• GEOGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Geografia
   Studia na kierunku Geografia opierają się na wykładach prowadzonych przez ekspertów w swojej dziedzinie, zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych w dobrze wyposażonych salach dydaktycznych i pracowni komputerowej. Dodatkowo program studiów I stopnia obejmuje 270 godzin, a program studiów II stopnia 60 godzin zajęć praktycznych w terenie. Większość zajęć terenowych odbywa się w Stacji Limnologicznej w Borucinie, która umożliwia studentom nabycie umiejętności posługiwania się nowoczesnym sprzętem badawczym.
   Poza obowiązkowym tokiem studiów studenci Geografii mogą skorzystać z programu Tutoring na WOiG oraz z szerokiej oferty uczelni partnerskich Instytutu Geografii w ramach programów ERASMUS+ i MOST . W Instytucie Geografii prężnie działa sześć studenckich kół naukowych.
   Studia na kierunku Geografia umożliwiają zdobycie wykształcenia przydatnego w pracy w podmiotach gospodarczych zajmujących się:
   • ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego,
   • osłoną hydrometeorologiczną kraju,
   • planowaniem przestrzennym,
   • kształtowaniem warunków życia ludzi,
   • organizacją działalności społeczno-gospodarczej,
   • w instytucjach oświatowych i naukowych.
   Absolwent studiów magisterskich z ukończoną specjalizacją nauczycielską ma uprawnienia do nauczania geografii w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Geografia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, historia, matematyka, WOS

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geografia jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • GEOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Geologia
   Ukończenie studiów I stopnia zapewnia uzyskanie tytułu zawodowego licencjata geologii. Absolwent będzie legitymował się szczegółową wiedzą z zakresu geologii i nauk pokrewnych pozwalającą na zrozumienie procesów i zjawisk geologicznych. Nabyte umiejętności umożliwią mu wykonywanie, nadzorowanie i dokumentowanie pomocniczych prac geologicznych. Studia pozwolą na opanowanie terminologii specjalistycznej z zakresu problematyki geologicznej w wybranym języku obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Ponadto, absolwent będzie legitymował się umiejętnością stosowania technik komputerowych w tworzeniu baz danych i modelowaniu geologicznym. Studia umożliwiają kontynuację kształcenia na II stopniu na kierunkach geologia, oceanografia, geografia i pokrewnych.
   Możliwość zatrudnienia po kierunku geologia: samodzielne przedsiębiorstwa i firmy świadczące usługi geologiczne (pomiary, badania geologiczne, itp.), wydziały: budownictwa, ekologii i ochrony środowiska administracji państwowej i samorządowej, gospodarka zasobami środowiska, w tym również w administracji publicznej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia

   Dowiedz się więcej

    

  • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Gospodarka przestrzenna
   Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna opierają się na wykładach prowadzonych przez ekspertów w swojej dziedzinie, zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych w dobrze wyposażonych salach dydaktycznych i pracowni komputerowej. Dodatkowo program studiów I stopnia obejmuje 90 godzin zajęć praktycznych w terenie. Do atutów absolwentów należy znajomość środowiskowych i prawnych aspektów gospodarowania przestrzenią, umiejętność planowania i posługiwania się nowoczesnymi technikami wizualizacji.
   Poza obowiązkowym tokiem studiów studenci Gospodarki przestrzennej mogą skorzystać z programu Tutoring na WOiG oraz z oferty uczelni partnerskich Instytutu Geografii w ramach programów ERASMUS+ i MOST. W Instytucie Geografii prężnie działa Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej. Studia na kierunku gospodarka przestrzenna umożliwiają zdobycie wykształcenia przydatnego w pracy:
   • w biurach i przedsiębiorstwach projektowych przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne,
   • jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
   • agencjach rozwoju regionalnego i społeczno-gospodarczego,
   • przedsiębiorstwach konsultingowych i doradczych,
   • instytucjach Unii Europejskiej zajmujących się problemami gospodarki przestrzennej,
   • agencjach nieruchomości i przedsiębiorstwach deweloperskich.
   Absolwent studiów II stopnia z ukończoną specjalizacją nauczycielską ma uprawnienia do nauczania przedsiębiorczości w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Geografia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, historia, matematyka, WOS

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • GOSPODARKA WODNA I OCHRONA ZASOBÓW WÓD Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód
   Profil kształcenia na kierunku, to profil praktyczny. Oferujemy cały semestr praktyk w przedsiębiorstwach związanych z gospodarką wodną. Praktyki zawodowe związane są tematycznie z pracą dyplomową. Absolwent studiów: pozna prawa rządzące obiegiem wody w przyrodzie i metody ich monitorowania; zdobędzie wiedzę w zakresie kompleksowego gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce i Europie; pozna metody zarządzania procesami ochrony. Ponadto zdobędzie umiejętności: przeprowadzania i interpretacji pomiarów hydrologicznych, hydrochemicznych i hydrobiologicznych w terenie i laboratorium; sporządzania dokumentacji hydrologicznych; oceny zasobów wodnych i prognozowania zaopatrzenia w wodę ludności oraz niektórych działów gospodarki.; oceny wartości ekonomicznej zasobów ożywionych i nieożywionych wód. Głównym celem kształcenia na kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód jest przygotowanie wykształconej wszechstronnie kadry do pracy w:
   • jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
   • instytucjach i laboratoriach zajmujących się gospodarką wodną lub ochroną zasobów wód (zasoby nieożywione i ożywione),
   • biurach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne,
   • biurach zarządzania kryzysowego,
   • stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Matematyka lub geografia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia

   Dowiedz się więcej

    

  • ICHTIOLOGIA MORSKA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Ichtiologia morska
   Dostęp do aktualnej wiedzy w zakresie ichtiologii morskiej oraz specjalistyczna kadra naukowo-dydaktyczna, bogate zaplecze naukowo-dydaktyczne. Studenci odbywają praktyczne zajęcia laboratoryjne i terenowe, uczestniczą w rejsach badawczo-edukacyjnych, zapoznają się z podstawami hodowli i przetwórstwa ryb, rekreacyjnym wykorzystaniem zasobów morskich, jak wędkarstwo i akwarystyka morska. Ponadto poznają podstawy nurkowania swobodnego oraz zasady prowadzenia podwodnych przyrodniczych prac badawczych - scientific diver. W trakcie studiów realizują praktyki zawodowe w krajowych instytucjach zarządzających zasobami i przestrzenią morską, jednostkach naukowych lub parkach narodowych i krajobrazowych. Studia umożliwiają zdobycie wykształcenia przydatnego w pracy:
   • w krajowych i międzynarodowych instytucjach administrujących i zarządzających zasobami oraz przestrzenią morską,
   • w placówkach monitorujących i eksploatujących zasoby mórz, dokonujących ocen oddziaływań na środowisko morskie,
   • w ośrodkach akademickich, morskich instytutach naukowych, biurach konsultacyjnych,
   • w parkach narodowych i krajobrazowych, ośrodkach edukacyjnych, muzeach, mediach branżowych i społecznych, pozarządowych organizacjach społecznych,
   • w rybołówstwie i hodowli ryb, przetwórstwie rybnym, handlu, stowarzyszeniach rybackich,
   • na stanowiskach od specjalisty po stanowiska kierownicze, stanowiska przewidziane karierą naukową, właściciel firmy powiązanej z gospodarką morską, inspektor, nurek, edukator.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ichtiologia morska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Biologia
   • Matematyka

   Dowiedz się więcej

    

  • OCEANOGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Oceanografia
   Oceanografia na Uniwersytecie Gdańskim to unikatowy w Polsce kierunek studiów. Prowadzony w wyjątkowym i nowoczesnym miejscu: Instytucie Oceanografii w Gdyni na Wydziale Oceanografii i Geografii, który otrzymał wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, potwierdzającą istotny wkład Instytutu w utrzymanie najwyższej jakości kształcenia. Wyróżnienie związane jest z wysokim poziomem nauczania, bogatą ofertą edukacyjną, znakomicie wyposażoną bazą dydaktyczną, uczestnictwem w programach europejskich i działalnością Stacji Morskiej w Helu. Od roku 2016, studenci będą odbywać zajęcia dydaktyczne oraz prowadzić badania naukowe do swoich prac dyplomowych na nowym - specjalistycznym statku naukowo-badawczym, jednej z najnowocześniejszych tego typu jednostek na świecie.
   Ukończenie studiów na kierunku Oceanografia zapewnia uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, nauk o morzu oraz analizy i interpretacji danych przy użyciu metod statystycznych i informatycznych. Absolwenci są przygotowani do pracy w laboratoriach badawczych, instytutach naukowych, przemyśle, rybołówstwie, w urzędach kontroli i kształtowania środowiska morskiego oraz administracji państwowej i samorządowej. Ukończenie Oceanografii otwiera także szerokie możliwości zatrudnienia na międzynarodowym rynku pracy.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Oceanografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Oceanografia jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
GEOGRAFIA
GEOLOGIA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA\
GOSPODARKA WODNA I OCHRONA ZASOBÓW WÓD
ICHTIOLOGIA MORSKA
OCEANOGRAFIA
Specjalności:
 • Oceanografia biologiczna
 • Oceanografia geologiczno-chemiczna
 • Oceanografia fizyczna
 
Studia II stopnia:
GEOGRAFIA
Specjalności:
 • Geomorfologia z kształtowaniem i ochroną środowiska
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCEANOGRAFIA

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 
Studia II stopnia:
GOSPODARKA PRZESTRZENNA