O Wydziale

  Jednostki naukowo-dydaktyczne:
  • Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
  • Katedra Chemii
  • Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji
  • Katedra Technologii Żywności
  Liczba nauczycieli akademickich – 100 
  Liczba studentów – 1480
  Główne kierunki badań:
  • badania podstawowe i technologiczne związane z wykorzystywaniem drobnoustrojów i produktów ich metabolizmu w produkcji i poprawie jakości żywności;
  • aspekty technologiczne, zdrowotne i ekonomiczne przetwarzania surowców roślinnych i zwierzęcych;
  • badania związane z powstawaniem i wykrywaniem nowych zanieczyszczeń chemicznych oraz wykrywaniem zafałszowań żywności;
  • badania związane z otrzymywaniem żywności o wysokiej wartości odżywczej, o obniżonej wartości energetycznej, jak również mającej prozdrowotne oddziaływanie na organizm człowieka;
  • zastosowanie różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) i modulowanej różnicowej kalorymetrii skaningowej (MDSC) do badań nad strukturą, przemianami i stabilnością tłuszczów i produktów zawierających tłuszcze; 
  • spektrometria w podczerwieni jako metoda badania produktów spożywczych;
  • enzymy jako katalizatory w biotransformacjach i procesach modyfikacji lipidów;
  • zmiany fizykochemiczne, reologiczne i strukturalne surowców i produktów spożywczych wywołane procesami technologicznymi i przechowywaniem;
  • odwadnianie, suszenie i powłoki jadalne w kształtowaniu jakości produktów pochodzenia naturalnego;
  • aspekty technologiczne w optymalizacji procesów jednostkowych i projektowaniu cech produktów spożywczych wielofazowych.
  Współpraca z gospodarką
  Na Wydziale Nauk o Żywności prowadzone są badania i ekspertyzy w obszarze mikrobiologii i biotechnologii żywności, technologii przetwórstwa surowców roślinnych i zwierzęcych, inżynierii żywności. Wydział Nauk o Żywności jest otwarty na różne formy współpracy z partnerami otoczenia gospodarczego oraz przedsiębiorstwami. Jest członkiem Mazowieckiego Klastra Chemicznego oraz promuje przedsiębiorczość akademicką. 
  Wśród realizowanych projektów badawczo-rozwojowych na uwagę zasługuje projekt Lider nr L-4/17/2013 pt. „Zastosowanie pulsacyjnego pola elektrycznego oraz kombinowanej metody z wykorzystaniem pulsacyjnego pola elektrycznego oraz ultradźwięków do wspomagania procesu suszenia tkanki roślinnej” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dzięki wynikom otrzymanym w tym projekcie możliwe będą transfer zaawansowanej, innowacyjnej wiedzy na temat suszenia do przemysłu oraz zaproponowanie rozwiązań konstrukcyjnych związanych z komercjalizacją technologii.
  Formy współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu:
  • opracowywanie technologii receptur różnych produktów spożywczych (mieszanek mącznych oraz technologii wypieku z nich chleba; technologia produkcji kurczęcia brojlera o podwyższonej wartości odżywczej);
  • opracowywanie metody utrwalania biomasy bakterii probiotycznych (produkcja biopreparatów dla zwierząt);
  • studia podyplomowe (Podstawy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności, Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym);
  • szkolenia z zakresu przetwórstwa owoców na poziomie gospodarskim (Przydatność technologiczna owoców do produkcji soków);
  • opracowywanie ekspertyz i prowadzenie doradztwa w produkcji żywności i ocenie jej jakości;
  • promowanie spożycia produktów pochodzenia zbożowego.
  Obszary/dyscypliny współpracy:
  • powstawanie i wykrywanie zanieczyszczeń chemicznych, zmiany jakościowe i ilościowe mikroflory w czasie prób przechowalniczych żywności; 
  • opracowywanie nowych technik badawczych i innowacyjnych produktów żywnościowych oraz innowacyjnych technologii przedłużania trwałości surowców i produktów spożywczych;
  • przechowywanie oraz przetwarzanie owoców i warzyw oraz ocena ich jakości, w tym zawartości witamin, polifenoli i antocyjanów;
  • technologia przemysłu mięsnego oraz metody badania jakości przetworów; 
  • technologia przetworów mięsnych oraz analizy fizykochemiczne mięsa dużych zwierząt, drobiu oraz przetworów mięsnych;
  • chemia lipidów i chemia kosmetyczna;
  • właściwości fizykochemiczne, reologiczne i strukturalne materiałów spożywczych w aspekcie zmiennych parametrów procesu technologicznego;
  • optymalizowanie procesów produkcyjnych oraz prognozowanie i kreowanie funkcjonalnych cech produktów pochodzenia naturalnego;
  • funkcjonalne składniki i innowacyjne rozwiązania w technologii produkcji żywności w kierunku uzyskania nowych produktów o atrakcyjnych cechach sensorycznych i odżywczych oraz wygodnych w stosowaniu.
  Partnerskie firmy i instytucje:
  m.in.: Animex Sp. z o.o., Arso Polański Sp. z o.o., DuPont Poland Sp. z o.o., Europejskie Centrum Edukacyjne „Centrus” Natalia Gołka, JHJ Sp. z o.o., Mazowiecki Klaster Chemiczny, Mondelez Polska SA, Sai Global Assurance Services LTD Sp. z o.o., Silliker Polska Sp. z o.o., Zakład Mięsny „Wierzejki” J.M. Zdanowscy.
  Osiągnięcia Wydziału we współpracy z gospodarką:
  • opracowywanie nowej gamy produktów mleczarskich o własnościach prozdrowotnych;
  • opracowanie Polskiej Normy PN-A-82109 „Mięso i przetwory mięsne”;
  • opracowanie „Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia maksymalnych poziomów substancji zanieczyszczających, które mogą znajdować się w tłuszczach stosowanych do smażenia, oraz kryteriów dla metod analitycznych stosowanych do ich oznaczania”; 
  • zmodyfikowanie receptury aromatów proszkowych i uruchomienie aparatury, wykorzystującej suszenie rozpyłowe połączone ze złożem fluidalnym, do ich otrzymywania.

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry