• ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU REKRUTACJA

   architektura krajobrazu to kierunek rozwijający umiejętności kształtowania krajobrazu, z jednej strony – zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka, a z drugiej – w nawiązaniu do przyrodniczych, społecznych i kulturowych uwarunkowań kształtowanego obszaru; obejmuje działania planistyczne i projektowe, realizacyjne oraz pielęgnowanie krajobrazu od skali miejsca do skali regionu
   ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
   studia I stopnia: matematyka, geometria wykreślna, biologia roślin, ekologia, historia sztuki, rysunek i rzeźba, drzewoznawstwo, rośliny zielne, historia sztuki ogrodowej, projektowanie obiektów architektury krajobrazu, budowa obiektów architektury krajobrazu, pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu studia II stopnia: historia i teoria kształtowania przestrzeni, metodologia badań, socjologia i psychologia środowiskowa, techniki cyfrowe, planowanie przestrzenne, projektowanie krajobrazu miasta, projektowanie krajobrazu obszarów wiejskich, ochrona krajobrazu, inżynieria krajobrazu w zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie: projektowania krajobrazu, sztuki ogrodu i krajobrazu, urządzania i pielęgnowania krajobrazu
   SYLWETKA ABSOLWENTA
   absolwenci kierunku architektura krajobrazu posiadają wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych, pozwalającą projektować, budować i pielęgnować obiekty architektury krajobrazu (tereny zagospodarowane na stałe lub tymczasowo, którym nadano określone wartości użytkowe i estetyczne, wykorzystując szatę roślinną i inne twory natury oraz dzieła ręki ludzkiej); w trakcie studiów II stopnia uzyskują wiedzę i umiejętności, pozwalające na kształtowanie krajobrazu w skali regionu, w tym obszarów prawnie chronionych, kształtowanie krajobrazu w skali planów miejscowych, w tym szczególnie w zakresie ochrony i rewitalizacji historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych, kształtowanie krajobrazu miejskiego i otwartego, w tym także w otoczeniu budowli inżynierskich; absolwenci studiów II stopnia potrafią twórczo wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności, aby współdziałać z innymi specjalistami i kreować zrównoważone środowisko życia mieszkańców miast i wsi, chronić wartości przyrodnicze, kulturowe i tradycję miejsca
   PERSPEKTYWY ZAWODOWE
   absolwenci studiów I stopnia mogą podjąć pracę w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, jednostkach administracji rządowej i samorządowej; absolwenci studiów II stopnia mogą podjąć pracę w jednostkach opracowujących strategie, studia i projekty planów zagospodarowania przestrzennego, projekty urbanistyczne i ruralistyczne, zarządach parków narodowych i krajobrazowych, instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych
   Zasady rekrutacji

    

   kwalifikacja studia I stopnia: sprawdzian z rysunku odręcznego; biologia albo matematyka albo geografia

    

   kwalifikacja studia II stopnia: dyplom inżyniera architekta krajobrazu lub inżyniera studiów I stopnia na kierunku architektura krajobrazu; w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc – zadanie projektowe
    

  • BIOTECHNOLOGIA REKRUTACJA

   kierunek biotechnologia doskonale wpisuje się w zapotrzebowanie gospodarki kraju; realizując swój program w ramach jednej z trzech specjalności, student ma możliwość wyboru przyszłej ścieżki zawodowej; program studiów składa się z bogatej oferty przedmiotów, w tym dużej liczby wybieranych przez studenta (fakultety); zajęcia z poszczególnych przedmiotów, również tych specjalistycznych, prowadzone są przez katedry różnych wydziałów, w oparciu o ich potencjał – kadrę dydaktyczną, sale wykładowe/ćwiczeniowe i aparaturę; niektóre przedmioty
   są realizowane przez pracowników dwóch, a nawet trzech katedr (także z różnych wydziałów), co wzbogaca treść przedstawianych zagadnień
   ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
   studia I stopnia: biologia komórki, chemia organiczna, genetyka, fizjologia roślin, zwierząt, drobnoustrojów, inżynieria genetyczna, kultury komórkowe i tkankowe, biofizyka, mikrobiologia ogólna, roślin, wetrynaryjna, immunologia rozrodu, projektowanie w AutoCad studia II stopnia: statystyka i doświadczalnictwo, genomika funkcjonalna i strukturalna, biosensory, sterowanie i analiza procesów biotechnologicznych, bioetyka, genetyczne doskonalenie roślin, wybrane zagadnienia z biologii molekularnej roślin, genetyczne doskonalenie zwierząt, biotechnologia gamet i zarodków, metody diagnostyki mikrobiologicznej żywności, kultury starterowe w przemyśle spożywczym, chemia związków naturalnych, podstawy farmakologii i farmacji, ewolucjonizm molekularny, zastosowanie biotechnologii w diagnostyce chorób zwierząt, dodatki do żywności w zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie: biotechnologii w produkcji i ochronie zdrowia zwierząt, biotechnologii w produkcji roślinnej, biotechnologii w przemyśle spożywczym
   SYLWETKA ABSOLWENTA
   absolwenci posiadają spójną i szczegółową wiedzę na temat kluczowych aspektów biotechnologii; są w stanie wybrać, ocenić i zastosować podstawowe metody doświadczalne służące do badania istotnych obszarów w dziedzinie biotechnologii, chemii, biochemii, biofizyki, biologii molekularnej i nauk pokrewnych; potrafią zmodyfikować i przystosować znane metody analityczne do rozwiązania zadań inżynierskich związanych z różnymi etapami tworzenia produktu biotechnologicznego; potrafią zaprojektować, zgodnie z postawionymi założeniami, modyfikację cech organizmu biologicznego, warunki procesu związanego z namnażaniem materiału biologicznego, dobrać urządzenia i operacje jednostkowe związane z wydobywaniem, oczyszczaniem, utrwalaniem bioproduktu
   PERSPEKTYWY ZAWODOWE
   absolwenci są przygotowani do pracy w jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i dziedzin pokrewnych, laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych oraz jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi; mają wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz są przygotowani do podejmowania wyzwań badawczych
   Zasady rekrutacja

    

   kwalifikacja studia I stopnia: biologia i (chemia albo matematyka albo fizyka)

    

   kwalifikacja studia I stopnia:
   • dyplom inżyniera studiów I stopnia kierunku biotechnologia;
   • dyplom inżyniera innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS, który jest granicą dopuszczalnej rozbieżności;
   • średnia ocen ze studiów I stopnia;
   • znajomość języka angielskiego na poziomie B2

  • OCHRONA ZDROWIA ROŚLIN REKRUTACJA

   kierunek obejmuje szeroki zakres wiedzy związanej ze zdrowiem roślin w uprawach ogrodniczych i rolniczych oraz zieleni miejskiej; dotyczy czynników wywołanych przez agrofagi oraz działaniem innych, sprzyjających rozwojowi chorób fizjologicznych; student zdobywa rzetelną wiedzę dotyczącą biologii, szkodliwości i metod identyfikacji patogenów, szkodników i chwastów; absolwent rozumie interakcje między roślinami, fitofagami i ich wrogami naturalnymi oraz potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do ochrony zdrowia roślin, a tym samym do poprawienia
   jakości i zdrowotności produkowanej żywności; kierunek kształtuje potrzebę stosowania profilaktyki oraz bezpiecznych metod ochrony roślin, opartych na znajomości biologii, ekologii i fizjologii czynników chorobotwórczych i szkodliwych
   ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
   agroekologia, mikroorganizmy chorobotwórcze, morfologia i anatomia zwierząt, fizjologia roślin, żywienie mineralne i choroby fizjologiczne roślin, diagnostyka entomologiczna i fitopatologiczna,  środki ochrony roślin i produkty biobójcze, integrowana ochrona roślin przed szkodnikami, chorobami i chwastami, zwalczanie organizmów szkodliwych w uprawach ekologicznych, ekotoksykologia i ochrona środowiska, choroby roślin na terenach zurbanizowanych, entomologia i fitopatologia miejska, szkodniki i patogeny o znaczeniu sanitarnym, agrotechnika jako źródło stresu dla roślin, technika ochrony roślin, prawo w ochronie roślin, infrastruktura ekologiczna gospodarstw, biostymulatory w ochronie roślin, rośliny ogrodnicze w fitoremediacji
   SYLWETKA ABSOLWENTA
   absolwenci potrafią identyfikować patogeny roślin, szkodniki i chwasty wykorzystując tradycyjne metody diagnostyczne, jak również techniki oparte na najnowszych osiągnięciach fizjologii roślin, genetyki, biologii molekularnej i informatyki; posiadają wiedzę niezbędną do podejmowania właściwych działań w celu ich zwalczania w sposób skuteczny i bezpieczny dla środowiska oraz ekonomicznie uzasadniony, jednocześnie ograniczając działanie czynników szkodliwych; potrafią podejmować działania profilaktyczne z uwzględnieniem różnych form monitoringu
   i systemów wspomagania decyzji; w okresie studiów zdobywają świadomość znaczenia dla społeczeństwa i środowiska naturalnego zawodowej i etycznej odpowiedzialności za skutki wdrażanych metod ochrony roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami; posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy na różnych stanowiskach, zarówno operacyjnych, jak i kierowniczych, w firmach związanych z ochroną roślin
   PERSPEKTYWY ZAWODOWE
   absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w gospodarstwie indywidualnym, w dużych gospodarstwach rolnych, w firmach usługowych zajmujących się ochroną roślin, w jednostkach naukowo-badawczych, uczelniach i instytutach naukowych, w szkolnictwie, w inspektoratach ochrony roślin i nasiennictwa oraz agendach UE nadzorujących system integrowanej ochrony roślin, w kwarantannowych punktach granicznych, w ogrodach botanicznych i arboretach, w firmach nasiennych i hodowlanych, w firmach zajmujących się produkcją oraz dystrybucją pestycydów i nawozów oraz w centrach ogrodniczych
   Zasady rekrutacji

    

   kwalifikacja: biologia albo chemia albo matematyka

    

   Szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz: http://www.otouczelnie.pl/uczelnia_dzial/87/Zasady-rekrutacji-na-SGGW-201516

  • OGRODNICTWO REKRUTACJA

   ogrodnictwo jest dziedziną nauki i praktyki rolniczej nastawioną na poprawę jakości życia człowieka; kształci specjalistów o szerokim profilu zawodowym, umożliwiając im zdobycie wszechstronnej wiedzy ogólnoprzyrodniczej i fachowej; w programie nauczania duży nacisk został położony na doskonalenie praktycznego stosowania zdobytej na zajęciach wiedzy z zakresu proekologicznych technologii produkcji ogrodniczej i marketingu, kształtowania krajobrazu i ochrony przyrody oraz wdrażania szeroko pojętego postępu naukowo-technicznego w ogrodnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem metod nowoczesnej biotechnologii roślin
   ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
   chemia, biochemia, botanika, fizjologia roślin, genetyka i hodowla roślin, ekologia i ochrona środowiska, statystyka i doświadczalnictwo, gleboznawstwo, mikrobiologia, biotechnologia roślin, biologia molekularna, ekologia i ochrona środowiska, uprawa roli i żywienie roślin, sadownictwo, warzywnictwo i rośliny zielarskie, rośliny ozdobne, ochrona roślin, ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej, nasiennictwo, szkółkarstwo, zagospodarowanie terenów zieleni, ogrodnictwo zrównoważone, kształtowanie krajobrazu i ochrona przyrody, współczesne trendy w ogrodnictwie
   SYLWETKA ABSOLWENTA
   absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, ogrodnictwa zrównoważonego, zagospodarowania terenów zieleni, kształtowania krajobrazu i ochrony przyrody, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi, prowadzenia badań naukowych oraz wdrażania szeroko pojętego postępu naukowo-technicznego w ogrodnictwie
   PERSPEKTYWY ZAWODOWE
   absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w specjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych, przetwórstwie owocowo-warzywnym, administracji, usługach i doradztwie ogrodniczym, instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni, instytutach badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz szkolnictwie
   Zasady rekrutacji

    

   kwalifikacja studia I stopnia: biologia albo chemia albo matematyka

    

   kwalifikacja studia II stopnia:
   • dyplom studiów I stopnia kierunku ogrodnictwo;
   • dyplom innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS, który jest granicą dopuszczalnej rozbieżności;
   • średnia ocen ze studiów I stopnia;
   • dla kandydatów na specjalizację horticulture potwierdzenie znajomości języka angielskiego.

  • INFORMACJE PRAKTYCZNE O WYDZIALE REKRUTACJA

   Jednostki naukowo-dydaktyczne:
   • Katedra Architektury Krajobrazu
   • Katedra Entomologii Stosowanej
   • Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
   • Katedra Ochrony Środowiska
   • Katedra Roślin Ozdobnych
   • Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych
   • Katedra Sadownictwa
   • Katedra Sztuki Krajobrazu 
   • Samodzielny Zakład Fitopatologii
   • Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
   • Samodzielna Pracownia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych
   • Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa
    
   Liczba nauczycieli akademickich – 121
   Liczba studentów – 1432
    
   Główne kierunki badań:
   • tworzenie nowoczesnych narzędzi dla badań genetycznych, genomiki, fizjomiki i hodowli molekularnej roślin;
   • zachowanie różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju w użytkowaniu i ochronie roślin;
   • doskonalenie technologii, produkcji i ochrony roślin ogrodniczych;
   • utrzymanie jakości produktów ogrodniczych w procesie „z pola na stół”;
   • biologiczne podstawy technologii ograniczających chemizację i zanieczyszczenie środowiska;
   • wykorzystanie roślin ogrodniczych do ochrony środowiska poprzez zastosowanie procesu fitoremediacji;
   • uwarunkowania rozwoju gospodarki ogrodniczej w Polsce i w wybranych krajach;
   • przyrodnicze, kulturowe i społeczne planowanie i projektowanie w architekturze krajobrazu;
   • artystyczne, historyczne i społeczne podstawy architektury krajobrazu;
   • ochrona i kształtowanie krajobrazu w aspekcie zachowania wartości przyrodniczych.
   Pole doświadczalne w Wolicy użytkowane jest przez Katedrę Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin. Obiekt ten składa się z pola doświadczalnego o powierzchni 8,5 ha, półautomatycznej szklarni doświadczalnej, 15 tuneli foliowych, budynku laboratoryjno-dydaktycznego (4 laboratoria chemiczne, 2 chłodnie, magazyn nasion, suszarnia, sala seminaryjna, sale ćwiczeniowe, pokoje do pracy, zaplecze praktyk studenckich). W obiekcie prowadzone są prace eksperymentalne i wdrożeniowe oraz praktyki studenckie. Co roku realizowanych jest od kilku do kilkunastu projektów badawczych oraz hodowlanych (ponad 50 zarejestrowanych nowych odmian warzyw). Osiągnięcia naukowe i wdrożeniowe upowszechniane są w czasie dni otwartych (Dzień Melona, seminarium naukowo-wdrożeniowe Dyniowate dla Zdrowia).
   Pole doświadczalne Borówek Uprawnych w Błoniu koło Prażmowa (ok. 30 km od Warszawy) jest użytkowane przez Katedrę Sadownictwa i obejmuje 28 ha ziemi rolniczej, z czego 8 ha jest nawadnianych. Piaszczyste, bogate w składniki organiczne gleby nadają się doskonale pod uprawę borówki. W ciągu 30 lat zorganizowano 21 dni otwartych dla plantatorów. Katedra Sadownictwa była i pozostaje czołowym hodowcą borówki w Polsce. Roczna produkcja osiąga 5−6 ton owoców i 15−18 tysięcy roślin doniczkowych.
   Pole doświadczalne w Wilanowie, o powierzchni ogółem 35 ha, użytkowane jest przez 2 katedry (Katedra Sadownictwa – 25,5 ha, Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych – 6 ha; zaplecze – 3,5 ha). Pole doświadczalne jest wyposażone w nowoczesny obiekt przechowalniczy (ULO i DKA) składający się z 4 pomieszczeń o pojemności 50 ton każde, 4 pomieszczeń o pojemności 4 tony każde i 30 kontenerów (w każdym może być utrzymywany odmienny skład gazowy) wykorzystywanych do celów doświadczalnych i komercyjnych. Wszystkie pomieszczenia są skomputeryzowane i regulowane automatycznie. Pracownicy i studenci mają również do dyspozycji budynek wielofunkcyjny z zapleczem socjalnym. Co roku odbywają się tu dzień otwarty dla producentów oraz szkolenia, wykłady i praktyki studenckie. Sprzedawane są także owoce i materiał szkółkarski.
