• INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Stopień: II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością
   Dwuletnie stacjonarne studia kończące się uzyskaniem dyplomu magistra. Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością to innowacyjny, pierwszy w Polsce, samodzielny kierunek kształcenia II stopnia. Studia zapewniają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych do rozumienia i wyjaśniania niepełnosprawności oraz działania na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Program studiów stwarza studentom praktyczną możliwość projektowania działań skierowanych do niepełnosprawnych i ich środowisk. Przygotowuje także do podejmowania i realizacji badań, dotyczących problematyki niepełnosprawności z interdyscyplinarnej perspektywy nauk społecznych (w tym pedagogiki, socjologii, psychologii, nauki o mediach, nauki o polityce publicznej, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej) oraz humanistycznych (w tym filozofii, nauki o rodzinie). Program kształcenia wprowadza studenta w teoretyczne, metodologiczne i wdrożeniowe ujęcia niepełnosprawności w wymiarze indywidualnym, międzyludzkim i ogólnospołecznym. 
   Studia adresowane są do tych absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych, a także medycznych, którzy swoje aspiracje zawodowe łączą z szeroko rozumianymi działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych lub też zamierzają podjąć karierę naukową w zakresie badań nad niepełnosprawnością i są zainteresowani kontynuowaniem studiów na III stopniu.
   Kompetencje, zdobyte na kierunku kształcenia interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością, pozwolą skutecznie prowadzić wielopłaszczyznowe działania skierowane do niepełnosprawnych i ich środowisk, a w tym m.in. pełnić rolę rzecznika broniącego praw osób niepełnosprawnych, lidera walczącego o ich miejsce w społeczeństwie i o zmianę postaw społecznych, zaangażowanego w przygotowanie mediów do promocji osób niepełnosprawnych, specjalistę działającego w społecznościach lokalnych.
   Studiowanie na kierunku interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością pozwala wykształcić:
   • kompetentnego rzecznika osób niepełnosprawnych,
   • profesjonalistę w dziedzinie projektowania systemów wsparcia dla osób z niepełnosprawnością,
   • naukowca zainteresowanego problematyką badania zjawiska niepełnosprawności.
   Absolwent kierunku kształcenia interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością ma kompetencje do realizacji zadań zawodowych w organizacjach rządowych i pozarządowych, w środkach masowego przekazu.
   Wymagania rekrutacyjne


   Studia II stopnia

    
   Kandydaci na studia stacjonarne drugiego stopnia przyjmowani są na podstawie konkursu, którego kryteria stanowią: ocena na dyplomie licencjata (lub równoważnego), średnia ocen uzyskanych podczas studiów. 
   Punkty rankingowe wylicza się na podstawie wzoru: 
   W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr 
   gdzie: 
   W – suma wyników (max 5 punktów),  
   wd – ocena  końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia, 
   wśr – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

  • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH (STUDIA I STOPNIA) Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuk Plastycznych
   Trzyletnie stacjonarne studia kończące się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Kierunek ma profil artystyczny z akcentem na edukację artystyczną, dającą umiejętności dydaktyczne potrzebne do prowadzenia zajęć i pracy w szkołach, domach kultury, klubach, galeriach jak również w miejscach rehabilitacji i resocjalizacji społecznej. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest również ukierunkowana na arteterapię, nawiązując tym samym do tradycji dokonań naukowych i dydaktycznych Akademii Pedagogiki Specjalnej, unikalnej w skali kraju uczelni o takim profilu. Celem studiów łączących uprawianie sztuk pięknych z przygotowaniem pedagogicznym jest wykształcenie wrażliwych i twórczych profesjonalistów, dbających o rozwijanie własnej osobowości, zamiłowań naukowych oraz zawodowych umiejętności. Studia przygotowują do podjęcia pracy w zawodach zaufania społecznego i niesienia wsparcia oraz pomocy potrzebującym poprzez wykorzystywanie w działaniach pedagogicznych i arteterapeutycznych znajomości sztuk plastycznych. Absolwent uzyskuje uprawnienia do pracy na stanowisku nauczyciela plastyki w szkołach podstawowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Równocześnie posiada właściwe dla licencjata kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych uprawnienia i kompetencje zawodowe, w szczególności dysponuje wiedzą i umiejętnościami wykwalifikowanego plastyka oraz jest przygotowany do podjęcia pracy w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej, jak też drukowanych i elektronicznych mediach wizualnych oraz w reklamie wizualnej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    
   Nowa matura (od 2005 roku) – Język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie; przelicznik wyników z matury pisemnej – poziom podstawowy: 1% = 1 punkt; zaś dla matematyki 1% = 2 punkty; poziom rozszerzony: 1%  = 2 punkty; zaś dla matematyki 1% = 4 punkty
   Stara matura (do 2005 roku) – Kwalifikacja na podstawie ocen z przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej (bierzemy pod uwagę 3 różne przedmioty)
   Dodatkowo wszyscy kandydaci zdają egzamin praktyczny – autoprezentację kandydata połączoną z analizą teczki jego prac; teczka prac kandydata powinna składać się z 10 rysunków z natury, wykonanych w dowolnej technice oraz do 10 prac malarskich lub graficznych lub fotograficznych lub filmowych – w zależności od zainteresowań kandydata.

  • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Pedagogika
   Studia I stopnia:
   Trzyletnie stacjonarne i niestacjonarne studia kończące się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Studia istotowo związane z misją i strategią rozwoju Akademii jako uczelni prowadzącej badania i kształcenie w zakresie nauk o wychowaniu oraz rozwijającej etos i odpowiedzialność pedagogiczną w duchu patronki Marii Grzegorzewskiej.
   Celem ogólnym kształcenia jest uzyskanie kwalifikacji umożliwiających projektowanie i realizację działań pedagogicznych, zwłaszcza w zakresie określonym specjalnością studiów. Obejmuje on następujące cele:
   • nabycie podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie pedagogiki w jej powiązaniu z naukami humanistycznymi i społecznymi oraz praktyką społeczną,
   • przygotowanie do pracy zawodowej w zakresie określonym specjalnością studiów, w tym do radzenia sobie na rynku pracy,
   • wyrobienie umiejętności doskonalenia wiedzy i nabywania nowych kompetencji z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków pozyskiwania, organizowania i analizowania danych,
   • ukształtowanie gotowości i kompetencji do uczenia się przez całe życie,
   • kształtowanie wrażliwości etycznej oraz refleksyjnej i odpowiedzialnej postawy w pracy zawodowej i życiu społecznym.
   Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu pedagoga, zwłaszcza w zakresie określonym specjalnością studiów.
    
   Studia II stopnia:
   Celem ogólnym kształcenia jest uzyskanie pogłębionych kwalifikacji umożliwiających wieloaspektowe projektowanie i realizację działań pedagogicznych, zwłaszcza w zakresie określonym specjalnością studiów. Obejmuje on następujące cele:
   • nabycie poszerzonej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie pedagogiki w jej powiązaniu z naukami humanistycznymi i społecznymi oraz praktyką społeczną,
   • przygotowanie do pracy zawodowej w zakresie określonym specjalnością studiów, w tym do radzenia sobie na rynku pracy,
   • doskonalenie i poszerzanie umiejętności doskonalenia wiedzy i nabywania nowych kompetencji z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków pozyskiwania, organizowania i analizowania danych,
   • doskonalenie kompetencji do uczenia się przez całe życie,
   • pogłębianie wrażliwości etycznej oraz doskonalenie refleksyjnej i odpowiedzialnej postawy w pracy zawodowej i życiu społecznym.
   Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu pedagoga, zwłaszcza w zakresie określonym specjalnością studiów, oraz prowadzenia elementarnych form pracy badawczej w zakresie pedagogiki.
   Wymagania rekrutacyjne


   Studia I stopnia
    
   Studia stacjonarne
   Nowa matura (od 2005 roku)
   • Język polski
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie
   Przelicznik wyników z matury pisemnej – poziom podstawowy: 1% = 1 punkt; zaś dla matematyki 1% = 2 punkty; poziom rozszerzony: 1%  = 2 punkty; zaś dla matematyki 1% = 4 punkty
   Stara matura (do 2005 roku)
   Kwalifikacja na podstawie ocen z przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej (bierzemy pod uwagę 3 różne przedmioty)
   Studia niestacjonarne
   Nowa matura (od 2005 roku)
   • Język polski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie
   Przelicznik wyników z matury pisemnej – poziom podstawowy: 1% = 1 punkt; zaś dla matematyki 1% = 2 punkty; poziom rozszerzony: 1%  = 2 punkty; zaś dla matematyki 1% = 4 punkty
   Stara matura (do 2005 roku)
   Kwalifikacja na podstawie ocen z przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej (bierzemy pod uwagę 2 różne przedmioty)
    


   Studia II stopnia
    
   Wymagania rekrutacyjne
   Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia przyjmowani są na podstawie konkursu, którego kryteria stanowią: ocena na dyplomie licencjata (lub równoważnego), średnia ocen uzyskanych podczas studiów.
   Punkty rankingowe wylicza się na podstawie wzoru:
   W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr
   gdzie:
   W – suma wyników (max 5 punktów), 
   wd – ocena  końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia,
   wśr – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

  • PEDAGOGIKA - profil praktyczny Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Pedagogika
   Trzyletnie stacjonarne i niestacjonarne studia kończące się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Są to studia o profilu praktycznym realizowane w Studium Edukacji Nauczycielskiej na Wydziale Nauk Pedagogicznych APS. Zakres treści zgodny jest z Krajową Ramą Kwalifikacji (KRK) na kierunku pedagogika - profil praktyczny oraz standardami kształcenia nauczycieli na poziomie licencjackim. Studenci zdobywają podstawową wiedzę z obszaru dyscyplin pedagogicznych, niezbędną do zrozumienia społeczno - kulturowego kontekstu edukacji, wychowania i opieki. Przygotowanie zawodowe realizowane jest podczas zajęć specjalizacyjnych i praktyk pedagogicznych.
   Wymagania rekrutacyjne


   Studia II stopnia

    
   Studia stacjonarne
   Nowa matura (od 2005 roku) – Język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie; przelicznik wyników z matury pisemnej – poziom podstawowy: 1% = 1 punkt; zaś dla matematyki 1% = 2 punkty; poziom rozszerzony: 1%  = 2 punkty; zaś dla matematyki 1% = 4 punkty
   Stara matura (do 2005 roku) – Kwalifikacja na podstawie ocen z przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej (bierzemy pod uwagę 3 różne przedmioty)
   Studia niestacjonarne
   Nowa matura (od 2005 roku) – Język polski oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie; przelicznik wyników z matury pisemnej – poziom podstawowy: 1% = 1 punkt; zaś dla matematyki 1% = 2 punkty; poziom rozszerzony: 1%  = 2 punkty; zaś dla matematyki 1% = 4 punkty
   Stara matura (do 2005 roku) – Kwalifikacja na podstawie ocen z przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej (bierzemy pod uwagę 2 różne przedmioty)

  • PEDAGOGIKA SPECJALNA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Pedagogika specjalna
   Studia I stopnia:
   Trzyletnie stacjonarne i niestacjonarne studia kończące się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Studia są istotowo związane z misją i strategią rozwoju Akademii jako uczelni prowadzącej badania i kształcenie w zakresie nauk o wychowaniu oraz rozwijającej etos i odpowiedzialność pedagogiczną w duchu patronki Marii Grzegorzewskiej.
   Celem ogólnym kształcenia jest uzyskanie kwalifikacji umożliwiających projektowanie i realizację działań pedagogicznych, zwłaszcza w zakresie określonym specjalnością studiów. Obejmuje on następujące cele:
   • nabycie podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie pedagogiki w jej powiązaniu z naukami humanistycznymi i społecznymi oraz praktyką społeczną,
   • przygotowanie do pracy zawodowej w zakresie określonym specjalnością studiów, w tym do radzenia sobie na rynku pracy,
   • nabycie elementarnej wiedzy o projektowaniu i prowadzeniu badań w obszarze peda­gogice specjalnej, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, techni­kach i narzędziach badawczych;
   • wyrobienie umiejętności doskonalenia wiedzy i nabywania nowych kompetencji z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków pozyskiwania, organizowania i analizowania danych,
   • ukształtowanie gotowości i kompetencji do uczenia się przez całe życie,
   • kształtowanie wrażliwości etycznej oraz refleksyjnej i odpowiedzialnej postawy w pracy zawodowej i życiu społecznym.
   Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie określonym specjalnością studiów.
    
   Studia II stopnia
   Celem ogólnym kształcenia  jest uzyskanie przez absolwentów pogłębionych kwalifikacji, umożliwiających projektowanie i realizację złożonych działań pedagogicznych związanych z rehabilitacją, edukacją, terapią lub resocjalizacją. Cele szczegółowe obejmują:
   • nabycie poszerzonej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie pedagogiki specjalnej  w jej powiązaniu z naukami humanistycznymi, społecznymi i medycznymi oraz praktyką społeczną;
   • przygotowanie do pracy zawodowej w zakresie określonym specjalnością studiów oraz nabycie umiejętności radzenia sobie na rynku pracy;
   • pogłębianie wiedzy o projektowaniu i prowadzeniu badań w obszarze peda­gogice specjalnej, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, techni­kach i narzędziach badawczych;
   • wyrobienie umiejętności doskonalenia wiedzy i nabywania nowych kompetencji z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków pozyskiwania, organizowania i analizowania danych;
   • doskonalenie  kompetencji do uczenia się przez całe życie;
   • pogłębienie wrażliwości etycznej oraz doskonalenie refleksyjnej i odpowiedzialnej postawy w pracy zawodowej i życiu społecznym.
   Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie określonym specjalnością studiów oraz do projektowania i prowadzenia pracy badawczej z zakresu pedagogiki specjalnej.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Studia I stopnia
    
   Studia stacjonarne
   Nowa matura (od 2005 roku)
   • Język polski
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie
   Przelicznik wyników z matury pisemnej – poziom podstawowy: 1% = 1 punkt; zaś dla matematyki 1% = 2 punkty; poziom rozszerzony: 1%  = 2 punkty; zaś dla matematyki 1% = 4 punkty
   Stara matura (do 2005 roku)
   Kwalifikacja na podstawie ocen z przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej (bierzemy pod uwagę 3 różne przedmioty)
    
   Studia niestacjonarne
   Nowa matura (od 2005 roku)
   • Język polski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie
   Przelicznik wyników z matury pisemnej – poziom podstawowy: 1% = 1 punkt; zaś dla matematyki 1% = 2 punkty; poziom rozszerzony: 1%  = 2 punkty; zaś dla matematyki 1% = 4 punkty
   Stara matura (do 2005 roku)
   Kwalifikacja na podstawie ocen z przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej (bierzemy pod uwagę 2 różne przedmioty)
    
    
    

    
   Studia II stopnia
    
   Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia przyjmowani są na podstawie konkursu, którego kryteria stanowią: ocena na dyplomie licencjata (lub równoważnego), średnia ocen uzyskanych podczas studiów (z wyłączeniem specjalności logopedia na studiach stacjonarnych). 
   Punkty rankingowe wylicza się na podstawie wzoru: 
   W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr 
   gdzie: 
   – suma wyników (max 5 punktów),  
   wd – ocena  końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia, 
   wśr – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.
   Dodatkowo na specjalności logopedia (wyłącznie studia stacjonarne) brane będą pod uwagę również punkty z rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku tej specjalności punkty rankingowe wylicza się na podstawie wzoru:
   W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr + wk 
   gdzie: 
   W – suma wyników (max 10 punktów),  
   wd – ocena  końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia, 
   wśr – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia,
   wk – liczba punktów (0 - 5) uzyskanych w ramach rozmowy kwalifikacyjnej.

  • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH (STUDIA II STOPNIA) Stopień: II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuk Plastycznych
   Dwuletnie stacjonarne studia kończące się uzyskaniem dyplomu magistra sztuki. Celem studiów łączących uprawianie sztuk pięknych z wiedzą humanistyczną oraz pogłębiających umiejętność terapeutycznego wykorzystania tych kompetencji, jest wykształcenie wrażliwych i twórczych profesjonalistów, dbających o rozwijanie własnej osobowości, zamiłowań naukowych oraz zawodowych umiejętności. Studia uwrażliwiają na zrozumienie i poszanowanie jednostkowej niepowtarzalności innego człowieka, pozwalając absolwentom na podjęcie we własnej twórczości artystycznej zagadnień niepełnosprawności i wykluczenia, ze znajomością i zrozumieniem tradycji sztuki oraz myśli humanistycznej; ugruntowują w głębokim poznaniu i przeżywaniu sztuki dalszy rozwój umiejętności terapeutycznych. Absolwent kierunku cechuje się w pełni i świadomie ukształtowaną osobowością twórczą. Walory osobiste i wysokie umiejętności artystyczne w połączeniu z wiedzą przedmiotową oraz kompetencjami społecznymi umożliwiają podejmowanie przez niego zadań wymagających kreatywności i zdecydowania. Jest w pełni przygotowany do prowadzenia indywidualnej działalności twórczej jako artysta, zarządzania kulturą i promocją sztuki w instytucjach państwowych oraz na rynku artystycznym (kurator, marszand), indywidualnej działalności pedagogicznej, terapeutycznej czy usługowej (warsztaty plastyczne, arteterapia, coaching, zamówienia indywidualne).
   Wymagania rekrutacyjne


   Studia II stopnia

    
   Kandydaci na studia stacjonarne drugiego stopnia przyjmowani są na podstawie konkursu, którego kryteria stanowią: ocena na dyplomie licencjata (lub równoważnego), średnia ocen uzyskanych podczas studiów oraz dodatkowo na podstawie autoprezentacji kandydata połączonej z analizą teczki jego prac. Teczka prac kandydata powinna składać się z 10 rysunków z natury, wykonanych w dowolnej technice oraz do 10 prac malarskich lub graficznych lub fotograficznych lub filmowych – w zależności od zainteresowań kandydata
   Punkty rankingowe wylicza się na podstawie wzoru: 
   W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr + wa
   gdzie: 
   W – suma wyników (max 10 punktów),  
   wd – ocena  końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia, 
   wśr – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia
   wa – liczba punktów (0 - 5) uzyskanych w ramach autoprezentacji kandydata i analizy jego prac.

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
Specjalności nauczycielskie:
 • Edukacja plastyczna z arteterapią 
 • Edukacja plastyczna i media cyfrowe
PEDAGOGIKA
Specjalności nauczycielskie:
 • Animacja społeczno - kulturowa, edukacja wczesnoszkolna
 • Animacja społeczno - kulturowa z edukacją kulturalną
 • Edukacja dorosłych i BHP
 • Doradztwo zawodowe
 • Pedagogika informatyki i pedagogika zdolności
 • Pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna
 • Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną
Specjalności nienauczycielskie:
 •  Edukacja medialna
 •  Psychopedagogika kreatywności
PEDAGOGIKA - profil praktyczny
Specjalności nauczycielskie:
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkoln
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • Wychowanie żłobkowe i przedszkolne
PEDAGOGIKA SPECJALNA  
Specjalności nauczycielskie:
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika wczesnoszkolna
 • Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 
 • Surdopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna
 • Surdopedagogika, wychowanie przedszkolne 
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wychowanie przedszkolne 
 • Terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Logopedia
 • Pedagogika terapeutyczno-lecznicza i opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką wczesnoszkolną
 •  Tyflopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna
Specjalności nienauczycielskie:
 • Profilaktyka społeczna z resocjalizacją
 • Pedagogika terapeutyczno-lecznicza i arteterapia
 
Studia II stopnia:
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
Specjalności nienauczycielskie:
 • Arteterapia
 • Specjalność artystyczna (malarstwo, grafika, rzeźba)
PEDAGOGIKA
Specjalności nauczycielskie (dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich):
 • Pedagogika szkolna i pedagogika zdolności
 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Pedagogika przedszkolna z metodyką nauczania języka obcego nowożytnego
 • Wczesnoszkolna pedagogika zrównoważonego rozwoju z wychowaniem ekologicznym
Specjalności nienauczycielskie (dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego):
 • Andragogika i doradztwo personalne
 • Edukacja zdalna i grafika komputerowa
 • Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne
 • Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Pedagogika kultury z animacją teatru dzieci i młodzieży
 • Zarządzanie w oświacie
 • Edukacja muzealna 
PEDAGOGIKA SPECJALNA
Specjalności nauczycielskie (kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia):
 • Logopedia
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
Specjalności nauczycielskie (kwalifikacja – dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich):
 • Surdopedagogika z terapią pedagogiczną 
 • Edukacja integracyjna i włączająca 
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 
 • Terapia pedagogiczna 
 • Rehabilitacja wzroku osób słabowidzących
Specjalności nienauczycielskie (dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego):
 • Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością 
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – Kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – Kwalifikacja, dla osób po innych niż resocjalizacja kierunkach i specjalnościach
 • Rehabilitacja społeczno-zawodowa
INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
PEDAGOGIKA
Specjalności nauczycielskie:
 • Edukacja dorosłych i BHP
 • Doradztwo zawodowe
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną
PEDAGOGIKA - profil praktyczny
Specjalności nauczycielskie:
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • Wychowanie żłobkowe i przedszkolne
PEDAGOGIKA SPECJALNA
Specjalności nauczycielskie:
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 
 • Logopedia 
 • Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 
 • Surdopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna 
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wychowanie przedszkolne 
 • Terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 
Studia II stopnia:
PEDAGOGIKA
Specjalności nauczycielskie (dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich):
 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Pedagogika korekcyjna
 • Pedagogika przedszkolna z metodyką nauczania języka obcego nowożytnego
 • Wczesnoszkolna pedagogika zrównoważonego rozwoju z wychowaniem ekologicznym
Specjalności nienauczycielskie (dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego):
 • Andragogika i doradztwo personalne
 • Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne
 • pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie w oświacie
 • Pedagogika kultury z animacją teatru dzieci i młodzieży
 • Edukacja muzealna
PEDAGOGIKA SPECJALNA
Specjalności nauczycielskie (kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia):
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
 • Logopedia
Specjalności nauczycielskie (kwalifikacja – dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich):
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 
 • Surdopedagogika z terapią pedagogiczną
 • Edukacja integracyjna i włączająca
 • Terapia pedagogiczna
 • Pedagogika terapeutyczno-lecznicza
Specjalności nienauczycielskie (dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego):
 • Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością 
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – Kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – Kwalifikacja, dla osób po innych niż resocjalizacja kierunkach i specjalnościach
 • Profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową
 • Rehabilitacja społeczno-zawodowa

Podyplomowe

ARTETERAPIA Z ELEMENTAMI TERAPII PEDAGOGICZNEJ
GRAFIKA KOMPUTEROWA I MULTIMEDIALNA
PLASTYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
ZAAWANSOWANA GRAFIKA KOMPUTEROWA I MULTIMEDIALNA
DOSKONALENIE KADRY KIEROWNICZEJ SZKÓŁ I PLACÓWEK EDUKACYJNYCH
DOSKONALENIE KADRY ORGANÓW PROWADZĄCYCH SZKOŁY I PLACÓWKI EDUKACYJNE
DWULATKI I TRZYLATKI W PRZEDSZKOLU: WSPOMAGANIE ICH ROZWOJU, WYCHOWANIE I KSZTAŁCENIE
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA
KSZTAŁCENIE MUZYCZNO-RUCHOWE
MATEMATYCZNIE UZDOLNIONE DZIECI: DIAGNOZA, WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA
STUDIA KWALIFIKACYJNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO
TERAPIA PEDAGOGICZNA Z EDUKACJĄ DALTOŃSKĄ I ELEMENTAMI SYSTEMU MARII MONTESSORI
WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI (0-5) W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ŻŁOBKACH I PRZEDSZKOLACH
ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE OŚWIATY
DORADZTWO ZAWODOWE Z AKTYWIZACJĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I AUTYZMEM
EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA
KSZTAŁCENIE UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
LOGOPEDIA
PROFILAKTYKA PATOLOGII SPOŁECZNYCH I ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
REHABILITACJA OSÓB Z GŁEBSZĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Z ELEMENTAMI TERAPII ZAJĘCIOWEJ
SURDOPEDAGOGIKA
TERAPIA PEDAGOGICZNA Z WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU
TYFLOPEDAGOGIKA
USPRAWNIENIE DZIECI ZE SPRZĘŻONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
WCZESNA INTERWENCJA - POMOC DZIECKU I RODZINIE W ZAKRESIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU, W TYM Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU ORAZ OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU MAŁYCH DZIECI ZE ZŁOŻONYMI ZABURZENIAMI ORAZ WSPIERANIE ICH RODZIN
WSPARCIE DZIECI I MŁODZIEŻY Z TRUDNOŚCIAMI WYCHOWAWCZYMI I EDUKACYJNYMI