• INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Inżynieria biomedyczna
   Absolwent posiada wiedzę z zakresu elektroniki i informatyki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów. Jest przygotowany do współpracy z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych; udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych oraz udziału w pracach naukowo-badawczych. Studia przygotowują do podjęcia pracy w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa, jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych, oraz obrotu handlowego.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Język polski
   • Biologia lub geografia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna jest ukończenie studiów na kierunkach (specjalnościach) studiów zgodnych lub pokrewnych z profilem studiów drugiego stopnia. Za kierunek pokrewny uznaje się taki, którego ukończenie wiąże się z uzyskaniem przez absolwenta co najmniej 70% kierunkowych efektów kształcenia przypisanych dla danego kierunku na studiach I stopnia.

   Dowiedz się więcej

    

  • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Inżynieria materiałowa
   Absolwent posiada wiedzę obejmującą procesy wytwarzania, przetwarzania i badania materiałów, metody doboru materiałów do różnych zastosowań i ocenę ich właściwości. Posiada także umiejętność formułowania założeń technicznych i wytycznych projektowych procesów i urządzeń wytwarzających i przetwarzających materiały. Jest przygotowany do pracy w zakresie zastosowań materiałów oraz tworzenia nowych i usprawniania tradycyjnych urządzeń i linii technologicznych wykorzystywanych w przemyśle materiałowym.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Język polski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wos, biologia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest ukończenie studiów na kierunkach zgodnych lub pokrewnych z profilem studiów drugiego stopnia. Za kierunek pokrewny uznaje się kierunek, którego ukończenie wiąże się z uzyskaniem przez absolwenta co najmniej 60% kierunkowych efektów kształcenia z kierunkiem wskazanym.

   Dowiedz się więcej

    

  • INŻYNIERIA PRODUKCJI REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Inżynieria produkcji
   Absolwent tego kierunku zyskuje wiedzę z zakresu nadzorowania i rozwoju nowych systemów produkcyjnych. Uczy się rozwiązywania bieżących probelmów z zakresu inżynierii produkcji obejmujących zmiany w procesach wytwarzania i montażu, monitorowania i kontrolowania systemu produkcyjnego, przygotowywania raportów i zestawień wskaźników produkcyjnych, analizowania i proponowania działań usprawniających proces wytwarzania, kontrolowania dokumentacji procesu produkcji, tworzenia standardów oraz instrukcji stanowiskowych. Zdobyta wiedza umożliwa mu znalezienie pracy w nowoczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Język polski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wos, biologia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria produkcji jest ukończenie studiów na kierunkach zgodnych lub pokrewnych z profilem studiów drugiego stopnia. Za kierunek pokrewny uznaje się kierunek, którego ukończenie wiąże się z uzyskaniem przez absolwenta co najmniej 60% kierunkowych efektów kształcenia z kierunkiem wskazanym.

   Dowiedz się więcej

    

  • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Mechanika i budowa maszyn
   Absolwent posiada wiedzę z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji współczesnych maszyn i urządzeń, uzyskuje umiejętności w zakresie projektowania, technologii wytwarzania oraz zarządzania i eksploatacji obiektów technicznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Zdobyta wiedza umożliwia zatrudnienie w nowoczesnych przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych gałęziach produkcji przemysłowej i usług zajmujących się projektowaniem, organizacją i automatyzacją procesów technologicznych oraz zagadnieniami eksploatacji maszyn, w specjalistycznych jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych a także w jednostkach zajmującymi się problematyką naukowo-badawczą i konsultingową.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Język polski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wos, biologia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest ukończenie studiów na kierunkach zgodnych lub pokrewnych z profilem studiów drugiego stopnia. Za kierunek pokrewny uznaje się kierunek, którego ukończenie wiąże się z uzyskaniem przez absolwenta co najmniej 60% kierunkowych efektów kształcenia z kierunkiem wskazanym.

   Dowiedz się więcej

    

  • MECHATRONIKA REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Mechatronika
   Absolwent posiada umiejętność integracji wiedzy z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania. Jest przygotowany do pracy w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują, do eksploatacji i projektowania systemów automatyki oraz robotyki, a także posługiwania się nowoczesnymi systemami wspomagania projektowania i wytwarzania.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Język polski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wos, biologia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechatronika jest ukończenie studiów na kierunkach zgodnych lub pokrewnych z profilem studiów drugiego stopnia. Za kierunek pokrewny uznaje się kierunek, którego ukończenie wiąże się z uzyskaniem przez absolwenta co najmniej 60% kierunkowych efektów kształcenia z kierunkiem wskazanym.

   Dowiedz się więcej

    

  • TRANSPORT REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Transport
   Absolwent posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności: inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Absolwent jest przygotowany do rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem; organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi; pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i lotniczego; zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu; jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego oraz zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Język polski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wos, biologia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Transport jest ukończenie studiów na kierunkach zgodnych lub pokrewnych z profilem studiów drugiego stopnia. Za kierunek pokrewny uznaje się kierunek, którego ukończenie wiąże się z uzyskaniem przez absolwenta co najmniej 60% kierunkowych efektów kształcenia z kierunkiem wskazanym.

   Dowiedz się więcej

    

  • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
   Absolwent przygotowany jest do projektowania i nadzorowania procesów produkcyjnych, eksploatacyjnych i logistycznych, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania oraz udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania. Dzięki wszechstronnemu wykształceniu może podjąć pracę w małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się wybranym zakresem inżynierii produkcji, a także w jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Język polski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wos, biologia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest ukończenie studiów na kierunkach zgodnych lub pokrewnych z profilem studiów drugiego stopnia. Za kierunek pokrewny uznaje się kierunek, którego ukończenie wiąże się z uzyskaniem przez absolwenta co najmniej 60% kierunkowych efektów kształcenia z kierunkiem wskazanym.

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
TRANSPORT
MECHATRONIKA
INŻYNIERIA PRODUKCJI
 
Studia II stopnia:
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Budowa śmigłowców
 • Budowa i eksploatacja napędów lotniczych
 • Technologie informacyjne i pomiarowe
 • Komputerowe wspomaganie projektowania maszyn
 • Przetwórstwo tworzyw polimerowych
 • Samochody i ciągniki
 • Technologia maszyn
 • Urządzenia inżynierii procesowej, spożywczej i ekotechniki
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Specjalności:
 • Inżynieria powierzchni
 • Inżynieria kompozytów
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Menadżerska w zakresie: Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Techniczna w zakresie: Inżynieria produkcji w przemyśle maszynowym
 • Techniczna w zakresie: Komputerowa integracja wytwarzania
 • Techniczna w zakresie: Zarządzanie w transporcie
TRANSPORT
Specjalności:
 • Transport samochodowy
 • Logistyka w transporcie
INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Projektowanie procesów technologicznych na obrabiarki sterowane numerycznie
 • Komputerowo wspomagane projektowanie technik wytwarzania

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
TRANSPORT
MECHATRONIKA
INŻYNIERIA PRODUKCJI
 
Studia II stopnia:
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Budowa i eksploatacja napędów lotniczych
 • Przetwórstwo tworzyw polimerowych
 • Samochody i ciągniki
 • Technologia maszyn
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Specjalności:
 • Inżynieria powierzchni
 • Inżynieria kompozytów
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Menadżerska w zakresie: Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Techniczna w zakresie: Inżynieria produkcji w przemyśle maszynowym
 • Techniczna w zakresie: Komputerowa integracja wytwarzania
 • Techniczna w zakresie: Zarządzanie w transporcie
TRANSPORT
Specjalności:
 • Transport samochodowy
 • Logistyka w transporcie
INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Projektowanie procesów technologicznych na obrabiarki sterowane numerycznie
 • Komputerowo wspomagane projektowanie technik wytwarzania