• INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością
  Dwuletnie stacjonarne studia kończące się uzyskaniem dyplomu magistra. Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością to innowacyjny, pierwszy w Polsce, samodzielny kierunek kształcenia II stopnia. Studia zapewniają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych do rozumienia i wyjaśniania niepełnosprawności oraz działania na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Program studiów stwarza studentom praktyczną możliwość projektowania działań skierowanych do niepełnosprawnych i ich środowisk. Przygotowuje także do podejmowania i realizacji badań, dotyczących problematyki niepełnosprawności z interdyscyplinarnej perspektywy nauk społecznych (w tym pedagogiki, socjologii, psychologii, nauki o mediach, nauki o polityce publicznej, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej) oraz humanistycznych (w tym filozofii, nauki o rodzinie). Program kształcenia wprowadza studenta w teoretyczne, metodologiczne i wdrożeniowe ujęcia niepełnosprawności w wymiarze indywidualnym, międzyludzkim i ogólnospołecznym. 
  Studia adresowane są do tych absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych, a także medycznych, którzy swoje aspiracje zawodowe łączą z szeroko rozumianymi działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych lub też zamierzają podjąć karierę naukową w zakresie badań nad niepełnosprawnością i są zainteresowani kontynuowaniem studiów na III stopniu.
  Kompetencje, zdobyte na kierunku kształcenia interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością, pozwolą skutecznie prowadzić wielopłaszczyznowe działania skierowane do niepełnosprawnych i ich środowisk, a w tym m.in. pełnić rolę rzecznika broniącego praw osób niepełnosprawnych, lidera walczącego o ich miejsce w społeczeństwie i o zmianę postaw społecznych, zaangażowanego w przygotowanie mediów do promocji osób niepełnosprawnych, specjalistę działającego w społecznościach lokalnych.
  Studiowanie na kierunku interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością pozwala wykształcić:
  • kompetentnego rzecznika osób niepełnosprawnych,
  • profesjonalistę w dziedzinie projektowania systemów wsparcia dla osób z niepełnosprawnością,
  • naukowca zainteresowanego problematyką badania zjawiska niepełnosprawności.
  Absolwent kierunku kształcenia interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością ma kompetencje do realizacji zadań zawodowych w organizacjach rządowych i pozarządowych, w środkach masowego przekazu.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   
  Kandydaci na studia stacjonarne drugiego stopnia przyjmowani są na podstawie konkursu, którego kryteria stanowią: ocena na dyplomie licencjata (lub równoważnego), średnia ocen uzyskanych podczas studiów. 
  Punkty rankingowe wylicza się na podstawie wzoru: 
  W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr 
  gdzie: 
  W – suma wyników (max 5 punktów),  
  wd – ocena  końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia, 
  wśr – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Pedagogika
  Studia I stopnia:
  Trzyletnie stacjonarne i niestacjonarne studia kończące się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Studia istotowo związane z misją i strategią rozwoju Akademii jako uczelni prowadzącej badania i kształcenie w zakresie nauk o wychowaniu oraz rozwijającej etos i odpowiedzialność pedagogiczną w duchu patronki Marii Grzegorzewskiej.
  Celem ogólnym kształcenia jest uzyskanie kwalifikacji umożliwiających projektowanie i realizację działań pedagogicznych, zwłaszcza w zakresie określonym specjalnością studiów. Obejmuje on następujące cele:
  • nabycie podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie pedagogiki w jej powiązaniu z naukami humanistycznymi i społecznymi oraz praktyką społeczną,
  • przygotowanie do pracy zawodowej w zakresie określonym specjalnością studiów, w tym do radzenia sobie na rynku pracy,
  • wyrobienie umiejętności doskonalenia wiedzy i nabywania nowych kompetencji z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków pozyskiwania, organizowania i analizowania danych,
  • ukształtowanie gotowości i kompetencji do uczenia się przez całe życie,
  • kształtowanie wrażliwości etycznej oraz refleksyjnej i odpowiedzialnej postawy w pracy zawodowej i życiu społecznym.
  Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu pedagoga, zwłaszcza w zakresie określonym specjalnością studiów.
  Studia II stopnia:
  Celem ogólnym kształcenia jest uzyskanie pogłębionych kwalifikacji umożliwiających wieloaspektowe projektowanie i realizację działań pedagogicznych, zwłaszcza w zakresie określonym specjalnością studiów. Obejmuje on następujące cele:
  • nabycie poszerzonej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie pedagogiki w jej powiązaniu z naukami humanistycznymi i społecznymi oraz praktyką społeczną,
  • przygotowanie do pracy zawodowej w zakresie określonym specjalnością studiów, w tym do radzenia sobie na rynku pracy,
  • doskonalenie i poszerzanie umiejętności doskonalenia wiedzy i nabywania nowych kompetencji z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków pozyskiwania, organizowania i analizowania danych,
  • doskonalenie kompetencji do uczenia się przez całe życie,
  • pogłębianie wrażliwości etycznej oraz doskonalenie refleksyjnej i odpowiedzialnej postawy w pracy zawodowej i życiu społecznym.
  Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu pedagoga, zwłaszcza w zakresie określonym specjalnością studiów, oraz prowadzenia elementarnych form pracy badawczej w zakresie pedagogiki.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   
  Studia stacjonarne
  Nowa matura (od 2005 roku)
  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie
  Przelicznik wyników z matury pisemnej – poziom podstawowy: 1% = 1 punkt; zaś dla matematyki 1% = 2 punkty; poziom rozszerzony: 1%  = 2 punkty; zaś dla matematyki 1% = 4 punkty
  Stara matura (do 2005 roku)
  Kwalifikacja na podstawie ocen z przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej (bierzemy pod uwagę 3 różne przedmioty)
  Studia niestacjonarne
  Nowa matura (od 2005 roku)
  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie
  Przelicznik wyników z matury pisemnej – poziom podstawowy: 1% = 1 punkt; zaś dla matematyki 1% = 2 punkty; poziom rozszerzony: 1%  = 2 punkty; zaś dla matematyki 1% = 4 punkty
  Stara matura (do 2005 roku)
  Kwalifikacja na podstawie ocen z przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej (bierzemy pod uwagę 2 różne przedmioty)
   


