• ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Administracja
   Jeśli w przyszłości chcesz pracować w organach państwa, samorządu terytorialnego i administracji podmiotów gospodarczych, wybierz studia na kierunku administracja. Nazwa „administracja” pochodzi od łacińskiego słowa administrare – „być pomocnym". Studia na kierunku administracja dadzą Ci doskonałe przygotowanie merytoryczne potrzebne do wykonywania zawodu, a także nauczą Cię, jak być pomocnym wobec wszystkich, którzy Twojej pomocy będą potrzebować. Do wiodących przedmiotów wykładanych na tym kierunku należą m.in. prawo administracyjne, administracja publiczna i polityka administracyjna, prawo administracyjne gospodarcze, postępowanie i sądownictwo administracyjne, prawo pracy, prawo finansowe, organizacja i zarządzanie, ochrona środowiska, prawo Unii Europejskiej, system bankowy i kredytowy. Uzupełnieniem przedmiotów kierunkowych będą przedmioty ogólne, m.in. socjologia i logika. W zależności od wybranej specjalności nauczysz się ponadto zarządzać projektami unijnymi i bezpieczeństwem w dużych strukturach, dowiesz się, jak funkcjonują urzędy różnego szczebla w krajach unijnych, jak działać w sytuacjach kryzysowych oraz jak minimalizować zagrożenia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Historia lub matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, język polski, geografia

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest ocena na dyplomie ukończenia studiów oraz średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

    

    

    

   Dowiedz się więcej

  • POLSKI SYSTEM PRAWNY Stopień: II REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Polski system prawny
   Nowy kierunek studiów na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii z jednej strony stanowi odpowiedź na oczekiwania rynku pracy, a z drugiej – kandydatów. Program studiów został skonstruowany w taki sposób, by możliwe było skupienie się na jednej wybranej gałęzi prawa, dlatego studenci mają do wyboru 3 specjalności: publicznoprawną, cywilnoprawną oraz karnoprawną. Taki system kształcenia uwzględniający preferencje studenta sprawdził się już m.in. w Holandii, Belgii i Wielkiej Brytanii, a teraz został przeniesiony do Polski.  Istnieje wiele zawodów, w których wymagana jest znajomość elementów nauk prawnych, które jednocześnie nie są zawodami prawniczymi sensu stricto. Ponieważ na rynku pracy – zarówno w sektorze korporacyjnym, jak i w administracji publicznej – wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów posiadających kierunkową wiedzę i umiejętności z zakresu konkretnej gałęzi prawa, studia te będą kształciły właśnie takich specjalistów gotowych podjąć te wyzwania. Celem tych studiów jest wzmocnienie pozycji absolwenta na rynku pracy. Studenci będą angażowani m.in. w różne aspekty rozwiązywania problemów pojawiających się w wielu obszarach szeroko pojętych nauk prawnych. Do zajęć dydaktycznych wprowadzone zostaną praktyczne kazusowe metody nauczania.  Po ukończeniu 2,5-letnich studiów z zakresu polskiego systemu prawnego absolwenci będa gotowi do podjęcia działalności wymagającej wiedzy prawniczej, w szczególności pracy w organach administracji publicznej, włączając w to stanowiska kierownicze, a także w sektorze korporacyjnym. Będa posiadali wiedzę i umiejętności z zakresu dogmatycznych dyscyplin podstawowych gałęzi prawa uzupełnioną o podstawową wiedzę z zakresu nauk pomocniczych tj. nauk społecznych i ekonomii. Dzięki dostosowaniu programu do konkretnych preferencji studentów poprzez umożliwienie im wyboru konkretnej specjalności, absolwenci będą posiadali ponadto wiedzę i umiejętności z zakresu interesującej ich gałęzi nauk prawnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Polski system prawny jest dyplom ukończenia studiów I stopnia.

    

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek International and European law
   Prawo międzynarodowe i europejskie – nowe stacjonarne studia magisterskie prowadzone są odpłatnie w języku angielskim na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Umożliwiają one uzyskanie dyplomu uznawanego w środowisku międzynarodowym, potwierdzającego zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności otwierających drogę do pracy w wielu zawodach prawniczych. Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy we wszystkich instytucjach lub organizacjach krajowych i międzynarodowych, publicznych i niepublicznych, wymagających posiadania podstawowej wiedzy związanej z naukami prawnymi. Zdobędą także kompetencje i umiejętności potrzebne do wykonywania roli arbitra, mediatora i negocjatora podczas rozstrzygania sporów na gruncie prawa krajowego, jak i międzynarodowego, a także umiejętności potrzebne do samodzielnego rozpoczęcia działalności gospodarczej pod kątem specjalistycznej wiedzy związanej z różnymi gałęziami prawa, także międzynarodowego. Kierunek powstał dzięki konsultacjom z przedstawicielami życia gospodarczego. Oferta studiów LL.M. obejmuje dwie specjalności poświęcone szczegółowym obszarom nauk prawnych – prawom człowieka i prawu gospodarczemu.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku International and European law jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów magisterskich akredytowanej uczelni oraz znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia wyników testu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym  na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym.

    

    

    

   Dowiedz się więcej

  • EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Ekonomia
   Jeśli chcesz studiować kierunek, który da Ci pewny zawód, duże możliwości na rynku pracy, wybierz ekonomię na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskasz tu wiedzę niezbędną do funkcjonowania podmiotu gospodarczego: poznasz uwarunkowania prawne prowadzenia działalności gospodarczej, zdobędziesz wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej, poznasz prawo podatkowe i strategie podatkowe, marketing, prawo reklamy, formy finansowania przedsiębiorstw, podstawy zarządzania, podstawy prawa handlowego. Zdobędziesz również wiedzę o procedurach antykorupcyjnych, zasadach funkcjonowania na rynku zamówień publicznych, elektronicznym obrocie gospodarczym, ochronie obrotu gospodarczego, funduszach strukturalnych i systemie finansowania projektów UE, międzynarodowych stosunkach gospodarczych, ochronie własności intelektualnej. Na szczególną uwagę zasługuje interdyscyplinarny charakter układu programu łączący zarówno problemy prawne, finansowe jak i ekonomiczne przedsiębiorstw. Walorem potwierdzającym orientacje programu na rynek są zaplanowane zajęcia na nowoczesnych programach firmy Sage – Symfonia i Forte, przygotowujące do pracy w biurach rachunkowych, centrach finansowych, firmach audytorskich i doradztwa podatkoiwego.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka lub historia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów oraz średnia ocen uzyskanych ze studiów I stopnia.

    

    

    

   Dowiedz się więcej

  • PRAWO Stopień: II Jednolite REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Prawo
   Jeśli interesujesz się zagadnieniami prawnymi, umiesz logicznie myśleć i wyciągać wnioski, lubisz kontakt z ludźmi i chcesz zdobyć wykształcenie, które da Ci perspektywy na przyszłość, zdecyduj się na studia prawnicze.  Podczas studiów zdobędziesz ogólną wiedzę prawniczą, poznasz teorię i filozofię prawa oraz wybrane zagadnienia z zakresu innych nauk społecznych i ekonomii. Nauczysz się także interpretowania norm prawnych i będziesz rozumiał zasady działania instytucji prawnych oraz rolę prawa i jego związki z życiem społecznym. Program studiów zawiera przedmioty kierunkowe (między innymi prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo finansowe, postępowanie cywilne, postępowanie karne, postępowanie administracyjne) i tzw. przedmioty blokowe wybierane przez studentów w powiązaniu z seminarium magisterskim. Program studiów obejmuje również przedmioty ogólnoteoretyczne i historycznoprawne (teoria państwa i prawa, prawo rzymskie, historia państwa i prawa, historia doktryn politycznych i prawnych). Absolwenci znajdą zatrudnienie jako sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, notariusze, także jako eksperci w urzędach administracji rządowej i samorządowej. Praca czeka na nich również w działach prawnych firm prywatnych i państwowych, organach ścigania i w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Historia lub matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: wiedza o społeczeństwie, język polski lub geografia

    

   Dowiedz się więcej

    

opinie (1)

 • bon
  ocena

  Lokalizacja Wydziału na plus, wykładowcy bardzo kompetentni i pomocni, gorzej z pracą po studiach. Mimo wszystko polecam!

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
PRAWO
 
Studia I stopnia:
ADMINISTRACJA
Specjalności:
 • Administracja europejska
 • Administracja sektora publicznego
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Samorząd terytorialny
EKONOMIA
Specjalności:
 • Prawo w biznesie
 • Rachunkowość i podatki
 • Economic and Sustainable Business (ekonomia i ekobiznes)
 
Studia II stopnia:
ADMINISTRACJA
Specjalności:
 • Administracja usług publicznych
 • Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Administracja mienia publicznego
INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW (PRAWO MIĘDZYNARODOWE I EUROPEJSKIE)
Specjalności:
 • Modern Human Rights Law
 • International Business Law
EKONOMIA
Specjalności:
 • Prawo w biznesie
 • Analiza i zarządzanie w biznesie
 • Master Managerial Economics (ekonomia menedżerska)

Niestacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
PRAWO
 
Studia I stopnia:
ADMINISTRACJA
Specjalności:
 • Administracja sektora publicznego
 • Administracja europejska
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Samorząd terytorialny
EKONOMIA
Specjalności:
 • Prawo w biznesie
 • Rachunkowość i podatki
 
Studia II stopnia:
ADMINISTRACJA
Specjalności:
 • Administracja usług publicznych
 • Administracja bezpieczeństwa wewntrznego
 • Administracja mienia publicznego
POLSKI SYSTEM PRAWNY
EKONOMIA
Specjalności:
 • Prawo w biznesie
 • Analiza i zarządzanie w biznesie