Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

ul. Akademicka 13

20-950 LUBLIN

tel. 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11

http://www.up.lublin.pl/biologia/

ul. Akademicka 13

20-950 LUBLIN

tel. 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11

http://www.up.lublin.pl/biologia/

 • BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT Stopień: I II REKRUTACJA

  Behawiorystyka zwierząt jest nowym i jedynym kierunkiem w Polsce, który obejmuje kształcenie  w zakresie etologii i dobrostanu zwierząt różnych gatunków, behawioru oraz optymalizacji warunków utrzymania i użytkowania zwierząt z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i planowanych zmian legislacyjnych.
      
  Studia umożliwią poznanie:

  • mechanizmów odpowiedzialnych za występowanie określonego rodzaju zachowania;
  • związków między bodźcami a reakcjami na podstawie których można przewidywać zachowanie w określonych sytuacjach ze wskazaniem tych , które wywołały dane zachowanie w tym również niepożądane lub niebezpieczne z możliwością jego eliminacji;
  • powiązania warunków bytowania zwierząt (dobrostanu) różnych gatunków i grup użytkowych z ich potrzebami emocjonalnymi (psychicznymi) w aspekcie zachowań typowych dla gatunku.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Behawiorystyka zwierząt brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Behawiorystyka zwierząt jest posiadanie dyplomu inżyniera.
   

   

 • BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI Stopień: I II REKRUTACJA

  Zagwarantowanie bezpieczeństwa i autentyczności żywności to najważniejsze żądanie i oczekiwanie konsumentów w stosunku do nabywanej i spożywanej żywności. Absolwent tego kierunku studiów będzie miał wiedzę z zakresu bezpieczeństwa żywności oraz jej certyfikacji. Będzie miał wiedzę na temat wpływu składników żywności na bezpieczeństwo zdrowotne konsumenta. Pozna zasady budowania, wdrażania, funkcjonowania i doskonalenia systemów zapewnienia i zarządzania jakością stosowanych w branży spożywczej (GMP, GHP, HACCP, ISO 9000, ISO 22000, IFS, BRC). Pozna obowiązujące przepisy prawa żywnościowego, zasady systemu identyfikowalności oraz funkcjonowania urzędowych nadzorów nad bezpieczeństwem żywności, zasady certyfikacji i akredytacji stosowane w Polsce, UE i na świecie. Zdobyta wiedza pozwoli na merytoryczny nadzór i kontrolę nad kolejnymi etapami wytwarzania żywności, umożliwi ocenę surowców i produktów żywnościowych oraz identyfikację zagrożeń na każdym etapie produkcji „od pola do stołu”, które mogłyby spowodować, że wyprodukowana żywność nie będzie spełniała kryteriów żywności bezpiecznej. Absolwent będzie także przygotowany, aby podjąć odpowiednie działania zmierzające do eliminacji tych zagrożeń, ewentualnie ich ograniczenia do poziomów akceptowalnych odpowiednimi przepisami. Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako ekspert w zakresie kontroli jakości i bezpieczeństwa na każdym etapie procesu wytwarzania żywności. Może podjąć pracę w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, zakładach zbiorowego żywienia, laboratoriach i instytucjach związanych z oceną jakości żywności oraz jej certyfikacją, a także w służbach sanitarnych i celnych

  Wymagania rekrutacyjne


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności jest posiadanie dyplomu studiów I stopnia. 
   

   

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Stopień: I II REKRUTACJA

  Bezpieczeństwo i higiena pracy to kierunek, na którym student zdobywa wiedzę: ogólną z zakresu nauk technicznych oraz specjalistyczną z zakresu bezpiecze-ństwa i higieny pracy (bhp), w tym obejmującą zagrożenia występujące w procesach technologicznych (pracy) i metody ich eliminowania lub ograniczania, ocenę ryzyka zawodowego, badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zadania i metody pracy służby bhp.Absolwent może  podjąć  pracę związaną z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy - w tym:  w służbie bhp u małych, średnich i dużych przedsiębiorców oraz w instytucjach zajmujących się poradnictwem czy upowszechnianiem wiedzy z zakresu bhp oraz organach nadzoru nad warunkami pracy.Jest przygotowany do pracy w jednostkach badawczych prowadzących, które  projektują  i wdrażają  rozwiązania techniczne i organizacyjne minimalizujące skutki  oddziaływania procesu pracy na człowieka.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

  Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy jest posiadanie tytułu magistra lub inżyniera.
   

   

 • BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Stopień: I II REKRUTACJA

  Bezpieczeństwo żywności to interdyscyplinarny kierunek studiów, z zakresu nauk podstawowych, przyrodniczych i technologicznych. Obejmuje takie dziedziny wiedzy jak: technologie produkcji i przetwórstwa żywności pochodzenia roślinnego  i zwierzęcego oraz występujące zagrożenia na tym etapie, żywność modyfikowaną genetycznie, metody oceny żywności, utrwalanie żywności a jej bezpieczeństwo, przechowywanie i dystrybucję żywności, toksykologię żywności, rynek i marketing żywności, systemy zarządzania jakością, w tym zarządzanie bezpieczeństwem żywności.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo żywności brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo żywności jest posiadanie tytułu magistra, licencjata lub inżyniera.
   

   

 • BIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Biologia jest dziedziną nauki badającą różnorodność życia; zajmuje się klasyfikacją organizmów żywych, ich wpływem na środowisko naturalne, bada budowę i funkcje organizmów, ich rozwój, wzrost, ewolucję oraz dziedziczność.  Studia biologiczne pozwalają lepiej zrozumieć otaczające nas środowisko – a w nim wszystkie żyjące organizmy roślinne  i zwierzęce.

  Studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku biologia są studiami dwustopniowymi.

  • studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i kończą się egzaminem dyplomowym licencjackim, po którym student uzyskuje tytuł licencjata.
  • studia drugiego stopnia trwają 4 semestry i kończą się egzaminem dyplomowym magisterskim, po którym absolwent uzyskuje tytuł magistra biologii.

  Na studiach stacjonarnych studenci mogą wybrać specjalności: biologia stosowana i dodatkowo za symboliczną opłatą biologia nauczycielska (nauczanie biologii i chemii). Studia drugiego stopnia prowadzone są w dwóch specjalnościach: biologia stosowana (specjalizacja biologia analityczna) oraz biologia sądowa.Program studiów specjalności biologia sądowa powstał we współpracy z policją, która jest odpowiedzialna również za część zajęć. Studia mają przygotowywać absolwentów m.in. do pracy technika laboratoryjnego. Nawiązana współpraca zaowocuje możliwością realizacji prac magisterskich, których tematy będą zlecane przez pracowników Policji. Absolwenci pierwszego stopnia, którzy ukończyli specjalność biologia nauczycielska, mogą kontynuować tę specjalność również na drugim stopniu studiów. Wówczas uzyskują prawo do nauczania dwóch przedmiotów (biologia i chemia) w szkołach ponadgimnazjalnych.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest posiadanie dyplomu licencjata.
   

   

 • DORADZTWO W OBSZARACH WIEJSKICH Stopień: II REKRUTACJA

  Procesy transformacyjne obszarów wiejskich oraz perspektywa finansowa związana z najnowszymi założeniami Wspólnej Polityki Rolnej UE uzasadniaj potrzebę kształcenia specjalistów z tego zakresu. Celem kształcenia na kierunku doradztwo w obszarach wiejskich jest przekazanie studentom najnowszej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego rolnictwa, projektowania produkcji, organizacji pracy oraz prawnych i finansowych uwarunkowań produkcji rolnej w realiach Unii Europejskiej. Program studiów wypełnia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej określające minimalny zakres przedmiotowy doradztwa poprzez przekazywanie wiedzy z zakresu wymogów dobrej kultury rolnej, praktyk korzystnych dla klimatu i środowiska, w tym ochrony bioróżnorodności, zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych oraz innej działalności prowadzonej na obszarach wiejskich zwłaszcza  innowacyjnej.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Doradztwo w obszarach wiejskich jest posiadanie dyplomu studiów wyższych oraz średnia ocen.
   
   

 • HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Hipologia i jeździectwo jest to pierwszy tego rodzaju kierunek studiów w Polsce. Hipologia obejmuje nauki o koniu. Powstanie kierunku umożliwiły nasze wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu dotychczasowej specjalności o podobnym profilu, a także zainteresowanie kandydatów. Kierunek daje możliwość realizowania szerokiego, ale ścisle specjalistycznego programu skoncentrowanego na koniu, jego hodowli i użytkowaniu. Zajęcia prowadzi najwyższej klasy kadra naukowodydaktyczna. W ramach programu, zależnie od ewentualnych umiejętności jeździeckich i preferencji, można wybrać jedną z dwóch ścieżek tematycznych wierzchowego lub wszechstronnego użytkowania koni. Zajęcia odbywają się w Ośrodku Hippicznym Uniwersytetu na koniach sportowych należących do Katedry Hodowli i Użytkowania Koni, a także kucach felińskich, których hodowla wywodzi się z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Ponadto część zajęć jest realizowana jako wyjazdy terenowe do stadnin, na tory wyścigowe oraz do ciekawych ośrodków utrzymujących konie. Prace magisterskie wykonywane na Specjalności zdobywają wysokie miejsca w ogólnopolskim konkursie prac magisterskich Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Hipologia i jeździectwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Hipologia i jeździectwo jest dyplom inżyniera lub magistra.
   
   

 • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Ochrona środowiska to jeden z priorytetowych kierunków działań rozwijalnych i promowanych przez Unię Europejską. To kierunek integrujący wiedzę z zakresu: nauk przyrodniczych, nauk o środowisku, a także technicznych, rolniczych i leśnych. Zajmuje się zmianami zachodzącymi w środowisku przyrodniczym ora z racjonalnym gospodarowaniem jego zasobami, w tym sposobami harmonizacji postępu technicznego z wysokimi standardami jakości środowiska oraz różnorodnością biologiczną i krajobrazową.Absolwent umie diagnozować stan i procesy zachodzące w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Zna podstawowe procesy technologiczne – w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiada umiejętności prowadzenia prac badawczych, monitorowanych (w terenie i w laboratoriach) oraz projektowych, jak również organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny 
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest posiadanie tytułu inżyniera. 
   

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Nowatorskie połączenie wiedzy o środowisku (w tym o zagrożeniach jakie niesie użytkownikom) z wiedzą i praktycznymi umiejętnościami w zakresie wychowania fizycznego, zaowocuje nowym typem nauczyciela, instruktora i animatora WF. Pomysł wynika z troski społecznej o takie bezpieczne, sportowe i rekreacyjne użytkowanie środowiska, aby go nie niszczyć. Ten model kształcenia stworzy absolwenta o szerszej perspektywie zawodowej i zwiększy szanse jego pracy m.in. w sektorze administracji oraz zarządzania. Atutem Uniwersytetu jest możliwość podejmowania na miejscu drugiego kierunku studiów w ramach indywidualnego ich toku, co jeszcze bardziej poszerza perspektywę zawodową. Absolwent będzie potrafił zorganizować zajęcia aktywności fizycznej nie tylko w nowoczesnych obiektach sportowych, ale także w obiektach wiejskich oraz w warunkach plenerowych, przy ograniczonym dostępie do specjalistycznej infrastruktury sportowej. Specjalność jeździectwo i sporty wodne będzie dodatkową przepustką do środowisk elitarnych i może stać się „sposobem na życie”.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, matematyka, geografia, fizyka i astronomia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

 • ZOOTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt kierunku Zootechnika prowadzone są studia dwustopniowe w systemie stacjonarnym (dzienne) i niestacjonarnym (zaoczne). Na studiach stacjonarnych zajęcia na studiach pierwszego stopnia trwają 7 semestrów i kończą się egzaminem dyplomowym inżynierskim, po którym student uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Studia drugiego stopnia trwają 3 semestry i kończą się egzaminem dyplomowym magisterskim, po którym absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera zootechniki. Podczas pierwszych czterech semestrów studenci wszystkich specjalności realizują, zgodnie ze standardami nauczania, jednolity program studiów. Po szóstym semestrze studenci odbywają ośmiotygodniową praktykę zawodową w specjalistycznych gospodarstwach oraz zakładach prac. Absolwent posiada gruntowną wiedzę   z zakresu chowu i hodowli zwierząt, oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podstaw produkcji roślinnej, projektowania produkcji, organizacji pracy  w przedsiębiorstwie rolniczym, kierowania zespołami ludzkimi, prowadzenia gospodarstwa oraz podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej. Jest przygotowany do pracy w administracji rządowej  i samorządowej związanej  z rolnictwem, doradztwie rolniczym, nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami  i produktami pochodzenia zwierzęcego, a także do prowadzenia gospodarstw rolniczych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zootechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zootechnika jest posiadanie dyplomu z tytułem inżyniera.

   

Opinie (1)