• GEODEZJA I KARTOGRAFIA REKRUTACJA

   Uczelnie Olsztyn - kierunek Geodezja i kartografia
   Studia na kierunku geodezja i kartografia pozwalają na uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w obszarze nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia.  W planach studiów przewidziano realizację przedmiotów kształcenia ogólnego i podstawowego o charakterze teoretycznym i metodologicznym, kształcenia kierunkowego - profilujących sylwetkę przyszłego geodety (geodezja, kartografia, fotogrametria i teledetekcja, systemy informacji przestrzennej, gospodarka nieruchomościami) oraz kształcenia zawodowego - przygotowujących absolwenta do wykonywania specjalistycznych prac w zakresie geodezji, gospodarki nieruchomościami i wyceny nieruchomości. Poprzez realizację przedmiotów fakultatywnych zapewniamy studentom swobodę w organizowaniu własnego programu kształcenia. Plan studiów przewiduje praktykę zawodową realizowaną w przedsiębiorstwach i firmach wykonawstwa geodezyjnego oraz jednostkach samorządu terytorialnego.
   Sylwetka absolwenta:
   Studia na kierunku geodezja i kartografia przygotowują absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach i firmach geodezyjnych, w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz pozwalają prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie wyceny nieruchomości i pomiarów geodezyjnych. Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownych praktyk ubiegać się o uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii oraz wyceny nieruchomości (specjalność: geodezja i szacowanie nieruchomości) 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
    
   Kierunek studiów
   Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
   z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości.
   Uwzględnione przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej).
   Geodezja i Kartografia
   1. Chemia
   2. Fizyka i astronomia
   3. Geografia
   4. Informatyka
   5. Język obcy nowożytny*
   6. Matematyka

   *język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geodezja i kartografia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • GOSPODARKA PRZESTRZENNA REKRUTACJA

   Uczelnie Olsztyn - kierunek Gospodarka przestrzenna
   Studia na kierunku gospodarka przestrzenna pozwalają na uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu interdyscyplinarnej wiedzy technicznej,  przyrodniczej, ekonomicznej i społecznej związanej z gospodarowaniem i zarządzaniem przestrzenią oraz wiedzy z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego. Organizacja studiów zakłada stopniowy rozwój umiejętności z zakresu gospodarki przestrzennej oraz zarządzania przestrzenią. W planach studiów przewidziano realizację przedmiotów: kształcenia ogólnego i podstawowego o charakterze teoretycznym i metodologicznym; kształcenia kierunkowego - profilujących sylwetkę absolwenta (podstawy gospodarki przestrzennej, społeczno-kulturowe, przyrodnicze i prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej, planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, ekonomika miast i regionów, systemy informacji przestrzennej, gospodarka nieruchomościami, rewitalizacja obszarów zurbanizowanych); kształcenia zawodowego - przygotowujących absolwenta do wykonywania specjalistycznych prac związanych z gospodarowaniem i zarządzaniem przestrzenią (ocena, waloryzacja i przekształcanie przestrzeni, kształtowanie krajobrazu, polityka regionalna, ruralistyka, rynek nieruchomości).  Poprzez realizację przedmiotów fakultatywnych zapewniamy studentom swobodę w organizowaniu własnego programu kształcenia. Plan studiów przewiduje praktykę zawodową realizowaną w przedsiębiorstwach,  jednostkach administracji rządowej i samorządowej, biurach pośrednictwa i obrotu nieruchomościami.
   Sylwetka absolwenta:
   Studia na kierunku gospodarka przestrzenna przygotowują absolwentów do pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej , pracowniach projektowych, agencjach rozwoju regionalnego, agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych i doradczych. Absolwent ma prawo, po zrealizowaniu stosownych praktyk zawodowych ubiegać się o uprawnienia urbanistyczne oraz z zakresu wyceny nieruchomości (specjalność: gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami) 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
    
   Kierunek studiów
   Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
   z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości.
   Uwzględnione przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej).
   Gospodarka Przestrzenna
   1. Chemia
   2. Fizyka i astronomia
   3. Geografia
   4. Informatyka
   5. Język obcy nowożytny*
   6. Matematyka

   *język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • BUDOWNICTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Olsztyn - kierunek Budownictwo
   Kształcenie na kierunku budownictwo wiąże się z nauką projektowania i wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, komunalnego i komunikacyjnego. Podczas nauki student zapoznaje się z najnowszą technologią i organizacją budownictwa, technik komputerowych i ich zastosowań w praktyce inżynierskiej. Uczy się doboru i stosowania materiałów budowlanych a także kierowaniem zarówno zespołami ludzi jak i firmą budowlaną.  
   Sylwetka absolwenta:
   Absolwenci są przygotowani do pracy w biurach projektowych, przedsiębiorstwach wykonawczych i remontowych, przedsiębiorstwach zaplecza budowlanego i przemysłu materiałów budowlanych, jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych. Po ukończeniu studiów i odbyciu stosownej praktyki absolwenci mogą ubiegać się o uprawnienia zawodowe, związane z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
   Zasady rekrutacji

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
    
   Kierunek studiów
   Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
   z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości.
   Uwzględnione przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej).
   Budownictwo
   1. Chemia
   2. Fizyka i astronomia
   3. Geografia
   4. Informatyka
   5. Język obcy nowożytny*
   6. Matematyka

   *język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA KOSMICZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Olsztyn - kierunek Inżynieria kosmiczna
   Studia interdyscyplinarne prowadzone wspólnie z Wydziałem Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kształcenie na kierunku Inżynieria kosmiczna wiąże się z nauką projektowania, testowaniem i użytkowaniem urządzeń stosowanych w sztucznych satelitach i astronomicznych obserwatoriach naziemnych. Podczas nauki student zostaje gruntownie przygotowany w zakresie matematyki technicznej, fizyki, astronomii i informatyki oraz z podstaw elektroniki, elektrotechniki, mechaniki i telekomunikacji. Ponieważ specyfiką urządzeń satelitarnych jest zazwyczaj brak możliwości ich naprawy i serwisowania, podczas studiów kładziony jest duży nacisk na umiejętność wszechstronnego testowania urządzeń i obsługującego te urządzenia oprogramowania.
   Sylwetka absolwenta:
   • Absolwenci kierunku Inżynieria Kosmiczna będą mogli znaleźć zatrudnienie w:
   • przemyśle i instytucjach badawczo-rozwojowych lub naukowych związanych z technikami satelitarnymi i astronomicznymi obserwatoriami naziemnymi, a także jednostkach zajmujących się fizyką doświadczalną,
   • przedsiębiorstwach i instytucjach wykorzystujących lub opracowujących nowe technologie lub nowe metody badań,
   • wszelkich ośrodkach zajmujących się przetwarzaniem różnego rodzaju sygnałów na informacje i analizą tych informacji.
   Absolwenci kierunku Inżynieria Kosmiczna będą mogli ubiegać się o zatrudnienie w różnych działach gospodarki i nauki. Przede wszystkim będzie to rozwijający się polski przemysł kosmiczny, stymulowany przez wstąpienie Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej, udział w innych międzynarodowych projektach satelitarnych i krajowe plany rozwoju floty satelitów.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria kosmiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
    
   Kierunek studiów
   Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
   z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości.
   Uwzględnione przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej).
   Inżynieria kosmiczna
   1. Chemia
   2. Fizyka i astronomia
   3. Informatyka
   4. Język obcy nowożytny*
   5. Matematyka

   *język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

opinie (1)

 • Natalia
  ocena

  Najlepszy wydział na uwm, serdecznie polecam :-)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Specjalności:
 • Geodezja i geoinformatyka
 • Geodezja i szacowanie nieruchomości
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Specjalności:
 • Doradztwo na rynku nieruchomości
 • Planowanie i inżynieria przestrzenna
 • Urbanistyka
BUDOWNICTWO
INŻYNIERIA KOSMICZNA
 
Studia II stopnia:
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Specjalności:
 • Geodezja i szacowanie nieruchomości
 • Geodezja gospodarcza
 • Geodezja i nawigacja satelitarna
 • Geodezja i technologie informatyczne
 • Kataster nieruchomości
GEODEZJA I KARTOGRAFIA w języku angielskim
Specjalności:
 • Geodezja i nawigacja satelitarna;
 • Geoinformatyka
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Specjalności:
 • Gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami
 • Zarządzanie i rozwój nieruchomości
 • Zarządzanie przestrzenią
GOSPODARKA PRZESTRZENNA w języku angielskim
Specjalność:
 • Nowoczesne gospodarowanie nieruchomościami
BUDOWNICTWO
Specjalności:
 • Budowle i konstrukcje inżynierskie
 • Budowa i eksploatacja dróg
 • Budownictwo energooszczędne

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Specjalności:
 • Geodezja i geoinformatyka
 • Geodezja i szacowanie nieruchomości
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
BUDOWNICTWO
 
Studia II stopnia:
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Specjalności:
 • Geodezja i szacowanie nieruchomości,
 • Geodezja inżynieryjna
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Specjalność:
 • Zarządzanie i rozwój nieruchomości
BUDOWNICTWO
Specjalności:
 • Budowle i konstrukcje inżynierskie
 • Budowa i eksploatacja dróg
 • Budownictwo energooszczędne