• WIEDZA O TEATRZE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Wiedza o teatrze
  Studia na Wydziale Wiedzy o Teatrze adresowane są do osób interesujących się kulturą i teatrem. Studia WOT dają szansę poznania i zrozumienia teatru: jak patrzeć na teatr i jego funkcje w przeszłości i teraźniejszości, na czym polega sztuka teatru, jak analizować dawne i nowe przedstawienia teatralne. Złożona natura teatru prowadzi także do poznania innych dziedzin kultury: literatury, filozofii, antropologii kultury, sztuki, muzyki, filmu, telewizji. Program dopełniają przedmioty ułatwiające absolwentom elastyczne zachowania na zmieniającym się rynku pracy: zarządzanie i promocja, wiedza o mediach, podstawy prawa.
  WOT odróżnia od studiów teatrologicznych na innych uczelniach łączenie kształcenia humanistycznego o charakterze uniwersyteckim z autentycznym „doświadczaniem teatru“. Istotną częścią programu są przedmioty praktyczne: reżyseria, praca z aktorem, kultura słowa, przestrzeń sceniczna, warsztat pisania o teatrze, metody „teatru dla życia“.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   
  Proces rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wiedza o teatrze rozpoczyna się od zarejestrowania na egzaminy wstępny. Aby przystąpić do egzaminów wstępnych kandydat powinien wypełnić on-line formularz podania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, dodając w załącznikach wszystkie wymagane w systemie dokumenty, w tym dowód opłaty za egzamin, który jest warunkiem wyznaczenia terminu egzaminu. Egzaminy składają się z 2 etapów.
  I etap - złożenie recenzji własnego autorstwa z przedstawienia teatralnego lub telewizyjnego
  II etap - rozmowa z komisją rekrutacyjną – na podstawie złożonej recenzji – na tematy związane z tekstem oraz sprawdzian wiadomości z następujących zagadnień:
  • tło historyczne wielkich epok teatralnych
  • tło literackie wielkich epok teatralnych
  • wybrane zagadnienia współczesnego życia społecznego i kulturalnego
   
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wiedza o teatrze jest rejestracja na studia. Podstawą przyjęcia kandydata na studia magisterskie jest wynik sprawdzianu wiedzy, przeprowadzonego w formie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa obejmuje następujące zagadnienia:
  • historia teatru i dramatu polskiego;
  • historia teatru i dramatu powszechnego;
  • teatr i dramat współczesny;
  • temat dowolny – inny niż temat pracy licencjackiej – z zakresu teatru, wskazany przez komisję spośród dwóch zgłoszonych przez kandydata, związanych z jego zainteresowaniami lub dorobkiem artystycznym /krytycznym/ naukowym)
   

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: