• ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Rzeszów - kierunek Architektura krajobrazu
   Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, przyrodniczych, rolniczych, technicznych oraz sztuk pięknych wystarczającą do samodzielnego kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka. Jest przygotowany do wykonywania oceny szaty roślinnej, prac inwentaryzacyjnych, projektów zagospodarowania terenów zieleni, budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu oraz kierowania i nadzoru nad robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w tych obiektach. Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz różnych przedsiębiorstwach opracowujących projekty i wykonujących prace w wyżej przedstawionym zakresie. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura krajobrazu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka z astronomią, geografia

   Dodatkowo zostanie przeprowadzony egzamin uzdolnień plastycznych polegający na: wykonaniu dwóch prac rysunkowych, ołówkiem średniej miękkości, na białym kartonie, w formacie 50 x 70 cm (poziomo lub pionowo) w czasie trzech godzin zegarowych każdy.

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura krajobrazu jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

  • BIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Rzeszów - kierunek Biologia
   Absolwent posiada kwalifikacje przygotowujące do pracy w instytucjach zajmujących się ochroną przyrody, środowiska, w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, laboratoriach.
   Absolwent II stopnia posiada rozszerzoną w stosunku do pierwszego stopnia studiów wiedzę z zakresu biologii oraz biegłość w wybranej dyscyplinie. Dysponuje wiedzą teoretyczną pozwalającą na wyjaśnienie procesów oraz zjawisk zachodzących w organizmach żywych, a także wiedzą specjalistyczną z zakresu objętego programem nauczania. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach naukowo-badawczych uczelni rzeszowskich, a także w laboratoriach w zakresie podstawowej analityki oraz podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny, także w administracji oraz placówkach ochrony przyrody.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: biologia, geografia, chemia, fizyka z astronomią, matematyki

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

  • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Rzeszów - kierunek Ochrona środowiska
   Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku. Umie wykorzystać nabytą wiedzę w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Posiada podstawowe przygotowanie do pracy w laboratoriach badawczych, administracji i instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska. Umieć analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Zna podstawowe procesy i problemy istotne dla ochrony środowiska oraz kieruje się w działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju. Posiada umiejętności zdobywania, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji na temat zagadnień związanych z wykonywanym zawodem. Zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ochrony środowiska.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: biologia, geografia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka 

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

  • ROLNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Rzeszów - kierunek Rolnictwo
   Absolwent jest specjalistą w zakresie produkcji rolniczej oraz posiada praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wykazuje się znajomością ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją rolniczą oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Posiada informacje związane z agrobiznesem, doradztwem dla przedsiębiorstw rolnych, firm handlowych i usługowych. Jest przygotowany do podjęcia pracy w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, usługach i doradztwie rolniczym, w przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, a także do prowadzenia gospodarstw rolniczych posiadających dział ogrodnictwa i produkcji zwierzęcej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Rolnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka, geografia

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Rolnictwo jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

  • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA CZŁOWIEKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Rzeszów - kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka
   Absolwent tego kierunku studiów posiada ogólną wiedzę i umiejętności z zakresu nauk technologicznych, żywieniowych, technicznych i ekonomicznych oraz z chemii żywności niezbędne do organizacji produkcji łącznie z doborem maszyn i urządzeń. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się produkcją w różnych branżach przemysłu spożywczego, żywieniem zbiorowym oraz doradztwem w zakresie przemysłu spożywczego i żywienia człowieka.
   Zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu aprzedsiębiorstwem. Zdobytą wiedzę i umiejętności potrafi wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: chemia, fizyka z astronomią, matematyka, biologia

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

  • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Rzeszów - kierunek Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
   Absolwent kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami będzie dysponował wiedzą z zakresu nauk rolniczych i ścisłych na poziomie niezbędnym do samodzielnego rozwiązywania zadań inżynierskich dotyczących projektowania i eksploatacji urządzeń, systemów, instalacji oraz obiektów przeznaczonych do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz gospodarowania odpadami z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Absolwent potrafi ocenić skalę zapotrzebowania na energię, możliwości jej pozyskania, a także oszacować ilość powstających w regionie odpadów oraz opracować koncepcję ich segregacji, zagospodarowania i utylizacji.
   Bardzo dobrze wyposażona baza Kampusu w Zalesiu daje studentom możliwość korzystania ze specjalistycznej aparatury badawczej, dzięki czemu nabędą niezbędnych na rynku pracy umiejętności praktycznych. Integralną częścią planu studiów są specjalistyczne praktyki zawodowe. Są one podzielone na dwie części - pierwsza z nich, w zakresie odnawialnych źródeł energii, może być realizowana w takich firmach jak TAURON Wytwarzanie S.A., Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej czy PGE Energia Odnawialna S.A., zaś druga – dotycząca gospodarki odpadami, może być realizowana w PGE GiEK S.A., w oddziałach elektrociepłowni lub przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej.
   Absolwenci studiów I stopnia, dzięki podstawom teoretycznym i umiejętnościom praktycznym, będą przygotowani do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami lub na kierunkach pokrewnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: fizyka z astronomią, biologia, geografia, chemia, matematyka

    

   Dowiedz się więcej

    

    

    

opinie (1)

 • anieszka
  ocena

  https://www.facebook.com/events/252704181753443/ tutaj znajduje się wydarzenie dotyczące rekrutacji na kierunki Rolnictwo, Biologia, Architektura Krajobrazu, Technologia Żywności i Żywienia Człowieka, Odnawialne Źródła Energii, macie jakieś pytania? Dołączcie! Prowadzą je studenci więc nie ma strachu! :) https://www.facebook.com/wbrurz/

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
BIOLOGIA
Specjalności:
 • Biologia eksperymentalna
 • Biologia środowiska
OCHRONA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Ochrona środowiska agrarnego
 • Ochrona wód powierzchniowych i terenów podmokłych
 • Analityka i toksykologia środowiska 
ROLNICTWO
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWNIENIE CZŁOWIEKA
Specjalności:
 • Technologia produktów pochodzenia roślinnego
 • Technologia produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Biotechnologia żywności

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI

Studia II stopnia:
BIOLOGIA
Specjalności:
 • Biologia eksperymentalna
 • Biologia środowiska
OCHRONA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Ochrona środowiska agrarnego
 • Ochrona wód powierzchniowych i terenów podmokłych
 • Analityka i toksykologia środowiska 
ROLNICTWO
Specjalności:
 • Agronomia z agrobiznesem
 • Ekonomika produkcji rolniczej
 • Kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej
 • Rolnictwo ekologiczne z agroturystyką 
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWNIENIE CZŁOWIEKA
Specjalności:
 • Technologia produktów pochodzenia roślinnego
 • Technologia produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Biotechnologia żywności

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
BIOLOGIA
Specjalności:
 • Biologia eksperymentalna
 • Biologia środowiska
OCHRONA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Ochrona środowiska agrarnego
 • Ochrona wód powierzchniowych i terenów podmokłych
 • Analityka i toksykologia środowiska 
ROLNICTWO
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWNIENIE CZŁOWIEKA
Specjalności:
 • Technologia produktów pochodzenia roślinnego
 • Technologia produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Biotechnologia żywności
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI
Studia II stopnia:
BIOLOGIA
Specjalności:
 • Biologia eksperymentalna
 • Biologia środowiska
OCHRONA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Ochrona środowiska agrarnego
 • Ochrona wód powierzchniowych i terenów podmokłych
 • Analityka i toksykologia środowiska 
ROLNICTWO
Specjalności:
 • Agronomia z agrobiznesem
 • Ekonomika produkcji rolniczej
 • Kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej
 • Rolnictwo ekologiczne z agroturystyką 
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWNIENIE CZŁOWIEKA
Specjalności:
 • Technologia produktów pochodzenia roślinnego
 • Technologia produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Biotechnologia żywności