• TECHNOLOGIA DREWNA REKRUTACJA

   kierunek technologia drewna należy do obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, jednak ze względu na swoją specyfikę zawiera wiele elementów z obszaru nauk technicznych, co ma uzasadnienie w rzeczywistym zapotrzebowaniu gospodarczym szeroko rozumianego przemysłu drzewnego; jest kierunkiem interdyscyplinarnym, zwiazanym z takimi kierunkami, jak: leśnictwo, inżynieria materiałowa, wzornictwo, budownictwo, konserwacja i restauracja dzieł sztuki
   ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
   studia I stopnia: struktura i fizyka drewna, hydrotermiczna obróbka drewna, konstrukcje i wyroby z drewna, technologia tworzyw drzewnych, tartacznictwo, obrabiarki, konstrukcje meblarskie, chemiczny przerób drewna, ochrona i konserwacja drewna, uszlachetnianie drewna i tworzyw drzewnych, konserwacja wyrobów zabytkowych
   studia II stopnia: ekonomika i organizacja drzewnictwa, patologia drewna, suszarnictwo, nauka o drewnie egzotycznym, modyfikacja drewna, techniki zdobnicze mebli w zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie: zarządzania i technik komputerowych w inżynierii materiałów drzewnych, konstrukcji drewnianych i meblarskich, konserwacji drewna zabytkowego
   SYLWETKA ABSOLWENTA
   absolwenci są przygotowani do pracy w zakresie projektowania procesów mechanicznej obróbki drewna i tworzyw drzewnych, chemicznego przetwórstwa surowców drzewnych oraz konstrukcji mebli i wyrobów z drewna
   PERSPEKTYWY ZAWODOWE
   drzewnictwo i meblarstwo to jedne z najsilniejszych gałęzi polskiego przemysłu – ponad 65 tysięcy podmiotów (firm), którym brakuje wykwalifikowanej kadry pracowniczej; absolwenci technologii drewna są przygotowani do pracy w zakładach przemysłu drzewnego, firmach handlowych, biurach projektowych i placówkach naukowo-badawczych oraz w szkolnictwie zawodowym, pracowniach ochrony i konserwacji zabytków Wydział Technologii Drewna realizuje program staży zawodowych w największych przedsiębiorstwach branży meblarskiej, po których najlepsi studenci otrzymują propozycje pracy
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   Limit miejsc: 120 studia stacjonarne, 120 niestacjonarne

   Przedmioty kwalifikujące: matematyka albo fizyka albo chemia albo biologia

   Honorujemy laureatów olimpiad i konkursów:

   ·         Olimpiada Innowacji Technicznych,

   ·         Olimpiada Wiedzy Technicznej,

   ·         Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Mechaniczny,

   ·         Ogólnopolski konkurs "Sprawny w zawodzie - stolarz i technik technologii drewna" organizowany przez Zespół Szkół Zawodowych               Tow. Salezjańskiego w Oświęcimiu,

   ·         Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Drewnie organizowanego przez WTD SGGW w Warszawie

  • MEBLARSTWO REKRUTACJA

   kierunek meblarstwo należy do obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, obejmując przy tym wszystkie efekty kształcenia prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich; jest to kierunek unikatowy, zaprojektowany przez Wydział Technologii Drewna wspólnie z przedstawicielami branży meblarskiej w Polsce; studenci zapoznają się z tematyką materiałów wykorzystywanych w meblarstwie, najnowszych trendów konstrukcyjnych i projektowych, korzystają też z nowoczesnych programów komputerowych służących nie tylko do projektowania ale i obsługi maszyn i urządzeń CNC; kierunek meblarstwo jest w znacznej mierze kierunkiem interdyscyplinarnym, częściowo związanym z kierunkiem technologia drewna oraz pośrednio z takimi kierunkami, jak inżynieria materiałowa, wzornictwo oraz konserwacja i restauracja dzieł sztuki; absolwenci kierunku meblarstwo mogą liczyć na szybkie znalezienie pracy w zawodzie dzięki współpracy Wydziału z największymi przedsiębiorstwami meblarskimi w Polsce, m.in. Fabryki Mebli Forte SA, Nowy Styl Group, Bydgoskie Fabryki Mebli
   ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
   style w meblarstwie, towaroznawstwo drzewne z elementami tartacznictwa, biodegradacja materiałów drzewnych i niedrzewnych, tworzywa sztuczne i tkaniny w meblarstwie, fizyka naturalnych materiałów włóknistych, podstawy projektowania w systemach CAD, hydrotermiczna obróbka drewna, konstrukcje i technologie mebli skrzyniowych, konstrukcje i technologie mebli szkieletowych i tapicerowanych, podstawy technologii tworzyw drzewnych, uszlachetnianie drewna i tworzyw drzewnych, eksploatacja obrabiarek i narzędzi w produkcji mebli, rozwój nowego produktu, techniki zdobnicze mebli; przedmioty specjalizacyjne: projektowanie i wytwarzanie mebli o metalowej konstrukcji nośnej, technologie klejenia w meblarstwie, systemy CAM w produkcji mebli, podstawy aranżacji wnętrz, systemy MRP/ERP, zarządzanie małym przedsiębiorstwem
   SYLWETKA ABSOLWENTA
   absolwenci kierunku meblarstwo to specjaliści o gruntownej wiedzy i wszechstronnym przygotowaniu w zakresie projektowania, planowania produkcji, wytwarzania i dystrybucji w branży meblarskiej, jak również aspektów związanych z organizacją pracy i zarządzaniem w przedsiębiorstwie; posiadają wiedzę i umiejętności dotyczące prawnych, społeczno-ekonomicznych i technologicznych uwarunkowań działania zakładów zajmujących się produkcją mebli i drzewnych elementów aranżacji wnętrz; absolwenci dysponują umiejętnościami niezbędnymi do
   pracy na różnych szczeblach w przedsiębiorstwach o strukturach organizacyjnych różnej skali, tj. od mikroprzedsiębiorstw do scentralizowanych koncernów międzynarodowych, a także w ramach indywidualnej działalności gospodarczej; absolwenci studiów I stopnia mają możliwość i predyspozycje do kontynuowania nauki przede wszystkim na studiach II stopnia na kierunku technologia drewna, ewentualnie na kierunkach pokrewnych
   PERSPEKTYWY ZAWODOWE
   meblarstwo to jedna z najsilniejszych gałęzi polskiego przemysłu, skupiająca ponad 23 tysięcy podmiotów, którym często brakuje wykwalifikowanej kadry. Zatrudnienie znajduje w niej ponad 160 tys. osób; przemysł meblarski został uznany za priorytetowy dla rozwoju gospodarczego Polski i wymaga silnego wsparcia również ze strony szkolnictwa wyższego, kształcącego wyspecjalizowanych w przemyśle meblarskim inżynierów; absolwenci kierunku meblarstwo są przygotowani do pracy w zakładach branży meblarskiej, firmach i przedstawicielstwach handlowych, biurach projektowych, placówkach naukowo-badawczych, szkolnictwie zawodowym; studenci ostatnich semestrów mogą ubiegać się o płatne staże w największych firmach sektora meblarskiego, m.in. w Fabrykach Mebli Forte SA, Bydgoskich Fabrykach Mebli, w Nowy Styl Group

   *Planowane otwarcie kierunku Meblarstwo na studiach niestacjonarnych – październik 2015r.

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   Limit przyjęć: stacjonarne 60 osób

   Przedmioty kwalifikujące: matematyka albo fizyka albo chemia albo biologia

   Honorujemy laureatów olimpiad i konkursów:

   ·         Olimpiada Innowacji Technicznych,

   ·         Olimpiada Wiedzy Technicznej,

   ·         Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Mechaniczny,

   ·         Ogólnopolski konkurs "Sprawny w zawodzie - stolarz i technik technologii drewna" organizowany przez Zespół Szkół Zawodowych              Tow. Salezjańskiego w Oświęcimiu,

   ·         Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Drewnie organizowanego przez WTD SGGW w Warszawie

  • INFORMACJE PRAKTYCZNE O WYDZIALE REKRUTACJA

   wydział technologii drewna

   Jednostki naukowo-dydaktyczne:
   • Katedra Fizyki
   • Katedra Mechanicznej Obróbki Drewna
   • Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna
   • Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym 
    
   Liczba nauczycieli akademickich – 58
   Liczba studentów – 648
    
   Główne kierunki badań:
   • badanie właściwości fizykochemicznych drewna;
   • badania narzędzi i obrabiarek do drewna oraz systemów pomiarowych w przemyśle drzewnym;
   • badanie transportu i właściwości elektrochemicznych komórek i błon komórkowych;
   • proekologiczne technologie wytwarzania materiałów, racjonalizacja metod projektowania i konstrukcji, wyceny wartości materiałów stosowanych w meblarstwie i budownictwie drewnianym.
   Współpraca z gospodarką
   Formy współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu:
   Wydział Technologii Drewna realizuje liczne zadania na rzecz partnerów z instytucji państwowych, stowarzyszeń naukowo-badawczych oraz partnerów z branży drzewnej i meblarskiej:
   • realizacja wspólnych projektów naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych;
   • podejmowanie zadań prowadzących do wdrażania nowych technologii przemysłowych i rozwiązań technicznych w drzewnictwie i meblarstwie;
   • współuczestnictwo w organizacji staży szkoleniowych dla studentów i przedsiębiorców;
   • doradztwo i organizacja szkoleń dla przedsiębiorców z branży drzewnej i meblarskiej, budownictwa i konserwacji zabytków;
   • ekspertyzy naukowo-techniczne dla instytucji państwowych i firm;
   • dydaktyka w kooperacji z przedsiębiorcami w formie długoterminowych staży studentów w zakładach przemysłowych;
   • studia podyplomowe dla zainteresowanych problematyką konserwacji drewna, również w obiektach zabytkowych;
   • organizacja praktyk studenckich w pracowniach konserwacji zabytków.
   Obszary/dyscypliny współpracy:
   • właściwości fizykochemiczne drewna;
   • narzędzia i obrabiarki do drewna oraz systemy pomiarowe w przemyśle drzewnym;
   • proekologiczne technologie wytwarzania materiałów drzewnych;
   • racjonalizacja istniejących metod projektowania i produkcji konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych;
   • badania skuteczności działania produktów do ochrony i konserwacji drewna;
   • wyceny wartości materiałów stosowanych w meblarstwie i budownictwie drewnianym.
   Partnerskie firmy i instytucje:
   m.in.: Fabryki Mebli Forte SA, Nowy Styl Group, IKEA Industry Orla, HOMAG Group, Pfleiderer Polska, Bydgoskie Fabryki Mebli SA, STEICO Cee Sp. z o.o., DLH Drewno Sp. z o.o., LIGNUM – Klaster Technologii Drewna – Gliwice, Porta KMI Poland Sp. z o.o.
   Osiągnięcia Wydziału we współpracy z gospodarką:
   • uruchomienie nowego kierunku studiów – meblarstwo – we współpracy z przedsiębiorstwami przemysłu meblarskiego;
   • uruchomienie szerokiego programu stażowego dla studentów Wydziału w kooperacji z wiodącymi firmami branży drzewnej i meblarskiej;
   • instalacja i uruchomienie na terenie Wydziału we współpracy z partnerami z przemysłu zaawansowanych technologicznie centrów obróbkowych CNC, służących praktycznej nauce studentów w zakresie projektowania i obsługi maszyn do obróbki drewna.

   Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie jest najstarszym europejskim Wydziałem akademickim zajmującym się całościowo problematyką drzewnictwa, utworzonym blisko 70 lat temu. Dzięki wieloletnim doświadczeniom, budowaniu ścisłych kontaktów z przemysłem oraz tworzeniu profesjonalnego zaplecza naukowo – dydaktycznego oferujemy studia łączące tradycję i nowoczesność. Z równym powodzeniem można u nas zdobyć umiejętności związane z konserwacją zabytków drewnianych, projektowaniem mebli oraz procesów technologicznych lub prowadzeniem własnej firmy drzewnej.

   W 2012 roku uruchomiony został autorski „Program Płatnych Staży” dla studentów kończących studia inżynierskie oraz studentów studiów magisterskich. Ideą programu jest odbywanie  3-6 miesięcznego stażu w największych przedsiębiorstwach sektora drzewnego (IKEA Industry, Fabryki Mebli Forte S.A, Pfleiderer, STEICO, Nowy Styl Group, Klaster Drzewny Lignum, Bydgoskie Fabryki Mebli , HOMAG Group) skutkującego ofertą pracy dla najlepszych. W ciągu dwóch lat realizacji staże ukończyło 60 studentów a 50 z nich otrzymało ofertę pracy.

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia (czas trwania 3,5 lata):
TECHNOLOGIA DREWNA
Specjalizacje:
 • Zarządzanie i techniki komputerowe w inżynierii materiałów drzewnych
 • Konstrukcje drewniane i meblarskie
 • Konserwacja drewna zabytkowego
MEBLARSTWO
 
Studia II stopnia (czas trwania 1,5 lata):
TECHNOLOGIA DREWNA
Specjalizacje:
 • Zarządzanie i techniki komputerowe w inżynierii materiałów drzewnych
 • Konstrukcje drewniane i meblarskie
 • Konserwacja drewna zabytkowego

Niestacjonarne

Studia I stopnia (czas trwania 3,5 lata):
TECHNOLOGIA DREWNA
Specjalizacje:
 • Zarządzanie i techniki komputerowe w inżynierii materiałów drzewnych
 • Konstrukcje drewniane i meblarskie
 
Studia II stopnia (czas trwania 1,5 lata):
TECHNOLOGIA DREWNA
Specjalizacje:
 • Zarządzanie i techniki komputerowe w inżynierii materiałów drzewnych
 • Konstrukcje drewniane i meblarskie