   Szklarniowy Ośrodek Doświadczalny to kompleks nowoczesnych szklarni, w którego skład wchodzi 12 ogrzewanych szklarni o powierzchni 360 m2. Łączna ich powierzchnia wraz z powierzchniami technologicznymi wynosi około 5,5 tys. m2 i służy do celów naukowych oraz dydaktycznych. Ośrodek prowadzi doświadczenia z zakresu uprawy, plonowania, fizjologii, biologii roślin oraz fitopatologii i entomologii, wykorzystując nowoczesne systemy uprawy. Szklarnie są wyposażone w komputery klimatyczne oraz komputery sterujące nawożeniem i nawadnianiem roślin. Nowoczesne piece grzewcze w obiekcie zasila gaz, a system oświetlenia i dokarmiania roślin dwutlenkiem węgla jest sterowany komputerowo. W poszczególnych częściach szklarni, zwanych kamerami doświadczalnymi, mogą być utrzymywane różne warunki mikroklimatyczne. Zaplecze obiektu obejmuje też 4 komory chłodnicze wyposażone w 18 sterowanych komputerowo kontenerów z możliwością utrzymywania różnych składów gazowych w czasie przechowywania warzyw.
   Współpraca z gospodarką
   Formy współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu:
   • projekty wdrożeniowe z zakresu poprawy jakości owoców i warzyw oraz warunków ich przechowywania; 
   • organizacja i prowadzenie wykładów szkoleniowych i upowszechniających wiedzę z zakresu agrotechniki sadowniczej i przechowalnictwa owoców oraz rachunku ekonomicznego i rynku ogrodniczego, szkolenia dla kadry nauczycielskiej;
   • wykonywanie ekspertyz;
   • wykonywanie prognoz masowego pojawiania się szkodników lasu wykorzystywanych w jego ochronie.
   Obszary/dyscypliny współpracy:
   • produkcja roślinna z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć w zakresie postępu biologicznego i technologicznego;
   • hodowla roślin sadowniczych i warzywnych;
   • przechowalnictwo owoców i warzyw;
   • ocena wartości biologicznej owoców, warzyw i ziół;
   • makro- i mikroekonomiczne zmiany w sektorze ogrodniczym;
   • ochrona lasu.
   Partnerskie firmy i instytucje:
   m.in.: Syngenta Polska, BASF Polska, AgroFresh Polska, Arysta LifeScience Polska, Belchim Crop Protection Poland, Koppert Polska, Lasland, Konexim s.c., Mykoflor, Tomaszewski Sp. z o.o, Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Małgorzata i Piotr Floriańczyk, Gospodarstwo Ogrodnicze Maria i Jarosław Ptaszek, FreshMazovia, Grupa Producentów Rozsad Krasoń, Szkółka Roślin Ozdobnych Krystyna Homa-Kosakowska, Emil Homa, Brinkman Polska, Agencja Rozwoju Mazowsza, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Ogród Botaniczny w Powsinie, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków.
   Osiągnięcia Wydziału we współpracy z gospodarką:
   • wdrożenie ponad 50 odmian roślin warzywnych i ozdobnych oraz kilku odmian roślin sadowniczych;
   • udoskonalenie metody regulowania wzrostu roślin i poprawy jakości plonu (we współpracy z firmami: Coolex, AgroFresh Polska i PUH Chemirol); 
   • upowszechnianie innowacyjnych sposobów przechowywania owoców, warzyw i kwiatów;
   • ekspertyzy wykorzystywane w praktyce planowania zabiegów ochrony lasu;
   • kształtowanie mechanizmów i narzędzi regulacji sektora ogrodniczego w polityce rolnej;
   • szkolenia dla praktyków (we współpracy z ośrodkami doradztwa rolniczego, Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej, firmą BASF Polska); 
   • stała współpraca w zakresie wykonywania ekspertyz dotyczących nowych technologii (dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych).

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
BIOTECHNOLOGIA
OCHRONA ZDROWIA ROŚLIN
OGRODNICTWO
 
Studia II stopnia:
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
BIOTECHNOLOGIA
OGRODNICTWO

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
OGRODNICTWO
 
Studia II stopnia:
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
OGRODNICTWO