• ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Radom - kierunek Administracja
   Studia na kierunku Administracja prowadzone są dwustopniowo. I stopień trwa 6 semestrów, kończy się uzyskaniem tytułu licencjata. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia, które trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra administracji. Celem kształcenia studentów na kierunku Administracja jest rzetelne przygotowanie przyszłych urzędników znających organizację i funkcjonowanie administracji, zwłaszcza publicznej, sprawnie posługujących się systemami informatycznymi, umiejących współpracować z petentami i mediami, prezentujących stanowisko pracodawcy wiarygodnie i rzetelnie. Studia dają solidną wiedzę, która może być wykorzystana w szeroko rozumianym sektorze prywatnym, a także w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest średnia ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

  • EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Radom - kierunek Ekonomia
   tudia na kierunku Ekonomia prowadzone są dwustopniowo. I stopień trwa 6 semestrów, kończy się uzyskaniem tytułu licencjata nauk ekonomicznych. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia, które trwają  4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra ekonomii.
   Kierunek Ekonomia kształci specjalistów w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi oraz materialnymi. Podczas studiów studenci poznają zagadnienia ekonomiczne oraz zjawiska: bezrobocia, inflacji, równowagi i wzrostu gospodarczego. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: matematyka, geografia

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest średnia ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

  • PRAWO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Radom - kierunek Prawo w działalności gospodarczej
   Studia I stopnia na kierunku Prawo w działalności gospodarczej trwają 6 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
   Kierunek ten jest odpowiedzią na wyzwania współczesnej gospodarki opartej na wiedzy poprzez kształcenie aktywnych osób zdolnych funkcjonować na elastycznym rynku pracy zarówno w charakterze pracowników jak i samozatrudnionych. Po ukończeniu tego kierunku studiów absolwenci będą potrafili m.in.: wykorzystywać przepisy prawne z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa handlowego i prawa finansowego a także uczestniczyć w procesie pozyskiwania środków z funduszy UE i innych źródeł na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Prawo w działalności gospodarczej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka

    

   Dowiedz się więcej

    

  • TOWAROZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Radom - kierunek Towaroznawstwo
   Studia na kierunku Towaroznawstwo prowadzone są dwustopniowo. I stopień trwa 7 semestrów, kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera. Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia, które trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera.
   Towaroznawstwo to nauka interdyscyplinarna łącząca ze sobą elementy wiedzy ekonomicznej, technicznej i przyrodniczej. Taka wiedza ukierunkowana na doskonalenie jakości wszelkiego rodzaju procesów i produktów w firmach, pozwala tym ostatnim osiągać przewagę konkurencyjną tak ważną w gospodarce rynkowej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Towaroznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: matematyka, chemia, fizyka

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Towaroznawstwo jest średnia ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

  • PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

   Uczelnie Radom - kierunek Prawo
   Jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo o profilu praktycznym trwają 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu magistra prawa. Prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
   Studenci mają możliwość wyboru modułów kształcenia z zakresu nauk prawnych takich jak: prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo karne, prawo pracy, prawna regulacja gospodarki oraz prawo międzynarodowego, stosownie do ich zainteresowań. Absolwent tego kierunku będzie wysoko wykwalifikowanym specjalistą wyposażonym w odpowiedni zasób wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego. Zostanie także wyposażony w umiejętności pozwalające rozumieć procesy gospodarcze i swobodnie poruszać się wśród realiów biznesowych.
   Elementem wyróżniającym profil naszych studiów jest nastawienie na praktykę, większa ilość godzin ćwiczeniowych, konwersatoryjnych oraz warsztatowych, a także zajęcia przygotowujące do aplikacji prawniczych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie

    

   Dowiedz się więcej

    

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
PRAWO
 
Studia I stopnia:
ADMINISTRACJA
EKONOMIA
Specjalności:
 • Biznes międzynarodowy
 • Ekonomia menedżerska
 • Finanse, bankowość, ubezpieczenia
 • Gospodarka lokalna i regionalna
 • Rachunkowość
 • Zarządzanie jakością i środowiskiem
PRAWO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
TOWAROZNAWSTWO
 
Studia II stopnia:
ADMINISTRACJA
Specjalności:
 • Administracja finansów publicznych w Polsce i w UE
 • Administracja rządowa i samorządowa
 • Administracja zabezpieczenia społecznego i służby zdrowia
EKONOMIA
Specjalności:
 • Biznes międzynarodowy
 • Ekonomia menedżerska
 • Finanse, bankowość, ubezpieczenia
 • Gospodarka lokalna i regionalna
 • Rachunkowość
 • Zarządzanie jakością i środowiskiem
PRAWO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
TOWAROZNAWSTWO
Specjalności:
 • Kształtowanie wyrobów i ocena jakości produktów przemysłu lekkiego
 • Towaroznawstwo kosmetyków i produktów chemii gospodarczej  i przemysłowej
 • Towaroznawstwo i technologia żywności zarządzanie jakością wyrobów

Niestacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
PRAWO
 
Studia I stopnia:
ADMINISTRACJA
EKONOMIA
Specjalności:
 • Biznes międzynarodowy
 • Ekonomia menedżerska
 • Finanse, bankowość, ubezpieczenia
 • Gospodarka lokalna i regionalna
 • Rachunkowość
 • Zarządzanie jakością i środowiskiem
PRAWO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
TOWAROZNAWSTWO
 
Studia II stopnia:
ADMINISTRACJA
Specjalności:
 • Administracja finansów publicznych w Polsce i w UE
 • Administracja rządowa i samorządowa
 • Administracja zabezpieczenia społecznego i służby zdrowia
EKONOMIA
Specjalności:
 • Biznes międzynarodowy
 • Ekonomia menedżerska
 • Finanse, bankowość, ubezpieczenia
 • Gospodarka lokalna i regionalna
 • Rachunkowość
 • Zarządzanie jakością i środowiskiem
PRAWO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
TOWAROZNAWSTWO
Specjalności:
 • Kształtowanie wyrobów i ocena jakości produktów przemysłu lekkiego
 • Towaroznawstwo kosmetyków i produktów chemii gospodarczej  i przemysłowej
 • Towaroznawstwo i technologia żywności zarządzanie jakością wyrobów