• GEODEZJA I KARTOGRAFIA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunk Geodezja i Kartografia
   Dziedzina ta jest reprezentowana na Wydziale od początku jego istnienia. Skupia się ona na zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania i przetwarzania danych pomiarowych w geodezji. Główną rolę w kształceniu studenta odgrywają takie moduły jak, Geodezja, Geodezja Inżynieryjna, Kataster i Gospodarka Nieruchomościami, Fotogrametria i Teledetekcja, Geodezja Wyższa, Rachunek Wyrównawczy i Metody Statystyczne, Budownictwo i Inżynieria, Kartografia, Geodezja Górnicza czy Podstawy Prawa. Zajęcia związane z pozyskiwaniem danych przestrzennych odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnych instrumentów geodezyjnych: tachimetrów elektronicznych, niwelatorów czy odbiorników GNSS. Z kolei obróbka i analiza danych odbywa się w nowoczesnych pracowniach komputerowych przy użyciu najnowszego oprogramowania stosowanego w wykonawstwie geodezyjnym. Część zajęć stanowią zajęcia terenowe oraz praktyki zawodowe realizowane w firmach zewnętrznych związanych z wykonawstwem geodezyjnym. Wśród nabywanych kompetencji można wymienić zdobycie umiejętności niezbędnych do:
   • obsługi rejestratorów danych przestrzennych i podstawowych narzędzi informatycznych służących do przetwarzania i analizy wyników tych rejestracji,
   • sporządzenia projektu obserwacji geodezyjnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych używając właściwych metod, technik i narzędzi,
   • zastosowania standardowych technologii komputerowych do przetwarzania, analizy, wizualizacji i udostępniania informacji przestrzennych,
   • przygotowania podstawowej dokumentacji zmian przedmiotowych i podmiotowych obiektów przestrzeni, fizycznych i prawnych, w celu ich wprowadzenia do odpowiednich systemów przestrzennych,
   • przygotowania dokumentacji geodezyjnej związanej z wykonaniem opracowań do celów projektowych, wykonawczych i inwentaryzacyjnych,
   • wykorzystania prostych metod analitycznych, symulacyjnych oraz eksperymentalnych do formułowania i rozwiązywania podstawowych zadań inżynierskich z dziedziny geodezji i kartografii dla potrzeb przemysłu, w szczególności budownictwa i górnictwa,
   • dokonania identyfikacji i sformułowania specyfikacji wykonania podstawowych działań związanych z planowaniem zagospodarowania przestrzennego terenu, w szczególności z gospodarką nieruchomościami.
   Uzyskana wiedza przygotowuje do starania się o uprawnienia zawodowe w dziedzinie Geodezji i Kartografii szczególnie w podstawowym zakresie „Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne”. Wiedza i umiejętności uzyskane na studiach I stopnia mogą być podstawą do kontynuacji studiów na II stopniu w każdej z realizowanych przez Wydział specjalności. 

    

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, informatyka, geografia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geodezja i kartografia jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria środowiska
   Absolwent studiów I stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska posiada podstawowe kompetencje inżynierskie z zakresu rozwiązywania większości problemów środowiskowych z uwzględnieniem metod organizacyjnych i technicznych. O sylwetce absolwenta decydują m.in. takie moduły kształcenia, jak gospodarka wodna i ochrona wód, systemy zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków, miernictwo przemysłowe, ochrona powietrza, ochrona przed hałasem, gospodarka odpadami, rekultywacja, systemy informacji przestrzennej, budownictwo i instalacje budowlane oraz ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja z możliwością rozszerzania wiedzy w wielu innych obszarach w ramach licznych modułów obieralnych. Zajęcia odbywają się w nowoczesnych, dobrze wyposażonych laboratoriach i pracowniach komputerowych. W ramach wielodniowych zajęć terenowych studenci zapoznają się z problemami eksploatacyjnymi dużej liczby obiektów inżynierii środowiska. Wśród nabywanych kompetencji istotnych z punktu widzenia przyszłej pracy zawodowej należy wymienić:
   • umiejętność identyfikacji i analizy większości współczesnych zagrożeń środowiska,
   • umiejętność posługiwania się podstawowymi technikami pomiarowymi i obliczeniowymi stosowanymi w praktyce inżynierskiej w obszarze inżynierii środowiska,
   • umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej i kartograficznej oraz systemów informacji przestrzennej   i oprogramowania wspomagającego proces projektowania i analiz eksperckich z zakresu inżynierii środowiska i ocen środowiskowych,
   • umiejętność doboru i oceny odpowiednich dla danego przypadku metod i technik wykorzystywanych w ochronie i kształtowaniu środowiska oraz gospodarce odpadami,
   • podstawowe umiejętności z zakresu projektowania nie- których instalacji stosowanych do oczyszczania gazów odlotowych, zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także obiektów gospodarki odpadami, rekultywacji, inżynierii lądowej i wodnej oraz instalacji budowlanych, w tym instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • LOTNICZY I NAZIEMNY SKANING LASEROWY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Lotniczy i naziemny skaning laserowy
   Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat nowoczesnej metody pozyskiwania danych przestrzennych, jaką jest skaning laserowy (lotniczy i naziemny). Skaning to technologia, która w krajach wysokorozwiniętych stosowana jest w szerokim zakresie prac projektowych, inwentaryzacyjnych oraz realizacyjnych. Dla zastosowań, w których wymagana jest duża gęstość danych pomiarowych oraz wysoka dokładność, skaning oferuje unikalne możliwości techniczne, niższe koszty prac polowych, zredukowanie czasu prac powykonawczych oraz pracochłonności w porównaniu z tradycyjnymi metodami pomiarowymi. W Polsce metoda ta, z uwagi na początki jej wdrożenia, jest nadal mało znana. Studia mają na celu przybliżenie słuchaczom możliwości zastosowań praktycznych, jakie oferuje skaning laserowy. 

   Dowiedz się więcej

  • SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Systemy informacji geograficznej
   Celem studiów jest przekazanie aktualnego stanu wiedzy o tym, w jaki sposób dane przestrzenne (o położeniu oraz o właściwościach geometrycznych, opisowych, relacjach przestrzennych obiektów i zjawisk) można pozyskać i ocenić ich przydatność, jak je wprowadzić do posiadanego oprogramowania i w jaki sposób wykorzystać narzędzia GIS do realizacji różnorodnych zadań, związanych z zarządzaniem przestrzenią geograficzną. Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Wydziału, specjalistów w zakresie systemów informacji geograficznej, fotogrametrii i teledetekcji, geodezji i kartografii, inżynierii środowiska oraz przez zaproszonych gości. Ćwiczenia praktyczne (przy komputerach) stanowią około dwóch trzecich godzin zajęć i prowadzone są w oparciu o oprogramowanie wiodących producentów komercyjnych narzędzi GIS, a także o coraz szybciej rozwijające się wolne oprogramowanie.

  • SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Szacowanie nieruchomości
   Zajęcia w znacznej części prowadzone są w formie wykładów przez pracowników Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, będących specjalistami m.in. z zakresu budownictwa, kosztorysowania, podstaw matematyki, gospodarki nieruchomościami, metodyki wyceny nieruchomości oraz przez osoby spoza wydziału – specjalistów m.in. od zagadnień ekonomicznych, prawnych, rolnych, leśnych oraz interdyscyplinarnych (np. psychologicznych, etycznych, historycznych). Około 10% wszystkich zajęć stanowią zajęcia praktyczne w formie seminaryjno-warsztatowej, prowadzone w mniejszych grupach i obejmujących praktyczne przykłady wyceny oraz przygotowanie operatu szacunkowego. Semestr II kończy się egzaminem z wiedzy teoretycznej, zbliżonym w formie do egzaminu państwowego. Egzamin złożony jest z 90 pytań testowych oraz jednego zadania praktycznego. Weryfikacja wiedzy praktycznej odbywa się przez sprawdzenie pisemnej pracy kontrolnej w formie operatu szacunkowego. 

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 
Studia II stopnia:
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Specjalności:
 • Geodezja inżynieryjno-przemysłowa
 • Geoinformacja i geodezja górnicza
 • Geoinformatyka, fotogrametria i teledetekcja
 • Gospodarka nieruchomościami i kataster
 • Geomatyka
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Inżynieria Komunalna
 • Systemowe Zarządzanie Środowiskiem
 • Systemy i Techniki Ochrony Środowiska
 • Systemy Informacji o Środowisku
 • Inżynieria Wodna

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 
Studia II stopnia:
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Specjalności:
 • Geodezja inżynieryjno-przemysłowa
 • Geoinformacja i geodezja górnicza
 • Geoinformatyka, fotogrametria i teledetekcja
 • Gospodarka nieruchomościami i kataster
 • Geomatyka
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Inżynieria Komunalna
 • Systemowe Zarządzanie Środowiskiem
 • Systemy i Techniki Ochrony Środowiska
 • Systemy Informacji o Środowisku
 • Inżynieria wodna

Podyplomowe

LOTNICZY I NAZIEMNY SKANING LASEROWY
SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ
SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI

Doktoranckie

GEODEZJA I KARTOGRAFIA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA