• GEODEZJA I KARTOGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunk Geodezja i Kartografia
   Dziedzina ta jest reprezentowana na Wydziale od początku jego istnienia. Skupia się ona na zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania i przetwarzania danych pomiarowych w geodezji. Główną rolę w kształceniu studenta odgrywają takie moduły jak, Geodezja, Geodezja Inżynieryjna, Kataster i Gospodarka Nieruchomościami, Fotogrametria i Teledetekcja, Geodezja Wyższa, Rachunek Wyrównawczy i Metody Statystyczne, Budownictwo i Inżynieria, Kartografia, Geodezja Górnicza czy Podstawy Prawa. Zajęcia związane z pozyskiwaniem danych przestrzennych odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnych instrumentów geodezyjnych: tachimetrów elektronicznych, niwelatorów czy odbiorników GNSS. Z kolei obróbka i analiza danych odbywa się w nowoczesnych pracowniach komputerowych przy użyciu najnowszego oprogramowania stosowanego w wykonawstwie geodezyjnym. Część zajęć stanowią zajęcia terenowe oraz praktyki zawodowe realizowane w firmach zewnętrznych związanych z wykonawstwem geodezyjnym. Wśród nabywanych kompetencji można wymienić zdobycie umiejętności niezbędnych do:
   • obsługi rejestratorów danych przestrzennych i podstawowych narzędzi informatycznych służących do przetwarzania i analizy wyników tych rejestracji,
   • sporządzenia projektu obserwacji geodezyjnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych używając właściwych metod, technik i narzędzi,
   • zastosowania standardowych technologii komputerowych do przetwarzania, analizy, wizualizacji i udostępniania informacji przestrzennych,
   • przygotowania podstawowej dokumentacji zmian przedmiotowych i podmiotowych obiektów przestrzeni, fizycznych i prawnych, w celu ich wprowadzenia do odpowiednich systemów przestrzennych,
   • przygotowania dokumentacji geodezyjnej związanej z wykonaniem opracowań do celów projektowych, wykonawczych i inwentaryzacyjnych,
   • wykorzystania prostych metod analitycznych, symulacyjnych oraz eksperymentalnych do formułowania i rozwiązywania podstawowych zadań inżynierskich z dziedziny geodezji i kartografii dla potrzeb przemysłu, w szczególności budownictwa i górnictwa,
   • dokonania identyfikacji i sformułowania specyfikacji wykonania podstawowych działań związanych z planowaniem zagospodarowania przestrzennego terenu, w szczególności z gospodarką nieruchomościami.
   Uzyskana wiedza przygotowuje do starania się o uprawnienia zawodowe w dziedzinie Geodezji i Kartografii szczególnie w podstawowym zakresie „Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne”. Wiedza i umiejętności uzyskane na studiach I stopnia mogą być podstawą do kontynuacji studiów na II stopniu w każdej z realizowanych przez Wydział specjalności. 

    

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, informatyka, geografia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geodezja i kartografia jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria środowiska
   Absolwent studiów I stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska posiada podstawowe kompetencje inżynierskie z zakresu rozwiązywania większości problemów środowiskowych z uwzględnieniem metod organizacyjnych i technicznych. O sylwetce absolwenta decydują m.in. takie moduły kształcenia, jak gospodarka wodna i ochrona wód, systemy zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków, miernictwo przemysłowe, ochrona powietrza, ochrona przed hałasem, gospodarka odpadami, rekultywacja, systemy informacji przestrzennej, budownictwo i instalacje budowlane oraz ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja z możliwością rozszerzania wiedzy w wielu innych obszarach w ramach licznych modułów obieralnych. Zajęcia odbywają się w nowoczesnych, dobrze wyposażonych laboratoriach i pracowniach komputerowych. W ramach wielodniowych zajęć terenowych studenci zapoznają się z problemami eksploatacyjnymi dużej liczby obiektów inżynierii środowiska. Wśród nabywanych kompetencji istotnych z punktu widzenia przyszłej pracy zawodowej należy wymienić:
   • umiejętność identyfikacji i analizy większości współczesnych zagrożeń środowiska,
   • umiejętność posługiwania się podstawowymi technikami pomiarowymi i obliczeniowymi stosowanymi w praktyce inżynierskiej w obszarze inżynierii środowiska,
   • umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej i kartograficznej oraz systemów informacji przestrzennej   i oprogramowania wspomagającego proces projektowania i analiz eksperckich z zakresu inżynierii środowiska i ocen środowiskowych,
   • umiejętność doboru i oceny odpowiednich dla danego przypadku metod i technik wykorzystywanych w ochronie i kształtowaniu środowiska oraz gospodarce odpadami,
   • podstawowe umiejętności z zakresu projektowania nie- których instalacji stosowanych do oczyszczania gazów odlotowych, zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także obiektów gospodarki odpadami, rekultywacji, inżynierii lądowej i wodnej oraz instalacji budowlanych, w tym instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 
Studia II stopnia:
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Specjalności:
 • Geodezja inżynieryjno-przemysłowa
 • Geoinformacja i geodezja górnicza
 • Geoinformatyka, fotogrametria i teledetekcja
 • Gospodarka nieruchomościami i kataster
 • Geomatyka
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Inżynieria Komunalna
 • Systemowe Zarządzanie Środowiskiem
 • Systemy i Techniki Ochrony Środowiska
 • Systemy Informacji o Środowisku
 • Inżynieria Wodna

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 
Studia II stopnia:
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Specjalności:
 • Geodezja inżynieryjno-przemysłowa
 • Geoinformacja i geodezja górnicza
 • Geoinformatyka, fotogrametria i teledetekcja
 • Gospodarka nieruchomościami i kataster
 • Geomatyka
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Inżynieria Komunalna
 • Systemowe Zarządzanie Środowiskiem
 • Systemy i Techniki Ochrony Środowiska
 • Systemy Informacji o Środowisku
 • Inżynieria wodna

Podyplomowe

LOTNICZY I NAZIEMNY SKANING LASEROWY
SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ
SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI

Doktoranckie

GEODEZJA I KARTOGRAFIA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA