• ELEKTROTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Elektrotechnika
   Absolwent posiada praktyczne i teoretyczne umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych, automatyki, napędu, komputerowych systemów pomiarowych oraz wytwarzania i przetwarzania energii elektrycznej w tym odnawialnych źródeł energii. Może ubiegać się o uprawnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich w zakresie konserwacji, remontów, obsługi i montażu urządzeń elektrycznych, oraz aparatury kontrolno-pomiarowej do 1kV. Dzięki swojemu wszechstronnemu wykształceniu może prowadzić prace projektowe, badawcze i rozwojowe zarówno w małych firmach jak i dużych zakładach przemysłowych, w biurach projektowych, konstrukcyjnych i laboratoriach.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Język polski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, informatyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, geografia, historia, wos, biologia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika jest ukończenie studiów na kierunkach (specjalnościach) studiów zgodnych lub pokrewnych z profilem studiów drugiego stopnia. Za kierunek pokrewny uznaje się taki, którego ukończenie wiąże się z uzyskaniem przez absolwenta co najmniej 70% kierunkowych efektów kształcenia przypisanych dla danego kierunku na studiach I stopnia.

    

   Dowiedz się więcej

    

  • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Informatyka
   Absolwent posiada znajomość informatyki, umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów informatycznych, przygotowanie, realizację i weryfikację projektów informatycznych, umiejętnością praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i biegłością w programowaniu. Posiada wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania. W zależności od profilu studiów może znaleźć zatrudnienie jako pracownik naukowy, projektant i twórca oprogramowania, administrator złożonych systemów informatycznych, projektant, twórca sieci teleinformatycznych i komputerowych oraz administrator sieci komputerowych, specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa systemów informatycznych, specjalista z zakresu grafiki komputerowej, systemów multimedialnych, systemów mobilnych, twórca aplikacji internetowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Język polski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, informatyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, geografia, historia, wos, biologia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest ukończenie studiów na kierunkach (specjalnościach) studiów zgodnych lub pokrewnych z profilem studiów drugiego stopnia.

   Dowiedz się więcej

    

  • MECHATRONIKA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Mechatronika
   Absolwent posiada wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz teorii sterowania. Posiada umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów, zna działanie współczesnych systemów komputerowych oraz posiada wiedzę z zakresu podstaw informatyki, systemów operacyjnych, zarządzania sieciami komputerowymi, korzystania z baz danych, posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent jest przygotowany do pracy w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne (elektromaszynowym, motoryzacyjnym, itp.), jak również w przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one stosowane. 
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Język polski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wos, biologia

   Dowiedz się więcej

    

  • INŻYNIERIA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa Wewnętrznego
   Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu inżynierii szeroko rozumianych systemów bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym z obszarów: bezpieczeństwa technicznego, energetycznego, informacyjnego, publicznego państwa i środowiska. W programie studiów poznaje on zasady projektowania i eksploatacji technicznych i informacyjnych systemów bezpieczeństwa, uzyskuje wiedzę z zakresu metod i technik zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, chemicznego, modelowania i monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa w skali globalnej, państwowej i lokalnej. Wiedza techniczna, oparta na solidnych podstawach z zakresu: matematyki, fizyki, chemii, energetyki, elektroniki, telekomunikacji i informatyki, wzbogacona jest podstawową wiedzą z zakresu prawnych, administracyjnych, ekonomicznych i społecznych aspektów bezpieczeństwa.

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ELEKTROTECHNIKA
INFORMATYKA
MECHATRONIKA
 
Studia II stopnia:
ELEKTROTECHNIKA
INFORMATYKA
MECHATRONIKA

 

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ELEKTROTECHNIKA
INFORMATYKA
MECHATRONIKA
INŻYNIERIA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
 
Studia II stopnia:
ELEKTROTECHNIKA
INFORMATYKA
MECHATRONIKA