• EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA ENERGII Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Ekologiczne źródła energii
  Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
  • podstawowych procesów zachodzących w ziemskiej atmosferze i litosferze
  • technologii stosowanych w celu ochrony środowiska i ograniczenia zużycia energii
  • projektowania instalacji pozyskujących i wykorzystujących ekologiczne źródła energii
  • oddziaływania przemysłu energetycznego na środowisko naturalne
  • ekonomicznego i ekologicznego uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii
  • poprawnej analizy danych dotyczących zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, pod kątem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych
  Studenci którzy będą kształcić się na kierunku Ekologiczne Źródła Energii, podobnie jak obecnie studenci specjalności Odnawialne Źródła Energii na kierunku Inżynieria Środowiska, bedą miec możliwość odbywania praktyk w Laboratorium Edukacyjno - Badawczym Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii, a także na instalacjach OZE w kraju i za granicą.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekologiczne źródła energii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekologiczne źródła energii jest:

  • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
  • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

  Dowiedz się więcej

   

 • GEOFIZYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Geofizyka
  Studenci Geofizyki w trakcie roku akademickiego uczęszczają na zajęcia w dobrze wyposażonych salach wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych. W trakcie studiów przewidziane są również zajęcia terenowe, tzw. praktyki, które pozwalają na praktyczne zastosowanie wiedzy nabytej podczas zajęć lekcyjnych. Zajęcia te realizowane są w różnych rejonach Polski i oprócz swojego dydaktycznego charakteru pozwalają na szeroką integrację studentów. Istnieje możliwość odbycia praktyk w zagranicznych przedsiębiorstwach geofizycznych oraz instytutach naukowych, np. w BG Group, GFZ Poczdam, IAESTE Ukraina.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geofizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geofizyka jest:

  • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
  • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

  Dowiedz się więcej

   

 • GÓRNICTWO I GEOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Górnictwo i geologia
  Absolwent posiada wiedzę w zakresie nauk matematyczno-technicznych, nauk o ziemi, gospodarki surowcami mineralnymi, szeroko rozumianych technik i technologii eksploatacji i przeróbki kopalin stałych. Jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych zagadnień inżynierskich, charakteryzuje się wysokim stopniem komunikatywności, kompetencji, posiada umiejętności menedżerskie i kierowania zespołami ludzkimi w poczuciu pełnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje o zróżnicowanej skali ryzyka. Może się ubiegać o zatrudnienie w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych, biurach projektów, instytucjach naukowych i przedsiębiorstwach budownictwa geotechnicznego.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Górnictwo i geologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Górnictwo i geologia jest:

  • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
  • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

  Dowiedz się więcej

   

 • INFORMATYKA STOSOWANA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Informatyka stosowana
  Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Gruntowna wiedza teoretyczna, którą student pozyska będzie ściśle powiązana z jej nowoczesnymi zastosowaniami. Absolwent będzie dobrze rozumiał działania współczesnych systemów komputerowych oraz posiadał wiedzę z zakresu podstaw informatyki, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania umożliwiającą aktywny udział w realizacji projektów informatycznych. Będzie także posiadał umiejętności programowania komputerów oraz pracy w zespołach programistycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka stosowana jest:

  • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
  • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria środowiska
  Inżynieria Środowiska jest kierunkiem przyrodniczo-technicznym bazującym na pod­stawowych przedmiotach ścisłych i przyrodniczych. Przygotowuje specjali­stów zdolnych do rozwiązywania zagadnień w zakresie kształtowania i ochrony środowiska, inżynierii wodnej oraz infrastruktury terenów wiejskich. Absolwent posiada wiedzę dającą mu podstawy do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z ochroną, wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiskowych - zarówno w środowisku przestrzeni wiejskiej, jak i w środowisku przestrzeni zurbanizowanej.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest:

  • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
  • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

  Dowiedz się więcej

   

 • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Ochrona środowiska
  Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu kształtowania i realizacji polityki ekologicznej, zapobiegającej skażeniu środowiska w jego trzech obszarach – wodzie, glebie, powietrzu – oraz do oceny stanu tego skażenia. Potrafią oceniać stan czystości atmosfery i interpretować wyniki, jak również przewidywać i zarazem rozwiązywać zagrożenia powstające w wyniku działalności człowieka. Posiadają wiedzę i umiejętności pozwalając na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest:

  • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
  • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

  Dowiedz się więcej

   

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Turystyka i rekreacja
  Absolwent jest zaznajomiony z problematyką organizacyjno-prawną umożliwiającą mu podjęcie własnej działalności gospodarczej w zakresie turystyki i rekreacji lub podjęcie pracy w: biurach podróży, obiektach noclegowych, ośrodkach wypoczynku, centrach informacji turystycznej, odnowy biologicznej, fitness, sportu i rekreacji, gospodarstwach agroturystycznych, ośrodkach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach non profit i innych. Absolwent posiada umiejętności planowania, realizacji (wykonawstwa) i zakończenia imprez turystycznych i rekreacyjnych, np. przygotowywania oferty turystyczno-rekreacyjnej dla potencjalnych grup klientów oraz utrzymania z nimi relacji w celu kontynuacji dalszej współpracy.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest:

  • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
  • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

  Dowiedz się więcej

   

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry