• GEOGRAFIA REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Geografia
   Studia pierwszego stopnia na kierunku Geografia, trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.  Absolwent kierunku  Geografia posiada  wiedzę  z zakresu  geografii  oraz  zna  relacje  kształtujące funkcjonowanie systemu  przyroda-człowiek. Zna procesy zachodzące  w  przyrodzie,  społeczeństwie  i  gospodarce. Program studiów zawiera zajęcia o charakterze praktycznym, między innymi ćwiczenia terenowe, które uzupełniają wiedzę teoretyczną z takich przedmiotów jak: geologia, geomorfologia, meteorologia i klimatologia, kartografia, geografia społeczno-ekonomiczna. Ćwiczenia prowadzone są w różnych ciekawych miejscach Polski. Wiedzę praktyczną studenci nabywają także w trakcie zajęć laboratoryjnych i realizacji praktyk zawodowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, geografia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, fizyka i astronomia, biologia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny , wiedza o społeczeństwie

    

   Dowiedz się więcej

    

  • GEOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Geologia
   Studia I stopnia na kierunku Geologia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Celem kształcenia jest dostarczenie na rynek pracy wszechstronnie wykształconej zawodowej kadry geologicznej, posiadającej kwalifikacje i umiejętności w zakresie: geologii ogólnej i stosowanej, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki obszarów niżowych oraz stref nadmorskich, wykonywania i nadzorowania prac geologiczno-inżynierskich związanych z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych oraz zagrożeń geodynamicznych i ochroną brzegu morskiego, wykonywaniem i nadzorowaniem prac hydrogeologicznych związanych z poszukiwaniem i eksploatacją wód podziemnych oraz z zakresu ochrony wód gruntowych, wykonywaniem i nadzorowaniem prac geologiczno-poszukiwawczych, w szczególności kruszyw mineralnych i surowców ceramicznych, wykonywania prac laboratoryjnych dotyczących określenia właściwości fizycznych gruntów, analiz mikropaleontologicznych, paleobotanicznych ect. Ponadto absolwent Geologii posiada umiejętności gromadzenia, przetwarzania i archiwizacji różnorodnych informacji geologicznych, z zastosowaniem technik komputerowych wykorzystujących specjalistyczne oprogramowanie
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, geografia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, fizyka i astronomia, informatyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny , wiedza o społeczeństwie, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geologia jest ocena na dyplomie oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • GOSPODARKA PRZESTRZENNA REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Gospodarka przestrzenna
   Studia pierwszego stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Głównym celem kształcenia na tym kierunku jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę niezbędną do identyfikowania i interpretowania zasadniczych zdarzeń, struktur oraz procesów będących przedmiotem polityki publicznej w zakresie gospodarowania przestrzenią i gospodarowania w przestrzeni oraz kształtowanie podstawowych umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych istotnych dla wykonywania zawodów związanych z tą dziedziną. Osiągnięcie tego celu wiąże się z odpowiednią organizacją procesu dydaktycznego, w ramach którego oferowane są różnorodne formy zajęć dydaktycznych z udziałem nauczycieli akademickich w połączeniu ze stworzeniem niezbędnych warunków do samodzielnej pracy studenta. Znaczna część zajęć polega na pracy z komputerem, w tym z wykorzystaniem elektronicznych baz danych, systemów komputerowego wspomagania projektowania CAD i systemów informacji geograficznej GIS. Wykłady i ćwiczenia w salach uzupełniane są przez zajęcia terenowe, w tym za granicą. Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna jest przygotowany do: kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego; współpracy w przygotowywaniu podstawowych dokumentów planistycznych w różnych skalach przestrzennych, opracowywania analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych; uczestniczenia w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju i opracowywaniu programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów; uczestniczenia w planowania rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej oraz planowania rozwoju usług, w tym usług publicznych; współpracy przy sporządzaniu dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz wpływ inwestowania na środowisko; przygotowywania we współpracy ze specjalistami z innych dziedzin opracowań związanych z ochroną środowiska i planowania na obszarach objętych różnymi formami ochrony, uczestniczenia w działaniach mających na celu ochronę środowiska; uczestniczenia w sporządzaniu studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego, współpracy przy opracowywaniu planów regionalnych i planów euroregionów oraz planów rewitalizacji obszarów zdegradowanych; podejmowania lokalnych inicjatyw rozwoju i planowania rozwoju w nawiązaniu do posiadanych zasobów;  udziału w procesie zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami, podejmowania współpracy regionalnej i współpracy z regionami europejskimi; doradztwa w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami oraz ustalania lokalizacji inwestycji; stosowania podstawowych narzędzi komputerowego wspomagania projektowania CAD i systemów informacji geograficznej GIS w analizach przestrzennych, procesie planowania i zarządzania; posługiwania się językiem obcym, w tym specjalistycznym, na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, geografia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, informatyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny , fizyka i astronomia

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest ocena na dyplomie oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • MARINE AND COASTAL GEOSCIENCES REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Marine and coastal geosciences
   Międzynarodowe, międzyuczelniane studia drugiego stopnia  na  kierunku  Marine and Coastal Geosciences, trwające  2  lata (4  semestry), będą organizowane w kooperacji z Uniwersytetem w Greifswaldzie i we współpracy z Instytutem Badań Bałtyku w Warnemünde (IOW). Kończą się uzyskaniem  tytułu zawodowego magistra.
   Zajęcia prowadzone w języku angielskim przez doświadczoną kadrę naukową będą realizowane w obu jednostkach uniwersyteckich (Uniwersytet Szczeciński oraz Uniwersytet w Greifswaldzie), a także na pokładzie pływającej jednostki naukowo-badawczej IOW. Program kształcenia jest skoncentrowany na problematyce dotyczącej obszarów morskich i oceanicznych oraz strefy brzegowej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru bałtyckiego. Zakres kształcenia obejmuje zagadnienia geologii morza z uwzględnieniem młodoczwarorzędowych zmian jego zasięgu, oceanografii, geochemii, ochrony środowiska, biologii morza, teledetekcji, hydrologii i klimatologii oraz eksploatacji szeroko pojętych zasobów naturalnych mórz i oceanów. Istotnym aspektem będzie zarządzanie strefą brzegową z uwzględnieniem technik inżynierii morskiej i ochrony wybrzeża. Modułowy charakter zajęć, nowoczesne techniki nauczania oraz możliwość zdobywania doświadczenia pod okiem specjalistów z różnych krajów zapewnią europejski standard kształcenia.
   Wysoki standard kształcenia oraz możliwość zdobywania doświadczenia praktycznego pod okiem wysokiej klasy specjalistów zapewnią absolwentom kierunku interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą problematyki morskiej. Dzięki dostosowaniu programu studiów do wymogów współczesnego i przyszłego rynku pracy, kształtowanego między innymi przez zmieniającą się sytuację prawną obszarów morskich oraz rosnącą świadomość znaczenia morza dla gospodarki światowej, absolwenci kierunku będą predestynowani do pracy związanej z szeroko pojętym zarządzaniem strefą brzegową i zasobami morskimi, zarówno w ramach struktur administracyjnych, jak i w sektorze komercyjnym.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Marine and coastal geosciences jest dyplom ukończenia studiów wyższych.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • OCEANOGRAFIA REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Oceanografia
   Studia pierwszego stopnia na kierunku Oceanografia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Po drugim roku studia realizowane są w ramach 3 specjalności: Geologia morza, Oceanografia fizyczna, Oceanografia biologiczna. Duży nacisk w programie położony jest na kształcenie praktyczne poprzez zajęcia odbywane w strefie brzegowej i na morzu, dzięki wykorzystaniu Stacji Brzegowej Wydziału w Międzyzdrojach, kutra badawczego SNB-US1 i statku szkolnego NAWIGATOR XXI należącego do Akademii Morskiej w Szczecinie
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Oceanografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, geografia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, geografia, fizyka i astronomia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    

  • TURYSTYKA I REKREACJA REKRUTACJA

   Uczelnie Szczecin - kierunek Turystyka i rekreacja
   Studia pierwszego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Po I roku studia realizowane są w ramach dwóch specjalności. Programy obu specjalności powstały w konsultacji z praktykami z branży turystycznej. Zostały one tak skonstruowane, aby wiedza i umiejętności praktyczne absolwenta tego kierunku predestynowały go do pracy na wszystkich szczeblach administracji publicznej oraz pracy w sektorze komercyjnym. Absolwent posiada umiejętności: organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców; nawiązywania kontaktów i komunikowania się w dwóch językach obcych Treści programowe zostały rozszerzone o warsztaty z pilotażu i przewodnictwa, co pozwoli przygotować absolwenta do pełnienia roli profesjonalnego animatora turystyki i rekreacji, rezydenta oraz pilota wycieczek.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, geografia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, historia, geografia, informatyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny , wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest dyplom ukończenia studiów wyższych.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (2)

 • vicky
  ocena

  polecam

 • lili
  ocena

  geoanalityka żenująco niski poziom

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
GEOGRAFIA
GEOLOGIA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCEANOGRAFIA
Specjalności:
 • Geologia morza
 • Oceanografia fizyczna
 • Oceanografia biologiczna
TURYSTYKA I REKREACJA
 
Studia II stopnia:
GEOLOGIA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Specjalności:
 • Planowanie miast
 • Planowanie środowiska
MARINE AND COASTAL GEOSCIENCES
TURYSTYKA I REKREACJA