• EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA ENERGII Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Ekologiczne źródła energii
   Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
   • podstawowych procesów zachodzących w ziemskiej atmosferze i litosferze
   • technologii stosowanych w celu ochrony środowiska i ograniczenia zużycia energii
   • projektowania instalacji pozyskujących i wykorzystujących ekologiczne źródła energii
   • oddziaływania przemysłu energetycznego na środowisko naturalne
   • ekonomicznego i ekologicznego uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii
   • poprawnej analizy danych dotyczących zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, pod kątem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych
   Studenci którzy będą kształcić się na kierunku Ekologiczne Źródła Energii, podobnie jak obecnie studenci specjalności Odnawialne Źródła Energii na kierunku Inżynieria Środowiska, bedą miec możliwość odbywania praktyk w Laboratorium Edukacyjno - Badawczym Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii, a także na instalacjach OZE w kraju i za granicą.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekologiczne źródła energii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekologiczne źródła energii jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • GÓRNICTWO I GEOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Górnictwo i geologia
   Absolwent posiada wiedzę w zakresie nauk matematyczno-technicznych, nauk o ziemi, gospodarki surowcami mineralnymi, szeroko rozumianych technik i technologii eksploatacji i przeróbki kopalin stałych. Jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych zagadnień inżynierskich, charakteryzuje się wysokim stopniem komunikatywności, kompetencji, posiada umiejętności menedżerskie i kierowania zespołami ludzkimi w poczuciu pełnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje o zróżnicowanej skali ryzyka. Może się ubiegać o zatrudnienie w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych, biurach projektów, instytucjach naukowych i przedsiębiorstwach budownictwa geotechnicznego.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Górnictwo i geologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Górnictwo i geologia jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • GEOFIZYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Geofizyka
   Studenci Geofizyki w trakcie roku akademickiego uczęszczają na zajęcia w dobrze wyposażonych salach wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych. W trakcie studiów przewidziane są również zajęcia terenowe, tzw. praktyki, które pozwalają na praktyczne zastosowanie wiedzy nabytej podczas zajęć lekcyjnych. Zajęcia te realizowane są w różnych rejonach Polski i oprócz swojego dydaktycznego charakteru pozwalają na szeroką integrację studentów. Istnieje możliwość odbycia praktyk w zagranicznych przedsiębiorstwach geofizycznych oraz instytutach naukowych, np. w BG Group, GFZ Poczdam, IAESTE Ukraina.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geofizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geofizyka jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • INFORMATYKA STOSOWANA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Informatyka stosowana
   Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Gruntowna wiedza teoretyczna, którą student pozyska będzie ściśle powiązana z jej nowoczesnymi zastosowaniami. Absolwent będzie dobrze rozumiał działania współczesnych systemów komputerowych oraz posiadał wiedzę z zakresu podstaw informatyki, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania umożliwiającą aktywny udział w realizacji projektów informatycznych. Będzie także posiadał umiejętności programowania komputerów oraz pracy w zespołach programistycznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka stosowana jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria środowiska
   Inżynieria Środowiska jest kierunkiem przyrodniczo-technicznym bazującym na pod­stawowych przedmiotach ścisłych i przyrodniczych. Przygotowuje specjali­stów zdolnych do rozwiązywania zagadnień w zakresie kształtowania i ochrony środowiska, inżynierii wodnej oraz infrastruktury terenów wiejskich. Absolwent posiada wiedzę dającą mu podstawy do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z ochroną, wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiskowych - zarówno w środowisku przestrzeni wiejskiej, jak i w środowisku przestrzeni zurbanizowanej.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Ochrona środowiska
   Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu kształtowania i realizacji polityki ekologicznej, zapobiegającej skażeniu środowiska w jego trzech obszarach – wodzie, glebie, powietrzu – oraz do oceny stanu tego skażenia. Potrafią oceniać stan czystości atmosfery i interpretować wyniki, jak również przewidywać i zarazem rozwiązywać zagrożenia powstające w wyniku działalności człowieka. Posiadają wiedzę i umiejętności pozwalając na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Turystyka i rekreacja
   Absolwent jest zaznajomiony z problematyką organizacyjno-prawną umożliwiającą mu podjęcie własnej działalności gospodarczej w zakresie turystyki i rekreacji lub podjęcie pracy w: biurach podróży, obiektach noclegowych, ośrodkach wypoczynku, centrach informacji turystycznej, odnowy biologicznej, fitness, sportu i rekreacji, gospodarstwach agroturystycznych, ośrodkach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach non profit i innych. Absolwent posiada umiejętności planowania, realizacji (wykonawstwa) i zakończenia imprez turystycznych i rekreacyjnych, np. przygotowywania oferty turystyczno-rekreacyjnej dla potencjalnych grup klientów oraz utrzymania z nimi relacji w celu kontynuacji dalszej współpracy.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA ENERII
GEOFIZYKA
GÓRNICTWO I GEOLOGIA
INFORMATYKA STOSOWANA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
OCHRONA ŚRODOWISKA
TURYSTYKA I REKREACJA
 
Studia II stopnia:
GEOFIZYKA
Specjalności:
 • Geofizyka stosowana
 • Applied geophysics
GÓRNICTWO I GEOLOGIA
Specjalności:
 • Geologia i prospekcja złóż
 • Geologia górnicza
 • Geologia inżynierska i geotechnika
 • Hydrogeologia i geologia inżynierska
 • Geologia naftowa
 • Kartografia geologiczna
 • Mineralogia stosowana z gemmologią
 • Economic geology
INFORMATYKA STOSOWANA
Specjalności:
 • Oprogramowanie i bazy fanych w geologii
 • Geoinformatyka
 • Modelowanie i systemy informatyczne w geofizyce
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Inżynieria mineralna
 • Odnawialne źródła energii
 • Gospodarka odpadami
 • Hydrogeologia stosowana i geotechnika
 • Inżynieria zrównoważonego rozwoju
OCHRONA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Techniki odnowy środowiska
 • Georóżnorodność i kształtowanie środowiska
 • Metody informatyczne w ochronie środowiska
 • Ochrona środowiska wodno-gruntowego
 • Ocena stanu środowiska
TURYSTYKA I REKREACJA
Specjalności:
 • Ekoturystyka
 • Geoturystyka
 • Turystyka uzdrowiskowa

Podyplomowe

GEOFIZYKA STOSOWANA
Specjalności:
 • Geofizyka naftowa
 • Geofizyka górnicza
 • Geofizyka środowiska
GEOLOGIA GÓRNICZA
INSTRUMENTALNE METODY BADAŃ MINERAŁÓW I SKAŁ

Doktoranckie

GEOFIZYKA
GEOLOGIA