• BIOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Biologia
   Biologia o profilu ogólnoakademickim jest kierunkiem jednoznacznie umiejscowionym w obszarze kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych. Zagadnieniami, które decydują o jego odrębności są zjawiska i procesy występujące na wszystkich poziomach organizacji Życia. Kształcenie na tym kierunku wymaga znajomości fundamentów nauk przyrodniczych, opisywanych zwłaszcza przez nauki ścisłe. Ten wymóg nie decyduje jednak o umiejscowieniu biologii na pograniczu obszarów. Cele, efekty i treści kształcenia na kierunku są zdeterminowane przez:
   • dynamiczny rozwój nauk biologicznych, a w szczególności badań podstawowych w zakresie współczesnej biologii;
   • wyróżniony, swoisty zestaw podejść metodologicznych i technik badawczych;
   • ściśle empiryczny charakter procesu poznawczego wiodącego od sformułowania hipotezy, poprzez obserwację lub doświadczenie, a na interpretacji wyników i weryfikacji hipotezy kończąc;
   • konieczność opanowania i biegłego posługiwania się swoistą terminologią naukową, także w języku angielskim.
   Mimo ogólnoakademickiego profilu kształcenia, w programie studiów na kierunku biologia znajdują się zagadnienia związane z wielorakimi zastosowaniami tej dyscypliny w życiu społecznogospodarczym, przede wszystkim w takich dziedzinach jak biotechnologia i ochrona przyrody, ale również mocno związanych z obszarem badań biomedycznych. W opisie efektów kształcenia uwzględniono wszystkie efekty kształcenia dla profilu ogólnoakademickiego w obszarze kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów oraz średnia uzyskanych ocen w toku studiów.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • BIOINFORMATYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Bioinformatyka
   Kierunek bioinformatyka należy do obszaru nauk przyrodniczych oraz technicznych i jest powiązany w sposób szczególny z dyscyplinami biologią i informatyką. Bioinformatyka, umiejscowiona na styku tych dwóch dyscyplin, jest nową, dynamicznie rozwijającą się gałęzią nauki, łączącą najnowsze podejścia naukowe w biologii (głównie biologii molekularnej) z zaawansowanymi narzędziami i metodami informatycznymi wymagającymi również umiejętności inżynierskich. Jej znaczenie jest nie do przecenienia w świetle lawinowo rosnących zasobów danych biologicznych uzyskiwanych nowoczesnymi metodami i zaawansowanymi technologicznie urządzeniami. Przykładem mogą być masowe projekty sekwencjonowania genomów ludzi, zwierząt, roślin czy drobnoustrojów. Przeanalizowanie tak pozyskanych danych niemożliwe jest nie tylko bez zastosowania komputerów, ale przede wszystkim metodologii rozwiązywania złożonych problemów informatycznych. Dynamiczny rozwój bioinformatyki podstawowej i aplikacyjnej wymaga kształcenia nowych specjalistów rozumiejących i potrafiących stosować metody informatyczne oraz tworzyć narzędzia informatyczne do rozwiązywania problemów biologicznych. W opisie efektów kształcenia uwzględniono wszystkie efekty kształcenia dla profilu ogólnoakademickiego w obszarze kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych oraz w zakresie nauk technicznych w uznaniu, że kierunek bioinformatyka jest kierunkiem w pełni międzyobszarowym.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bioinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język angielski
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, informatyka, chemia, fizyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bioinformatyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • BIOTECHNOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Biotechnologia
   Biotechnologia o profilu ogólnoakademickim jest kierunkiem umiejscowionym w obszarze kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych. Zgodnie z definicją, biotechnologią określa się interdyscyplinarną dziedzinę nauki i techniki zajmującą się zmianą materii żywej i nieożywionej poprzez wykorzystanie organizmów żywych, ich części, bądź pochodzących od nich produktów, a także modeli procesów biologicznych w celu tworzenia wiedzy, dóbr i usług. Tak więc zagadnieniami, które decydują o odrębności kierunku kształcenia są zjawiska i procesy występujące na wszystkich poziomach organizacji Życia, które mogą okazać się przydatne, bezpośrednio lub po przekształceniu, w zastosowaniach praktycznych. Kształcenie na tym kierunku wymaga znajomości fundamentów nauk przyrodniczych, opisywanych zwłaszcza przez nauki ścisłe, a także wybranych podstaw technologii, niezbędnych do projektowania procesów biotechnologicznych w różnych skalach. Ten wymóg nie decyduje jednak o umiejscowieniu biotechnologii jako kierunku międzyobszarowego. Cele, efekty i treści kształcenia na kierunku są zdeterminowane przez:
   dynamiczny rozwój nauk biologicznych, a w szczególności badań podstawowych w zakresie współczesnej biologii, biochemii, mikrobiologii, genetyki;
   • wyróżniony, swoisty zestaw podejść metodologicznych i technik badawczych, nakierowanych na modyfikację procesów, cząsteczek, komórek, tkanek i organizmów w celu ich wykorzystania dla poprawy jakości życia człowieka;
   • ściśle empiryczny charakter procesu poznawczego wiodącego od sformułowania hipotezy, poprzez obserwację lub doświadczenie, a na interpretacji wyników i weryfikacji hipotezy kończąc;
   • konieczność opanowania i biegłego posługiwania się swoistą terminologią naukową, także w języku angielskim;
   • rozwijającą się świadomość różnorakich konsekwencji stosowania biotechnologii, także w skali globalnej.
   Mimo ogólnoakademickiego profilu kształcenia, program studiów na kierunku biotechnologia jest zdominowany przez zajęcia prowadzące do wykształcenia podstawowych umiejętności doświadczalnych i praktycznych. W opisie efektów kształcenia uwzględniono wszystkie efekty kształcenia dla profilu ogólnoakademickiego w obszarze kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych, jak również pojedyncze efekty kształcenia dla profilu ogólnoakademickiego w obszarach kształcenia w zakresie nauk ścisłych, nauk technicznych oraz nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Jednoznaczność umiejscowienia kierunku w obszarze nauk przyrodniczych wynika z tego, że w opisie kierunku biotechnologia obszarowe efekty kształcenia z tego zakresu stanowią ponad 90% wszystkich efektów.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język angielski
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, informatyka, chemia, fizyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów oraz średnia uzyskanych ocen w toku studiów.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • OCHRONA ŚRODOWISKA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Ochrona środowiska
   Ochrona środowiska o profilu ogólnoakademickim jest kierunkiem umiejscowionym w obszarze kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych. Kształcenie na tym kierunku wymaga znajomości nauk przyrodniczych opartych na fundamentach nauk ścisłych (chemia, fizyka, matematyka), oraz dobrego rozumienia podstawowych problemów nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych. Związek z tymi obszarami, choć znaczący, nie stanowi jednak wystarczającej podstawy do ulokowania ochrony środowiska w układzie międzyobszarowym. Cele, efekty i treści kształcenia na tym kierunku studiów zdeterminowane są przez:
   • rozwój nauk przyrodniczych i społecznych,
   • kierunki, zakres i tempo antropogenicznych przekształceń środowiska przyrodniczego;
   • strategie, metody, techniki i technologie ochrony i kształtowania środowiska.
   Mimo ogólnoakademickiego profilu kształcenia, w zestawie efektów kształcenia na kierunku studiów ochrona środowiska znajdują się zagadnienia związane z zastosowaniem tej dyscypliny w życiu społeczno-gospodarczym. W opisie efektów kształcenia uwzględniono wszystkie efekty kształcenia dla profilu ogólnoakademickiego w obszarze kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych, jak również wybrane efekty kształcenia dla profilu ogólnoakademickiego w obszarach kształcenia w zakresie nauk ścisłych, nauk społecznych, oraz nauk technicznych. Jednoznaczność umiejscowienia kierunku w obszarze nauk przyrodniczych wynika z tego, że w opisie kierunku ochrona środowiska obszarowe efekty kształcenia z tego zakresu stanowią ponad 84% wszystkich efektów.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest jest ocena na dyplomie ukończenia studiów oraz średnia uzyskanych ocen w toku studiów.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • NEUROBIOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Neurobiologia
   Interdyscyplinarny kierunek studiów neurobiologia przyporządkowany jest do obszaru nauk przyrodniczych, dziedziny nauk biologicznych i dyscypliny naukowej biologia, do obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu, oraz nauk o kulturze fizycznej, dziedziny nauk o kulturze fizycznej oraz do obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, dziedziny nauk weterynaryjnych, dziedziny nauk rolniczych i dyscypliny naukowej zootechnika. Neurobiologia jest jedną z najszybciej rozwijających się aktualnie dziedzin nauki o charakterze interdyscyplinarnym. Obiektem jej zainteresowania jest układ nerwowy i wszelkie przejawy jego aktywności. Choć obecnie umiejscawia się na styku wielu obszarów kształcenia, to jej rzeczywiste korzenie wywodzą się z pogranicza trzech obszarów kształcenia w zakresie: nauk przyrodniczych; nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej; a także nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Tak więc zagadnieniami, które decydują o odrębności proponowanego kierunku kształcenia są zjawiska i procesy występujące na wszystkich poziomach organizacji Życia, ale silnie zakorzenione w podłożu biologicznym. Kształcenie na tym kierunku wymaga znajomości budowy i funkcji układu nerwowego we wszystkich jego formach, zarówno współcześnie występujących, jak i rozwijających się w toku ewolucji u różnych grup zwierząt. Ten właśnie wymóg decyduje o umiejscowieniu neurobiologii jako kierunku międzyobszarowego. Mimo ogólnoakademickiego profilu kształcenia, program studiów na kierunku neurobiologia jest zdominowany przez zajęcia prowadzące do wykształcenia najistotniejszych umiejętności doświadczalnych i praktycznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Neurobiologia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • BIOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - studia podyplomowe na kierunku Biologia
   Studia przeznaczone są dla nauczycieli innych specjalności, chcących zdobyć dodatkowe kwalifikacje lub absolwentów studiów wyższych, którzy chcą doskonalić posiadaną wiedzę. Głównym ich celem jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy z zakresu biologii. Słuchacze zdobędą umiejętności, które ułatwią im poznanie otaczającego ich świata żywego oraz umożliwią zrozumienie procesów życiowych organizmów. Przedmiotami realizowanymi na studiach będą biologia komórki, budowa roślin, budowa zwierząt, różnorodność roślin i grzybów, różnorodność zwierząt, biochemia i biologia molekularna, fizjologia zwierząt, fizjologia roślin, budowa i fizjologia człowieka z elementami antropologii, mikrobiologia i wirusologia, genetyka, ekologia, ochrona dziedzictwa przyrodniczego, mechanizmy ewolucji, zajęcia terenowe, dydaktyka biologii, praktyka w szkole.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Biologia wymagane są ukończone studia wyższe.

  • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA BIOLOGII I PRZYRODY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne do nauczania biologii i przyrody
   Studia mają charakter kwalifikacyjny i przeznaczone są dla osób, które chcą uzyskać wymagane prawem kwalifikacje pedagogiczne do nauczania przyrody w szkołach podstawowych oraz biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Absolwent studiów otrzyma przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne pozwalające na pełnienie funkcji wychowawczych i opiekuńczych oraz otrzyma przygotowanie z zakresu dydaktyki przyrody i biologii pozwalające prowadzić zajęcia edukacyjne, rozbudzać zainteresowania i wspierać rozwój intelektualny uczniów. Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych kierunku biologia lub innych kierunków pokrewnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne do nauczania biologii i przyrody wymagane są ukończone studia wyższe.

  • BIOLOGIA SĄDOWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - studia podyplomowe na kierunku Biologia sądowa
   Studia podyplomowe z biologii sądowej, kierowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich wszystkich kierunków i specjalności, którzy zainteresowani są pogłębieniem wiedzy z zakresu najnowszych zastosowań nauk biologicznych do rozwiązywania problemów z zakresu kryminalistyki. Studia kierowane są również do osób aktywnych zawodowo, które chcą poszerzyć swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie biologii sądowej. Zdobyte w trakcie studiów kompetencje są przydatne pracownikom policji, straży miejskiej, pracownikom zakładów penitencjarnych, strażakom, służbom celnym, pracownikom administracji sądowej, absolwentom wyższych szkół policyjnych, prokuratorom oraz adwokatom.
   Absolwenci uzyskają teoretyczne i praktyczne umiejętności w posługiwaniu się całym wachlarzem technik laboratoryjnych przydatnych w pracy w laboratorium kryminalistycznym, na miejscu zbrodni czy w trakcie trwania śledztwa. Słuchacz w szczególności poszerzy swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie: genetyki sądowej (techniki biologii molekularnej w identyfikacji osobnika), metod antropologicznych (antroposkopia), metod analitycznych (toksykologia sądowa), technik zabezpieczenia śladów biologicznych, technik daktyloskopijnych i innych. Umiejętność posługiwanie się tymi technikami, wiedza teoretyczna z biologii sądowej oraz znajomość wybranych aspektów aktów prawnych, przygotowuje absolwentów do pracy w laboratorium kryminalistycznym oraz do współpracy z pracownikami wydziałów kryminalnych, administracji sądowej, prawników oraz wszędzie tam, gdzie znajduje zastosowanie biologia sądowa.  
   Studia kierowane są do wszystkich tych, którzy pracują lub planują pracę w laboratoriach kryminalistycznych, jako technicy kryminalistyki oraz osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacji w zakresie współczesnych metod biologicznych w zastosowaniach sądowych. Studia są również szansą dla indywidualnego rozwoju (Lifelong Learning Programme – LLP) i tym samym, dają większe szanse na trudnym rynku pracy.
   Dużą zaletą studiów podyplomowych w zakresie biologii sądowej jest umocowanie studiów na jednym z najlepszych wydziałów biologicznych w Polsce, osoby prowadzące zajęcia to wykładowcy z Wydziału Biologii UAM i Wydziału Prawa i Administracji UAM, pracownicy Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, policjanci z Wydziałów Kryminalnych KWP w Poznaniu oraz biegli sądowi z laboratorium kryminalistycznego KWP w Poznaniu. 
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Biologia sądowa wymagane są ukończone studia wyższe.

  • PRZYRODA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - studia podyplomowe na kierunku Przyroda
   Studia Podyplomowe „Przyroda” przeznaczone są dla nauczycieli innych specjalności oraz osób posiadających wykształcenie co najmniej licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym i chcących zdobyć dodatkowe kwalifikacje umożliwiające nauczanie przyrody w szkole podstawowej. Głównym ich celem jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu biologii, fizyki, chemii, geografii i dydaktyki przyrody. Słuchacze zdobędą umiejętności, które ułatwią im poznanie otaczającego ich świata żywego oraz umożliwią zrozumienie procesów życiowych organizmów. Zajęcia prowadzone są w wymiarze 350 godzin dydaktycznych i 60 godzin praktyk w szkole. Odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych. 
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Przyroda wymagane są ukończone studia wyższe.

opinie (1)

 • Studentka
  ocena

  .

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BIOINFORMATYKA
BIOLOGIA
Specjalności:
 • Nauczanie przyrody
BIOTECHNOLOGIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
 
Studia II stopnia:
BIOINFORMATYKA
BIOLOGIA
Specjalności:
 • Nauczanie biologii
BIOTECHNOLOGIA
BIOTECHNOLOGIA (PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM)
OCHRONA ŚRODOWISKA
OCHRONA ŚRODOWISKA (PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM)
NEUROBIOLOGIA

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
BIOLOGIA
OCHRONA ŚRODOWISKA
 
Studia II stopnia:
BIOLOGIA
OCHRONA ŚRODOWISKA

Podyplomowe

BIOLOGIA
BIOLOGIA SĄDOWA
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA BIOOGII I PRZYRODY
PRZYRODA