• GÓRNICTWO I GEOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Górnictwo i geologia
   Kierunek studiów Górnictwo i Geologia bazuje na bardzo ważnych, z gospodarczego i poznawczego punktu widzenia, dziedzinach wiedzy, zwanych naukami technicznymi i naukami o Ziemi. Charakterystyczną cechą profilu wykształcenia naszego absolwenta jest połączenie wiedzy podstawowej i technicznej (matematyka, fizyka, chemia, informatyka, geoinżynieria, mechanizacja, transport, przeróbka surowców, geodezja, GIS) z przyrodniczą (geologia, geochemia, ochrona środowiska i zdrowia) i społeczną (ekonomia, prawo, zarządzanie, języki obce).
   Absolwent potrafi:
   • ƒƒOrganizować, kierować i projektować elementy robót górniczych i geotechnicznych, w tym w zakresie mechanizacji, elektryfikacji oraz oceny wpływu przemysłu na środowisko.
   • Kierować procesami wydobywczymi, eksploatować i nadzorować urządzenia oraz układy technologiczne.
   • Posługiwać się nowoczesnymi technikami i technologiami, metodami organizacji produkcji, sposobami ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z zastosowania środków technicznych na potrzeby eksploatacji oraz gospodarką maszynami górniczymi.
   • Racjonalnie gospodarować zasobami kopalin i surowców wtórnych, jak również odtwarzać naturalne środowiska na terenach poeksploatacyjnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Górnictwo i geologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język angielski
   • Matematyka
   • Fizyka, chemia lub geografia

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Górnictwo i geologia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • GEODEZJA I KARTOGRAFIA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Geodezja i kartografia
   Oferta studiów na kierunku Geodezja i Kartografia jest skierowana do osób zainteresowanych nabyciem umiejętności w zakresie nowoczesnych metod pozyskiwania danych geoprzestrzennych, ich przetwarzania lub analizy. Absolwent studiów pierwszego stopnia zostanie wyposażony w wiedzę teoretyczną i umiejętności techniczne, potrzebne w realizacji wysoko wyspecjalizowanych zadań, powszechnie stawianych przez innowacyjną gospodarkę w odniesieniu do systemów informacji przestrzennej (SIP/GIS). Uzyska także podstawy wiedzy menedżerskiej, niezbędnej do funkcjonowania w zmiennym środowisku biznesowym, ze świadomością celów i ograniczeń. Będzie przygotowany do efektywnego pełnienia ról w ramach zespołów zadaniowych. Ponadto absolwent zostanie przygotowany do studiów magisterskich, w ramach których uzyska dodatkową wiedzę oraz umiejętności techniczne, zwiększające jego kreatywność i możliwości projektowania systemów SIP/GIS. Będzie mógł nabyć uzupełniające kwalifikacje niezbędne do uzyskania uprawnień zawodowych, w tym mierniczego górniczego oraz uzyska kompetencje menedżerskie, wymagane na stanowiskach kierowniczych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język angielski
   • Matematyka
   • Fizyka lub chemia lub geografia

    

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
GÓRNICTWO I GEOLOGIA
 
Studia II stopnia:
GÓRNICTWO I GEOLOGIA

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
GÓRNICTWO I GEOLOGIA
 
Studia II stopnia:
GÓRNICTWO I GEOLOGIA
Specjalności:
 • Eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż