• ARCHITEKTURA REKRUTACJA

   Uczelnie Zielona Góra - kierunek Architektura
   Studia inżynierskie na kierunek Architektura przygotowują specjalistów do projektowania i zarządzania w zakresie architektury. W ramach rozszerzonego programu przedmiotów ścisłych i technicznych uczelni absolwenci są także przygotowani do kierowania robotami budowlanymi. Absolwenci Kierunku Architektura posiadają kwalifikacje do pracy w biurach i pracowniach projektowych, na stanowiskach architektów w terytorialnych jednostkach samorządowych. Są również uprawnieni do brania udziału w pracach samorządowych lokalnych i zawodowych izb architektonicznych, urbanistycznych i budowlanych. Po ukończeniu studiów otrzymują tytuł zawodowy inżynier architekt. Sylwetkę absolwenta determinują wyzwania dla zawodu architekta początku trzeciego tysiąclecia. Wynikają one z:
   • potrzeb i zamówień inwestycyjnych charakterystycznych dla regionalnej gospodarki wolnorynkowej,
   • powiązań między uniwersytetami technicznymi, przemysłem i władzami w sektorze budowlanym kraju i Europy,
   • trendów w kształceniu wielostopniowym architektów,
   • wymiany i profesjonalnej identyfikacji architektów w Europie,
   • wysiłków zmierzonych do stosowania ładu przestrzennego w Europie zgodnie z potrzebami i charakterystyką poszczególnych regionów, zarówno pod względem urbanistycznym jak i architektonicznym,
   • potrzeb kształtowanie przyrodniczego i kulturowego środowiska człowieka zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, historia, historia sztuki, informatyka
   Zostanie przeprowadzony także egzamin praktyczny obej­mujący:
   • rysunek z natury (0 – 30 punktów),
   • rysunek z wyobraźni (0 – 30 punktów).
   Warunkiem dopuszczenia kandydata do Etapu 2 jest zdanie egzaminu praktycznego. Egzamin uważa się za zdany, jeśli kandydat uzyska łącznie z dwóch rysunków co najmniej 20 punktów.
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   Dowiedz się więcej

    

  • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU REKRUTACJA

   Uczelnie Zielona Góra - kierunek Architekruta krajobrazu
   Program studiów został skonstruowany w oparciu o najnowsze wskazania organizacji międzynarodowych: IFLA (International Federation of Landscape Architects) i ECLAS (European Council of Landscape Architecture Schools) oraz doświadczenia uniwersyteckiego ośrodka zielonogórskiego, a także założenia polityki rozwoju i zagospodarowania kraju oraz regionu. Program umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania środowiska przyrodniczego, podstaw konstrukcji budowlanych, materiałoznawstwa, sztuk pięknych oraz historii architektury i sztuki, budowy i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu związanych zarówno z krajobrazem miejskim jak otwartym, podległymi zróżnicowanej presji człowieka, w tym: współczesnych i historycznych założeń parkowo-ogrodowych, zieleńców, zieleni towarzyszącej obiektom inżynieryjno-technicznym, obszarów przyrody chronionej, układów urbanistycznych i ruralistycznych, rewitalizowanych obszarów poprzemysłowych. Absolwenci posiadają szeroką wiedzę o zarządzaniu w zakresie gospodarki przestrzennej oraz umiejętności rozwiązywania problemów planistycznych, projektowych i konstrukcyjnych w zakresie architektury krajobrazu, w tym z wykorzystaniem zaawansowanych technik komputerowych. Są oni również przygotowani do organizacji i realizacji inwestycji z zakresu architektury krajobrazu oraz do prowadzenia nadzoru inwestorskiego i budowlanego. Studenci kształcą umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwenci są przygotowani do pracy w firmach wykonawczych kształtowania terenów zieleni o różnej funkcjonalności, biurach projektowych, firmach projektowo-wykonawczych, wydziałach planistyczno-architektonicznych urzędów, wydziałach urzędów i instytucjach opracowujących programy i projektujących oraz nadzorujących działania wobec obszarów prawnie chronionych, działach przedsiębiorstw zajmujących się problematyką ochrony i rekultywacji terenów zdegradowanych. Absolwenci kierunku są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia w obszarze nauk technicznych oraz rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, w kierunkach kompatybilnych z pierwszym stopniem kształcenia. Ponadto absolwenci kierunku posiadają elementarną wiedzę oraz kompetencje menadżerskie i inżynierskie umożliwiające podejmowanie własnej działalności gospodarczej.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura krajobrazu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, geografia, historia, historia sztuki
   Zostanie przeprowadzony egzamin praktyczny obej­mujący:
   • rysunek z natury (0 – 30 punktów),
   • rysunek z wyobraźni (0 – 30 punktów).
   Warunkiem dopuszczenia kandydata do Etapu 2 jest zdanie egzaminu praktycznego. Egzamin uważa się za zdany, jeśli kandydat uzyska łącznie z dwóch rysunków co najmniej 20 punktów.
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura krajobrazu jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   Dowiedz się więcej

    

  • BUDOWNICTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Zielona Góra - kierunek Budownictwo
   Na kierunku Budownictwo kształci się specjalistów, którzy wykorzystując nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne posiadają podstawy do twórczej pracy w zakresie: projektowania, wykonawstwa i remontów obiektów budowlanych oraz konstrukcji inżynierskich, nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi. Inżynier, absolwent studiów inżynierskich na kierunku budownictwo, jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zadań w zakresie realizacji obiektów budowlanych, tj. budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowli inżynierskich i obiektów małej architektury oraz projektowania prostych konstrukcji budowlanych. Przygotowany jest również do wytwarzania wyrobów budowlanych i konstrukcyjnych elementów budowlanych. Program dydaktyczny dla całego kierunku studiów obejmuje zarówno przedmioty ogólne, jak i podstawowe przedmioty techniczne. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, laboratoriów oraz ćwiczeń audytoryjnych i projektowych. Student odbywa praktykę budowlaną i praktykę kierunkową. Absolwent posiada współczesną wiedzę z budownictwa oraz umiejętności do pełnienia funkcji technicznych w zakresie kierowania budową lub robotami budowlanymi, do wykonywania nadzoru autorskiego, inwestorskiego i budowlanego. W ramach studiów zawodowych nie przewiduje się specjalności. Seminarium dyplomowe oraz praca dyplomowa stanowi ukierunkowanie przygotowania absolwenta do przewidywanej pracy zawodowej. Absolwenci kierunku „budownictwo” są poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami zatrudnianymi w przedsiębiorstwach budowlanych (wykonawczych lub produkcyjnych), w biurach projektowych, spółdzielniach mieszkaniowych i instytucjach samorządowych, szkołach i jednostkach naukowo-badawczych, oraz w uczelniach wyższych. Ukończenie studiów I stopnia jest podstawą do ubiegania się na studia II stopnia celem uzyskania tytułu magistra inżyniera.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, informatyka na poziomie podstawowym

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   Dowiedz się więcej

    

  • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA REKRUTACJA

   Uczelnie Zielona Góra - kierunek Inżynieria środowiska
   Absolwent studiów inżynierskich przygotowany jest do samodzielnego wykonywania zadań w zakresie budowy i eksploatacji obiektów ochrony środowiska w tym: stacji uzdatniania wód, oczyszczalni ścieków, sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych , grzewczych i gazowych oraz zakładów unieszkodliwiania odpadów. Posiada szeroką wiedzę o technologiach i zarządzaniu w zakresie ochrony środowiska oraz umiejętność rozwiązywania problemów projektowych i konstrukcyjnych w dziedzinie inżynierii sanitarnej z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych. Zajęcia są prowadzone w formach wykładów, projektów, laboratoriów, ćwiczeń i seminariów dyplomowych.. Student odbywa w ramach studiów praktykę zawodową w wymiarze 240 godz. (160 godz. na II roku, 80 godz. na III roku) w zakładach przemysłowych oraz instytucjach administracji państwowej i samorządowej, związanych z inżynierią i ochroną środowiska. Absolwenci posiadają znajomość przynajmniej jednego języka obcego oraz potrafią obsługiwać komputer i z nim współpracować. Ukończenie studiów I stopnia jest podstawą do ubiegania się na studia drugiego stopnia celem uzyskania tytułu magistra inżyniera.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   Dowiedz się więcej

