• POŁOŻNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Opole - kierunek Położnictwo
   Absolwent:
   w zakresie wiedzy posiada:
   • szczegółową wiedzę z zakresu położnictwa,
   • ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,
   • znajomość etyki zawodowej i przepisów prawnych dotyczących wykonywania zawodu położnej;
   w zakresie umiejętności potrafi:
   • wykonywać świadczenia zdrowotne wobec: kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, położnicy i noworodka oraz kobiety chorej ginekologicznie w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej - przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej oraz w okresie przekwitania i senium,
   • rozpoznawać ciążę, sprawować opiekę nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej i monitorować ciążę prawidłową, samodzielnie prowadzić i przyjąć poród fizjologiczny (w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych), w przypadku konieczności także z nacięciem i szyciem krocza, monitorować płód z wykorzystaniem aparatury medycznej oraz wykrywać stany odbiegające od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu,
   • podejmować konieczne działania w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym ręcznie wydobyć łożysko, a w przypadku potrzeby także ręcznie zbadać macicę,
   • sprawować opiekę nad matką i noworodkiem, monitorować przebieg okresu poporodowego oraz badać noworodka, a także podejmować w sytuacji nagłej wszelkie niezbędne działania, w tym natychmiastową reanimację,
   • współpracować z personelem medycznym, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych,
   • prowadzić działalność edukacyjno-zdrowotną w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny, ochrony macierzyństwa i ojcostwa, przygotowania do rodzicielstwa i urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia oraz prowadzenia profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych;
   w zakresie kompetencji społecznych:
   • ma świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,
   • ma świadomość potrzeby permanentnego kształcenia się,
   • potrafi samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do podopiecznych, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie ich praw.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Położnictwo brana jest pod uwagę średnia ocen ze świadectwa maturalnego - procenty przeliczone na oceny.

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Położnictwo jest średnia ocen z toku studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizjoterapia brana jest pod uwagę średnia ocen ze świadectwa maturalnego - procenty przeliczone na oceny.

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia jest średnia ocen z toku studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
FIZJOTERAPIA
 
Studia II stopnia:
FIZJOTERAPIA

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
FIZJOTERAPIA
 
Studia II stopnia:
FIZJOTERAPIA