ul. Wita Stwosza 59,

80-308 Gdańsk

tel. 58 523 60 10

fax: 58 523 60 02

e-mail: dziekanat@biol.ug.edu.pl

http://biology.ug.edu.pl/

ul. Wita Stwosza 59,

80-308 Gdańsk

tel. 58 523 60 10

fax: 58 523 60 02

e-mail: dziekanat@biol.ug.edu.pl

http://biology.ug.edu.pl/

 • BIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Biologia

  Sztandarowym kierunkiem kształcenia studentów I i II stopnia jest Biologia.

  Profil kształcenia na kierunku Biologia  to profil ogólnoakademicki. Oznacza to, że kształcenie odbywa się z uwzględnieniem modułów zajęć służących zdobywaniu przez studenta zarówno podstawowych, jak i pogłębionych umiejętności teoretycznych. Zdobyta wiedza z zakresu ogólnych zagadnień biologii jest wzmocniona umiejętnościami praktycznymi. W czasie nauki student ma także szanse na zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami współczesnej biologii.

  Na studiach I stopnia studenci odbywają 3-tygodniową praktykę zawodową, a na studiach II stopnia mają możliwość wyboru jednej z poniższych specjalności: Biologia medyczna; Biologia molekularna; Biotechnologia roślin, grzybów i porostów; Ekologia roślin i ochrona przyrody; Ekologia zwierząt; Embriologia i cytologia roślin; Genetyka ewolucyjna; Hydrobiologia; Mikrobiologia; Neurofizjologia; Paleoekologia i archeobotanika; Parazytologia; Taksonomia i filogeografia; Toksykologia środowiska wodnego.

  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Biologia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, co jest związane z posiadaniem wiadomości i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartych na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje tytuł zawodowy magistra biologii. Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii oraz biegłość w wybranej specjalności. W obu przypadkach absolwent będzie przygotowany do pracy w instytucjach naukowo-badawczych, a także w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie wykonywania podstawowej analityki oraz prowadzenia podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny. Będzie mógł podjąć pracę w firmach biotechnologicznych, instytucjach zajmujących się ochroną środowiska przyrodniczego, centrach edukacji ekologicznej oraz terenowych stacjach badawczych. Absolwenci studiów II stopnia po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej uzyskują kwalifikacje i uprawnienia do nauczania biologii w gimnazjum oraz w liceum.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Biologia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOLOGIA MEDYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Biologia medyczna

  Biologia medyczna jest jedynym kierunkiem na polskich uczelniach realizowanym na dwóch poziomach studiów: licencjackim i magisterskim.

  Profil kształcenia na kierunku Biologia medyczna to profil ogólnoakademicki, co oznacza że kształcenie odbywa się z uwzględnieniem modułów zajęć służących zdobywaniu przez studenta zarówno podstawowych jak i pogłębionych umiejętności teoretycznych wzmocnionych umiejętnościami praktycznymi.

  Jest to nowoczesny kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, łączący wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych oraz nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. Głównym celem kształcenia na kierunku jest zdobycie przez absolwenta wiedzy i umiejętności z dziedziny nauk biologicznych, które mogą być wykorzystane w medycynie. Integralną częścią studiów są praktyki zawodowe realizowane poza uczelnią, tj. w instytucjach naukowo-badawczych, badawczych i diagnostycznych o profilu odpowiadającym programowi kształcenia na kierunku.

  Kierunek Biologia medyczna oferuje dwie specjalności: Neurobiologia i Diagnostyka molekularno-biochemiczna.

  Kształcenie w specjalności Neurobiologia pozwala uzyskać zintegrowaną, specjalistyczną wiedzę połączoną z praktycznymi umiejętnościami z zakresu takich metod badawczych jak: elektroencefalografia, techniki histologiczne, molekularne, immunologiczne, behawioralne oraz podstawy technik psychometrycznych. Studenci zdobywają również doświadczenie w stosowaniu metod eksperymentalnych z zakresu nauk biologicznych w celu badania funkcji ośrodkowego układu nerwowego.

  Kształcenie w specjalności Diagnostyka molekularno-biochemiczna umożliwia uzyskanie pogłębionej wiedzy na temat biochemicznych i molekularnych podstaw funkcjonowania komórek i organizmów oraz umiejętność wykorzystania tej wiedzy w diagnozowaniu chorób. Studenci poznają także współczesne metody stosowane w diagnostyce mikrobiologicznej i parazytologicznej.

  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Biologia medyczna uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, co jest związane z posiadaniem podstawowej wiedzy z zakresu nauk biologicznych, szczególnie na temat molekularnych, biochemicznych i fizjologicznych podstaw funkcjonowania komórek, narządów i organizmów. Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje tytuł zawodowy magistra biologii medycznej. Posiada pogłębioną wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk przyrodniczych i nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej oraz umiejętności związane z wykorzystaniem i stosowaniem technik biochemicznych, biologii molekularnej, biologii komórki lub fizjologicznych w diagnostyce chorób lub badania zaburzeń o podłożu neurologicznym. Absolwent będzie mógł zostać zatrudniony w placówkach służby zdrowia, laboratoriach diagnostycznych, placówkach naukowo-badawczych, przemyśle biotechnologicznym i farmaceutycznym, ośrodkach terapii uzależnień, placówkach rehabilitacyjnych, pedagogicznych i resocjalizacyjnych, w szkolnictwie, a także w sporcie, wojsku i policji. Absolwent będzie mógł kontynuować kształcenie w ramach studiów podyplomowych, po których może starać się o uprawnienia diagnosty laboratoryjnego.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Biologia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA DOKTORANCKIE Z BIOLOGII, EKOLOGII I MIKROBIOLOGII Stopień: III REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - studia dokoranckie z biologii, ekologii i mikrobiologii

  Wydział Biologii jest jedyną jednostką Uniwersytetu Gdańskiego prowadzącą studia doktoranckie w dyscyplinach: Biologia, Ekologia i Mikrobiologia. W prowadzeniu zajęć dydaktycznych uczestniczą samodzielni pracownicy naukowi Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, którzy odpowiadają za indywidualne autorskie programy studiów doktoranckich. 

  Rozprawa doktorska może być przygotowywana pod opieką naukową promotorów posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.

  wymagania rekrutacyjne

   


  Studia doktoranckie

   

  Konkurs na podstawie złożonych dokumentów:

  1. Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (formularz dostępny na stronie internetowej UG);
  2. Życiorys;
  3. Odpis dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
  4. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (ocena uzyskana w ramach studiów II stopnia lub certyfikat znajomości j. angielskiego);
  5. Opinia przyszłego opiekuna naukowego (z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego) oraz akceptację kierownika macierzystej jednostki opiekuna naukowego;
  6. Kserokopia dowodu osobistego poświadczona za zgodność z oryginałem przez Dziekanat;
  7. Jedna kolorowa fotografia o wymiarze 45 mm x 65 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle.

   

  Dowiedz się więcej

 • WALORYZACJA I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZYRODY Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody

  Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody to unikatowy kierunek w skali kraju, realizowany na studiach II stopnia. Kierunek został powołany ze względu na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów w zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego.

  Profil kształcenia na kierunku Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody to profil praktyczny, co oznacza, że kształcenie odbywa się z uwzględnieniem modułów zajęć służących zdobywaniu przez studenta  pogłębionych umiejętności praktycznych w tych dyscyplinach  nauk biologicznych, które związane są z przygotowaniem do pracy w roli eksperta przyrodniczego. Do programu kształcenia wprowadzono moduły praktyczne, które będą współtworzone i realizowane z partnerami zewnętrznymi, rozbudowano również w porozumieniu z pracodawcami praktyki zawodowe służące pogłębianiu wiedzy teoretycznej i nabywaniu konkretnych umiejętności. Założono również możliwość realizacji prac magisterskich o tematyce odpowiadającej konkretnym potrzebom zainteresowanych pracodawców i przez nich finansowanych lub współfinansowanych

  Absolwent studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody uzyskuje tytuł zawodowy magistra. Posiada podstawową wiedzę z zakresu florystyki, faunistyki i biocenologii oraz zna metody i techniki ochrony różnorodności biologicznej. Potrafi przeprowadzać inwentaryzację zasobów przyrodniczych, zarządzać obszarami chronionymi i monitorować ich stan, wykonywać oceny i ekspertyzy środowiskowe, przygotowywać waloryzacje przyrodnicze i plany ochrony. Absolwent będzie przygotowany do pracy w firmach specjalistycznych zajmujących się ochroną środowiska i przyrody, działach ochrony środowiska firm i przedsiębiorstw, instytucjach odpowiedzialnych za finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska (Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Ochrony Środowiska itp.), lasach państwowych, parkach narodowych, krajobrazowych oraz rezerwatach, organizacjach pozarządowych działających na rzecz ochrony przyrody i środowiska, administracji publicznej. Będzie mógł prowadzić samodzielną działalność gospodarczą jako ekspert środowiskowy.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody jest konkurs ocen na dyplomie oraz, w przypadku nierozstrzygnięcia, średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Student BM Ocena

Dobrze wyposażony i tyle; kadra słaba (są wyjątki), przedmioty również kiepsko prowadzone i nieogarnięte dziekanaty plus regulaminy