Uniwersytet Opolski

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

ul. Oleska 48

 45-052 Opole

 tel.: +48 77 452 7200

faks: +48 77 452 7201

 e-mail: dz-mfi@uni.opole.pl

http://www.wmfi.uni.opole.pl/

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytet Opolski

ul. Oleska 48

 45-052 Opole

 tel.: +48 77 452 7200

faks: +48 77 452 7201

 e-mail: dz-mfi@uni.opole.pl

http://www.wmfi.uni.opole.pl/

 • FIZYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek fizyka
  Studenci zdobywają wiedzę specjalistyczną i umiejętności praktyczne z podstaw fizyki, mechaniki klasycznej i relatywistycznej, elektroniki, fizyki atomowej, fizyki jądrowej, mechaniki kwantowej, fizyki statystycznej, fizyki fazy skondensowanej, elektrodynamiki, astronomii i podstaw informatyki oraz analizy matematycznej i algebry z geometrią. Na specjalizację przewidzianych jest ponad siedemset godzin przeznaczonych na pracownie specjalistyczne, wykłady monograficzne i specjalizacyjne.
  Program zajęć jest uzależniony od wybranej przez studenta specjalizacji w: spektroskopii plazmy, biofizyce, fizyce fazy skondensowanej lub zastosowaniach fizyki jądrowej.
  Studenci mogą również rozwijać swoje zainteresowania i wiedzę w zakresie astronomii, gdyż Instytut dysponuje dydaktycznym obserwatorium astronomicznym wyposażonym między innymi w teleskop MEADE – LX200, 12”, f/10, kamerę CCD FLI IMG-6303E z zestawem filtrów fotometrycznych UBVRI, spektrograf SBIG SGS, kamerę CCD SBIG ST-7E, teleskop firmy Zeiss, Meniskas 180/1800 z montażem paralaktycznym, oraz teleskop słoneczny Coronado PST.
  Więcej info i zasady rekrutacji

   

  Diagnostyka i analityka medyczna
  Specjalność 3,5-letnia inżynierska. W ciągu trwania siedmiu semestrów studiów kształcenie oparte jest na przekazywaniu wiedzy i umiejętności w dziedzinie nowoczesnych technik stosowanych w medycynie oraz realizacji kształcenia dających kompetencje inżynierskie.
  Doświadczenia zagraniczne i polskie wykazały, że do pełnego wykorzystania aparatury niezbędna jest znajomość fizyki współczesnej w połączeniu z umiejętnością obsługi aparatury i programowania komputerowego.
  Kształcenie studentów tej specjalności jest prowadzone przy ścisłej współpracy z Opolskim Centrum Onkologii. Kształcenie jest ukierunkowane na wykorzystanie promieniowania jonizującego i niejonizującego w diagnostyce i terapii medycznej oraz zastosowanie informatyki w medycynie. 
  Ważniejsze przedmioty specjalistyczne objęte programem studiów to:
  • układy elektroniczne w aparaturze medycznej,
  • radionukleodiagnostyka i terapia,
  • fizyczne podstawy diagnostyki obrazowej,
  • fizyczne podstawy bezinwazyjnych metod diagnostyki i terapii,
  • metody optyczne w diagnostyce i terapii,
  • podstawy biofizyki i bioniki,
  • chemia analityczna,
  • grafika inżynierska,
  • analiza instrumentalna,
  • aparatura medyczna i jej zastosowania,
  • kontrola jakości w pracowniach medycznych,
  • podstawy radiobiologii,
  • pierwsza pomoc lekarska
  Co można robić po tych studiach?
  Absolwenci tej specjalności będą posiadali kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w zakładach i pracowniach diagnostyki medycznej, zakładach i pracowniach analityki medycznej i przemysłowej. Studenci zdobędą niezbędną wiedzę do podjęcia studiów magisterskich na fizyce wszystkich specjalności.
  Szczegółowe informacje
  Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Fizyka techniki i technologie informacyjne można uzyskać w sekretariacie Instytutu Fizyki
   

  Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

   

  Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

   

  LP.

  Egzamin maturalny

  Waga

  PRZEDMIOT

  CZĘŚĆ

  % PKT

  1

  fizyka lub matematyka

  pisemna

  poziom podstawowy

  0,65

  poziom rozszerzony

  1

  ocena końcoworoczna*

  0,3

  Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

   

  *Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z fizyki.

   

  Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

   

  Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

   

  LP.

  Przedmiot

  Ocena

  Waga

  1

  fizyka lub matematyka

  część pisemna matury

  1

  ocena końcoworoczna*

  0,3

   

  *Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

   

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - Kierunek informatyka
  Absolwent studiów licencjackich dobrze rozumie działanie współczesnych systemów komputerowych oraz posiada wiedzę z zakresu podstaw informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania umożliwiającą aktywny udział w realizacji projektów informatycznych. Posiada też umiejętność programowania komputerów oraz pracy w zespołach programistycznych. 
  Absolwent studiów inżynierskich dodatkowo posiada wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Ponadto, posiada podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. 

  Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych, oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane. Bardziej szczegółowy profil przyszłego zatrudnienia określa specjalność, którą absolwent ukończył. 

  Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku informatyka otrzymuje tytuł magistra. 
  Absolwent studiów drugiego stopnia wykazuje biegłość w wybranej specjalności. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów informatycznych, a także umie wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent umie dyskutować na tematy informatyczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami a także kierować pracą zespołów. Absolwent posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w firmach informatycznych, w administracji państwowej i samorządowej. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
  Więcej info i zasady rekrutacji

   

  Kierunek informatyka
  Są to specjalistyczne studia informatyczne koncentrujące się na zagadnieniach, z jakimi informatyk spotka się w przyszłej pracy zawodowej. Dzięki temu student optymalnie wykorzystuje okres studiów nabywając rzetelną wiedzę i umiejętności praktyczne zapewniające mu pewny start w życiu zawodowym. Maksymalnie wykorzystujemy nasze nowoczesne laboratoria - mniej niż połowa zajęć (wykłady i ćwiczenia) odbywa się poza nimi.
  Rodzaj i tryb studiów:
  Studia informatyczne są studiami magisterskimi dwustopniowymi i prowadzone są w trybie stacjonarnym (tryb dzienny) i niestacjonarnym (tryb zaoczny).
  Specjalności:
  Kształcenie na studiach pierwszego stopnia (tryb stacjonarny i niestacjonarny) odbywa się w dwóch specjalnościach:
  • Bazy danych 
  • Sieci i systemy komputerowe 
  • Systemy multimedialne i mobilne 
  • Grafika komputerowa
  Student dokonuje wyboru specjalności po I semestrze studiów. 
  Kształcenie na studiach drugiego stopnia (tryb stacjonarny i niestacjonarny) odbywa się w dwóch specjalnościach:
  • Inżynieria internetowa 
  • Statystyka obliczeniowa 
  Na studiach dwuletnich student dokonuje wyboru specjalności po pierwszym semestrze. Na studiach 1,5-letnich student dokonuje wyboru specjalności podczas rekrutacji.
  Proponowane specjalności zapewniają możliwość ukierunkowania kształcenia wg zainteresowań oraz planów dotyczących przyszłej pracy zawodowej. 
  Bazy danych stanowią trzon większości komercyjnych aplikacji. Studenci tej specjalności, w połączeniu z wiedzą dotyczącą technologii internetowych oraz znajomością wydajnych języków programowania, otrzymują wykształcenie przygotowujące ich do pracy w charakterze projektantów baz danych, administratorów baz danych i programistów. 
  Studenci specjalności Grafika komputerowa koncentrować się będą na tworzeniu profesjonalnych interfejsów programów, projektowaniu poprawnych witryn WWW wykorzystujących technik grafiki 2D oraz 3D, metodami wizualizacji skomplikowanych scen oraz grafiką naukową i biznesową. Oprócz zajęć czysto informatycznych studenci będą mieli między innymi kursy z plastykami specjalizującymi się w grafice komputerowej oraz specjalistami od reklamy. Absolwenci tej specjalności będą mogli znaleźć zatrudnienie w firmach informatycznych zajmujących się tworzeniem systemów informacyjnych bądź gier komputerowych, w firmach reklamowych bądź firmach zajmujących się nowoczesnymi technikami wizualizacji informacji. 
  Inżynieria internetowa jest specjalnością obejmującą szeroki zakres zagadnień związanych z teoretycznymi i praktycznymi aspektami budowania i administrowania sieciami komputerowymi, projektowaniem i tworzeniem stron WWW i aplikacji internetowych. Studenci tej specjalności, poznają teoretyczne podstawy funkcjonowania sieci komputerowych, uzyskują praktyczne umiejętności z zakresu budowania i administrowania lokalnymi sieciami komputerowymi. Poznają zagadnienia bezpieczeństwa sieci komputerowych i zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Absolwenci specjalności Inżynieria internetowa uzyskują wykształcenie w zakresie tworzenia i utrzymywania w ruchu serwisów i portali sieciowych: informacyjnych, reklamowych i komercyjnych, przygotowujące ich do pracy w roli administratorów sieci komputerowych, projektantów stron WWW, projektantów i programistów aplikacji internetowych. 
  Statystyka obliczeniowa jest specjalnością interdyscyplinarną łączącą wiedzę z zakresu metod obliczeniowych, statystyki i informatyki. Poznanie tych metod daje podstawy do zrozumienia powiązań między różnymi dziedzinami nauki i gospodarki stosującymi metody statystyczne. Umiejętności modelowania zjawisk losowych i chaotycznych są dodatkowym atutem, który absolwent będzie mógł wykorzystać w pracy zawodowej jako projektant zaawansowanych modeli matematycznych w instytucjach finansowych, instytutach badawczych, szkolnictwie, m.in. przy budowie systemów nauczania na odległość, oraz biurach projektowych.
  Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:
  Programy studiów realizowane są w ramach przedmiotów kształcenia ogólnego, podstawowych, kierunkowych i specjalistycznych. Wiele przedmiotów specjalistycznych wybieranych jest przez studentów, co pozwala na indywidualne kształtowanie ścieżki nauki, dopasowywanie jej do własnych zainteresowań oraz zmieniających się tendencji na rynku pracy. 
  Przedmioty podstawowe (na studiach pierwszego stopnia), m.in.:
  • Logika dla informatyków,
  • Analiza matematyczna,
  • Algebra,
  • Matematyka dyskretna,
  • Metody probabilistyczne i statystyka,
  • Fizyka (na studiach inżynierskich),
  • Podstawy elektroniki, elektrotechniki i miernictwa (na studiach inżynierskich).
  Przedmioty kierunkowe, m.in.:
  • Programowanie,
  • Systemy komputerowe,
  • Architektura komputerów,
  • Systemy operacyjne,
  • Bazy danych,
  • Algorytmy i struktury danych,
  • Sieci komputerowe,
  • Inżynieria oprogramowania,
  • Teoretyczne podstawy informatyki,
  • Sztuczna inteligencja,
  • Systemy wbudowane,
  • Modelowanie i analiza systemów informatycznych,
  • Zastosowania informatyki.
  Wybrane przedmioty specjalnościowe:
  • Algorytmy rozproszone,
  • Ergonomia systemów informatycznych,
  • Sieci neuronowe,
  • Kodowanie i kompresja,
  • Kryptografia,
  • Obliczenia równoległe i rozproszone,
  • Programowanie współbieżne,
  • Systemy informacyjne,
  • Metody cyfrowego przetwarzania sygnałów,
  • Podstawy Kompozycji, Rysunku i Grafiki
  • Matematyczne podstawy muzyki i obróbki dźwięku
  • Techniki multimedialne
  • Modelowanie zjawisk przyrodniczych,
  • Statystyczna analiza danych,
  • Metody numeryczne,
  • Projektowanie graficzne,
  • Projektowanie multimedialne.
  Przedmioty kształcenia ogólnego (na studiach pierwszego stopnia):
  • Język obcy,
  • Technologia informacyjna,
  • Wychowanie fizyczne.
  • Działalność studencka
  Nasi studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań działając w Naukowym Kole Matematyków oraz w Kole Naukowym Informatyków. Mają do dyspozycji dedykowaną salę z nowoczesnym sprzętem komputerowym do realizacji swoich projektów. W ramach działalności koła uczestniczą w wykładach, warsztatach, konferencjach, konkursach. Organizują pokazy i warsztaty dla uczniów szkół średnich i gimnazjów. Pomagają w organizacji Opolskich Festiwali Nauki. 
  Strony internetowe:
  • http://www.math.uni.opole.pl/kolo_mat.php
  • http://www.math.uni.opole.pl/kolo_inf.php

  Co wyróżnia informatykę na UO?

  Nasze atuty to:
  • nowe atrakcyjne przedmioty odpowiadające potrzebom rynku pracy
  • nowoczesne zaplecze (przestronne sale konwersatoryjne, nowoczesne dostępne dla studentów pracownie komputerowe, multimedialne sale wykładowe, superszybkie łącze internetowe)
  • przemyślane dopełnianie studiów poprzez seminaria, szkolenia, odczyty, spotkania z pracodawcami, praktyki zawodowe, obozy naukowe i rekreacyjne oraz wymiany studentów.
  Podstawą nauczania jest przyjazna i kameralna atmosfera, która wpływa na zacieśnianie stosunków z młodą, ale jednocześnie doświadczoną kadrą. Studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy na zajęciach, jak i podczas konsultacji, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, pomoc mogą uzyskać również drogą elektroniczną. W trakcie zajęć główny nacisk położony jest na zrozumienie oraz praktyczne zastosowanie omawianych zagadnień. Zawartość pakietu oferowanych przedmiotów specjalnościowych i ich treści dopasowywane są na bieżąco do aktualnych i prognozowanych potrzeb rynku, dzięki stałej współpracy i wymianie doświadczeń z wiodącymi firmami makroregionu. W szczególności zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone przez fachowców i ekspertów z poszczególnych branż rynkowych, wykorzystujących metody informatyczne i matematyczne.
  Instytut Matematyki i Informatyki jest partnerem Microsoft MSDN AA, CISCO® Academy, Sybase Academy, Microsoft IT Academy oraz Oracle Academy.

   

  Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

  Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

   

  LP.

  Egzamin maturalny

  Waga

  PRZEDMIOT

  CZĘŚĆ

  % PKT

  1

  Informatyka lub matematyka

  pisemna

  poziom podstawowy

  0,65

  poziom rozszerzony

  1

  ocena końcoworoczna*

  0,3

  Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

   

  *Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z matematyki lub informatyki.'

   

  Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

  Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

   

  LP.

  Przedmiot

  Ocena

  Waga

  1

  Informatyka lub matematyka

  część pisemna matury

  1

  ocena końcoworoczna*

  0,3

   

  *Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z  tego przedmiotu.

   

 • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Matematyka
  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Absolwenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Po ukończeniu studiów są dobrze przygotowani do:
  • samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej i umiejętności jej stosowania, 
  • wykorzystywania umiejętności abstrakcyjnego myślenia, 
  • podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach wymagających znajomości matematyki i jej zastosowań, 
  • podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela (dotyczy specjalności nauczycielskiej).
  Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w:
  instytucjach wykorzystujących metody matematyczne (banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy handlowe i przemysłowe, firmy consultingowe), szkołach podstawowych i gimnazjach (dotyczy specjalności nauczycielskiej).
  Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku matematyka otrzymuje tytuł magistra. Absolwenci posiadają pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Po ukończeniu studiów są dobrze przygotowani do: konstruowania rozumowań matematycznych, stawiania hipotez matematycznych i testowania ich prawdziwości, budowania modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki, posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych, samodzielnego poszerzania wiedzy matematycznej w zakresie aktualnych wyników badań, podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach wymagających znajomości matematyki i jej zastosowań, podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela (dotyczy specjalności nauczycielskiej).
  Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w: instytucjach wykorzystujących metody matematyczne (banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy handlowe i przemysłowe, firmy consultingowe) na stanowiskach samodzielnych,  jednostkach naukowo-badawczych i rozwojowych (dotyczy zwłaszcza specjalności teoretycznej),  szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich (dotyczy specjalności nauczycielskiej).
  Więcej info i zasady rekrutacji

   

  Kierunek Matematyka
  Są to specjalistyczne studia matematyczne koncentrujące się na zagadnieniach, z jakimi matematyk spotka się w przyszłej pracy zawodowej. Dzięki temu studenci optymalnie wykorzystują okres nauki opanowując – w sposób starannie przygotowany i przemyślany – szeroki zakres wiedzy i umiejętności praktycznych. Maksymalnie wykorzystujemy nasze nowoczesne laboratoria, od pierwszego semestru wspomagając komputerowo znaczną część przedmiotów. 
  Na studiach pierwszego stopnia można wybierać spośród specjalności:
  • Matematyka finansowa: stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) 
  • Matematyka z zastosowaniami: stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) 
  • Modelowanie matematyczne i analiza danych: stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) 
  • Specjalność nauczycielska: stacjonarne (dzienne)
  • Na studiach drugiego stopnia można wybierać spośród specjalności:
  • Matematyka finansowa: stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) 
  • Matematyka stosowana: stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) 
  • Matematyka teoretyczna: stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) 
  • Modelowanie matematyczne i analiza danych: stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) 
  • Specjalność nauczycielska: stacjonarne (dzienne)
  Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:
  Programy studiów realizowane są w ramach przedmiotów kształcenia ogólnego, podstawowych, kierunkowych i specjalistycznych. Wiele przedmiotów specjalistycznych wybieranych jest przez studentów, co pozwala na indywidualne kształtowanie ścieżki nauki, dopasowywanie jej do własnych zainteresowań oraz zmieniających się tendencji na rynku pracy. 
  Przedmioty podstawowe, m.in.:
  • Wstęp do logiki i teorii mnogości,
  • Analiza matematyczna,
  • Algebra,
  • Geometria,
  • Topologia,
  • Rachunek prawdopodobieństwa,
  • Informatyka.
  Przykładowe przedmioty specjalnościowe:
  • Matematyka finansowa,
  • Matematyka ubezpieczeń,
  • Rynki finansowe,
  • Analiza finansowa,
  • Matematyka ubezpieczeń,
  • Teoria ryzyka,
  • Procesy stochastyczne,
  • Ekonomia matematyczna,
  • Metody probabilistyczne w finansach i zarządzaniu,
  • Prognozowanie w biznesie i ekonomii,
  • Statystyczna analiza danych ekonometrycznych,
  • Metody numeryczne,
  • Modelowanie matematyczne,
  • Wnioskowanie statystyczne,
  • Mechanika teoretyczna,
  • Kartografia matematyczna,
  • Rachunek wariacyjny,
  • Geometria fraktalna,
  • Biomatematyka,
  • Matematyczne podstawy muzyki i obróbki dźwięku,
  • Algebraiczne podstawy kryptografii,
  • Inżynierskie zastosowania matematyki,
  • Dydaktyka matematyki.
  Wspomaganie informatyczne matematyki:
  • Grafika komputerowa,
  • Techniki multimedialne,
  • Bazy danych,
  • Algorytmy,
  • Wybrane zagadnienia teorii obliczalności,
  • Pakiety matematyczne wiodących firm software’owych.
  Przedmioty kształcenia ogólnego:
  • Język obcy,
  • Technologia informacyjna,
  • Wychowanie fizyczne.
  Działalność studencka
  Nasi studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań działając w Naukowym Kole Matematyków oraz w Kole Naukowym Informatyków. W ramach działalności koła uczestniczą w wykładach, warsztatach, konferencjach, konkursach. Organizują pokazy i warsztaty dla uczniów szkół średnich i gimnazjów. Pomagają w organizacji Opolskich Festiwali Nauki. 
  Strony internetowe:
  • http://www.math.uni.opole.pl/kolo_mat.php
  • http://www.math.uni.opole.pl/kolo_inf.php

  Co wyróżnia matematykę na UO?

  Podstawą nauczania jest przyjazna i kameralna atmosfera, która wpływa na zacieśnianie stosunków z młodą, ale jednocześnie doświadczoną kadrą. Studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy na zajęciach, jak i podczas konsultacji, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby pomoc uzyskać mogą również drogą elektroniczną. W trakcie zajęć główny nacisk położony jest na zrozumienie oraz praktyczne zastosowanie omawianych zagadnień. Pokazywana jest głównie droga do rozwiązania zadania, a nie tylko sam wynik działań. Zawartość bukietu oferowanych przedmiotów specjalnościowych i ich treści dopasowywane są na bieżąco do aktualnych i prognozowanych potrzeb rynku, dzięki stałej współpracy i wymianie doświadczeń z wiodącymi firmami makroregionu. W szczególności zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone przez fachowców i ekspertów z poszczególnych branż rynkowych, wykorzystujących metody matematyczne. 
  Oferujemy dostęp do bogato wyposażonej biblioteki. W ramach studiów każdy student ma możliwość bezpłatnego korzystania z oprogramowania firmy Microsoft®, oraz innych producentów oprogramowania, zależnie od prowadzonych zajęć. Proponowane są również kursy w ramach akademii CISCO®. 
  Nasze atuty to:
  • nowatorskie, wspierane technikami informatycznymi podejście do nauczania 
  • nowe atrakcyjne przedmioty odpowiadające potrzebom rynku pracy 
  • nowoczesne zaplecze (przestronne sale konwersatoryjne, nowoczesne dostępne dla studentów pracownie komputerowe, multimedialne sale wykładowe, superszybkie łącze internetowe) 
  • przemyślane dopełnianie studiów poprzez seminaria, szkolenia, odczyty, spotkania z pracodawcami, praktyki zawodowe, obozy naukowe i rekreacyjne oraz wymiany studentów.

   

  Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

  Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

   

  LP.

  Egzamin maturalny

  Waga

  PRZEDMIOT

  CZĘŚĆ

  % PKT

  1

  Matematyka

  pisemna

  poziom podstawowy

  0,65

  poziom rozszerzony

  1

  ocena końcoworoczna*

  0,3

  Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

   

  * Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z matematyki.

   

  Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

  Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

   

  LP.

  Przedmiot

  Ocena

  Waga

  1

  Matematyka

  część pisemna matury

  1

  ocena końcoworoczna*

  0,3

   

   

  * Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z matematyki.

   

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: