Uniwersytet Zielonogórski

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ

ul. Szafrana 2

65-246 Zielona Góra

tel. (68) 328 7350, (68) 328 2217

e-mail: dziekanatweit.uz.zgora.pl

http://www.weit.uz.zgora.pl/pl/

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ

Uniwersytet Zielonogórski

ul. Szafrana 2

65-246 Zielona Góra

tel. (68) 328 7350, (68) 328 2217

e-mail: dziekanatweit.uz.zgora.pl

http://www.weit.uz.zgora.pl/pl/

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Automatyka i robotyka
  Automatyka i robo­t­yka to jedne z najchęt­niej wybier­anych studiów tech­nicznych w Polsce. Nie ma w tym niczego dzi­wnego biorąc pod uwagę, że ten kierunek stanowi obec­nie jedną z najbardziej per­spek­ty­wicznych dziedzin inżynier­s­kich na świecie. Wynika to z gwał­townie ros­nącego zapotrze­bowa­nia prze­mysłu na dobrych spec­jal­istów potrafią­cych nie tylko pro­jek­tować, uruchamiać i eksploa­tować nowoczesne sys­temy automatyki, ale również radzą­cych sobie z insta­lacją i obsługą zau­tomaty­zowanych stanowisk pro­duk­cyjnych, a w szczegól­ności stanowisk wyposażonych w roboty prze­mysłowe. W ostat­nich lat­ach ten trend jest doskonale widoczny także i w Polsce, gdzie nowoczesne firmy ofer­ują możli­wość bardzo ciekawej pracy i atrak­cyjnej kari­ery inżynierom pro­jek­tu­ją­cym i nad­zoru­ją­cym zau­tomaty­zowane sys­temy wyt­warza­nia i mon­tażu, a także mon­i­torowa­nia pro­cesów tech­no­log­icznych i sys­temów wytwór­czych. Stu­dia ofer­uje możli­wość spełnienia się kandydatom zain­tere­sowanym kon­struowaniem nowoczes­nych maszyn i urządzeń oraz wyko­rzys­taniem sys­temów kom­put­erowych w sterowa­niu pro­dukcją, również w opar­ciu o nowoczesną wiedzę z zakresu sztucznej inteligencji. Uni­w­er­salne przy­go­towanie absol­wen­tów kierunku, obe­j­mu­jące automatykę, robo­t­ykę i infor­matykę, stanowi wielki atut na rynku pracy. Absol­wenci obu poniższych spec­jal­noś­ci­ach otrzy­mują przy­go­towanie do pod­ję­cia pracy związanej z pro­jek­towaniem, uruchami­an­iem oraz eksploat­acją nowoczes­nych i klasy­cznych układów oraz sys­temów automatyki w zas­tosowa­ni­ach prze­mysłowych i poza­prze­mysłowych. Posi­adają wiedzę spec­jal­isty­czną z zakresu sterowa­nia pro­cesów prze­mysłowych, kom­put­erowych sys­temów automatyki, sys­temów diag­nos­tyki, sztucznej inteligencji, budowy ele­men­tów i urządzeń automatyki, a także pod­sta­wową wiedzę w zakre­sie robo­t­yki oraz algo­ryt­mów decyzyjnych i obliczeniowych. Pon­adto, pro­gram ksz­tałce­nia obe­j­muje wiedzę inter­dyscy­pli­narną z zakresu infor­matyki (m.in. pro­jek­towanie sys­temów infor­maty­cznych, tworze­nie baz danych, prze­mysłowe sieci kom­put­erowe, tech­nika cyfrowa i opro­gramowanie sys­temów kom­put­erowych), elek­tron­iki i mechaniki.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

   