  Studia II stopnia
   
  Wymagania rekrutacyjne
  Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia przyjmowani są na podstawie konkursu, którego kryteria stanowią: ocena na dyplomie licencjata (lub równoważnego), średnia ocen uzyskanych podczas studiów.
  Punkty rankingowe wylicza się na podstawie wzoru:
  W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr
  gdzie:
  W – suma wyników (max 5 punktów), 
  wd – ocena  końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia,
  wśr – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Pedagogika specjalna
  Studia I stopnia:
  Trzyletnie stacjonarne i niestacjonarne studia kończące się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Studia są istotowo związane z misją i strategią rozwoju Akademii jako uczelni prowadzącej badania i kształcenie w zakresie nauk o wychowaniu oraz rozwijającej etos i odpowiedzialność pedagogiczną w duchu patronki Marii Grzegorzewskiej.
  Celem ogólnym kształcenia jest uzyskanie kwalifikacji umożliwiających projektowanie i realizację działań pedagogicznych, zwłaszcza w zakresie określonym specjalnością studiów. Obejmuje on następujące cele:
  • nabycie podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie pedagogiki w jej powiązaniu z naukami humanistycznymi i społecznymi oraz praktyką społeczną,
  • przygotowanie do pracy zawodowej w zakresie określonym specjalnością studiów, w tym do radzenia sobie na rynku pracy,
  • nabycie elementarnej wiedzy o projektowaniu i prowadzeniu badań w obszarze peda­gogice specjalnej, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, techni­kach i narzędziach badawczych;
  • wyrobienie umiejętności doskonalenia wiedzy i nabywania nowych kompetencji z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków pozyskiwania, organizowania i analizowania danych,
  • ukształtowanie gotowości i kompetencji do uczenia się przez całe życie,
  • kształtowanie wrażliwości etycznej oraz refleksyjnej i odpowiedzialnej postawy w pracy zawodowej i życiu społecznym.
  Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie określonym specjalnością studiów.
  Studia II stopnia
  Celem ogólnym kształcenia  jest uzyskanie przez absolwentów pogłębionych kwalifikacji, umożliwiających projektowanie i realizację złożonych działań pedagogicznych związanych z rehabilitacją, edukacją, terapią lub resocjalizacją. Cele szczegółowe obejmują:
  • nabycie poszerzonej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie pedagogiki specjalnej  w jej powiązaniu z naukami humanistycznymi, społecznymi i medycznymi oraz praktyką społeczną;
  • przygotowanie do pracy zawodowej w zakresie określonym specjalnością studiów oraz nabycie umiejętności radzenia sobie na rynku pracy;
  • pogłębianie wiedzy o projektowaniu i prowadzeniu badań w obszarze peda­gogice specjalnej, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, techni­kach i narzędziach badawczych;
  • wyrobienie umiejętności doskonalenia wiedzy i nabywania nowych kompetencji z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków pozyskiwania, organizowania i analizowania danych;
  • doskonalenie  kompetencji do uczenia się przez całe życie;
  • pogłębienie wrażliwości etycznej oraz doskonalenie refleksyjnej i odpowiedzialnej postawy w pracy zawodowej i życiu społecznym.
  Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie określonym specjalnością studiów oraz do projektowania i prowadzenia pracy badawczej z zakresu pedagogiki specjalnej.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia I stopnia
   
  Studia stacjonarne
  Nowa matura (od 2005 roku)
  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie
  Przelicznik wyników z matury pisemnej – poziom podstawowy: 1% = 1 punkt; zaś dla matematyki 1% = 2 punkty; poziom rozszerzony: 1%  = 2 punkty; zaś dla matematyki 1% = 4 punkty
  Stara matura (do 2005 roku)
  Kwalifikacja na podstawie ocen z przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej (bierzemy pod uwagę 3 różne przedmioty)
   
  Studia niestacjonarne
  Nowa matura (od 2005 roku)
  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie
  Przelicznik wyników z matury pisemnej – poziom podstawowy: 1% = 1 punkt; zaś dla matematyki 1% = 2 punkty; poziom rozszerzony: 1%  = 2 punkty; zaś dla matematyki 1% = 4 punkty
  Stara matura (do 2005 roku)
  Kwalifikacja na podstawie ocen z przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej (bierzemy pod uwagę 2 różne przedmioty)
   
   

   
  Studia II stopnia
   
  Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia przyjmowani są na podstawie konkursu, którego kryteria stanowią: ocena na dyplomie licencjata (lub równoważnego), średnia ocen uzyskanych podczas studiów (z wyłączeniem specjalności logopedia na studiach stacjonarnych). 
  Punkty rankingowe wylicza się na podstawie wzoru: 
  W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr 
  gdzie: 
  – suma wyników (max 5 punktów),  
  wd – ocena  końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia, 
  wśr – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.
  Dodatkowo na specjalności logopedia (wyłącznie studia stacjonarne) brane będą pod uwagę również punkty z rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku tej specjalności punkty rankingowe wylicza się na podstawie wzoru:
  W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr + wk 
  gdzie: 
  W – suma wyników (max 10 punktów),  
  wd – ocena  końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia, 
  wśr – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia,
  wk – liczba punktów (0 - 5) uzyskanych w ramach rozmowy kwalifikacyjnej.

   

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuk Plastycznych
  Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych pierwszego stopnia to trzyletnie stacjonarne studia dające uprawnienia pedagogiczne i kończące się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Celem studiów łączących uprawianie sztuk pięknych z przygotowaniem pedagogicznym jest wykształcenie wrażliwych i twórczych nauczycieli i arteterapeutów, dbających o rozwijanie własnej osobowości, zamiłowań artystycznych oraz zawodowych umiejętności. Studia przygotowują do podjęcia pracy w zawodach zaufania społecznego i niesienia wsparcia oraz pomocy potrzebującym poprzez wykorzystywanie w działaniach pedagogicznych i arteterapeutycznych znajomości sztuk pięknych. Absolwent posiada uprawnienia i kompetencje zawodowe wykwalifikowanego plastyka; jest również przygotowany do podjęcia pracy w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej, jak też w drukowanych i elektronicznych mediach wizualnych oraz w reklamie wizualnej.
  Dwuletnie stacjonarne studia kończące się uzyskaniem dyplomu magistra sztuki. Celem studiów łączących uprawianie sztuk pięknych z wiedzą humanistyczną oraz pogłębiających umiejętność terapeutycznego wykorzystania tych kompetencji, jest wykształcenie wrażliwych i twórczych profesjonalistów, dbających o rozwijanie własnej osobowości, zamiłowań naukowych oraz zawodowych umiejętności. Studia uwrażliwiają na zrozumienie i poszanowanie jednostkowej niepowtarzalności innego człowieka, pozwalając absolwentom na podjęcie we własnej twórczości artystycznej zagadnień niepełnosprawności i wykluczenia, ze znajomością i zrozumieniem tradycji sztuki oraz myśli humanistycznej; ugruntowują w głębokim poznaniu i przeżywaniu sztuki dalszy rozwój umiejętności terapeutycznych. Absolwent kierunku cechuje się w pełni i świadomie ukształtowaną osobowością twórczą. Walory osobiste i wysokie umiejętności artystyczne w połączeniu z wiedzą przedmiotową oraz kompetencjami społecznymi umożliwiają podejmowanie przez niego zadań wymagających kreatywności i zdecydowania. Jest w pełni przygotowany do prowadzenia indywidualnej działalności twórczej jako artysta, zarządzania kulturą i promocją sztuki w instytucjach państwowych oraz na rynku artystycznym (kurator, marszand), indywidualnej działalności pedagogicznej, terapeutycznej czy usługowej (warsztaty plastyczne, arteterapia, coaching, zamówienia indywidualne).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Kandydaci na studia stacjonarne drugiego stopnia przyjmowani są na podstawie konkursu, którego kryteria stanowią: ocena na dyplomie licencjata (lub równoważnego), średnia ocen uzyskanych podczas studiów oraz dodatkowo na podstawie autoprezentacji kandydata połączonej z analizą teczki jego prac. Teczka prac kandydata powinna składać się z 10 rysunków z natury, wykonanych w dowolnej technice oraz do 10 prac malarskich lub graficznych lub fotograficznych lub filmowych – w zależności od zainteresowań kandydata.
  Punkty rankingowe wylicza się na podstawie wzoru: 
  gdzie: 
  W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr + wa2
  gdzie: 
  W – suma wyników (max 5 punktów),  
  wd – ocena  końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia,
  wśr – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia,
  wa2 – liczba punktów (0 - 5) uzyskanych w ramach autoprezentacji kandydata i analizy teczki jego prac.

Opinie (31)

Łuuukasz Ocena

Poznałem wiele ciekawych osób i bardzo miło wspominam studia na tej uczelni. Gdybym jeszcze raz miał wybierać miejsce do studiowania na bank wybrałbym APS.

Maciek Ocena

Ogólnie jestem zadowolony, fajny wydział i sensowne zajęcia, na których wiele się nauczyłem.

AlicjaA Ocena

Skończyłam edukację artystyczną i mogę śmiało potwierdzić, że to był dobry wybór. Połączenie przyjemnego z pożytecznym. Serdecznie polecam niezdecydowanym :)

Aguś Ocena

Studia nad niepełnosprawnością są bardzo ciekawe i godne polecenia. Dodatkowo na uczelni panuje miła atmosfera.

Matii Ocena

Wszystko ok, jestem zadowolony i mogę polecić ten wydział.

karola Ocena

Spoko podejście do studenta. Nie mam uwag do studiowania na pedagogice.

Ewka W. Ocena

Wszystko bez zarzutów- ukończyłam pedagogikę specjalną w zeszłym roku i szybko znalazłam fajną pracę.

b.sz. Ocena

Aktualnie studiuję na kierunku Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością i jest bardzo ciekawie. Oby tak było do końca :)

Marcia Ocena

Bardzo miło wspominam studia na tej uczelni :) POLECAM

Alicja95 Ocena

Polecam studia zaoczne na pedagogice- warto :)

Leon Ocena

Wszystko podczas studiowania było ok. Sporym atutem byli mili i rzetelni wykładowcy.

artystka Ocena

Dzięki tej uczelni połączyłam pasję z pracą zawodową. Naprawdę polecam edukację artystyczną!

Anonim Ocena

Ogólnie jestem bardzo zadowolony, studia na tej uczelni zapewniły mi szybkie znalezienie pracy po kierunku pedagogiki specjalnej.

Adrian Ocena

Gdybym tylko mógł to z chęcią wróciłbym jeszcze raz na ten Wydział! Polecam

Caroline Ocena

Super atmosfera i mega fajni ludzie!

M.K Ocena

Bardzo fajna uczelnia, bardzo fajny wydział, a przede wszystkim ciekawe zajęcia i motywujący wykładowcy. Jakbym jeszcze raz wybrała kierunek pedagogika na pewno wybrałabym tę uczelnię.

Olek Ocena

Jestem bardzo zadowolony po ukończeniu obu stopni pedagogiki specjalnej. Zasłużone pięć gwiazdek ;).

Ala Ocena

Od zawsze chciałam pomagać ludziom, dlatego wybór II stopnia studiów padł na Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością i nigdy bym nie zmieniła swojego wyboru!

Amanda Ocena

Bardzo polecam ten Wydział!

Adi Ocena

Polecam kierunek pedagogika specjalna. Pracę rozpoczęłam już podczas studiów, teraz już po skończonej edukacji dalej ją kontynuuję i jestem bardzo zadowolona. Duże możliwości pracy, a przede wszystkim dużo zdobytej wiedzy praktycznej podczas studiów.

Mr Magister Ocena

Pedagogika w trybie niestacjonarnym z całą pewnością godna polecenia.

Ola Ocena

Rzadko się zdarza, że opiniuje cokolwiek, ale mam nadzieję, że te 5 gwiazdek skłoni nie jedną osobę do wyboru tej oto uczelni :) studiowałam pedagogikę specjalną, polecam wszystkim

@Zuzka Ocena

Edukacja artystyczna to był strzał w dziesiątkę! Gorąco polecam ze względu na super atmosferę :).

Marta Ocena

Wydział Pedagogiki to najlepsze miejsce na jakie mogłam trafić. Długo się zastanawiała, ale podjęłam bardzo dobrą decyzję ! Nie żałuje ani godziny spędzonej na zajęciach :)

Absolwentka Ocena

Podczas studiowania na pedagogice specjalnej nie napotkałam żadnych trudności, ponieważ kadra wykładowców zawsze była gotowa do wsparcia i pomocy.

Magda Ocena

Studiowanie na tej uczelni, a w szczególności na tym wydziale to sama przyjemność. Wiele wyniesionej wiedzy na temat pedagogiki oraz ciekawych informacji przydatnych w życiu. Polecam wszystkim którzy zastanawiają się nad wyborem uczelni :)

Krystian Ocena

Duża ilość zróżnicowanych kierunków studiów podyplomowych dała mi możliwość wyboru dostosowanego do mojej osobowości ;)

xyz Ocena

Wysoki poziom i dobra opinia wśród znajomych nakłoniła mnie do studiowania na tym wydziale ;)

Martyna Ocena

Bardzo przyjaźni wykładowcy powodują, że chce się studiować i zdobywać doświadczenie ;)

Kinga Ocena

Pedagogika to kierunek, na którym nie wszyscy się odnajdą, ale dzięki profesjonalnej kadrze wykładowców, dała mi dużo satysfakcji.

studentka Ocena

Bardzo polecam kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Wydział oferuje rozwój, a przede wszystkim nie zabija wrażliwości artysty!


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


PODYPLOMOWE