ul. Prof. Z. Szafrana 4a

65-516 Zielona Góra

tel. (+68) 328 28 78

e-mail: I.Borowczak@wfa.uz.zgora.pl 

http://wfa.uz.zgora.pl/

ul. Prof. Z. Szafrana 4a

65-516 Zielona Góra

tel. (+68) 328 28 78

e-mail: I.Borowczak@wfa.uz.zgora.pl 

http://wfa.uz.zgora.pl/

 • ASTRONOMIA Stopień: III REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Astronomia
  Studia doktoranckie mają na celu umożliwienie słuchaczom uzyskania pogłębionego wykształcenia w zakresie wybranej dyscypliny, uzyskanie stopnia doktora nauk fizycznych oraz nabycie umiejętności dydaktycznych. Studia doktoranckie polegają na realizacji indywidualnie ustalonego programu pracy naukowej pod kierunkiem wybranego opiekuna naukowego oraz planu studiów. Wydział zapewnia doktorantom stosowne warunki naukowe i materialne konieczne do prowadzenia studiów i badań.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia III stopnia

   

  O przyjęcie na studia doktoranckie III stopnia na kierunku Astronomia decydują dotychczasowe osiągnięcia kandydata, jego predyspozycje ocenione w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, przedstawione opinie i wyniki studiów.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • FIZYKA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Fizyka
  Absolwent kierunku fizyka posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Posiada umiejętności rozumienia ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych. Umie gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać informacje. Zna język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia, informatyka, chemia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

   

 • FIZYKA MEDYCZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Fizyka medyczna
  Absolwent kierunku fizyka medyczna jest przygotowany do pracy w jednostkach służby zdrowia, takich jak szpitale, przychodnie, pracownie diagnostyczne i laboratoria, gdzie będzie w kompetentny sposób współpracował z personelem medycznym. Posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat obrazowania medycznego przy pomocy takich technik jak RTG, TK, PET, NMR i USG. Zna podstawy fizyczne elektrokardiografii, elektroencefalografii, i elektromiografii, potrafi wykonać EKG i EEG. Absolwent ma podstawową wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka oraz patologii. Osoba po ukończeniu fizyki medycznej potrafi również przeprowadzać i interpretować podstawowe analizy statystyczne wykorzystywane w naukach biomedycznych oraz zna podstawy analizy sygnałów i obrazu, również w zakresie, który wykorzystywany jest w tych naukach. Fizyk medyczny zaznajomiony jest z podstawami etycznymi zawodów medycznych. Absolwent kierunku fizyka medyczna jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (studia magisterskie).
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Biologia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   

   

 • INŻYNIERIA KOSMICZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Zielona Góra - kierunek Inżynieria kosmiczna
  Głównym celem kształcenia na kierunku Inżynieria Kosmiczna na poziomie I stopnia jest przygotowanie absolwentów do wspomagania wszelkich prac związanych z projektowaniem, testowaniem i użytkowaniem urządzeń stosowanych w sztucznych satelitach i astronomicznych obserwatoriach naziemnych. W związku z tym absolwenci mają gruntowne przygotowanie w zakresie matematyki technicznej, fizyki, astronomii i informatyki oraz znają bardzo dobrze podstawy elektroniki, elektrotechniki, mechaniki i telekomunikacji. Na wiedzę i umiejętności specjalistyczne absolwenta składa się opanowanie szeregu zagadnień związanych ze specyfiką przestrzeni kosmicznej: fizycznymi, technicznymi, jakościowymi i prawnymi uwarunkowaniami i wymogami dla urządzeń satelitarnych i obserwatoriów astronomicznych. Jednocześnie absolwenci dobrze orientują się w zastosowaniach satelitów i znają aktualne trendy w rozwoju technik satelitarnych oraz nowych technologii w ogóle. Ponieważ specyfiką urządzeń satelitarnych jest zazwyczaj brak możliwości ich naprawy i serwisowania, podczas studiów kładziony jest duży nacisk na umiejętność wszechstronnego testowania urządzeń i obsługującego te urządzenia oprogramowania. Brane jest przy tym pod uwagę główne zadanie większości urządzeń satelitarnych, mianowicie zbieranie i przetwarzanie różnych sygnałów i uzyskanej w ten sposób informacji. Dlatego absolwenci kierunku Inżynieria Kosmiczna mają bardzo dobrze opanowaną umiejętność przeprowadzania pomiarów różnych wielkości, analizy tych danych, zaprojektowania i wykonania rozmaitych testów i symulacji. Dobre podstawy w dziedzinie nauk ścisłych pozwalają absolwentom także aktywnie uczestniczyć w pracach badawczo-rozwojowych prowadzonych przez jednostki naukowe i przemysłowe. Interdyscyplinarność studiów na nowym kierunku zapewnia, że jego absolwenci są bardzo dobrze przygotowani do współpracy ze specjalistami w zakresie wielu dyscyplin techniki i nauki. Przygotowanie podczas studiów do pracy inżynierskiej spełniającej wysokie wymagania stawiane przez Europejską Agencję Kosmiczną powoduje, że absolwenci potrafią sprostać najwyższym standardom aktywności inżynierskiej, cechującym przemysł i badania w grupie nowych technologii. Poza wiedzą i umiejętnościami w swej specjalności na spełnienie tych wymogów składa się dobre opanowanie nowoczesnych technik pracy zespołowej i umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie B2. W wypadku technik satelitarnych i badań naukowych te umiejętności są bardzo istotne, w sytuacji, gdy coraz częściej duże projekty realizowane są w ramach szerokiej współpracy krajowej i międzynarodowej. Absolwenci kierunku Inżynieria Kosmiczna będą mogli ubiegać się o zatrudnienie w różnych działach gospodarki i nauki. Przede wszystkim będzie to rozwijający się polski przemysł kosmiczny, stymulowany przez wstąpienie Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej, udział w innych międzynarodowych projektach satelitarnych i krajowe plany rozwoju floty satelitów. W miarę wzrostu liczby projektów satelitarnych można się spodziewać w skali kraju co najmniej kilkudziesięciu nowych miejsc pracy w tym sektorze każdego roku. Z powodu niedoboru rodzimych specjalistów absolwenci nowego kierunku będą bardzo potrzebni. Poza przemysłem i instytucjami badawczymi związanymi z sektorem kosmicznym drugim szczególnym działem, w którym absolwenci będą mogli znaleźć pracę jest aktywność badawcza w dziedzinie astronomicznych obserwacji naziemnych i w dziedzinie fizyki eksperymentalnej, np. fizyki wysokich energii. Polscy naukowcy uczestniczą w szeregu dużych przedsięwzięć międzynarodowych i krajowych tego typu, planowane są także następne. Ponieważ czas działania coraz kosztowniejszych urządzeń rośnie, można zakładać wzrostową tendencję tego rynku pracy. Badania i innowacje są priorytetem programu rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej, czyli strategii Europa „2020”. Zatem inżynierowie kształceni pod kątem aktywności badawczo-rozwojowej będą coraz bardziej poszukiwani na rynku pracy. Absolwenci Inżynierii Kosmicznej bardzo dobrze wpiszą się w te potrzeby, znajdując zatrudnienie w przedsiębiorstwach opracowujących i wdrażających nowe technologie lub adaptujących dotychczasowe rozwiązania do nowych warunków. Współczesną tendencją jest coraz szersza informatyzacja różnych gałęzi gospodarki, nauki i usług, np. rozwój systemów monitoringu czy powszechnego udostępniania informacji. Inżynierowie przygotowani do pracy w warstwie technicznej (przetwarzania sygnałów na informację) i techniczno-informatycznej (sprzętowa obsługa baz danych) informatyzowanych systemów, tacy jak absolwenci Inżynierii Kosmicznej, będą na pewno mogli liczyć na dobre perspektywy zatrudnienia.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria kosmiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

   

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: