• EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Rzeszów - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
   Absolwent posiada kwalifikacje nauczyciela muzyki w zakresie edukacji muzycznej oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia: zajęć dydaktycznych – muzycznych w zakresie szkolnej edukacji muzycznej na poziomie nauczania szkolnego na poziomie szkoły podstawowej, zajęć umuzykalniających w placówkach pozaszkolnych, zajęć rytmiki w przedszkolach, szkołach i placówkach upowszechniania kultury, zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych w szkołach ogólnokształcących i amatorskim ruchu muzycznym, działalności muzycznej w instytucjach kultury i mediach, działalności związanej z prowadzeniem imprez muzycznych w środowisku.
   Absolwenci znajdują zatrudnienie w szkolnictwie ogólnokształcącym, szkolnictwie muzycznym I stopnia, przedszkolach, placówkach pozaszkolnych, instytucjach kultury, w działalności związanej z ruchem amatorskim.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej brane są pod uwagę wyniki z 2 przedmiotów z najwyższą punktacją na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Dodatkowo zostanie przeprowadzony egzamin wstępny. Sprawdzian predyspozycji:

   • słuchowych - rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków, powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych, czytanie nut głosem,
   • głosowych - zaśpiewanie jednego utworu wokalnego ze zbioru Z. Noskowskiego „Cztery pory roku”,
   • manualnych - dyrygowanie jednym  utworem ze zbioru Z. Noskowskiego „Cztery pory roku”,
   • gra na instrumencie - wykonanie z pamięci dwóch utworów muzycznych na wybranym instrumencie.

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. Zostanie przeprowadzony dodatkowo sprawdzian umiejętności:

   • słuchowych - śpiewanie i określanie interwałów oraz akordów, czytanie nut głosem w zakresie jednogłosowych melodii tonalnych do 3 znaków przykluczowych, realizowanie prostych przebiegów rytmicznych
   • głosowych - zaśpiewanie jednej arii lub pieśni
   • manualnych - dyrygowanie jednym, wybranym  utworem z literatury chóralnej
   • gra na instrumencie - wykonanie z pamięci dwóch utworów muzycznych o zróżnicowanym charakterze – od baroku do współczesności

    

    

   Dowiedz się więcej

    

  • INSTRUMENTALISTYKA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Rzeszów - kierunek Instrumentalistyka
   Absolwent:
   • posiada ogólną znajomość literatury muzycznej
   • posiada znajomość podstawowego repertuaru związanego z własną specjalnością
   • posiada znajomość elementów działa muzycznego i wzorców budowy formalnej
   • posiada wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych informacji (książki, nagrania, materiały nutowe, Internet), ich analizowanie i interpretowanie we właściwy sposób
   • posiada znajomość i zrozumienie podstawowych linii rozwojowych w historii muzyki oraz orientuje się w związanej z tymi zagadnieniami literaturze piśmienniczej (dotyczy to także Internetu i e-lerningu) rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania
   • posiada ogólny zakres wiedzy dotyczący marketingowych, finansowych i prawnych aspektów zawodu muzyka, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia związane z prawem autorskim
   • posiada znajomość stylów muzycznych i związanych z nimi tradycji wykonawczych.
   • posiada wiedzę dotyczącą muzyki współczesnej
   • posiada podstawową wiedzę dotyczącą budowy własnego instrumentu i jego ewentualnej konserwacji, napraw, strojenia itp.
   • dysponuje podstawową wiedzą z zakresu dyscyplin pokrewnych pozwalającą na realizację zadań zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)
   • posiada znajomość podstawowych wzorców leżących u podstaw improwizacji i aranżacji
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Instrumentalistyka brane są pod uwagę wyniki z 2 przedmiotów z najwyższą punktacją na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Dodatkowo zostanie przeprowadzony egzamin wstępny. 
   Sprawdzian z gry na instrumencie:
   • wykonanie etiudy lub utworu wirtuozowskiego
   • wykonanie utworu polifonicznego
   • wykonanie utworu cyklicznego
   • wykonanie utworu dowolnego
   Sprawdzian dyspozycji słuchowych:
   • rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków
   • powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych
   • czytanie nut głosem
   Sprawdzian z czytania a'vista i przygotowania utworu muzycznego:
   • wykonanie na instrumencie zadanego tekstu z nut
   • samodzielne przygotowanie  zadanego utworu
   Rozmowa kwalifikacyjna:
   • Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu historii muzyki oraz współczesnych zagadnień muzycznych

   Dowiedz się więcej

    

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
INSTRUMENTALISTYKA
 
Studia II stopnia:
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
 
Studia II stopnia:
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