• FIZJOTERAPIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Fizjoterapia
   Fizjoterapia jest metodą leczenia polegającą na stosowaniu różnego rodzaju bodźców na organizm człowieka. Stosuje się ją w celu usunięcia urazów i dolegliwości, przywracania sprawności ruchowej.
   Jaki jest idealny kandydat? Interesuje się medycyną. Lubi pracę z ludźmi. Potrafi motywować. Jest cierpliwy i uznaje zasadę, że małymi krokami można dojść do każdego celu.
   Co będę robić po skończeniu studiów? Przywracać sprawność ruchową osobom, które ją utraciły. Będę mógł pracować w placówkach medycznych jako rehabilitant lub kierownik zespołów fizjoterapeutycznych. Będę tworzyć procedury i metody fizjoterapii. Będę widział uśmiech ludzi, którym moja pomoc pozwoliła samodzielnie wstawać z łóżka, chodzić lub podnosić szklankę.
   Czego się nauczę? Rozpoznawania urazów, planowania, przeprowadzania oraz kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej. Poza przedmiotami ściśle związanymi z fizjoterapią (np. anatomia, sterowanie ruchem, biomechanika) poznam zasady komunikacji niezbędne do prawidłowego kontaktu z pacjentami, techniki emisji głosu, muzykoterapię i wiele innych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, fizyki z astronomią, chemii, matematyki

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • KOSMETOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Kosmetologia
   Kosmetologia powszechnie postrzegana "jako narzędzie do upiększania" oraz dziedzina wiedzy  o zdrowotnej stronie urody człowieka  w rzeczywistości jest częścią medycyny zajmującą się pielęgnowaniem i leczeniem chorej lub dotkniętej defektem skóry, włosów czy paznokci. Kosmetologia jest interdyscyplinarnym kierunkiem łączącym wiedzę z zakresu zabiegów pielęgnacyjnych, chemii kosmetycznej i dermatologii itp.   
   Jaki jest idealny kandydat? Lubi kontakty z ludźmi, ma zdolności manualne, jest cierpliwy oraz bardzo dokładny w każdej wykonywanej czynności.
   Co będę robić po skończeniu studiów? Będę pracować w profesjonalnych gabinetach kosmetycznych, salonach piękności, w sektorze usług związanych z odnową biologiczną, klubach fitness, ośrodkach promocji zdrowia, przy produkcji i dystrybucji kosmetyków, podczas sesji fotograficznych, planów zdjęciowych, pokazów mody, w agencjach reklamowych, w stacjach telewizyjnych, w czasopismach dotyczących mody i urody. W oparciu o zdobytą wiedzę praktyczną mogę zajmować stanowiska kierownicze, specjalistyczne oraz pomocnicze w firmach kosmetycznych.
   Czego się nauczę? Absolwent będzie miał merytoryczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu kosmetologa w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług. W ramach kierunku nauczę się wykonywania zabiegów z kosmetologii pielęgnacyjnej, kosmetologii leczniczej, anty-aging, upiększającej, makijażu artystycznego, kreowania wizerunku. Absolwent nabędzie umiejętności  różnicowania defektów kosmetycznych, właściwego doboru kosmetyków, świadomego przeprowadzania zalecanych i dopuszczalnych zabiegów kosmetycznych, posługiwania się nowoczesną aparaturą kosmetyczną do wykonywania zabiegów modelowaniu ciała. Zdobyta wiedza pozwoli na samodzielne zorganizowanie, urządzanie, wyposażanie i prowadzenie gabinetu kosmetycznego.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kosmetologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, fizyki z astronomią, chemii, matematyki

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kosmetologia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz średnia ocen całego toku studiów.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • TERAPIA ZAJĘCIOWA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Terapia zajęciowa
   Terapia zajęciowa zajmuje się wieloaspektową rehabilitacją, poprawą dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego osób i grup społecznych, poprzez wsparcie uczestnictwa w zajęciach uznanych przez osobę lub grupę społeczną, jako mające wartość i znaczenie. Aktywności te są związane z obszarami dbania o siebie i samoobsługi, edukacji i pracy oraz wypoczynku i spędzania czasu wolnego, pozwalają uczestniczyć w życiu społecznym i ekonomicznym społeczności. Terapia zajęciowa jest umiejscowiona w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej i w zakresie nauk społecznych. Jako sfera działań praktycznych oraz dyscyplina naukowa wymaga interdyscyplinarnego podejścia umożliwiającego podejmowania pracy autonomicznie i w wielospecjalistycznych zespołach. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jest pierwszą i jedyną uczelnią w Polsce kształcącą według systemu Europejskiej Sieci Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE).
   Jaki jest idealny kandydat? Lubi pomagać ludziom. Ma dużo empatii i ciepła. Potrafi rozmawiać, słuchać i zrozumieć potrzeby drugiej osoby/ Klienta. Jest kreatywny i posiada umiejętności twórcze. Potrafi organizować pracę ludzi i współpracować z ludźmi.
   Co będę robić po skończeniu studiów? Będę stosować terapię zajęciową w różnych instytucjach w procesie składającym się z rozpoznania sytuacji klienta, badania, identyfikacji potrzeb stosowania terapii zajęciowej, negocjowania i formułowania celów działania, planowania i wdrażania interwencji oraz oceny jej wyników. Będę budował relacje z osobą zdrową lub chorą, z jej środowiskiem społecznym, rodziną i najbliższym otoczeniem. Będę stosował terapię zajęciową zgodnie z zasadami praktyki nakierowanej na potrzeby osoby lub grupy społecznej (Client Centered Practice), dla promowania zdrowia i dobrostanu, traktując działalność człowieka, jako fundament rozwoju społecznego i zapewnienia sprawiedliwości społecznej Dzięki interdyscyplinarności terapii zajęciowej będę pracować w instytucjach ochrony zdrowia, pomocy i integracji społecznej, edukacji, w środowisku zamieszkania i w zakładach pracy.
   Czego się nauczę? Jak w sposób profesjonalny budować relacje z osobą zdrową lub chorą, z jej środowiskiem społecznym, rodziną i najbliższym otoczeniem. Postrzegać osoby holistycznie - ich potrzeby fizyczne, psychiczne i duchowe traktować jako jedność oraz odnosić tą wiedzę do konkretnych osób i grup społecznych oraz działań z nimi. Zachowywać autonomię własną oraz uznawać autonomię innych osób i grup społecznych, z którymi będę współpracować oraz odbiorców swoich działań zawodowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Terapia zajęciowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośródbiologii, języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, matematyki

    

   Dowiedz się więcej

    

  • AKTYWNOŚĆ W PROCESIE STARZENIA Stopień: II REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Aktywność w procesie starzenia
   Aktywność w procesie starzenia to kierunek adresowany do absolwentów studiów I stopnia posiadających dyplom licencjata w zakresie obszaru wiedzy: nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej, nauk przyrodniczych oraz obszaru wiedzy nauk społecznych – dyscyplina nauk: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o zarządzaniu.
   Jaki jest idealny kandydat? Lubi pomagać ludziom starszym, wykazuje empatię, zrozumienie, cierpliwość, jest tolerancyjny i życzliwy, twórczy i kreatywny, potrafi podejmować decyzje.
   Co będę robić po skończeniu studiów? Będę pracować w centrach rekreacji, uzdrowiskach, ośrodkach SPA i hotelach, w klubach i stowarzyszeniach sportu, rekreacji i kultury fizycznej, w zakładach opieki społecznej, domach "spokojnej starości", hospicjach, ośrodkach, organizacjach i stowarzyszeniach zajmujących się edukacją i promocją zdrowia, prowadzić własną działalność gospodarczą. Będę nadzorował stan funkcjonalny osób starszych, wspomagał  sfery zdrowia fizycznego i psychicznego, dobierał formy aktywności, oraz umiejętnie sterował aktywność fizyczną w sytuacji ograniczeń wynikających z choroby czy niepełnosprawności, udzielał poradnictwa w obszarach zdrowia, edukacji, ekonomii, rekreacji, kultury.
   Czego się nauczę? Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności potrzebne do wykrycia, określenia i rozwiązywania problemu osoby starszej. Wiedza w zakresie medycyny, psychologii, pozwoli na wychwycenie i określenie problemu zdrowotnego. W zakresie socjologii, komunikacji interpersonalnej na wychwycenie problemu w sferze rodzinnej i  społecznej. Wiedza specjalistyczna, umiejętności praktyczne i kompetencje pozwolą stosować działania promujące zdrowe starzenie z osobami zdrowymi, osobami z dysfunkcjami i niepełnosprawnymi, przede wszystkim jako działania prewencyjne w celu poprawy i utrzymania jakości życia na jak najwyższym poziomie oraz godnego funkcjonowania w społeczeństwie.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Aktywność w procesie starzenia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz średnia ocen z całego toku studiów.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
FIZJOTERAPIA
KOSMETOLOGIA
TERAPIA ZAJĘCIOWA
 
Studia II stopnia:
FIZJOTERAPIA
KOSMETOLOGIA
TERAPIA ZAJĘCIOWA
AKTYWNOŚĆ W PROCESIE STARZENIA
Specjalności:
 • Postępowanie w dysfunkcjach narządu ruchu osób starszych
 • Postępowanie w chorobach wewnętrznych osób starszych

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
FIZJOTERAPIA
KOSMETOLOGIA
TERAPIA ZAJĘCIOWA
 
Studia II stopnia:
FIZJOTERAPIA
KOSMETOLOGIA
TERAPIA ZAJĘCIOWA
AKTYWNOŚĆ W PROCESIE STARZENIA
Specjalności:
 • Postępowanie w dysfunkcjach narządu ruchu osób starszych
 • Postępowanie w chorobach wewnętrznych osób starszych