 • BIZNES ELEKTRONICZNY Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Biznes elektroniczny
  Dynamicznie rozwijające się technologie komputerowe, informacyjne oraz internetowe doprowadziły do rewolucji w gospodarce nadając jej nowy globalny wymiar określany mianem Biznesu Elektronicznego. Pośród podstawowych gałęzi Biznesu Elektronicznego można między innymi wymienić: analitykę biznesową, komunikację elektroniczną, bankowość i handel elektroniczny, reklamę internetową, usługi w chmurach obliczeniowych, media społecznościowe oraz E-learning. Prowadzenie działalności gospodarczej przy użyciu systemów informatycznych stanowi obecnie podstawę rozwijającego się dynamicznie społeczeństwa informacyjnego. Jednocześnie wielu pracodawców wskazuje na pogłębiający się niedobór wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej potrafiącej tworzyć i obsługiwać systemy informatyczne oraz technologie internetowe wspierające prowadzenie działalności gospodarczej. Celem kształcenia na kierunku Biznes Elektroniczny jest przygotowanie specjalistów posiadających wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub uzyskania atrakcyjnej pracy w obszarze wytwarzania e-produktów i świadczenia e-usług.
  Absolwent studiów:
  • Potrafi modelować i analizować procesy biznesowe;
  • Potrafi użytkować systemy informatyczne klasy korporacyjnej (ERP, CRM, SCM);
  • Zna i potrafi stosować rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo w systemach przechowywania danych oraz systemach teleinformatycznych;
  • Umie projektować i tworzyć hurtownie danych oraz systemy analityczne (OLAP);
  • Potrafi składować, przetwarzać i analizować duże zbiory danych (Big Data), w tym dane przestrzenne (GIS);
  • Potrafi praktycznie wykorzystywać metody i narzędzia inżynierii danych, w tym techniki analitycznej statystyki, uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji w połączeniu z technologiami wizualizacji, optymalizacji, baz danych, pozyskiwania wiedzy i narzędziami prototypowania;
  • Posiada umiejętność wykorzystania technologii mobilnych i przetwarzania w chmurze na potrzeby systemów korporacyjnych i E-biznesu;
  • Potrafi wykorzystać technologie internetowe w działalności biznesowej i marketingowej;
  • Potrafi zarządzać zespołem projektowym z wykorzystaniem właściwych metod i narzędzi informatycznych;
  • Potrafi zaprojektować biznes plan dla firmy innowacyjnej.
  Dlaczego warto studiować:
  • Innowa­cyjny kierunek studiów związany z nowoczes­nymi tech­nolo­giami infor­ma­cyjnymi i inter­ne­towymi z per­spek­tywą atrak­cyjnej i dobrze płat­nej pracy.
  • Stu­dia o pro­filu prak­ty­cznym, zapew­ni­a­jące semes­tralną prak­tykę zawodową w wiodą­cych w branży przed­siębiorstwach kra­jowych i kor­po­rac­jach międzynarodowych.
  • Ponad 1000 godzin zajęć prak­ty­cznych w doskonale wyposażonych lab­o­ra­to­ri­ach spec­jal­isty­cznych real­i­zowanych przez kadrę posi­ada­jącą doświad­cze­nie praktyczne.
  • Możli­wość kon­taktu z przed­siębior­cami i real­iza­cji dyplomów inżynier­s­kich w fir­mach z regionu i nie tylko.
  • Możli­wość poz­na­nia komer­cyjnych sys­temów infor­maty­cznych stosowanych w Biz­ne­sie Elek­tron­icznym dostar­czanych przez wiodą­cych pro­du­cen­tów tj. IBM, SAP, SAS, Cisco czy Microsoft.
  • Zaję­cia z zarządza­nia i ekonomiki przed­siębiorstw ukierunk­owane na prowadze­nie star­tupów, co daje ogromne szanse na sukces włas­nej firmy.
  • Możli­wość otrzy­ma­nia nagrody na założe­nie włas­nej innowa­cyjnej firmy związanej z tech­nolo­giami ICT.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biznes elektroniczny brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   

 • EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Efektywność energetyczna
  Efek­ty­wność ener­gety­czna jest jed­nym z filarów poli­tyki ener­gety­cznej Unii Europe­jskiej. Poprawa efek­ty­wności ener­gety­cznej związana jest z dwoma pod­sta­wowymi typami dzi­ałań: oszczęd­noś­cią energii koń­cowej oraz stosowaniem źródeł o niskim nakładzie energii pier­wot­nej. Pol­ska dla wypełnienia zobow­iązań coraz bardziej restryk­cyjnych paki­etów klimatyczno-energetycznych potrze­bować będzie wysoce wyk­wal­i­fikowanej kadry inżynier­skiej posi­ada­jącej kom­pe­tencje w zakre­sie prowadzenia racjon­al­nej i niskoemisyjnej gospo­darki ener­gety­cznej. Real­iza­cja tego zada­nia wymaga prowadzenia w ramach jed­nego kierunku studiów zajęć o tem­atyce obe­j­mu­jącej obszary mechaniki, automatyki, elek­troen­er­getyki i ener­getyki cieplnej. Połącze­nie ich w ramach jed­nej, pre­cyzyjnie skom­ponowanej oferty dydak­ty­cznej pozwala stu­den­towi nabyć kom­pe­tencje, które musi­ałby zdoby­wać studi­u­jąc kilka kierunków jed­nocześnie. Oferta ta jest odpowiedzią na zapotrze­bowanie dzisiejszego rynku pracy, gdzie poszuki­wani są spec­jal­iści utrzy­ma­nia ruchu posi­ada­jący także wiedzę w zakre­sie gospo­darki ener­gety­cznej. Jest także odpowiedzią na rozwi­ja­jący się w Polsce sek­tor ener­getyki niskoemisyjnej. Zaję­cia na kierunku efek­ty­wność ener­gety­czna obe­j­mują głównie zagad­nienia związane z mon­i­torowaniem i zarządzaniem zuży­ciem energii (Home Area Net­work oraz Inter­net rzeczy), gen­er­acją energii w prze­myśle i budown­ictwie oraz stosowaniem tech­nologii ener­gooszczęd­nych w tych sek­torach gospodarki.
  Dlaczego warto studiować:
  • Innowa­cyjny kierunek studiów związany z nowoczes­nymi tech­nolo­giami ener­gety­cznymi, efek­ty­wną gospo­darką ener­gety­czną i utrzy­maniem ruchu.
  • Stu­dia o pro­filu prak­ty­cznym, zapew­ni­a­jące semes­tralną prak­tykę zawodową w przed­siębiorstwach produkcyjnych.
  • Ponad 1000 godzin zajęć prak­ty­cznych w bogato wyposażonych lab­o­ra­to­ri­ach spec­jal­isty­cznych real­i­zowanych przez kadrę posi­ada­jącą doświad­cze­nie praktyczne.
  • Możli­wość wyboru jed­nej z dwóch specjalności.
  • Możli­wość kon­taktu z przed­siębior­cami poprzez real­iza­cję prac dyplo­mowych inżynier­s­kich w fir­mach o pro­filu pro­duk­cyjnym i usługowym.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Efektywność energetyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   

 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Elektronika i telekomunikacja
  Stu­dia na kierunku Elek­tron­ika i Teleko­mu­nikacja zapew­ni­ają przy­go­towanie absol­wen­tów do prowadzenia sze­roko rozu­mi­anej dzi­ałal­ności inżynier­skiej w dziedzinie elek­tron­iki i tele­in­for­matyki i są prowad­zone jako stu­dia jed­nos­top­niowe. Stu­dia trwają sie­dem semes­trów i kończą się przy­go­towaniem pracy dyplo­mowej a Absol­went otrzy­muje tytuł zawodowy inżyniera. Absol­wenci studiów naby­wają wiedzę teo­re­ty­czną i umiejęt­ności prak­ty­czne niezbędne do pro­jek­towa­nia, wyt­warza­nia, wdraża­nia i eksploat­acji układów, urządzeń i sys­temów elek­tron­icznych oraz sys­temów, sieci i usług tele­in­for­maty­cznych. Ksz­tałce­nie jest oparte na tak dobranym zestawie przed­miotów, ażeby służyły one właś­ci­wemu pro­filowa­niu wyk­sz­tałce­nia pod kątem nowoczes­nych tech­nik elek­tron­icznych i tele­in­for­maty­cznych z wyko­rzys­taniem współcześnie dostęp­nych tech­nologii oraz narzędzi kom­put­erowych. Znaczny udział zajęć prak­ty­cznych, nowoczesne lab­o­ra­to­ria z przed­miotów kierunk­owych i spec­jal­noś­ciowych, a także miesięczna prak­tyka zawodowa, zapew­ni­ają osiąg­nię­cie wysok­iego poziomu kwal­i­fikacji zawodowych Absolwenta.
  Dlaczego warto studiować:
  Stu­dia pozwalają real­i­zować zain­tere­sowa­nia oraz posz­erzyć wiedzę z różnych obszarów elek­tron­iki pro­fesjon­al­nej i użytkowej, współczes­nych układów i sys­temów tele­in­for­maty­cznych, tech­nik informacyjno-pomiarowych oraz przetwarza­nia danych. Zapew­ni­amy absol­wen­tom przy­go­towanie do prowadzenia dzi­ałal­ności inżynier­skiej w dziedzinie elek­tron­iki i tele­in­for­matyki, zarówno w sferze pro­dukcji, jak też sze­roko poję­tych usług. Ofer­u­jemy zdoby­cie niezbęd­nej wiedzy i umiejęt­ności w zakre­sie pro­jek­towa­nia, wyt­warza­nia, eksploat­acji, testowa­nia i obsługi ser­wisowej układów, urządzeń oraz sys­temów elek­tron­icznych i teleinformatycznych. Nabywa się umiejęt­ności wyko­rzys­ta­nia niezbęd­nych w prak­tyce inżynier­skiej kom­put­erowych narzędzi wspomagających.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   

 • ELEKTROTECHNIKA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Elektrotechnika
  Elek­trotech­nika jest dziedz­iną nauki i tech­niki związana z elek­trycznoś­cią. Zaj­muje się teorią oraz zas­tosowaniem zjawisk fizy­cznych z dziedziny elek­tryczności i mag­ne­tyzmu w różnych gałęzi­ach gospo­darki. Obe­j­muje zagad­nienia doty­czące energii elek­trycznej: wyt­warzanie, przesyłanie i użytkowanie; tech­nik pomi­arowych wielkości fizy­cznych oraz zagad­nienia związane z przetwarzaniem i anal­izą syg­nałów elek­trycznych. Kierunek studiów Elek­trotech­nika jest właś­ciwy dla osób zain­tere­sowanych przed­mio­tami ścisłymi i tech­niką. Służy zdoby­wa­niu wiedzy mery­to­rycznej i umiejęt­ności prak­ty­cznych związanych z pro­jek­towaniem, budową i eksploat­acją różnego rodzaju urządzeń i sys­temów elek­trycznych wyko­rzysty­wanych w różnych gałęzi­ach prze­mysłu i usług: pro­duk­cyjnych, zabez­piecza­ją­cych, łączeniowych, pomi­arowych i steru­ją­cych. Stu­denci Elek­trotech­niki uczą się kom­put­erowo wspo­ma­ganego pro­jek­towa­nia sieci i insta­lacji elek­trycznych, ochrony i zabez­piecza­nia oraz eksploat­acji urządzeń elek­trycznych. Poz­nają najnowsze tech­nolo­gie i urządzenia z zakresu użytkowa­nia energii elek­trycznej, pro­jek­towa­nia tzw. inteligent­nych budynków, tech­niki mikro­pro­ce­sorowej, pro­jek­towa­nia układów pomi­arowych oraz sys­temów diag­nos­ty­cznych i mon­i­torowa­nia, obsługi i pro­gramowa­nia układów steru­ją­cych. Celem ksz­tałce­nia na kierunku Elek­trotech­nika jest przy­go­towanie spec­jal­istów posi­ada­ją­cych wiedzę, umiejęt­ności prak­ty­czne i kom­pe­tencje społeczne niezbędne do pod­ję­cia pracy w wielu dziedz­i­nach gospo­darki pow­iązanych z elek­trycznoś­cią lub prowadzenia włas­nej dzi­ałal­ności gospo­dar­czej w tym obszarze.
  Dlaczego warto studiować:
  • Kierunek studiów w dziedzinie niezbęd­nej do funkcjonowa­nia wielu gałęzi prze­mysłu i usług z per­spek­tywą atrak­cyjnej i dobrze płat­nej pracy – cią­gle jest duży popyt na absol­wen­tów tego kierunku.
  • Możli­wość zdoby­cia wszech­stron­nego wyk­sz­tałce­nia w bardzo ważnej, cią­gle rozwi­ja­jącej się dziedzinie z przy­go­towaniem do kreaty­wnego myśle­nia i dzi­ała­nia, pode­j­mowa­nia i real­iza­cji samodziel­nych zadań inżynier­s­kich oraz naukowo-badawczych, jak również twór­czej pracy zespołowej.
  • Absol­wenci kierunku Elek­trotech­nika stanowią poszuki­waną kadrę tech­niczną (w kraju i za granicą) dla dużych zakładów prze­mysłowych, mniejszych przed­siębiorstw i firm, w których wyko­rzysty­wane są różnorodne urządzenia elek­tryczne, elek­tron­iczne oraz komputerowe.
  • Stu­denci odby­wają blisko 700 godzin zajęć prak­ty­cznych w doskonale wyposażonych lab­o­ra­to­ri­ach spec­jal­isty­cznych real­i­zowanych przez kadrę posi­ada­jącą doświad­cze­nie praktyczne.
  • Stu­denci kierunku Elek­trotech­nika na UZ mają unikalną w skali kraju możli­wość stu­diowa­nia na Zin­te­growanych Stu­di­ach Zagranicznych Tech­nis­che Hochschule Mit­tel­hessen (Niemcy) i Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego i otrzy­ma­nia dyplomów ukończenia obu uczelni.
  • Ukończe­nie studiów inżynier­s­kich na kierunku Elek­trotech­nika umożli­wia ubie­gani się o uprawnienia budowlane w spec­jal­ności insta­la­cyjnej w zakre­sie sieci, insta­lacji i urządzeń elek­trycznych i elektroenergetycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

   

 • INFORMATYKA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Informatyka
  Infor­matyka to nowoczesna i dynam­icznie rozwi­ja­jąca się dziedz­ina wiedzy. Wiedza infor­maty­czna sze­roko wyko­rzysty­wana jest w prze­myśle oraz niemal wszys­t­kich sfer­ach życia pub­licznego. Cią­gle rozwi­ja­jące się tech­nolo­gie infor­maty­czne stały się impulsem do roz­woju prze­mysłu oraz społeczeństwa infor­ma­cyjnego. Zapotrze­bowanie na spec­jal­istów z branży IT rośnie w szy­bkim tem­pie. Często pra­co­dawcy mają prob­lem ze znalezie­niem odpowied­nio wyk­wal­i­fikowanej kadry infor­maty­cznej. Dlat­ego, atrak­cyjnej pracy dla dobrze wyk­sz­tał­conych infor­matyków nie zabraknie. Dziedz­ina Infor­matyka obe­j­muje między innymi: algo­ryt­mikę, struk­tury danych, pro­gramowanie struk­tu­ralne i obiek­towe, architek­tury kom­put­erów, sys­temy oper­a­cyjne, sieci kom­put­erowe, tech­nolo­gie i aplikacje mobilne, inżynierię opro­gramowa­nia, sys­temy baz danych i hur­townie danych, pro­jek­towanie sys­temów infor­maty­cznych, grafikę kom­put­erową, tech­nolo­gie Web oraz aplikacje inter­ne­towe, pro­gramowanie równoległe i rozpros­zone, bez­pieczeństwo sys­temów infor­maty­cznych oraz sieci kom­put­erowych, układy mikro­pro­ce­sorowe, prze­mysłowe sieci kom­put­erowe, testowanie sys­temów infor­maty­cznych, ele­menty sztucznej inteligencji. Głównym celem ksz­tałce­nia na kierunku Infor­matyka jest wyk­sz­tałce­nie spec­jal­istów posi­ada­ją­cych niezbędną wiedzę, umiejęt­ności prak­ty­czne oraz kom­pe­tencje społeczne do pod­ję­cia pracy w fir­mach branży IT, bądź wdraża­ją­cych nowoczesne rozwiąza­nia informatyczne.
  Dlaczego warto studiować:
  • Dynam­icznie rozwi­ja­jący się kierunek studiów umożli­wia­jący real­iza­cję oraz rozwi­janie włas­nych zainteresowań.
  • Duże zapotrze­bowanie na dobrze wyk­sz­tał­conych infor­matyków ze strony przedsiębiorstw;
  • Najbardziej pop­u­larny kierunek studiów w grupie nauk technicznych.
  • Wysoko oce­niona jakość ksz­tałce­nia przez Państ­wową Komisję Akredy­ta­cyjną (wyróżnienie).
  • Możli­wość poz­na­nia nowoczes­nych narzędzi, sprzętu oraz tech­nologii informatycznych.
  • Zaję­cia real­i­zowane przez kadrę posi­ada­jącą dłu­go­let­nie doświad­cze­nie zawodowe.
  • Możli­wość real­iza­cji zajęć lab­o­ra­to­ryjnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt oraz komer­cyjne opro­gramowanie firm Microsoft, IBM, CISCO.
  • Możli­wość real­i­zowa­nia włas­nych pomysłów w ramach kół studenckich.
  • Możli­wość real­iza­cji prac dyplo­mowych we współpracy z zaprzy­jaźnionymi fir­mami branży IT jak również z innymi fir­mami z regionu.
  • Możli­wość uzyska­nia cer­ty­fikatów ukończenia akademii Cisco i Microsoft.
  • Możli­wość stu­diowa­nia oraz odby­wa­nia prak­tyk stu­denc­kich na uczel­ni­ach part­ner­s­kich w ramach pro­gramu Erasmus+.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)