Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

Telefon: (081) 537-51-26 fax. (081) 537-54-05

Fax: (081) 537-54-05

http://www.umcs.pl/pl/prawa-i-administracji,50.htm

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

Telefon: (081) 537-51-26 fax. (081) 537-54-05

Fax: (081) 537-54-05

http://www.umcs.pl/pl/prawa-i-administracji,50.htm

 • ADMINISTRACJA PUBLICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Administracja publiczna to dwusemestralne studia podyplomowe, kierowane do osób zatrudnionych lub kandydujących na stanowiska różnych szczebli w organach administracji rządowej i samorządowej. Celem studiów jest wzmocnienie kompetencji zawodowych słuchaczy poprzez nabycie szczegółowej wiedzy na temat ustroju i zasad funkcjonowania administracji publicznej, a także praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia i stosowania prawa administracyjnego. Obsadę studiów tworzą doświadczeni dydaktycy, których wiedza, wynika nie tylko z wieloletniej pracy naukowo-badawczej, ale w większości przypadków również z doświadczenia zdobytego na stanowiskach orzeczniczych i urzędniczych. Wśród wykładowców są m. in. byli i obecni sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, radcowie prawni.

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia Podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych powstały na podstawie porozu-mienia zawartego pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej a Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Ich celem jest dostarczenie praktycznej i przydatnej wiedzy osobom zarządzającym danymi osobowym.W trakcie studiów słuchacze uzyskują wiedzę z zakresu rozwiązań prawnych, które są wspólne dla wszystkich sektorów gospodarczych, w jakich można zetknąć się z kwestią danych osobowych. Oprócz tego, analizowane są zagadnienia specjalistyczne, poświęcone określonym branżom, w których eksploatuje się dane osobowe. Należą do nich zarządzenie danymi w służbie zdrowia, telekomunikacji, działalności ubezpieczeniowej, oświatowej. Ma to w zamyśle organizatorów zapewnić kompleksową wiedzę każdemu słuchaczowi. Tym bardziej, że w dzisiejszej dobie niejednokrotnie rodzi się wymuszana przez rynek pracy potrzeba zmiany branży zarządzania danymi osobowymi.Organizatorzy nie wykluczają możliwości prowadzenia konwersatoriów w mniejszych grupach tematycznych, obejmujących dodatkowe zagadnienia, jeśli słuchacze byliby by tym zainteresowani.

 • OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W DZIEDZINIE NAUKI I KULTURY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Oferta dydaktyczna odpowiada na zapotrzebowanie zarówno instytucji, jak i poszczególnych osób związanych z dziedziną kultury i nauki - w szczególności dotyczy to działalności bibliotek, muzeów, archiwów, szkół wyższych, instytutów badawczych, a także środków masowego przekazu, stowarzyszeń twórców i artystów. Celem studiów jest przekazanie pogłębionej i jednocześnie praktycznej wiedzy prawnej z zakresu własności intelektualnej dotyczącej nie tylko realizacji zadań ustawowych i statutowych instytucji kultury i nauki, lecz także sytuacji prawnej indywidualnych twórców i artystów działających na tych obszarach.Studia dwusemestralne (maksymalnie 12 zjazdów/po ok. 6 w semestrze), realizowane w trybie niestacjonarnym. Zajęcia będą się odbywały w soboty i niedziele. Program studiów obejmuje 162 godziny zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów i konwersatoriów

 • PODYPLOMOWE STUDIUM LEGISLACJI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia są adresowane do absolwentów studiów I i II stopnia lub 5-letnich jednolitych zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy i pozyskaniem nowych, praktycznych umiejętności; w szczególności: pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych urzędów administracji publicznej zajmujących się przygotowywaniem lub opiniowaniem projektów aktów z zakresu legislacji wewnętrznej lub aktów prawnych (urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich), radców prawnych i innych osób świadczących usługi prawne na rzecz organów władzy publicznej.

  Celem studiów jest kształcenie na temat procedur prawodawczych oraz z zakresu praktycznej umiejętności sporządzania i opiniowania projektów aktów prawnych. Znaczna część zajęć poświęcona będzie omówieniu zasad redagowania poszczególnych rodzajów przepisów oraz aktów prawnych, a także wykonaniu przez słuchaczy – pod opieką osób prowadzących zajęcia – szeregu ćwiczeń z tym związanych.

 • PRAWNE INSTRUMENTY OCHRONY ŚRODOWISKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  W odpowiedzi na potrzeby wynkające z szybkiego rozwoju i ciąglych zmian regulacji prawnych w obszarze ochrony środowiska i ich coraz większego wpływu na kolejne dziedziny życia, na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie planowane jest uruchomienie kolejnej edycji studiów podyplomowych "Prawne instrumenty ochrony środowiska". Adresatami studiów są przede wszystkim urzędnicy administracji publicznej, przedsiębiorcy i rolnicy. Wobec pojawiających się w praktyce zawodowej Słuchaczy problemów związanych ze stosowaniem norm krajowego, europejskiego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska, zauważalny jest brak możliwości zapewnienia w tej materii odpowiedniego wsparcia. Możliwości zdobywania specjalistycznej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji w omawianym obszarze są bardzo ograniczone. Programy studiów i szkoleń kierowanych w dziedzinie prawa ochrony środowiska były do tej pory niedostosowane do dynamiki i wielopłaszczyznowego charakteru zmian zachodzących w prawie ochrony środowiska. Uruchomienie 200-godzinnego programu studiów podyplomowych pozwoli skoncentrować się na treściach stanowiących odpowiedź na indywidualne potrzeby i oczekiwania, umożliwi zdobycie szczegółowej wiedzy i specjalistycznych kompetencji niezbędnych w codziennej pracy na zajmowanych stanowiskach lub w ramach wykonywanej działalności.

 • PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia obejmują swym zakresem prawne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, zagadnienia prawa handlowego, prawa cywilnego, umów w obrocie gospodarczym, prawa upadłościowego i naprawczego, podatków, prawa gospodarczego Unii Europejskiej, prawa karnego, ochrony konkurencji i konsumenta. Dają możliwość podniesienia kwalifikacji osobom posiadającym wyższe wykształcenie (nie tylko prawnicze), które pracują w sektorze gospodarczym. Absolwentom uczelni pozwalają na rozszerzenie wiedzy w celu zwiększenia swoich szans na rynku pracy. Kadrę dydaktyczną studiów podyplomowych tworzą wysokiej rangi, doświadczeni i uznani specjaliści, naukowcy i praktycy z UMCS (m.in. prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba) oraz spoza UMCS, w tym innych ośrodków naukowych, w szczególności z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (prof. zw. dr hab. Marek Michalski) i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (prof. nadzw. dr hab. Tomasz Siemiątkowski).

 • PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przedstawienie podstawowych instytucji z zakresu indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, z uwzględnieniem europejskiego i międzynarodowego prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz postępowania sądowego odrębnego w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, uzupełnionych elementami psychologii pracy, zarządzania zasobami ludzkimi i prawa podatkowego, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i w kontekście ich zastosowania w praktyce. Studia skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych problematyką prawa pracy, w szczególności tych, które w codziennej praktyce stosują prawo pracy: pracodawców, dyrektorów i kierowników personalnych, innych osób zarządzających sprawami kadrowo-płacowymi, członków przedstawicielstw pracowników, pracowników działów kadr i płac

 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem kształcenia na studiach podyplomowych - Przedsiębiorczość jest:

  • Nabywanie oraz poszerzanie przez słuchaczy fachowej wiedzy dotyczącej prawnych oraz ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Podwyższenie kwalifikacji przez słuchaczy zajmujących stanowiska w sferze gospodarki, zatrudnionych na średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach i podmiotach administracji publicznej.
  • Uzupełnienie posiadanej już przez słuchaczy wiedzy i doskonalenie ich umiejętności w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa, jak również w postaci mikro i małych przedsiębiorstw.
  • Uzyskanie potrzebnej (niezbędnej) wiedzy i umiejętności praktycznych przez osoby mające dopiero zamiar podjąć się prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno w formie jednoosobowej, jak również w postaci mikro i małych przedsiębiorstw.

  Oferta studiów podyplomowych – Przedsiębiorczość jest skierowane do osób zainteresowanych tematyką podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa, jak i w formie spółki. Kierunek zainteresuje:

  1. absolwentów studiów wyższych (licencjackich, magisterskich) szukających dopiero pomysłu na swoje zatrudnienie, niekoniecznie widzących swoją przyszłość w roli pracowników najemnych,
  2. osoby zatrudnione na średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach i administracji publicznej, planujących rozwój własnego biznesu (szczególnie w postaci mikro i małych przedsiębiorstw) lub chcących podwyższyć kwalifikacje zawiązane z zajmowanymi stanowiskami w sferze gospodarki,
  3. osoby prowadzące już działalność gospodarczą, które potrzebują praktycznych podstaw niezbędnych do podejmowania trafnych decyzji gospodarczych.

Opinie (1)

XxxxxxxX Ocena

Bardzo dobra zdawalność na aplikacje!