ul. Żołnierska 14 C

10-561 Olsztyn

Tel. (089) 524 61 01

Fax (089) 524 61 14

e-mail: wnm@uwm.edu.pl

http://www.uwm.edu.pl/wnm/

ul. Żołnierska 14 C

10-561 Olsztyn

Tel. (089) 524 61 01

Fax (089) 524 61 14

e-mail: wnm@uwm.edu.pl

http://www.uwm.edu.pl/wnm/

 • DIETETYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Dietetyka
  Studenci kierunku dietetyka opanowują podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Zdobywają podstawowe umiejętności praktyczne,  jak i wiedzę z zakresu zdrowego i racjonalnego żywienia dla różnych grup wiekowych, zawodowych itp, planowania i przygotowania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet, oceny stanu odżywienia, sposobu odżywienia i rozpoznania niedożywienia, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym, organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego, kontrolowania jakości produktów żywnościowych oraz warunków ich przechowywania, produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analyzes Critical Control Points – HACCP)
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwenci są przygotowani do pracy m.in. w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego, zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),  placówkach poradnictwa żywieniowego, organizacjach konsumenckich, domach pomocy społecznej.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   
  Kierunek studiów
  Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
  z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości.
  Uwzględnione przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej).
  Dietetyka
  1. Biologia
  2. Chemia
  3. Fizyka i astronomia
  4. Język obcy nowożytny*
  5. Matematyka

  *język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • KIERUNEK LEKARSKI Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Lekarski
  Program studiów obejmuje kształcenie w zakresie:
  • nauk morfologicznych: anatomia, histologia, embriologia;
  • naukowych podstaw medycyny: biofizyka, biologia molekularna, biochemia z elementami chemii, fizjologia, cytofizjologia, elementy patofizjologii, informatyka i biostatystyka;
  • nauk przedklinicznych: genetyka, mikrobiologia, immunologia, farmakologia z toksykologią, patologia;
  • nauk behawioralnych i społecznych z elementami profesjonalizmu: etyka lekarska, socjologia medycyny, psychologia lekarska, historia medycyny, język angielski;
  • nauk klinicznych niezabiegowych: pediatria, choroby wewnętrzne, neurologia, geriatria, psychiatria, dermatologia, onkologia, choroby zakaźne, rehabilitacja, medycyna rodzinna, diagnostyka laboratoryjna, farmakologia kliniczna;
  • nauk klinicznych zabiegowych: chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, ortopedii z traumatologią, neurochirurgii,  urologii, anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, ginekologii i położnictwa, otorynolaryngologii, okulistyki, transplantologii, diagnostyki obrazowej; 
  • w zakresie prawnych i organizacyjnych aspektów medycyny: higiena, epidemiologia, zdrowie publiczne, prawo medyczne, medycyna sądowa;
  • w zakresie ćwiczenia umiejętności praktycznych oraz integrowania różnych dziedzin medycyny: laboratoryjne umiejętności  zabiegowe i kliniczna, zintegrowane zajęcia interdyscyplinarne i problemowe.
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwenci kierunku lekarskiego otrzymują dyplom i tytuł zawodowy lekarza, po zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego otrzymują pełne prawo wykonywania zawodu lekarza i mogą podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach naukowo-badawczych i akademickich.  Podnoszą swoje kwalifikacje, wiedzę i umiejętności w ramach specjalizacji lekarskich oraz kursów uzupełniających i dokształcających.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Lekarskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   
  Kierunek studiów
  Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości
  Uwzględniane przedmioty
  Przedmioty obowiązkowe
  Przedmioty do wyboru(należy dokonać wyboru jednego
  z przedstawionych poniżej)
  Kierunek lekarski – studia w języku polskim
  1. Biologia
  2. Chemia
  1. Fizyka i astronomia
  2. Matematyka
  Kierunek lekarski – studia w języku angielskim
  1. Język angielski
  2. Biologia
  1. Chemia
  2. Fizyka i astronomia

  *język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • PIELĘGNIARSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Pielęgniarstwo
  Student studiów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo zdobywa wiedzę z zakresu nauk medycznych. Poznaje regulacje prawne i normy etyczne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki. Uczy się korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom. Poznaj zasady sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym. Uczy się samodzielnie wykonywać swój zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta.
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwenci są przygotowani do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej.
  Wymagania rekrutacyjnne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   
  Kierunek studiów
  Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
  z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości.
  Uwzględnione przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej).
  Pielęgniarstwo
  1. Biologia
  2. Chemia
  3. Fizyka i astronomia
  4. Język obcy nowożytny*
  5. Matematyka

  *język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • RATOWNICTWO MEDYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Olsztyn - kierunek Ratownictwo medyczne
  Kierunek ratownictwo medyczne  przygotowuje przyszłych ratowników medycznych  do samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych, takich jak: ocena parametrów kardynalnych, odpowiednie ułożenie poszkodowanego stosownie do odniesionych obrażeń, prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych i dzieci, bezprzyrządowe i przyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych, wykonanie defibrylacji, monitorowanie układu krążenia i oddechowego, podawanie leków z użyciem różnych dróg, przygotowanie poszkodowanego do transportu z unieruchomieniem w przypadku złamań i zatrzymaniem krwotoku zewnętrznego, odebranie porodu w warunkach pozaszpitalnych, udzielanie szybkiej pomocy o charakterze ratowniczym w stanach nagłego zagrożenia życia w wypadkach i katastrofach.
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwenci kierunku ratownictwo medyczne znajdują zatrudnienie w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, w zespołach wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego, innych jednostkach i formacjach ratowniczych pomocy doraźnej, a także w Izbie Przyjęć szpitala lub ambulatorium.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   
  Kierunek studiów
  Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
  z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości.
  Uwzględnione przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej).
  Ratownictwo medyczne
  1. Biologia
  2. Chemia
  3. Fizyka i astronomia
  4. Język obcy nowożytny*
  5. Matematyka

  *język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   

   

Opinie (0)


NIESTACJONARNE


Studia II stopnia: