecam!