• DZIEDZICTWO KULTUROWE I PRZYRODNICZE REKRUTACJA

   Uczelnie Olsztyn - kierunek Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
   Program kształcenia obejmuje m.in.: podstawy ochrony dziedzictwa kulturowego i ochrony przyrody, historię sztuki, biologię ogólną, ekorozwój, ochronę krajobrazu kulturowego, socjologię regionu i społeczności lokalnych, wiedzę na temat regionu Warmii i Mazur oraz szereg zajęć warsztatowych. Duży nacisk położony jest na samodzielny wybór przedmiotów przez studentów. Student uzyskuje wiedzę o źródłach finansowania projektów regionalnych, m.in. ze środków UE, poznaje metody pracy specjalisty do spraw pozyskiwania funduszy oraz metodologię tworzenia aplikacji do sponsorów i mecenasów kultury. 
   Sylwetka absolwenta:
   Absolwent kierunku znajdzie zatrudnienie w jednostkach samorządu lokalnego, placówkach kultury i samorządowych jednostkach edukacyjnych, przedsiębiorstwach zajmujących się turystyką, placówkach edukacyjnych parków krajobrazowych i instytucjach ochrony przyrody, lokalnych i regionalnych organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
    
   Kierunek studiów
   Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
   z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości.
   Uwzględnione przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)
   Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
   1. Biologia
   2. Filozofia
   3. Geografia
   4. Historia
   5. Historia sztuki
   6. Język łaciński i kultura antyczna
   7. Język polski
   8. Język obcy nowożytny*
   9. Matematyka
   10. Wiedza o społeczeństwie

   *język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

  • FILOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Olsztyn - kierunek Filologia
   Celem kształcenia na tym kierunku jest osiągniecie znajomości języka obcego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwanie się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania wybranego zawodu. Ukończenie specjalności nauczycielskiej na studiach pierwszego stopnia daje kwalifikacje uprawniające do nauczania języka obcego w sześcioletniej szkole podstawowej. Natomiast absolwent specjalności nauczycielskiej studiów drugiego stopnia jest wysoko wykwalifikowanym nauczycielem w szkole ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej.
   Sylwetka absolwenta:
   Absolwent może podjąć pracę jako:
   • tłumacz w przedstawicielstwach firm oraz agendach rządowych, samorządowych i pozarządowych,
   • dziennikarz, pracownik mediów,
   • redaktor, adiustator bądź korektor w wydawnictwach książkowych i prasowych,
   • pracownik instytucji kulturalnych,
   • konsultant językowy, 
   • pracownik służby dyplomatycznej, służb celnych, straży granicznej,
   • pracownik biur podróży, linii lotniczych, przewoźników promowych, firm spedycyjnych,   
   • nauczyciel języka obcego (po ukończeniu odpowiedniej specjalności nauczycielskiej).
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
    
   Kierunek studiów
   Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
   z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości.
    
   Uwzględnione przedmioty
    
   Przedmioty obowiązkowe
   Przedmioty do wyboru (należy dokonać wyboru jednego
   z przedstawionych poniżej)
    
                           Filologia
    
   - sp. filologia angielska
   1. Język polski
   2. Język angielski
   1. Historia
   2. Geografia
   3. Język łaciński i kultura antyczna
   4. Matematyka
    
   - sp. nauczycielska w zakresie języka angielskiego
    
   - sp. filologia rosyjska z językiem angielskim
    
   - sp. nauczycielska w zakresie języka niemieckiego
   1. Język polski
   2. Język niemiecki
    
   - sp. filologia rosyjska
   1. Język polski
   2. Język obcy nowożytny*
    
   - sp. nauczycielska w zakresie języka rosyjskiego
    
   - sp. filologia germańska
    

   *język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

  • FILOLOGIA POLSKA REKRUTACJA

   Uczelnie Olsztyn - kierunek Filologia polska
   Celem kształcenia na kierunku filologia polska jest uzyskanie pełnej wiedzy  z zakresu nauki o literaturze, języku i kulturze oraz zdobycie umiejętności jej wykorzystania w praktyce.  Student po ukończeniu studiów, jest przygotowany do pracy w zawodzie nauczyciela polonisty na każdym etapie edukacyjnym, a także prowadzenia wszelkiego rodzaju działalności oświatowej i kulturalnej, wszędzie tam, gdzie ceni się świadome i skuteczne posługiwanie polszczyzną. Dysponuje ponadto kompetencjami pozwalającymi mu funkcjonować w przestrzeni zawodowej związanej z relacjami międzyludzkimi.
   Sylwetka absolwenta:
   Absolwenci filologii polskiej znajdują zatrudnienie w następujących instytucjach:
   • szkołach i ośrodkach wychowawczych,
   • bibliotekach,
   • instytucjach kulturotwórczych np. w teatrze, w domu kultury, 
   • w redakcjach czasopism, radiu i telewizji,
   • wydawnictwach,
   • instytucjach administracji samorządowej, w sektorze prywatnym.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
    
   Kierunek studiów
   Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
   z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości.
   Uwzględnione przedmioty
   Przedmioty obowiązkowe
   Przedmioty do wyboru (należy dokonać wyboru jednego
   z przedstawionych poniżej)
   Filologia polska
   1. Język polski
   2. Język obcy nowożytny*
   1. Filozofia
   2. Geografia
   3. Historia
   4. Historia sztuki
   5. Język łaciński i kultura antyczna

   *język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia polska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

  • FILOZOFIA REKRUTACJA

   Uczelnie Olsztyn - kierunek Filozofia
   Program studiów zakłada kształcenie w zakresie najważniejszych metod i narzędzi myślenia (logika), historycznych i współczesnych poglądów filozoficznych, podstawowych dziedzin i dyscyplin filozofii, jej teoretycznych i praktycznych zastosowań. Obok przedmiotów klasycznej filozofii program zakłada realizację: teorii innowacji, warsztatów kreatywnego myślenia, warsztatów kreatywnego pisania, sztuki wystąpień publicznych, myślenia i działania projektowego, technik komunikacji interpersonalnej, psychologii społecznej, kultury popularnej, filozofii informacji.
   Sylwetka absolwenta:
   Obszary zatrudnienia po ukończeniu studiów filozoficznych: nauka, media, think tanks, coaching, konsulting, doradztwo, biznes, wydawnictwa, instytucje kultury i sztuki, administracja publiczna, public relations, marketing, zasoby ludzkie, organizacje pozarządowe, instytucje humanitarne, stowarzyszenia, fundacje, instytucje międzynarodowe, samodzielna działalność gospodarcza, organizacje polityczne, oświata i edukacja (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień pedagogicznych).
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
    
   Kierunek studiów
   Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
   z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości.
   Uwzględnione przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)
   Filozofia
   1. Filozofia
   2. Geografia
   3. Historia
   4. Język łaciński i kultura antyczna
   5. Język polski
   6. Język obcy nowożytny*
   7. Matematyka
   8. Wiedza o społeczeństwie

   *język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filozofia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

  • HISTORIA REKRUTACJA

   Uczelnie Olsztyn - kierunek Historia
   Studia historyczne mają u absolwenta wyrobić krytyczny stosunek do literatury naukowej i poznawanych faktów oraz wyzwolić umiejętność poprawnego rozumienia i odtwarzania dziejów, m.in. poprzez opanowanie warsztatu pracy historyka. Dzięki studiom historycznym studenci wyrabiają u siebie określone umiejętności, np.: wyszukiwania informacji, panowania nad dużą ilością danych, samodzielności pracy, pisania, dyscypliny, krytycyzmu czy też wrażliwości na odmienności kulturowe.
   Sylwetka absolwenta:
   Absolwent studiów historycznych jest przygotowany do pracy w placówkach muzealnych, oświatowych, kulturalnych oraz – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) – w szkolnictwie. –Znajdą też zatrudnienie w biurach podróży, w agencjach turystycznych i hotelach, podmiotach animujących i promujących turystykę, w administracji regionalnej, w firmach i instytucjach współpracujących z przedstawicielami innych państw, w archiwach historycznych, zakładowych i specjalnych, w instytucjach kultury, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu,. urzędach, firmach infobrokerskich, jednostkach zarządzających bazami danych i e-dokumentacją, a także bibliotekach i ośrodkach informacji pedagogicznych).
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
    
   Kierunek studiów
   Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
   z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości.
   Uwzględnione przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)
   Historia
   1. Geografia
   2. Historia
   3. Język polski
   4. Język obcy nowożytny*
   5. Matematyka
   6. Wiedza o społeczeństwie

   *język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Olsztyn - kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
   Absolwent posiada ogólną wiedzę dotyczącą źródeł informacji, procesów informacyjnych oraz z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Zna metody i techniki stosowane w procesach informacyjno-bibliotecznych. Posiada umiejętności sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji oraz tworzenia informacji (w tym bibliotecznych narzędzi informacji o zbiorach, serwisów www, baz danych). Zna metody pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji oraz kształcenia użytkowników. Umie promować działalność biblioteczną, informacyjną oraz z zakresu czytelnictwa. Zna prawo autorskie, biblioteczne i informacyjne.
   Absolwent znajdzie zatrudnienie w ośrodkach i centrach informacji w sektorze biznesu i administracji, mediów, kultury, edukacji, nauki, ośrodkach kultury, firmach infobrokerskich, wydawnictwach, we wszystkich typach bibliotek, archiwów, muzeów.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
    
   Kierunek studiów
   Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
   z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości.
   Uwzględnione przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)
   Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
   1. Geografia
   2. Historia
   3. Język polski
   4. Język obcy nowożytny*
   5. Matematyka
   6. Wiedza o społeczeństwie

   *język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    

  • LOGOPEDIA REKRUTACJA

   Uczelnie Olsztyn - kierunek Logopedia
   Logopedia to nowy kierunek o charakterze unikatowym i  interdyscyplinarnym. Zajęcia prowadzić będą nauczyciele akademiccy Wydziału Humanistycznego, Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Nauk Medycznych UWM oraz doświadczeni logopedzi posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy. W trakcie zajęć student zapozna się z zagadnieniami dotyczącymi neurologopedii, wczesnej interwencji logopedycznej, logopedii medialnej. Oferowane kształcenie w pełni umożliwia nabycie uprawnień do wykonywania zawodu logopedy.
   Sylwetka absolwenta:
   Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:  szkolnictwie,  placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,  w domach pomocy społecznej i w sanatoriach. Jako specjalista w zakresie emisji głosu oraz kształtowania prawidłowości i korygowania wad wymowy może być zatrudniony w rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych oraz innych placówkach zatrudniających ludzi zawodowo operujących głosem.  Może również otworzyć własną prywatną praktykę logopedyczną.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logopedia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
    
   Kierunek studiów
   Postępowanie dwuetapowe
    
    
   Egzamin
   Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów
   z przedstawionych poniżej)
   Logopedia1)
   Test predyspozycji: rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy - ocena wymowy i słuchu.
   1. Biologia
   2. Fizyka i astronomia
   3. Historia
   4. Język polski
   5. Język obcy nowożytny*
   6. Wiedza o społeczeństwie

   *język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

   1) na kierunku logopedia, do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.

    

   Dowiedz się więcej

    

  • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Olsztyn - kierunek Stosunki międzynarodowe
   Studenci zdobywają interdyscyplinarną wiedzę w zakresie międzynarodowej problematyki politycznej, ekonomicznej, społecznej, prawnej, historycznej i kulturalnej. Poznają teorię i praktykę relacji międzynarodowych oraz zasad podejmowania decyzji w tych wymiarach. Dużą wagę przywiązuje się także do problematyki bezpieczeństwa narodowego i nauki języków obcych. Studenci uzyskują podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych i politycznych, prawa, ekonomii, nauk o kulturze oraz interdyscyplinarną wiedzę specjalistyczną ukierunkowaną na obszary i społeczeństw Europy Wschodniej. Uczą się także języka rosyjskiego lub ukraińskiego. Europy Wschodniej. 
   Sylwetka absolwenta:
   Absolwenci kierunku stosunki międzynarodowe mogą znaleźć zatrudnienie w organach administracji rządowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą; w przedsiębiorstwach i organach samorządowych rozwijających współpracę międzynarodową, placówkach kulturalnych, środkach masowego przekazu; jako menadżer i animator sfery kultury i dziedzictwa kulturowego w instytucjach Unii Europejskiej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   Kierunek studiów
   Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
   z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości.
   Uwzględnione przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)
   Stosunki międzynarodowe
   1. Geografia
   2. Historia
   3. Język polski
   4. Język obcy nowożytny*
   5. Matematyka
   6. Wiedza o społeczeństwie

   *język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • WOJSKOZNAWSTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Olsztyn - kierunek Wojskoznawstwo
   Studenci zdobywają wiedzę w zakresie międzynarodowej problematyki politycznej, ekonomicznej, społecznej, prawnej, historycznej i kulturalnej.  W trakcie studiów następuje kształtowanie fachowych kompetencji opiekuńczo-wychowawczych przez zapoznanie się ze specyfiką jednostki wojskowej, instytucji lub placówki, w której odbywana jest praktyka, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań na rzecz bezpieczeństwa, kraju, regionu, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników systemu zabezpieczenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz prowadzonej dokumentacji.
   Sylwetka absolwenta:
   Absolwent może pracować w  instytucjach i jednostkach Wojska Polskiego, instytucjach współpracujących z Wojskiem Polskim, Strażą Graniczną, służbami celnymi oraz innymi służbami mundurowymi, administracji rządowej i samorządowej, wydawnictwach i środkach masowego przekazu, placówkach muzealnych, oświatowych i kulturalnych, obsłudze turystyki militarnej w Polsce jak i krajach europejskich. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wojskoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   Kierunek studiów
   Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
   z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości.
   Uwzględnione przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)
   Wojskoznawstwo
   1. Geografia
   2. Historia
   3. Język polski
   4. Język obcy nowożytny*
   5. Matematyka
   6. Wiedza o społeczeństwie

   *język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

  • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Olsztyn - kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
   Studia na tym kierunku dają szansę kształcenia wszystkim, którzy chcą swoją przyszłość związać z mediami i komunikowaniem społecznym. Dostarczają wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych z zakresu komunikacji społecznej, procesów komunikowania masowego i tych związanych ze specyfiką poszczególnych mediów. Program studiów w znaczącej części wypełniony jest zajęciami warsztatowymi, odbywającymi się w pełni wyposażonym studio radiowo-telewizyjnym, a zajęcia prowadzą specjaliści i praktycy. W ramach programu Erasmus+ Studenci kierunku mogą studiować w wybranych uniwersytetach poza granicami kraju.
   Sylwetka absolwenta:
   Absolwent kierunku jest przygotowany do wykonywania zawodu dziennikarza, a także innych związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej. Wszechstronne wykształcenie daje możliwość podjęcia wyzwań zawodowych na stanowisku: dziennikarza, redaktora, menadżera Public Relations,  specjalisty ds. reklamy,  specjalisty ds. komunikacji zewnętrznej, specjalisty ds. kampanii wizerunkowych, rzecznika prasowego, doradcy ds. stosunków międzynarodowych. Obszary zatrudnienia absolwentów to: prasa, radio, telewizja i portale internetowe, a także organy użyteczności publicznej, organizacje samorządowe i pozarządowe, agencje reklamowe, promocyjne i public relations, instytucje prowadzące edukację medialną i działalność informacyjną.  
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
    
   Kierunek studiów
   Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
   z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości.
   Uwzględnione przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)
   Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
   1. Geografia
   2. Historia
   3. Język polski
   4. Język obcy nowożytny*
   5. Matematyka
   6. Wiedza o społeczeństwie

   *język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ANALIZA I KREOWANIE TRENDÓW REKRUTACJA

   Uczelnie Olsztyn - kierunek Analiza i kreowanie trendów
   Ten nowoczesny, interdyscyplinarny i innowacyjny kierunek studiów, łączy wiedzę i umiejętności z zakresu filozofii, ekonomii, informatologii i socjologii. W kształceniu nakłada się nacisk na: umiejętności indywidualnego i zespołowego działania, sprawnej komunikacji, technik kreatywnego myślenia, działania projektowego, gromadzenia oraz nowoczesnego zarządzania informacjami, analizy ekonomicznej, zachowań rynkowych, marketingu, metod i technik badań społecznych, designu społecznego, teorii i technik innowacji. Program kształcenia przewiduje zajęcia praktyczne (w tym warsztatowe).
   Sylwetka absolwenta:
   Absolwent będzie mógł prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie realizacji innowacyjnych projektów (usług lub produktów), znajdzie zatrudnienie w innowacyjnych firmach produkcyjnych i usługowych, firmach lub zespołach zajmujących się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań, usług, produktów, a także trendwatchingiem i trendsettingiem.  Absolwent może pracować także w mediach, instytucjach finansowych, konsultingu, doradztwie, instytucjach kultury i sztuki, administracji publicznej, public relations, marketingu, w instytucjach humanitarnych, stowarzyszeniach, fundacjach i instytucjach międzynarodowych.
   wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analiza i kreowanie trendów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
    
   Kierunek studiów
   Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
   z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości.
   Uwzględnione przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)
   Analiza i kreowanie trendów
   1. Geografia
   2. Historia
   3. Język polski
   4. Język obcy nowożytny*
   5. Matematyka
   6. Wiedza o społeczeństwie

   *język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Analiza i kreowanie trendów jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ANALIZA I KREOWANIE TRENDÓW
DZIEDZICTWO KULTUROWE I PRZYRODNICZE
DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Specjalności:
 • Dokumentalistyka medialna
 • Nowe media
FILOLOGIA POLSKA
Specjalności:
 • Filologia polska
 • Specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego
 • Specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego i wiedzy o kulturze
FILOLOGIA
Specjalności:
 • Filologia angielska
 • Specjalność nauczycielska w zakresie języka angielskiego
 • Filologia germańska
 • Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego
 • Filologia rosyjska
 • Filologia rosyjska z językiem angielskim
 • Specjalność nauczycielska w zakresie języka rosyjskiego
FILOZOFIA
Specjalności:
 • Filozofia
 • Interakcje społeczne i kooperacja
 • Specjalność etyczno-epistemologiczna
HISTORIA
Specjalności:
 • Historia
 • Sp. nauczycielska w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie
 • Turystyka historyczna
INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO
LOGOPEDIA
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Specjalność:
 • Polityka europejska
WOJSKOZNAWSTWO
 
Studia II stopnia:
DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Specjalności:
 • Radiowo – telewizyjna
 • Komunikacja wizerunkowa
FILOLOGIA POLSKA
Specjalności:
 • Filologia polska
 • Edytorstwo tekstów
 • Specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego
 • Specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego i wiedzy o kulturze
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego
FILOLOGIA
Specjalności:
 • Filologia angielska
 • Specjalność nauczycielska w zakresie języka angielskiego
 • Filologia germańska
 • Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego
 • Filologia rosyjska
 • Specjalność nauczycielska w zakresie języka rosyjskiego
FILOZOFIA
Specjalności:
 • Filozofia
 • Interakcje społeczne i kooperacja
HISTORIA
Specjalności:
 • Historia
 • Sp. archiwistyczna
 • Sp. nauczycielska w zakresie historii
 • Sp. nauczycielska w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Specjalności:
 • Stosunki międzynarodowe
 • Wschodoznawstwo

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 
Studia II stopnia:
DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
FILOLOGIA POLSKA
Specjalności:
 • Filologia polska
 • Specjalność nauczycielska w zakresie języka polskiego
FILOLOGIA
Specjalności:
 • Filologia angielska
 • Filologia germańska