• REŻYSERIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Reżyseria
  Studia na kierunku Reżyseria realizowane są przez Wydział Reżyserii Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie w obszarze kształcenia w zakresie sztuki (dyscyplina: sztuki teatralne i filmowe) oraz w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych.  Kierunek charakteryzuje się wysoką interdyscyplinarnością, łącząc w sobie wiedzę z dyscyplin naukowych, takich jak filozofia, antropologia kultury, psychologia, historia, historia literatury, teoria literatury oraz z innych dyscyplin sztuki: muzyka, sztuki plastyczne i architektura, film, taniec. Szczególne miejsce zajmuje oczywiście teatr, przede wszystkim w aspekcie praktycznym, ale także jako nauka o teatrze. Przy określaniu kierunkowych efektów kształcenia uwzględniono efekty kształcenia z obszaru w zakresie sztuki oraz wybrane z obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.
  Studia realizowane są zgodnie z profilem praktycznym począwszy od roku akademickiego 2012/2013.  Celem procesu kształcenia na kierunku Reżyseria jest wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu historii i teorii teatru, dramatu, filmu, sztuki, muzyki, tańca oraz nauk humanistycznych (antropologia kultury, filozofia, historia i teoria literatury, historia, psychologia), dających podstawy do rozumienia i interpretacji kontekstu historycznego i kulturowego sztuki, jej związków z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz samodzielnych poszukiwań repertuarowych. Student nabędzie wiedzę o technicznych i organizacyjnych aspektach pracy w teatrze i filmie oraz o podstawowych aspektach zarządzania instytucjami kultury. Nadrzędnym celem jest wyposażenie studenta w umiejętności warsztatowe w zakresie reżyserii, z naciskiem na kształtowanie świadomości estetycznej  i etycznej, rozwijanie twórczego myślenia, kształtowanie potrzeby dokształcania i doskonalenia zawodowego. Służą temu zajęcia praktyczne, zmierzające do tego, by student potrafił wyreżyserować przedstawienie teatralne, przedstawienie operowe, przedstawienie telewizyjne, krótką formę filmową, słuchowisko radiowe. Służą temu również praktyki zawodowe – asystentury odbywane w teatrach lub na planie filmowym pod kierunkiem uznanych twórców. Cele określono z myślą o przygotowaniu studenta do podjęcia twórczej działalności w zawodzie reżysera w teatrze dramatycznym i muzycznym, w filmie, w telewizji, w przemyśle rozrywkowym, wyposażeniu go w umiejętności organizowania i kierowania zespołem teatralnym, rozwiązywania konkretnych zadań i problemów z zakresu reżyserii, nawiązywania kontaktów i komunikowania się w co najmniej jednym języku obcym w działalności zawodowej oraz przygotowaniu do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
  Efekty kształcenia dla kierunku Reżyseria opracowano w oparciu o efekty kształcenia zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz w oparciu o cele i efekty kształcenia zawarte w sylabusach poszczególnych modułów/przedmiotów. Efekty kształcenia kierunkowego wraz z odniesieniami do obszaru kształcenia z zakresu sztuki oraz do obszaru z zakresu nauk humanistycznych zostały zatwierdzone przez Senat AT Uchwałą nr 19-2011/2012 z dn. 27 czerwca 2012r.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie
   

  Proces rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Reżyseria rozpoczyna się od zarejestrowania na egzaminy wstępny. Aby przystąpić do egzaminów wstępnych kandydat powinien wypełnić on-line formularz podania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, dodając w załącznikach wszystkie wymagane w systemie dokumenty, w tym dowód opłaty za egzamin, który jest warunkiem wyznaczenia terminu egzaminu. Egzaminy składają się z 3 etapów.

   

  I ETAP – ELIMINACJA WSTĘPNA
  II ETAP – EGZAMIN PRAKTYCZNY. Egzamin składa się z następujących elementów:
  • obrona złożonego egzemplarza reżyserskiego
  • realizacja etiudy na zadany temat
  • obrona etiudy
  • praca z aktorem
  • rysunek
  • umuzykalnienie
  • spostrzegawczość
  • wyobraźnia
  • skojarzenia
  • umiejętności narracyjne
  • porównania
  • komiks
  • zdolności aktorskie
  • sprawdzian predyspozycji do studiów reżyserskich
  III ETAP – EGZAMIN TEORETYCZNY Punktowane są cztery zagadnienia:
  • teatr wśród sztuk
  • dramat polski i powszechny
  • wybrane zagadnienia współczesnego życia społecznego i kulturalnego
  • forma i logika wypowiedzi

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

STACJONARNE


Jednolite: