• BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Biotechnologia
   Studenci MWB UG i GUMed uczestniczą w badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników Wydziału w ramach pracowni indywidualnej, co zapewnia im bezpośredni kontakt z kadrą naukową. Ponadto, realizują projekty badawcze w ramach koła naukowego BIO-MED wykorzystując infrastrukturę laboratoriów naukowo-dydaktycznych Wydziału; uczestniczą w konkursach MNiSW typu „Generacja przyszłości” czy „Diamentowy grant” umożliwiające realizację własnych pasji badawczych. Wydział oferuje specjalne kursy tzw. Letnie Szkoły Biotechnologii, które pozwalają na kontakt z wykładowcami z kraju i zagranicy. Studenci mają możliwość odbywania części studiów oraz praktyk zawodowych w ośrodkach zagranicznych w ramach programu Erasmus oraz współprac dwustronnych. Wyniki badania "studenci Uniwersytetu Gdańskiego 2013" wykonanego przez Pracownię Realizacji Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego wskazują bardzo wysoki stopień zadowolenia studentów MWB z poziomu kształcenia prowadzonego na Wydziale. W ocenie tej Wydział zajął I miejsce na UG.  
   Sylwetka Absolwenta:
   Absolwenci uzyskują wiedzę interdyscyplinarną i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych i medycznych właściwe dla zawodu biotechnologa, mające istotne znaczenie dla ich przyszłej pracy zawodowej. W trakcie studiów zdobywają wiedzę ogólną pozwalającą na opis i wyjaśnienie procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie, w tym szczególnie w organizmie człowieka i w życiu codziennym oraz w podstawowych procesach biotechnologicznych a także wiedzę specjalistyczną obejmującą zagadnienia nowoczesnych biotechnologii molekularnych, w tym szczególnie stosowane w diagnostyce i terapii chorób ludzi, zwierząt i roślin. Cześć zajęć prowadzonych jest w języku angielskim, co znacznie podnosi wartość absolwentów w oczach pracodawców.
   W opisie efektów kształcenia uwzględniliśmy oczekiwania pracodawców względem absolwentów europejskich uczelni kształcących studentów w zakresie biotechnologii.
   Absolwenci MWB UG i GUMed są przygotowani do pracy w:
   • jednostkach badawczych i rozwojowych,
   • wybranej branży przemysłu,
   • jednostkach usług publicznych.
   Są zatrudniani w czołowych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą (Karolinska Institut, Harvard University, Cambridge, Royal College, MIBMiK, Instytuty PAN) oraz przedsiębiorstwach z branży life-science (Procter & Gamble, Novartis, Crucell, Polpharma).
   Zakładamy, że absolwent kierunku biotechnologia MWB UG i GUMed winien być wyposażony w wiedzę teoretyczną ogólną i specjalistyczną oraz szczególnie w umiejętności praktyczne.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   Konkurs świadectw dojrzałości:
   język angielski – 0,3
   dwa przedmioty do wyboru z: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka - 0,5
   • Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
   • Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
   • § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
   • Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.
   Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są zwycięzcy Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych), którzy wykonali projekt z zakresu nauk przyrodniczych i medycznych – 1 osoba lub 1 zespół (max. 3 osoby).
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   • Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim: aktualne zagadnienia biotechnologii – max 50 pkt.
   • Średnia ocen1) z całego okresu studiów przemnożona przez 10 – max 50 pkt.
   Na liście rankingowej postępowania konkursowego zostaną uwzględnieni jedynie kandydaci, którzy uzyskali minimum 60 punktów.
   Dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie biotechnologii, biologii, bioinformatyki, nauk medycznych, farmacji, analityki medycznej. W przypadku innych kierunków, decyzję o dopuszczeniu do postępowania rekrutacyjnego podejmuje komisja rekrutacyjna, na podstawie analizy programu ukończonych studiów.
    

   Dowiedz się więcej

  • BIOTECHNOLOGIA - STUDIA DOKTORANCKIE Stopień: III REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - studia doktoranckie z zakresu Biotechnologii
   Studium Doktoranckie na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzone jest w ramach:
   1. Life Sciences and Mathematics Interdisciplinary Doctoral Studies - LiSMIDoS (Interdyscyplinarnych Przyrodniczo-Matematycznych Studiów Doktoranckich)
   2. Studiów Doktoranckich z Chemii i Biochemii prowadzonych przez Wydział Chemii i Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
   3. International PhD programme. Bio-Molecular Chemistry: An Interdisciplinary Approach to Protein Structure-Function Relationships
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Konkurs na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.
   Maksymalna liczba punktów: 100.
   Wynik uzyskany w rekrutacji, wymagany do przyjęcia na studia doktoranckie wynosi 60 pkt. w ramach uwzględnionego limitu miejsc.
   1. Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim: 0 – 50 pkt., w tym znajomość współczesnych wyzwań dla biotechnologii – do 20 pkt., znajomość tematyki dotyczącej wybranej tematyki pracy doktorskiej – do 20 pkt., komunikatywność i prawidłowe stosowanie terminologii w języku angielskim – do 10 pkt.;
   2. Punkty za średnią z wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych przez kandydata w okresie studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (liczba punktów równa się uzyskanej średniej, średnia podawana jest do dwóch miejsc po przecinku): max. 5 pkt.;
   3. Punkty za ocenę uzyskaną za pracę magisterską (liczba punktów równa się uzyskanej ocenie):  maks. 5 pkt.;
   4. Punkty za potwierdzoną znajomość języka angielskiego (liczba punktów zależy od przedstawionego dokumentu: certyfikaty CPE, CAE lub wyższe – 5 pkt.; certyfikat FCE, certyfikat UG na ocenę C1 lub C2 – 4 pkt.; certyfikat UG na B2, ocena bdb z egzaminu końcowego z lektoratu – 3 pkt.): maks. 5 pkt.; (certyfikaty uzyskane nie wcześniej niż w 2012 roku)
   5. Punkty za autorstwo publikacji w czasopismach naukowych, zgłoszenia patentowe: nie więcej niż 10 pkt. (publikacja anglojęzyczna w czasopiśmie z IF, zgłoszenie patentowe – 5 pkt., publikacja anglojęzyczna w czasopiśmie bez IF – 3 pkt., publikacja w j. polskim – 1 pkt.);
   6. Punkty za prezentacje ustne lub postery na konferencjach: nie więcej niż 10 pkt. (prezentacja ustna na konferencji międzynarodowej – 3 pkt.,  prezentacja ustna na konferencji krajowej – 2 pkt., poster i współautorstwo prezentacji 1 pkt.);
   7. Punkty za udokumentowane staże naukowe i udział w kursach naukowych: nie więcej niż 10 pkt. (staż 1 miesiąc i więcej - 5 pkt.; krótkie staże, kursy naukowe 1 pkt. za kurs lub staż)
   8. Punkty za uzyskane nagrody oraz inne osiągnięcia: nie więcej niż 5 pkt. (1 pkt. za nagrodę, osiągnięcie)
   9. Opinia przyszłego opiekuna naukowego z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego oraz opinia opiekuna pracy magisterskiej lub poprzedniego przełożonego kandydata są wymagane, jednak nie podlegają punktacji – nie punktowana.

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BIOTECHNOLOGIA
 
Studia II stopnia:
BIOTECHNOLOGIA

Doktoranckie

BIOTECHNOLOGIA