• INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Inżynieria środowiska
  Studia I stopnia
  7-semestralne studia inżynierskie (pierwszego stopnia) z podziałem na trzy specjalności (6 i 7 semestr): 
  • Inżynieria ochrony atmosfery
  • Klimatyzacja, ogrzewnictwo i instalacje sanitarne
  • Zaopatrzenie w wodę, usuwanie ścieków i zagospodarowywanie odpadów
  Studenci na studiach I stopnia (inżynierskich) poznają podstawy i rozwiązania problemów związanych z zagadnieniami dotyczącymi: 
  • procesów i technologii oczyszczania gazów odlotowych oraz monitoringu i ochrony powietrza atmosferycznego, 
  • wyposażenia techniczno-sanitarnego budynków: instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, grzewcze, klimatyzacyjne i wentylacyjne oraz systemy zarządzania energią w budynkach, 
  • infrastruktury podziemnej miast: sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze i gazowe,  
  • procesów i technologii oczyszczania ścieków i wody, recyklingu oraz zagospodarowania odpadów stałych i ciekłych. 
  Student zdobywa również wiedzę m.in. z zakresu: oceny oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na środowisko, prognozowania zanieczyszczeń atmosfery, ograniczania emisji CO2, wykonywania audytów energetycznych i certyfikacji energetycznej budynków, przeprowadzania analiz techniczno-ekonomicznych, optymalizacji energetycznej, wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i budynków pasywnych, systemów automatyki budynków, systemów automatycznej regulacji i zarządzania energią, gospodarki wodnej w przemyśle, odwadniania obiektów i wykopów budowlanych, ujęć wody wodociągowej, ochrony wód, rekultywacji i sanitacji terenów zdegradowanych, a także kosztorysowania robót budowlanych oraz wspomagania projektowania z wykorzystaniem systemów informatycznych. 
  Studia II stopnia
  3-semestralne studia II stopnia (magisterskie) z podziałem na trzy specjalności (od pierwszego semestru): 
  • Inżynieria ochrony atmosfery
  • Klimatyzacja, ogrzewnictwo i instalacje sanitarne
  • Zaopatrzenie w wodę, usuwanie ścieków i zagospodarowywanie odpadów
  Studenci na studiach II stopnia (magisterskich) poznają metody wariantowego rozwiązywania problemów związanych z projektowaniem, budową i eksploatacją:
  • systemów ochrony powietrza oraz oczyszczania gazów, 
  • instalacji: wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania i źródeł ciepła, wentylacji i klimatyzacji bytowej oraz przemysłowej, sieci ciepłowniczych, a także instalacji i sieci gazowych, 
  • sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz ze specjalnymi obiektami sieciowymi, 
  • systemów oczyszczania wody, ścieków i odpadów, 
  Student zdobywa również wiedzę m.in. z zakresu: modelowania i analiz symulacyjnych, programowania zadań związanych z prawidłową eksploatacją sieci i instalacji oraz obiektów związanych z inżynierią środowiska. Absolwent kierunku Inżynierii Środowiska ma prawo ubiegać się o uprawnienia budowlane.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz posiadanie tytułu inżyniera.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Ochrona środowiska
  Studia I stopnia
  7-semestralne studia inżynierskie (pierwszego stopnia) z podziałem na dwie specjalności (6 i 7 semestr). Wszyscy absolwenci kierunku Ochrona Środowiska to specjaliści ochrony środowiska o szerokim, interdyscyplinarnym profilu wykształcenia. Posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie technik kontroli i usuwania skażeń środowiska oraz zapobiegania możliwym zagrożeniom już na etapie projektowania technologii. Znają zagadnienia związane z: procesami fizyko-chemicznymi i biologicznymi zachodzącymi w środowisku przyrodniczym, przyczynami i mechanizmami zagrożeń i degradacji poszczególnych elementów środowiska (atmosfery, litosfery, hydrosfery), technologiami stosowanymi w ochronie i rekultywacji środowiska, mechanizmami prawnymi, ekonomicznymi i społecznymi wykorzystywanymi w działaniach służących poprawie stanu środowiska oraz zdobywają podstawy z obszaru systemów informacji przestrzennej i innych technik komputerowych stosowanych w zarządzaniu środowiskiem
  Studia I stopnia, specjalność Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP)
  Studia na specjalności BHP pozwalają na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu prawa pracy oraz zagrożeń środowiska pracy. Atutem ukończenia specjalności jest możliwość uzyskania uprawnień do pracy w służbach BHP. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają podjęcie pracy na stanowiskach: inspektorów, specjalistów oraz głównych specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.
  Studia I stopnia, specjalność Zarządzanie Ochroną Środowiska (ZOŚ)
  Studia na specjalności ZOŚ zapewniają kwalifikacje odpowiadające wymaganiom rynku Unii Europejskiej, umożliwiające posługiwanie się współczesnymi metodami i technikami w procesie zarządzania. Rozwijają praktyczne umiejętności identyfikowania i interpretacji regulacji prawnych dotyczących środowiska. Wiedza i umiejętności w tym zakresie pozwalają na podjęcie pracy w przemyśle, w administracji państwowej czy w instytucjach finansujących przedsięwzięcia w ochronie środowiska, czyli wszędzie tam, gdzie jest potrzebna nowoczesna kadra zarządzająca ochroną środowiska.
  Studia II stopnia
  3-semestralne studia magisterskie (drugiego stopnia) z podziałem na cztery specjalności (od pierwszego semestru):
  Studia II stopnia, specjalność Biotechnologia Środowiska
  Absolwent specjalności Biotechnologia Środowiska posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą zastosowanie metod biotechnologicznych w celu ochrony środowiska. Po ukończeniu studiów absolwenci potrafią zastosować technologie umożliwiające kompleksowe oczyszczanie środowiska. Są w stanie samodzielnie zaplanować i zaprojektować różnorodne bioprocesy oraz wdrożyć techniki, które są pomocne w oczyszczaniu wody i ścieków oraz unieszkodliwianiu odpadów różnego typu. Mogą też samodzielnie prowadzić lub kierować bioremediacją skażonych gruntów. Absolwenci tej specjalności mogą samodzielnie prowadzić monitoring środowiskowy z wykorzystaniem zarówno organizmów żywych jak i zaawansowanych metod biologii molekularnej. Znają i umieją zastosować w praktyce podstawowe techniki modyfikacji genetycznych mikroorganizmów. Potrafią oceniać toksyczność badanych materiałów oraz różnych typów środowisk (woda, gleba, powietrze). Rozwiązania technologiczne, które poznają studenci w trakcie toku studiów, są zgodne z koncepcją zrównoważonego rozwoju oraz przystosowane do wyzwań wynikających z potrzeb rynku pracy. Absolwenci tej specjalności działają w oparciu o aktualne regulacje prawne obowiązujące w tej dziedzinie, a także znają i stosują zasady bioetyki i etyki zawodowej. Absolwenci specjalności biotechnologia środowiska mogą pracować zarówno w sektorze prywatnym (własna działalność gospodarcza, firma konsultingowa, stowarzyszenie), jak i w laboratoriach biotechnologicznych oraz środowiskowych, a także w zakładach oczyszczania wody i/lub oczyszczania ścieków oraz w zakładach unieszkodliwiania odpadów lub jednostkach naukowo-badawczych.
  Studia II stopnia, specjalność Systemy Ochrony Atmosfery
  Absolwent specjalności Systemy Ochrony Atmosfery jest przygotowany do kształtowania i realizacji polityki ekologicznej w zakresie ochrony atmosfery a w tym: opracowywania regionalnych i lokalnych programów,  planowania i projektowania systemów ochrony atmosfery, doboru i optymalizacji środków technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych służących ograniczaniu zanieczyszczenia powietrza, projektowania standardowych instalacji oczyszczania gazów odlotowych, doskonalenia gospodarki paliwami i energią oraz prowadzenia kontroli stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Absolwent potrafi oceniać stan zanieczyszczenia atmosfery na obszarze miejscowości, aglomeracji i regionu na podstawie analizy wyników pomiarów lub rezultatów komputerowej symulacji cyfrowej, ustalić przyczyny tego stanu oraz wskazać i zoptymalizować środki zaradcze bądź prewencyjne. Absolwent jest również przygotowany do organizacji i zarządzania systemami kształtowania stanu skażenia powietrza atmosferycznego w skali ponad zakładowej oraz kontroli tego stanu, a także posiada znaczny zasób wiedzy z zakresu technologii gromadzenia i zagospodarowywania odpadów stałych, technologii oczyszczania ścieków oraz systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.
  Studia II stopnia, specjalność Systemy Ochrony Wód i Gleby
  Absolwent specjalności Systemy Ochrony Wód i Gleby jest przygotowany do kształtowania i realizacji polityki ekologicznej w zakresie ochrony wód i gleby t.j.: opracowywania regionalnych i lokalnych programów zrównoważonego rozwoju, planowania i projektowania systemów ochrony wód oraz unieszkodliwiania ścieków, doboru i optymalizacji środków technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych dla ograniczenia zanieczyszczenia środowiska wodno-glebowego, a także rozwiązywania problemów gospodarki wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych. Absolwent potrafi na bazie danych pomiarowych i symulacji komputerowych oceniać stan zanieczyszczenia środowiska wodno-glebowego na obszarze miejscowości czy aglomeracji miejsko-przemysłowej, ustalać przyczyny tego stanu oraz określać działania prewencyjne. Absolwent może być zatrudniony m.in. w: organach administracji państwowej i lokalnej zajmujących się gospodarką przestrzenną oraz kształtowaniem i realizacją polityki ekologicznej; instytucjach kontroli i oceny stanu środowiska przy organizacji i planowaniu pomiarów, eksploatacji systemów monitoringu, przetwarzaniu i analizowaniu wyników pomiarów; instytucjach zajmujących się projektowaniem systemów ochrony wód i gleb, monitoringiem stanu zanieczyszczenia środowiska, doradztwem technicznym, organizacyjnym, ekonomicznym i prawnym w obszarze ochrony wód i gleb, a także opracowywaniem ocen oddziaływania zakładów na środowisko; jednostkach naukowo-badawczych oraz w szkołach wyższych przy pracach badawczych nad metodami planowania i realizacji polityki ochrony środowiska.
  Studia II stopnia, specjalność Gospodarka Odpadami
  Absolwenci specjalności Gospodarka Odpadami są przygotowani do rozwiązywania problemów dotyczących przetwarzania odpadów komunalnych, przemysłowych, obojętnych czy niebezpiecznych. W ramach kształcenia zdobywają wiedzę praktyczną i teoretyczną w zakresie: technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz rekultywacji i remediacji obszarów chemicznie i/lub fizycznie zdegradowanych. Podczas wykładów, seminariów, ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych są przygotowywani do wyzwań wynikających z potrzeb rynku pracy. Zwiększanie wymagań, w zakresie ograniczenia możliwości składowania odpadów, coraz wyższego stopnia oczyszczania ścieków czy remediacji gleb i gruntów, powoduje powstawanie wielu problemów związanych z różnorodnością zanieczyszczeń i skażeń chemicznych lub biologicznych. Sytuacja ta wymaga ciągłej modernizacji eksploatowanych linii technologicznych, wymaga też opracowywania nowych rozwiązań charakteryzujących się większą efektywnością oraz elastycznością. Zdobyta w czasie studiów wiedza przygotowuje absolwentów do podejmowania wyzwań związanych z kojarzeniem możliwości stosowania odpadów z różnych gałęzi przemysłu jako komponentów do innych procesów produkcyjnych, zmniejszając tym samym zużycie surowców naturalnych. Prace dyplomowe: badawcze,  koncepcyjne czy projektowe, realizowane są we współpracy z zakładami przemysłowymi bądź jednostkami samorządowymi. Absolwenci są wszechstronnie przygotowani do pracy w jednostkach samorządowych, rządowych, ale przede wszystkim do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie: zbierania, transportu, przetwarzania i unieszkodliwiania każdego rodzaju odpadów. Bardzo wielu spośród dotychczasowych Absolwentów specjalności Gospodarka Odpadami odniosło znaczące sukcesy pracując w biznesie, doradztwie czy urzędach.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Fizyka, chemia lub biologia

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz posiadanie tytułu inżyniera.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)