• DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Rzeszów - kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
   Absolwent jest przygotowany do zawodu dziennikarza pracującego w periodycznych mediach masowych (przede wszystkim w prasie, radiu i telewizji). Absolwent rozumie podstawowe procesy życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, zarówno w skali lokalno-regionalnej, jak i krajowo-międzynarodowej. Absolwent uzyskuje umiejętności umożliwiające mu wykonywanie różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej – w stosunkach publicznych, reklamie, promocji, instytucjach prowadzących edukację medialną. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
   Absolwent specjalności media regionalne przygotowany jest do podjęcia zatrudnienia we wszystkich typach mediów: w mediach drukowanych oraz w radiu i telewizji. Poza tym w programie studiów zwrócono szczególną uwagę na zagadnienia specyficzne dla regionu podkarpackiego, położonego na pograniczu polsko-ukraińskim oraz polsko-słowackim.
   Absolwent tej rzeszowskiej uczelni specjalności reklama, concierge, public relations jest przygotowany do pracy w agencjach reklamowych, PR czy na stanowiskach związanych z marketingiem i zarządzaniem w kulturze i mediach.
   Absolwent zdobędzie także kwalifikacje do wykonywania zawodu concierge’a, czyli „asystenta od wszystkiego” – doradcy udzielającego biznesowego wsparcia swojemu przełożonemu (współuczestnika spotkań służbowych kontrolującego przepływ informacji; zarządcy kalendarzem dyrektorów firmy, organizatora spotkań biznesowych, osoby przygotowującej prezentacje i materiały na różnego typu spotkania, osoby o szerokich kompetencjach biznesowo-kulturowych).
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Wiedza o społeczeństwie

    

   Dowiedz się więcej

    

  • FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Rzeszów - kierunek Filologia polska
   Absolwent posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawow wiedz z zakresu filologii polskiej – nauki o jzyku i o literaturze. Rozumie i umie analizowa zjawiska i procesy literackie, jzykowe i kulturowe przeszłoci i współczesnoci. Powinien zna jzyk obcy na poziomie biegłoci B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Jzykowego Rady Europy oraz umie posługiwa si jzykiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i jzykoznawstwa. Potrafi samodzielnie gromadzi i przetwarza informacje, poszerza swoj wiedz oraz rozwizywa problemy zawodowe. Absolwent jest przygotowany do pracy w szkolnictwie – po ukoczeniu specjalnoci nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowujcego do wykonywania zawodu nauczyciela), w placówkach owiatowych, kulturalnych i samorzdu lokalnego oraz w wydawnictwach, czasopismach i mediach elektronicznych. Absolwent jest przygotowany do podjcia studiów drugiego stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia polska jest ocena na dyplomie, średnia ocen z I stopnia studiów oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

  • FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Rzeszów - kierunek Filologia angielska
   Absolwent posiada:
   • umiejętności językowe na poziomie min. C1 w zakresie znajomości języka angielskiego;
   • podstawową wiedzę o literaturze, kulturze i historii krajów obszaru anglojęzycznego;
   • podstawową wiedzę o historii i strukturze języka angielskiego;
   • podstawowe umiejętności tłumaczeniowe;
   • podstawowe umiejętności filologiczne w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego;
   • umiejętności badawcze oraz umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język angielski - egzamin pisemny
   • Język angielski - egzamin ustny
   • W razie nierozstrzygnięcia decyduje wynik egzaminu z języka polskiego

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia angielska jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia na kierunku filologia angielska. Na studia w specjalizacji nauczycielskiej przyjmowani są kandydaci, którzy na studiach I stopnia uzyskali uprawnienia pedagogiczne.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

  • FILOLOGIA GERMAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Rzeszów - kierunek Filologia germańska

   • Absolwent nabywa kwalifikacje w zakresie kształcenia kierunkowego – biegłą znajomość języka niemieckiego na poziomie C1, bardzo dobrą znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2-C1.
   • Nabywa umiejętności i kwalifikacje w zakresie specjalizacji interkulturowej (specjalizacja komunikacja interkulturowa w zakresie języka biznesu – język niemiecki z językiem angielskim/rosyjskim) oraz przygotowanie merytoryczne do pracy w charakterze mediatora interkulturowego w firmach/instytucjach współpracujących z firmami/instytucjami zagranicznymi posłującymi się w swojej działalności językiem niemieckim jako rodzimym lub obcym oraz językiem angielskim/rosyjskim. Wykazuje znajomość języka niemieckiego i angielskiego/rosyjskiego w zakresie języka specjalistycznego oraz nabył wiedzę i wykształcił umiejętności w zakresie języka biznesu.
   • Nabywa umiejętności translatorskie (specjalizacja translatoryczna) oraz przygotowanie merytoryczne do pracy tłumacza w instytucjach współpracujących z krajami niemieckiego obszaru językowego i innymi (anglo- i rosyjskojęzycznymi: specjalizacja język niemiecki z językiem angielskim/rosyjskim). Jest tłumaczem w biurze tłumaczeń, specjalistą ds. współpracy z zagranicą, pracownikiem w biurze/przedsiębiorstwie zagranicznym/z kapitałem zagranicznym,  redaktorem w wydawnictwie, negocjatorem, mediatorem międzykulturowym etc.
   • Posiada kwalifikacje w zakresie kształcenia nauczycielskiego (specjalizacja nauczycielska) oraz przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć edukacyjnych z języka niemieckiego w przedszkolu i szkole podstawowej, przygotowanie do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzone w powiązaniu z kształceniem kierunkowym (specjalizacją) oraz praktyką pedagogiczną.
   • Odbył praktykę pedagogiczną lub zawodową, rozwinął umiejętności zawodowe, poznał organizację i pracę szkół oraz instytucji pozaszkolnych, realizowane w powiązaniu z odpowiednią specjalizacją.
   • Jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach II stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język niemiecki lub inny język obcy (w przypadku nauki od podstaw)

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia germańska jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

  • FILOLOGIA ROSYJSKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Rzeszów - kierunek Filologia rosyjska
   Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej z tytułem licencjata posiadają uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela jezyka rosyjskiego/angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych, a z tytułem magistra – do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela języka rosyjskiego we wszystkich rodzajach szkół.
   Absolwenci specjalizacji rosyjski i angielski język biznesu, translatoryka oraz język rosyjski i angielski w turystyce mogą wykonywać pracę w instytucjach niezwiązanych ze szkolnictwem, prowadzących współpracę gospodarczą z krajami rosyjsko- i anglojęzycznymi, w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia rosyjska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia rosyjska jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Specjalnosci:
 • Media regionalne
 • Reklama, concierge, public relations
 • Researcher/broker informacji
FILOLOGIA ANGIELSKA
Specjalność:
 • Nauczycielska
 • Translatoryczna
FILOLOGIA GERMAŃSKA
Specjalności:
 • Komunikacja interkulturowa w zakresie języka biznesu – język niemiecki z językiem angielskim/rosyjskim
 • Translatoryczna  – język niemiecki z językiem angielskim/rosyjski
 • Glottodydaktyczna – język niemiecki z językiem angielskim/rosyjskim
 • Nauczycielska na poziomie zaawansowanym
 • Translatoryczna na poziomie zaawansowanym
 • Nauczycielska z nauką języka niemieckiego od podstaw
 • Translatoryczna z nauką języka niemieckiego od podstaw
 • Niemcoznawstwo
FILOLOGIA POLSKA
Specjalności:
 • Nauczycielska
 • Logopedyczna z kształceniem polonistycznym
 • Biurowa
 • Edytorsko-medialna
 • Turystyka dziedzictwa kulturowego
FILOLOGIA ROSYJSKA
Specjalności:
 • Rosyjski i angielski język biznesu
 • Translatoryka
 • Nauczycielska
 
Studia II stopnia:
FILOLOGIA ANGIELSKA
Specjalność:
 • Nauczycielska
 • Translatoryczna
FILOLOGIA GERMAŃSKA
Specjalności:
 • Translatoryczna
 • Nauczycielska 
FILOLOGIA POLSKA
Specjalności:
 • Dydaktyk medialny w zakresie nauk humanistycznych
 • Nauczycielska
 • Dodatkowa wiedza o kulturze
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego
 • Edytorstwo
 • Kultura i nowe media
 • Asystent kadr zarządzających i elit politycznych
 • Bibliotekoznawstwo i zarządzanie informacją naukową
FILOLOGIA ROSYJSKA
Specjalności:
 • Rosyjski i angielski język biznesu
 • Translatoryka polsko-rosyjska

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
FILOLOGIA ANGIELSKA
Specjalność:
 • Nauczycielska
 • Translatoryczna
FILOLOGIA GERMAŃSKA
Specjalności:
 • Komunikacja interkulturowa w zakresie języka biznesu – język niemiecki z językiem angielskim/rosyjskim
 • Translatoryczna  – język niemiecki z językiem angielskim/rosyjski
 • Glottodydaktyczna – język niemiecki z językiem angielskim/rosyjskim
 • Nauczycielska na poziomie zaawansowanym
 • Translatoryczna na poziomie zaawansowanym
 • Nauczycielska z nauką języka niemieckiego od podstaw
 • Translatoryczna z nauką języka niemieckiego od podstaw
 • Niemcoznawstwo
FILOLOGIA POLSKA
Specjalności:
 • Nauczycielska
 • Logopedyczna z kształceniem polonistycznym
 • Biurowa
 • Edytorsko-medialna
 • Turystyka dziedzictwa kulturowego
FILOLOGIA ROSYJSKA
Specjalności:
 • Rosyjski i angielski język biznesu
 • Translatoryka
 • Nauczycielska
 
Studia II stopnia:
FILOLOGIA ANGIELSKA
Specjalność:
 • Nauczycielska
 • Translatoryczna
FILOLOGIA GERMAŃSKA
Specjalności:
 • Translatoryczna
 • Nauczycielska 
FILOLOGIA POLSKA
Specjalności:
 • Dydaktyk medialny w zakresie nauk humanistycznych
 • Nauczycielska
 • Dodatkowa wiedza o kulturze
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego
 • Edytorstwo
 • Kultura i nowe media
 • Asystent kadr zarządzających i elit politycznych
 • Bibliotekoznawstwo i zarządzanie informacją naukową
FILOLOGIA ROSYJSKA
Specjalności:
 • Rosyjski i angielski język biznesu
 • Translatoryka polsko-rosyjska