• ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Rzeszów - kierunek Administracja
   Absolwent posiada podstawową wiedzę o charakterze nauk z dziedziny administracji oraz prawa, ich miejscu w systemie nauk społecznych i rozpoznaje relacje do innych nauk społecznych, potrafi posługiwać się terminologią z zakresu poszczególnych dziedzin będących przedmiotem studiów administracyjnych, potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać działalność organów administracji w obszarze polityki wewnętrznej i zewnętrznej państwa w sferze prawnej, ekonomicznej, społecznej i kulturowej, prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedziny nauk administracyjnych, rozwiązuje kazusy, wykorzystuje wiedzę teoretyczną do analizy przykładowego stanu faktycznego, potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy urzędniczej niskiego oraz średniego szczebla w różnych podmiotach, organach i instytucjach administracji publicznej, podmiotach niepublicznych, firmach prywatnych oraz wykorzystuje wiedzę nabytą podczas praktyk zawodowych w uczelniach rzeszowskich na studiach administracyjnych, służąc pomocą głównym podmiotom decyzyjnym np. w znajdowaniu aktów normatywnych i tworzeniu zarysu projektów dokumentacji. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Historia
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: język polski, wiedza o społeczeństwie, geografia

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

    

  • PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

   Uczelnie Rzeszów - kierunek Prawo
   Absolwent studiów jednolitych magisterskich posiada znajomość systemu źródeł prawa, fachowej terminologii, więzi społecznych kształtujących się na gruncie prawa przydatnych do wykonywania pracy zawodowej, ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę na temat norm, reguł i instytucji prawnych, zarówno w zakresie dogmatycznych jak i niedogmatycznych, dyscyplin prawa (w szczególności: teorii i filozofii prawa, doktryn polityczno-prawnych, historii państwa i prawa, prawa rzymskiego) oraz dyscyplin pomocniczych. W zależności od dokonanego samodzielnie wyboru ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę w zakresie wybranych gałęzi prawa, ma pogłębioną wiedzę na temat źródeł i instytucji polskiego i europejskiego systemu prawa, relacji pomiędzy prawem UE a prawem polskim.
   Zna i rozumie terminologię właściwą dla języka prawnego i prawniczego oraz zna i rozumie podstawowe pojęcia, jakimi posługują się nauki społeczne. Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenie norm i stosunków prawnych, sprawnie posługuje się normami, regułami oraz instytucjami prawnymi obowiązującymi w polskim systemie prawa; w zależności od dokonanego samodzielnie wyboru posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania konkretnych problemów prawnych w zakresie wybranych gałęzi prawa. W zakresie możliwości zatrudnienia absolwent tego kierunku studiów jest przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych wymagających posiadania wiedzy prawniczej. Jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Język polski
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie

    

   Dowiedz się więcej

    

opinie (1)

 • Daniel
  ocena

  Dobra uczelnia.

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
PRAWO
 
Studia I stopnia:
ADMINISTRACJA
 
Studia II stopnia:
ADMINISTRACJA

Niestacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
PRAWO
 
Studia I stopnia:
ADMINISTRACJA
 
Studia II stopnia:
ADMINISTRACJA