• FILOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Kielce - kierunek Filologia
   Filologia angielska z elementami translatoryki i języka biznesu. Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością jednego języka obcego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Nabyte umiejętności umożliwią absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
   Filologia angielska z nauczaniem języka angielskiego. Absolwent specjalności filologia angielska posiada biegłą znajomość języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych umiejętności. Otrzymuje wiedzę z zakresu historii, kultury i literatury krajów anglojęzycznych oraz ogólne wykształcenie językoznawcze. Absolwent posiada dobrą znajomość dydaktyki nauczania języka angielskiego młodszych grup wiekowych. Przedmioty pedagogiczno-metodyczne oraz praktyki dydaktyczne pozwalają na dobór właściwego materiału gramatycznego i tekstowego w celu opracowania programów i strategii kształcenia na różnych poziomach nauczania języka angielskiego. Przygotowanie filologa stanowi również podstawę do zdobycia dodatkowych kwalifikacji, umożliwiających wykonywanie zawodu tłumacza, wydawcy, organizatora i propagatora kultury danego obszaru językowego.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język angielski

   Dowiedz się więcej

    

  • FILOLOGIA POLSKA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Kielce - kierunek Filologia polska
   Absolwent studiów licencjackich posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i o literaturze. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Potrafi samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje, poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy zawodowe. Absolwent jest przygotowany do pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, w placówkach oświatowych, kulturalnych i samorządu lokalnego oraz w wydawnictwach, czasopismach i mediach elektronicznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent po ukończeniu specjalności filologia polska z językiem angielskim nabywa prawo wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach podstawowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język angielski

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia polska jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia uzyskanych ocen w toku studiów.

   Dowiedz się więcej

    

  • HISTORIA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Kielce - kierunek Historia
   Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, państwowej i lokalnej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu historii. Absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach muzealnych, oświatowych, kulturalnych, archiwach, organach administracji państwowej i samorządu lokalnego oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Historia lub wiedza o społeczeństwie

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia uzyskanych ocen w toku studiów.

   Dowiedz się więcej

    

  • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kielce - kierunek Stosunki międzynarodowe
   Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk politycznych, ekonomicznych, społecznych i prawnych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Zdobędzie umiejętności analizy problemów krajowych międzynarodowych. Absolwent posiada umiejętności komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej; w organizacjach i instytucjach krajowych i międzynarodowych oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu jest przygotowany do pracy w instytucjach niezwiązanych bezpośrednio z dziedziną stosunków międzynarodowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Historia lub wiedza o społeczeństwie

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia uzyskanych ocen w toku studiów.

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
FILOLOGIA
Specjalności:
 • Filologia angielska z elementami translatoryki i języka biznesu
 • Nauczanie języka angielskiego
FILOLOGIA POLSKA
 • Specjalności:
 • Filologia polska z dziennikarstwem
 • Filologia polska z logopedią (nauczycielska)
 • Filologia polska z uprawnieniami nauczycielskimi
 • Filologia polska z wiedzą o kulturze
HISTORIA
Specjalności:
 • Archiwistyka
 • E-samorząd
 • Historia wojskowości
 • Humanistyka cyfrowa (2G)
 • Specjalizacja nauczycielska
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Specjalności:
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Dziedzictwo europejskie i narodowe
 • Integracja środkowoeuropejska
 • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
 • Polityka regionalna
 • Współczesna dyplomacja
 
Studia II stopnia:
FILOLOGIA
FILOLOGIA POLSKA
HISTORIA
Specjalności:
 • Historia z wiedzą o społeczeństwie
 • Obsługa medialna misji pokojowych
 • Regionalistyka stosowana
 • Wojskowość i bezpieczeństwo państwa
 • Zarządzanie informacją i dokumentacją
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Specjalności:
 • Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • Dyplomacja europejska
 • Integracja środkowoeuropejska
 • Logistyka międzynarodowa

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
FILOLOGIA
Specjalności:
 • Filologia angielska z elementami translatoryki i języka biznesu
 • Nauczanie języka angielskiego
FILOLOGIA POLSKA
Specjalności:
 • Filologia polska z dziennikarstwem
 • Filologia polska z logopedią (nauczycielska)
 • Filologia polska z uprawnieniami nauczycielskimi
 • Filologia polska z wiedzą o kulturze
HISTORIA
Specjalności:
 • Archiwistyka
 • E-samorząd
 • Historia wojskowości
 • Humanistyka cyfrowa (2G)
 • Specjalizacja nauczycielska
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Specjalności:
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Dziedzictwo europejskie i narodowe
 • Integracja środkowoeuropejska
 • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
 • Polityka regionalna
 • Współczesna dyplomacja
 
Studia II stopnia:
FILOLOGIA
FILOLOGIA POLSKA
HISTORIA
Specjalności:
 • Historia z wiedzą o społeczeństwie
 • Obsługa medialna misji pokojowych
 • Regionalistyka stosowana
 • Wojskowość i bezpieczeństwo państwa
 • Zarządzanie informacją i dokumentacją
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Specjalności:
 • Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • Dyplomacja europejska
 • Integracja środkowoeuropejska
 • Logistyka międzynarodowa