    

  • ENERGETYKA KOMUNALNA REKRUTACJA

   Uczelnie Zielona Góra - kierunek Energetyka komunalna
   Absolwenci posiadają szeroką wiedzę o technologiach energetycznych, zarządzaniu w zakresie energetyki komunalnej oraz umiejętności rozwiązywania problemów projektowych i eksploatacyjnych w dziedzinie energetyki komunalnej, z wykorzystaniem zaawansowanych technik komputerowych. Są oni również przygotowani do organizacji i realizacji inwestycji z zakresu energetyki komunalnej, oraz nadzorowania procesu budowlanego. Studenci kształcą umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwenci są przygotowani do pracy w przemyśle, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach, zatrudniających inżynierów z zakresu energetyki komunalnej oraz instalacji sanitarnych, a także w jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Dodatkowo posiadają wiedzę oraz kompetencje inżynierskie pozwalające na podejmowanie własnej działalności gospodarczej. Absolwenci mają wiedzę z zakresu nowoczesnych rozwiązań wytwarzania i dystrybucji energii oraz technologii sieci komunalnych i instalacji wewnętrznych w budynkach oraz przemyśle. Przygotowani są do następujących zadań:
   • doradztwa technicznego z zakresu energetyki komunalnej,
   • projektowania i nadzorowania robót związanych z wykonawstwem urządzeń energetycznych i instalacji komunalnych,
   • eksploatacji i monitorowania urządzeń i obiektów komunalnych oraz współpracujących z nimi instalacji w zakresie ciepłownictwa, elektroenergetyki, chłodnictwa i klimatyzacji,
   • przygotowywania opracowań i analiz technicznych, ekonomicznych i formalnych procedur modernizacji gospodarki energetycznej w obszarach miejskich i gminach.
   W trakcie studiów realizowana będzie semestralna praktyka zawodową, połączona z możliwością realizacji pracy dyplomowej w firmach i przedsiębiorstwach o profilu energetycznym, komunalnym, projektowym, budowlanym i instalacyjnym, a także w jednostkach administracyjnych. Zatrudnienie:
   • przedsiębiorstwa związane z produkcją i dystrybucją ciepła i energii elektrycznej,
   • firmy projektowe, wykonawcze i konsultingowe w zakresie energetyki komunalnej,
   • jednostki administracji terytorialnej i centralnej,
   • spółdzielnie mieszkaniowe i firmy zarządzające nieruchomościami,
   • przedsiębiorstwa i zakłady gospodarki komunalnej,
   • firmy budowlano – instalacyjne,
   • firmy audytorskie w zakresie energetyki oraz budownictwa,
   • własna działalność gospodarcza.
   Absolwenci kierunku „Energetyka Komunalna” stanowią grupę zawodową, mieszczącą się w ścisłej czołówce w rankingach wynagrodzeń w Polsce. Posiadane umiejętności, wiedza oraz doświadczenie zdobyte w czasie praktyk zawodowych umożliwiają absolwentom pełnienie funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach branżowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka komunalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ARCHITEKTURA
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
BUDOWNICTWO
ENERGETYKA KOMUNALNA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 
Studia II stopnia:
ARCHITEKTURA
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
BUDOWNICTWO
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
BUDOWNICTWO
ENERGETYKA KOMUNALNA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 
Studia II stopnia:
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
BUDOWNICTWO
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Doktoranckie

BUDOWNICTWO
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA